Samstag, 27. Juli 2013

The gumboΗ μπάμια είναι αγγειόσπερμο , ποώδες, ετήσιο φυτό, ανήκει δε στο γένος ιβίσκος (ibiscus) και στην οικογένεια Malvaceae. Η επίσημη ονομασία ττου είδους είναι Hibiscus esculaentus[1].
Η καταγωγή της είναι από την Αφρική και σήμερα καλλιεργείται σε όλες τις τροπικές και εύκρατες περιοχές για τον ομώνυμο καρπό της.
Ο βλαστός της φτάνει τα 2 μέτρα ύψος, τα φύλλα της είναι σε σχήμα καρδιάς, με μακριούς μίσχους και έχουν 3-5 λοβούς. Τα άνθη της έχουν κίτρινο χρώμα, ενώ το κέντρο τους είναι σκούρο κόκκινο. Ο καρπός είναι μακρύς, τριχωτός, με γωνίες και μήκος από 5-15 εκατοστά και τρώγεται μόνο όταν είναι άγουρος. Το τοίχωμα του καρπού είναι σαρκώδες και βλεννώδες, ενώ, όταν ωριμάσει, ο καρπός γίνεται ξυλώδης.
Οι μπάμιες τρώγονται μαγειρεμένες, σκέτες ή με κρέας, γίνονται κονσέρβες ή τουρσί με πίκλες. Πριν μαγειρευτούν συνηθίζεται να μουλιάζονται σε ξύδι και νερό, προκειμένου να μην έχουν βλεννώδη υφή όταν τρώγονται. κ.λ.π.κ.λ.π.
Μπάμιες -Hibiscus esculentus-Malvaceae- Είναι λαχανικό κατάλληλο για τούς αρθριτικούς καί παχύσαρκους.
Είναι ακόμη κατά του κατάρρου του αναπνευστικού συστήματος και κατά τών παθήσεων τής ουροδόχου κύστεως.
Οί μπάμιες ειναι ιδιαίτερα μαλακτικές.
Η μπάμια είναι αγγειόσπερμο , ποώδες, ετήσιο φυτό, ανήκει δε στο γένος Ιβίσκος (Hibiscus) και στην οικογένεια των Μαλαχοειδών (Malvaceae). Η επίσημη ονομασία ττου είδους είναι Hibiscus esculentus[1] (Ιβίσκος ο εδώδιμος).
Η καταγωγή της είναι από την Αφρική και σήμερα καλλιεργείται σε όλες τις τροπικές και εύκρατες περιοχές για τον ομώνυμο καρπό της.
Ο βλαστός της φτάνει τα δύο μέτρα ύψος, τα φύλλα της είναι σε σχήμα καρδιάς, με μακριούς μίσχους και έχουν 3-5 λοβούς. Τα άνθη της έχουν κίτρινο χρώμα, ενώ το κέντρο τους είναι σκούρο κόκκινο.
Ο καρπός είναι μακρύς, τριχωτός, με γωνίες και μήκος από 5-15 εκατοστά και τρώγεται μόνο όταν είναι άγουρος. Το τοίχωμα του καρπού είναι σαρκώδες και βλεννώδες, ενώ, όταν ωριμάσει, ο καρπός γίνεται ξυλώδης.
Οι μπάμιες τρώγονται μαγειρεμένες, σκέτες ή με κρέας, γίνονται κονσέρβες ή τουρσί με πίκλες. Πριν μαγειρευτούν συνηθίζεται να μουλιάζονται σε ξύδι και νερό, προκειμένου να μην έχουν βλεννώδη υφή όταν τρώγονται.
Στις ΗΠΑ συνηθίζεται να τρώγονται και τηγανιτές ή σε ένα είδος "σούπας" με κρέας και μπάμιες που ονομάζεται "gumbo", ενώ σε μερικές χώρες τα σπόρια χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του καφέ. Στις χώρες της ανατολής τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαν τα φύλλα και τους άγουρους καρπούς για κατάπλασμα κατά του πόνου.
