Samstag, 27. Juli 2013

Dlicium amisatum

Μπαντιάνα – -Dlicium amisatum-Illicinaceae-.
Τό φυτό αυτό του οποίου τό αΙθέριο έλαιο είναι τό γνωστό «anethole» είναι φυτό τής Κίνας, τής Ινδίας, τών Φιλιππίνων νήσων, τής Ιαπωνίας καί τής Ίάβας.
Ευδοκιμεί σέ ύγρά εδάφη.
Ή μπαντιάνα είναι πολύ μικρό δέντρο (ώς 1 μέτρο) κοντόχοντρο. Τά φύλλα του είναι σέ δέσμες. Ό καρπός του εχει σχήμα άστρου έξ ου και τό γαλλικό «
anis etoiliw.
Μπορεί νά καλλιεργηθή στά νοτιώτερα μέρη τής Ελλάδος. Πολλαπλασιάζεται μέ δλους τούς γνωστούς τρόπους.
Χρησιμοποιείται ό καρπός χωρίς τούς σπόρους. Τό κύριο συστατικό του είναι τό πτητικό λάδι του. Είναι στομαχικό, τονωτικό και καθαριστικό τών αερίων τών εντέρων. Είναι ακόμη κατά τής ατονίας τής κοιλίας. Κατά τής δυσπεψίας, κατά τούς χρόνιου κατάρρου.
Εσωτερικώς παίρνεται σέ μορφή σκόνης 1-4 γραμ., σέ μορφή έγχύματος (10 γρ. στό λίτρο), σέ μορφή βάμματος (5-10 γραμ.).
Οί καρποί του περιέχουν: πτητικό λάδι, λάδι, ρητίνη, ταννίνη, κόμμι, βενζοικόν όξύ καί αλάτια.

Είναι λαχανικό κατάλληλο για τούς αρθριτικούς καί παχύσαρκους.
Είναι ακόμη κατά του κατάρρου του αναπνευστικού συστήματος και κατά τών παθήσεων τής ουροδόχου κύστεως.

ό φυτό αυτό του οποίου τό αΙθέριο έλαιο είναι τό γνωστό «
anethole» είναι φυτό τής Κίνας, τής Ινδίας, τών Φιλιππίνων νήσων, τής Ιαπωνίας καί τής Ίάβας.
Ευδοκιμεί σέ ύγρά εδάφη.
Μπορεί νά καλλιεργηθεί στά νοτιώτερα μέρη τής Ελλάδος.
Πολλαπλασιάζεται μέ δλους τούς γνωστούς τρόπους.
Χρησιμοποιείται ό καρπός χωρίς τούς σπόρους.
Τό κύριο συστατικό του είναι τό πτητικό λάδι του.
Είναι στομαχικό, τονωτικό και καθαριστικό τών αερίων τών εντέρων.
Είναι ακόμη κατά τής ατονίας τής κοιλίας.
Κατά τής δυσπεψίας, κατά τούς χρόνιου κατάρρου.
Εσωτερικώς παίρνεται σέ μορφή σκόνης 1-4 γραμ., σέ μορφή έγχύματος (10 γρ.
στό λίτρο), σέ μορφή βάμματος (5-10 γραμ.).
Οί καρποί του περιέχουν: πτητικό λάδι, λάδι, ρητίνη, ταννίνη, κόμμι, βενζοικόν όξύ καί αλάτια.
G
Bantiana - Dlicium amisatum-Illicinaceae-.
Diese Pflanze, deren ätherisches Öl ist bekannt «Anethol» ist eine Pflanze, von China, Indien, den Philippinen, Japan und Java.
Gedeiht in feuchten Böden.
Oder bantiana sehr kleiner Baum (bis 1 Meter) Chunky. Die Blätter sind in Trauben. Die Frucht hat damit die Sterne Französisch «Anis etoiliw geprägt.
Es kann weiter südlich in Teilen Griechenlands angebaut werden. Propagiert dlous bekannten Weisen.
Verwenden Sie, was Frucht ohne Samen. Sein Hauptbestandteil ist das flüchtige Öl. Ist Magen Tonikum und Reiniger von Gasen Darm. Es ist immer noch gegen die Trägheit des Bauches. Gegen Verdauungsstörungen, Katarrh in den Jahren.
Intern haben wir in 4,1 Gramm Pulver in Form von Infusion (10 g. Pro Liter) in Form Tinktur (5-10 g) nehmen.
Die Früchte enthalten: ätherisches Öl, Öl, Harz, Tannin, Gummi, Benzoesäure und Salze.