Υπάρχουν δύο τύποι καλλιέργειας της μπάμιας, η ποτιστική και η ξερική. Οι ξερικές μπάμιες, που χρειάζονται ελάχιστο πότισμα, είναι και οι πιο νόστιμες. Η μπάμια δεν αντέχει το ψύχος. Ευδοκιμεί σε καλοδουλεμένα δροσερά εδάφη. Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται με σπορά και στην Ελλάδα σπέρνεται μέσα Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Η συγκομιδή γίνεται δυο μήνες αργότερα και συνεχίζεται μέχρι και το μήνα Αύγουστο. Κατά το μάζεμα χρειάζεται ο συγκομιστής να φορά οπωσδήποτε γάντια, γιατί προκαλείται έντονος κνησμός (φαγούρα) και ερεθισμός, ίδιος με αυτόν της τσουκνίδας. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται 27.000 στρέμματα περίπου και η ετήσια παραγωγή φτάνει τους 25.000 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής καταναλώνεται εγχώρια.
G
Das Gumbo ist angiosperm krautige, einjährige Pflanze, die zur Gattung Hibiscus (ibiscus) und der Familie Malvaceae gehört. Der offizielle Name ttou Spezies Hibiscus esculaentus [1].
Der Ursprung ist aus Afrika und ist heute in allen tropischen und gemäßigten Regionen des gleichnamigen Handgelenk gewachsen.
Der Stamm erreicht 2 Meter hoch, die Blätter sind herzförmig, mit langen Stielen und drei bis fünf Lappen. Die Blüten sind gelb, während das Zentrum ist dunkelrot. Die Frucht ist lang, behaart, mit Winkeln und Längen von 5 bis 15 Zoll und nur gegessen, wenn unreife. Die Wand der Frucht ist fleischig und Schleim, und, wenn sie reif sind, ist die Frucht holzig.
Die Okra gekocht gegessen, uni oder Fleisch in Dosen oder eingelegte Gurken sind. Vor dem Kochen üblich, in Essig und Wasser einweichen, um nicht Schleimhäute Textur haben, wenn sie gegessen.
k.l.p.k.l.p.
Okra-Hibiscus esculentus-Malvaceae-Gemüse eignet sich für arthritischen und fettleibig.
Doch stromabwärts von Erkrankungen der Atemwege und der Blase.
S Okra ist sehr beruhigend.
Das Gumbo ist angiosperm krautige, einjährige Pflanze, die zur Gattung Hibiscus (Hibiscus) und der Familie der Malachoeidon (Malvaceae) gehört. Der offizielle Name ttou Spezies Hibiscus esculentus [1] (die essbare Hibiskus).
Der Ursprung ist aus Afrika und ist heute in allen tropischen und gemäßigten Regionen des gleichnamigen Handgelenk gewachsen.
Der Stamm erreicht zwei Meter groß, die Blätter sind herzförmig, mit langen Stielen und drei bis fünf Lappen. Die Blüten sind gelb, während das Zentrum ist dunkelrot.
Die Frucht ist lang, behaart, mit Winkeln und Längen von 5 bis 15 Zoll und nur gegessen, wenn unreife. Die Wand der Frucht ist fleischig und Schleim, und, wenn sie reif sind, ist die Frucht holzig.
Die Okra gekocht gegessen, uni oder Fleisch in Dosen oder eingelegte Gurken sind. Vor dem Kochen üblich, in Essig und Wasser einweichen, um nicht Schleimhäute Textur haben, wenn sie gegessen.
In der US-üblichen gegessen und gebraten oder in einer Art "Soup" Fleisch und Okra namens "Gumbo", während in einigen Ländern die Sporen als Kaffee-Ersatz verwendet. In den Ländern des Ostens in den alten Tagen verwendet die Blätter und unreife Früchte für Umschlag von Schmerzen.