Gemüse eignet sich für arthritischen und fettleibig.
Doch stromabwärts von Erkrankungen der Atemwege und der Blase.

Da diese Pflanze, deren ätherisches Öl ist bekannt «Anethol» ist eine Pflanze von China, Indien, den Philippinen, Japan und Java.
Gedeiht in feuchten Böden.
Es kann weiter südlich in Teilen Griechenlands angebaut werden.
Propagiert dlous bekannten Weisen.
Verwenden Sie, was Frucht ohne Samen.
Sein Hauptbestandteil ist das flüchtige Öl.
Ist Magen Tonikum und Reiniger von Gasen Darm.
Es ist immer noch gegen die Trägheit des Bauches.
Gegen Verdauungsstörungen, Katarrh in den Jahren.
Intern wir in 4,1 g Pulver in Form von Infusion (10 g statt.
pro Liter) in Form Tinktur (5-10 g).
Die Früchte enthalten: ätherisches Öl, Öl, Harz, Tannin, Gummi, Benzoesäure und Salze.
E
Bantiana - Dlicium amisatum-Illicinaceae-.
This plant whose essential oil is known «anethole» is a plant of China, India, the Philippine Islands, Japan and Java. Thrives in moist soils.
Or bantiana very small tree (to 1 meter) Chunky. The leaves are in bunches. The fruit has star shaped hence the French «anis etoiliw.
It can be grown further south in parts of Greece. Propagated by dlous known ways.
Use whatever fruit without seeds. Its main ingredient is the volatile oil. Is stomach tonic and cleanser of gases intestines. It is still against the sluggishness of the abdomen. Against indigestion, catarrh during the years.
Internally we take in 4.1 grams of powder in the form of infused (10 g. Per liter) in tincture form (5-10 g).
The fruits contain: volatile oil, oil, resin, tannin, gum, benzoic acid and salts.

Vegetable is suitable for arthritic and obese.
Yet at the downstream of respiratory diseases and bladder.

As this plant whose essential oil is known «anethole» is a plant of China, India, the Philippine Islands, Japan and Java.
Thrives in moist soils.
It can be grown further south in parts of Greece.
Propagated by dlous known ways.
Use whatever fruit without seeds.
Its main ingredient is the volatile oil.
Is stomach tonic and cleanser of gases intestines.
It is still against the sluggishness of the abdomen.
Against indigestion, catarrh during the years.
Internally we take in 4.1 grams of powder in the form of infused (10 g.
per liter) in tincture form (5-10 g).
The fruits contain: volatile oil, oil, resin, tannin, gum, benzoic acid and salts.

F
Bantiana - Dlicium amisatum-Illicinaceae-.
Cette plante dont l'huile essentielle est connue «anéthol» est une plante de la Chine, l'Inde, les Philippines, le Japon et Java. Prospère dans les sols humides.
Ou bantiana très petit arbre (jusqu'à 1 mètre) Chunky. Les feuilles sont en grappes. Le fruit est en forme d'étoile d'où le français «etoiliw anis.
Il peut être cultivé plus au sud, dans certaines parties de la Grèce. Propagée par des voies connues dlous.
Utilisez ce fruit sans graines.
Son ingrédient principal est l'huile volatile. Est tonique de l'estomac et de l'intestin nettoyant gaz. Il est encore contre la morosité de l'abdomen. Contre l'indigestion, le catarrhe pendant des années.
En interne, nous prenons en 4,1 grammes de poudre sous forme d'infusion (10 g. Par litre) sous forme de teinture (5-10 g).
Les fruits contiennent: huile volatile, huile, résine, tanin, de la gomme, de l'acide benzoïque et ses sels.