Es gibt zwei Arten der Anbau von Okra, die bewässerte und regen-fed. Die Xeric Okra, die wenig Bewässerung benötigen, ist das köstlichste. Das Gumbo nicht frostempfindlich. Gedeiht in kühlen Böden aufwendig. Die Multiplikation kann durch Samen in Griechenland Mitte März bis Anfang April gesät erreicht werden. Die Ernte ist zwei Monate später und dauert bis zum Monat August. Bei der Kommissionierung die Kollektoren müssen Handschuhe sowieso zu tragen, weil sie intensiver Pruritus (Juckreiz) und Reizungen verursacht, wie die Brennnessel. In Griechenland kultiviert rund 27.000 Hektar und die jährliche Produktion 25.000 Tonnen erreicht. Der Großteil der Produktion wird im Inland verbraucht wird.
E
The gumbo is angiosperm herbaceous, annual plant that belongs to the genus Hibiscus (ibiscus) and the family Malvaceae. The official name ttou species is Hibiscus esculaentus [1].
The origin is from Africa and is now grown in all tropical and temperate regions of the homonymous wrist.
The stem reaches 2 meters tall, the leaves are heart-shaped, with long stalks and have three to five lobes. The flowers are yellow, while the center is dark red. The fruit is long, hairy, with angles and lengths from 5-15 inches and only eaten when unripe. The wall of the fruit is fleshy and mucous, and, when ripe, the fruit is woody.
The okra eaten cooked, plain or meat are canned or pickled pickles. Before cooking customary to soak in vinegar and water, in order not to have mucous texture when eaten.
k.l.p.k.l.p.
Okra-Hibiscus esculentus-Malvaceae-vegetable is suitable for arthritic and obese.
Yet at the downstream of respiratory diseases and bladder.
S okra is very soothing.
The gumbo is angiosperm herbaceous, annual plant that belongs to the genus Hibiscus (Hibiscus) and the family of Malachoeidon (Malvaceae). The official name ttou species is Hibiscus esculentus [1] (the edible hibiscus).
The origin is from Africa and is now grown in all tropical and temperate regions of the homonymous wrist.
The stem reaches two meters tall, the leaves are heart-shaped, with long stalks and have three to five lobes. The flowers are yellow, while the center is dark red.
The fruit is long, hairy, with angles and lengths from 5-15 inches and only eaten when unripe. The wall of the fruit is fleshy and mucous, and, when ripe, the fruit is woody.
The okra eaten cooked, plain or meat are canned or pickled pickles. Before cooking customary to soak in vinegar and water, in order not to have mucous texture when eaten.
In U.S. customary eaten and fried or in a kind of "Soup" meat and okra called "gumbo", while in some countries the spores used as coffee substitute. In the countries of the East in the old days used the leaves and unripe fruit for poultice of pain.
There are two types of cultivation of okra, the irrigated and rain-fed. The Xeric okra, which need little watering is the most delicious.
The gumbo not withstand frost. Thrives in cool soils elaborate. The multiplication can be achieved by seeds sown in Greece mid-March to early April. The harvest is two months later and continues until the month of August. When picking the collectors need to wear gloves anyway, because it caused intense pruritus (itching) and irritation, same as the nettle. In Greece cultivated approximately 27,000 hectares and annual production reaches 25,000 tons. The majority of production is consumed domestically.
F
Le gombo est herbacée des angiospermes, plante annuelle qui appartient au genre Hibiscus (ibiscus) et la famille des Malvacées. Le nom de l'espèce officielle ttou est Hibiscus esculaentus [1].
L'origine est de l'Afrique et est maintenant cultivé dans toutes les régions tropicales et tempérées du poignet homonyme.
La tige atteint 2 mètres de hauteur, les feuilles sont en forme de coeur, avec de longues tiges et de trois à cinq lobes. Les fleurs sont jaunes, tandis que le centre est rouge foncé. Le fruit est long, poilu, avec des angles et des longueurs de 5 à 15 pouces et ne mange quand verts. La paroi du fruit est charnu et les muqueuses, et, quand il est mûr, le fruit est boisé.
Le gombo consommée cuite, plaine ou de viande sont cornichons en conserve ou marinés. Avant de faire cuire coutume de tremper dans du vinaigre et de l'eau, afin de ne pas avoir texture muqueuse lorsqu'ils sont consommés. k.l.p.k.l.p.
Okra-Hibiscus esculentus-Malvaceae-légumes est adapté pour les arthritiques et obèses.
Pourtant, à l'aval de maladies respiratoires et de la vessie.
S gombo est très apaisant.
Le gombo est herbacée des angiospermes, plante annuelle qui appartient au genre Hibiscus (Hibiscus) et la famille de Malachoeidon (Malvaceae). Le nom de l'espèce officielle ttou est Hibiscus esculentus [1] (l'hibiscus comestible).
L'origine est de l'Afrique et est maintenant cultivé dans toutes les régions tropicales et tempérées du poignet homonyme.
La tige atteint deux mètres de haut, les feuilles sont en forme de coeur, avec de longues tiges et de trois à cinq lobes. Les fleurs sont jaunes, tandis que le centre est rouge foncé.
Le fruit est long, poilu, avec des angles et des longueurs de 5 à 15 pouces et ne mange quand verts. La paroi du fruit est charnu et les muqueuses, et, quand il est mûr, le fruit est boisé.
Le gombo consommée cuite, plaine ou de viande sont cornichons en conserve ou marinés. Avant de faire cuire coutume de tremper dans du vinaigre et de l'eau, afin de ne pas avoir texture muqueuse lorsqu'ils sont consommés.
Aux États-Unis coutumier mangé et frit ou dans une sorte de viande "Soupe" et le gombo appelé «gombo», tandis que dans certains pays, les spores utilisées comme substitut de café. Dans les pays de l'Est dans l'ancien temps utilisé les feuilles et les fruits non mûrs pour cataplasme de douleur.
Il existe deux types de culture du gombo, le irriguées et non irriguées. Le gombo Xeric, qui ont besoin de peu d'arrosage est le plus délicieux. Le gumbo résiste pas au gel. Prospère dans les sols frais élaborés. La multiplication peut être réalisée par graines semées en Grèce mi-Mars à début Avril. La récolte est de deux mois plus tard et se poursuit jusqu'au mois d'Août. Lors de la cueillette des collecteurs doivent porter des gants quand même, parce qu'il a causé un prurit intense (démangeaisons) et d'irritation, même comme l'ortie. En Grèce, cultivé environ 27.000 hectares et la production annuelle atteint 25.000 tonnes. La majorité de la production est consommée dans le pays.

R
Гамбо травянистых покрытосеменных, однолетнее растение, которое принадлежит к роду гибискус (Ibiscus) и семейство мальвовых. Официальное название ttou видов гибискуса esculaentus [1].
Происхождение из Африки и в настоящее время выращивается во всех тропических и умеренных регионах одноименной запястье.
Стебель достигает 2 метров в высоту, листья в форме сердца, с длинными стеблями и имеют от трех до пяти долей. Цветки желтые, в то время как центр темно-красного. Плоды длинные, волосатые, с углами и длиной от 5-15 дюймов и только поел, когда незрелые. Стенка плоды мясистые и слизистых, а при созревании, плод древесный.
Бамия съел приготовленный, равнина или мясо или маринованные консервы соленья. Перед приготовлением обычного, чтобы отдохнуть в уксусе и воде, для того, чтобы не иметь слизистой текстуры, когда едят. k.l.p.k.l.p.
Okra гибискуса esculentus-мальвовых-овощную подходит для артритом и ожирением.
Тем не менее, на нижнем по потоку заболеваний дыхательных путей и мочевого пузыря.
S бамии очень успокаивает.
Гамбо травянистых покрытосеменных, однолетнее растение, которое принадлежит к роду гибискус (Hibiscus) и семейство Malachoeidon (Malvaceae). Официальное название ttou видов гибискуса esculentus [1] (съедобного гибискуса).