Légumes est adapté pour arthritique et obèses.
Pourtant, à l'aval de maladies respiratoires et de la vessie.

Comme cette plante dont l'huile essentielle est connue «anéthol» est une plante de la Chine, l'Inde, les Philippines, le Japon et Java.
Prospère dans les sols humides.
Il peut être cultivé plus au sud, dans certaines parties de la Grèce.
Propagée par des voies connues dlous.
Utilisez ce fruit sans graines.
Son ingrédient principal est l'huile volatile.
Est tonique de l'estomac et de l'intestin nettoyant gaz.
Il est encore contre la morosité de l'abdomen.
Contre l'indigestion, le catarrhe pendant des années.
En interne, nous prenons en 4,1 grammes de poudre sous forme d'infusion (10 g.
par litre) sous forme de teinture (10.5 g).
Les fruits contiennent: huile volatile, huile, résine, tanin, de la gomme, de l'acide benzoïque et ses sels.
R
Bantiana - Dlicium amisatum-Illicinaceae-.
Это растение, эфирное масло, как известно, «анетола» это растение, Китая, Индии, на Филиппинских островах, Японии и Java. Процветает во влажных почвах.
Или bantiana очень небольшое дерево (до 1 метра) Коренастый. Листья в пучках. Плоды форме звезды, следовательно, французского «Анис etoiliw.
Это могут быть выращены дальше на юг в некоторых частях Греции. Размножается dlous известными способами.
Используйте то, что плодов без семян. Основным ингредиентом является эфирное масло. Является тоником желудка и моющим средством газов кишечника. Он по-прежнему против вялости живота. Против пищеварения, катар в течение многих лет.
Внутренне мы принимаем в 4,1 грамма порошка в виде инфузии (10 г. На литр) в виде настойки (5-10 г).
Плоды содержат: эфирное масло, масло, смолу, дубильные вещества, камедь, бензойную кислоту и их соли.

Овощные подходит для артрита и ожирение.
Тем не менее, на нижнем по потоку заболеваний дыхательных путей и мочевого пузыря.

Поскольку это растение, эфирное масло, как известно, «анетола» это растение, Китая, Индии, на Филиппинских островах, Японии и Java.
Процветает во влажных почвах.
Это могут быть выращены дальше на юг в некоторых частях Греции.
Размножается dlous известными способами.
Используйте то, что плодов без семян.
Основным ингредиентом является эфирное масло.
Является тоником желудка и моющим средством газов кишечника.
Он по-прежнему против вялости живота.
Против пищеварения, катар в течение многих лет.
Внутренне мы принимаем в 4,1 грамма порошка в виде инфузии (10 г.
за литр) в виде настойки (5-10 г).
Плоды содержат: эфирное масло, масло, смолу, дубильные вещества, камедь, бензойную кислоту и их соли.

K
Bantiana - Dlicium amisatum Illicinaceae
这种植物的精油被称为茴香脑是中国,印度,菲律宾群岛,日本和Java的植物。在潮湿的土壤中茁壮成长。
bantiana的非常小的1​​矮胖。叶子是在束。实因此星形的法国«阿尼斯etoiliw的。
再往南可以种植在希腊各地的。传播方式dlous
使用任何水果没有种子。它的主要成分是挥发油造成补益胃和肠道气体的洗面奶它仍然是对呆滞的腹部对消化不良粘膜炎年期间。
在内部们采取的形式注入酊形式5-10)(10克每升4.1研末。
水果中含有挥发油树脂树胶单宁酸苯甲酸及其盐。

蔬菜是适合于关节炎和肥胖。
然而在下游呼吸系统疾病和膀胱。

由于这种植物的精油被称为«茴香脑是中国印度菲律宾群岛日本和Java的植物。
在潮湿的土壤中茁壮成长。
再往南可以种植在希腊各地的。
传播方式dlous
使用任何水果没有种子。
它的主要成分是挥发油造成。
补益胃和肠道气体的洗面奶。
它仍然是对呆滞的腹部。
对消化不良粘膜炎年间。
在内部们采取的形式注入104.1研末。
每升在酊表格5-10
水果中含有挥发油树脂树胶单宁酸苯甲酸及其盐。