Происхождение из Африки и в настоящее время выращивается во всех тропических и умеренных регионах одноименной запястье.
Стебель достигает двух метров в высоту, листья в форме сердца, с длинными стеблями и имеют 4:57 долях. Цветки желтые, в то время как центр темно-красного.
Плоды длинные, волосатые, с углами и длиной от 5-15 дюймов и только поел, когда незрелые. Стенка плоды мясистые и слизистых, а при созревании, плод древесный.
Бамия съел приготовленный, равнина или мясо или маринованные консервы соленья. Перед приготовлением обычного, чтобы отдохнуть в уксусе и воде, для того, чтобы не иметь слизистой текстуры, когда едят.
В США обычным ели и жареная или в своего рода "Суп" мясо и бамия называется "Гамбо", в то время как в некоторых странах используется в качестве споры заменитель кофе. В странах Востока в старые времена использовали листья и незрелые плоды для припарки боли.
Есть два типа выращивания бамия, орошаемых и богарных. Бамия Xeric, которое нужно немного полив самые вкусные. Гамбо не выдерживают морозов. Процветает в прохладных почвах уточнил. Умножения может быть достигнуто путем Семена, посеянные в Греции с середины марта до начала апреля. Урожай через два месяца и продолжается до августа месяца. При выборе коллекционеров нужно носить перчатки в любом случае, потому что это вызвало сильное зуд (зуд) и раздражение, так же, как крапива. В Греции выращивается около 27 000 га, годовой объем производства достигает 25 000 тонн. Большая часть продукции потребляется внутри страны.

K
秋葵是被子植物草本植物,属于锦葵科木槿属(IBISCUS)和一年生植物。的的正式名称ttou种芙蓉esculaentus [1]
起源是来自非洲,现在生长在所有的热带和温带地区的同名手腕。
干身高达到2米,叶心脏形,长茎的35瓣。花是黄色的,而该中心是暗红色的。果实长,毛茸茸的,角度和长度从5-15英寸,只有吃未成熟时。墙上的水果是肉质和粘膜的,成熟的时候,果实木质。
秋葵熟吃,平原或肉罐头或腌制的咸菜。在烹饪习惯浸泡在醋和水,为了不食用时有粘液的质地。 k.l.p.k.l.p.
荠锦葵科秋葵芙蓉蔬菜是适合于关节炎和肥胖。
然而,在下游呼吸系统疾病和膀胱。
Ş
秋葵是非常舒缓。
秋葵是被子植物草本植物,每年植物属于木槿属(芙蓉)和家庭的Malachoeidon锦葵科)。的正式名称ttou的物种是荸荠芙蓉(食用芙蓉)[1]
起源是来自非洲,现在生长在所有的热带和温带地区的同名手腕。
干达两米多高,叶子是心形,长茎,有三到五年的耳垂。花是黄色的,而该中心是暗红色的。
实长,毛茸茸的,角度和长度从5-15英寸,只有吃未成熟时。墙上的水果是肉质和粘膜的,成熟的时候,果实木质
秋葵熟吃,平原或肉罐头或腌制的咸菜。在烹饪习惯浸泡在醋和水,为了不食用时有粘液的质地。
在美国习惯吃油炸或肉和黄秋葵被称秋葵,一种孢子,而在一些国家,作为咖啡的替代品。在东方各国在旧天用膏药疼痛的叶子和未成熟果实。
有两种类型,灌溉和雨养种植黄秋葵。旱生黄秋葵,这就需要一点浇水是最美味的。秋葵经不起霜冻。兴旺精心凉爽的土壤。乘法可以实现在希腊3月中旬至4月上旬播种的种子。收获的是,两个月后,一直持续到8月份。当采摘收藏家需要戴上手套,无论如何,因为它引起了强烈的瘙痒(瘙痒)和刺激,荨麻样。在希腊,培养约27,000顷,年产量达到25000吨。大部分生产国内消费