Montag, 19. August 2013

Χιεράτσιο

Χιεράτσιο -Hieracium pillosella -


Μικρό φυτό μέ τά χαρακτηριστικά άνθη των συνθέτων, με «κεφαλές» (μαργαρίτες) ζωηρές κίτρινες, γενικά σκεπασμένο με ασπρειδερό τρίχωμα.
Δέν αναπτύσσεται περισσότερο από 20 έκ.
σέ ύψος.
Έχει τό κοινό όνομα «γεράκι» γιά τό λόγο ότι όπως πιστεύεται τό γεράκι τρώγοντας αυτό τό φυτό, οξύνει την δρασή του … !
Το φρέσκο φυτό είναι αντιπυρετικό στους άτακτους πυρετούς.
Είναι καί κατά τών ρευματισμών και διουρητικό.
Πιστεύεται ακόμη ότι έχει αντιβιοτικές Ιδιότητες (
contre le brucella melitensis καί le brucella abortus).
Συνανταμε  τό φυτό αυτό στά ορεινά τής Ελλάδος.

Deutsch

Chieratsio-Hieracium pillosella -

Kleine Pflanze mit den Eigenschaften der Verbindung Blumen, mit "Köpfe" (Gänseblümchen) leuchtend gelben, in der Regel mit aspreidero Fell bedeckt.
Nicht wachsen mehr als 20 cm.
in der Höhe.
Hat der gemeinsame Name "Hawk" aus dem Grund, dass es den Falken essen diese Pflanze wird angenommen, verschärfen die Wirkung von ...!
Die frische Pflanze ist fiebersenkende in Fieber frech.
Es ist auch gegen Rheuma und harntreibend.
Ich glaube immer noch, dass es antibiotische Eigenschaften (contre le Seuche und le Brucella abortus) hat.
Wir trafen diese Pflanze im Hochland von Griechenland.

Englisch

Chieratsio-Hieracium pillosella -

Small plant with the characteristics of compound flowers, with "heads" (daisies) vivid yellow, generally covered with aspreidero coat.
Not grow more than 20 cm.
in height.
Has the common name "Hawk" for the reason that it is believed the hawk eating this plant, exacerbating the action of ...!
The fresh plant is antipyretic in fevers naughty.
It is also against rheumatism and diuretic.
I still believe that it has antibiotic properties (contre le brucella melitensis and le brucella abortus).
We met this plant in the highlands of Greece.

Französisch

Chieratsio-Hieracium pillosella -

Petite plante avec les caractéristiques des fleurs composées, avec des «têtes» (marguerites) de jaune vif, généralement couvert avec le manteau aspreidero.
Pas croître de plus de 20 cm.
de hauteur.
Est-ce le nom commun "Hawk" pour la raison que l'on croit le faucon manger cette plante, ce qui exacerbe l'action de ...!
La plante fraîche est antipyrétique dans les fièvres coquines.
Il est également contre les rhumatismes et diurétique.
Je continue de croire qu'il a des propriétés antibiotiques (Contre le brucellose ovine et caprine et le Brucella abortus).
Nous avons rencontré cette plante dans les régions montagneuses de la Grèce.

Portugiesisch

Chieratsio-Hieracium pillosella -

Pequena planta com as características de flores compostas, com "cabeças" (margaridas) amarelo vívido, geralmente coberto com aspreidero casaco.
Não crescer mais de 20 cm.
de altura.
Tem o nome comum "Hawk" para a razão que acredita-se o gavião comer esta planta, exacerbando a ação de ...!
A planta fresca é antipirético em febres impertinentes.
É também contra reumatismo e diurético.
Eu ainda acredito que ele tem propriedades antibióticas (contre le Brucella melitensis e le Brucella abortus).
Nós nos conhecemos esta planta nas terras altas da Grécia.

Russisch

Chieratsio-Hieracium pillosella -

Небольшой завод с характеристиками соединения цветов, с "головы" (ромашки) яркий желтый, как правило, засыпаются aspreidero пальто.
Не вырастет более чем на 20 см.
в высоту.
Имеет общее название "Ястреб" по той причине, что он, как полагают ястреба едят это растение, что усугубляет действие ...!
Свежее растение жаропонижающее при лихорадках непослушным.
Это также против ревматизма и мочегонное средство.
Я все еще верю, что он имеет свойства антибиотика (Контр ле бруцелл бруцеллез и Ле бруцелл Abortus).
Мы встретились этого растения в горах Греции.

Chinesisisch

Chieratsio Hieracium pillosella
小的植物复合花的特点,雏菊)鲜艳的黄色,一般覆盖与aspreidero外套。
长超过20厘米。
高。
有共同的名字,理由是它被认为是鹰吃这种植物,加剧了行动的
鲜植物是在发烧顽皮的解热。
这也是对风湿,利尿。
我仍然认为,它具有抗菌性能(抗羊种布鲁氏菌和布鲁氏菌乐)。
们遇到了这种植物在高原的希腊

Spanisch

Chieratsio-Hieracium pillosella -

Pequeña planta con las características de las flores compuestas, con "cabezas" (margaritas) amarillo vivo, generalmente cubierto con la capa aspreidero.
No crecerá más de 20 cm.
de altura.
Tiene el nombre común "Hawk" en razón de que se cree el halcón comer esta planta, lo que agrava la acción de ...!
La planta fresca es antipirético en las fiebres traviesos.
También es contra el reumatismo y diurético.
Yo todavía creo que tiene propiedades antibióticas (contre le brucella melitensis y Brucella abortus le).
Nos reunimos esta planta en las tierras altas de Grecia.

India-Hindi

Chieratsio-Hieracium pillosella -

"
सिर" (daisies) आम तौर पर aspreidero कोट के साथ कवर ज्वलंत पीले, साथ मिश्रित फूलों की विशेषताओं के साथ लघु संयंत्र,.
अधिक से अधिक 20 सेमी बढ़ने नहीं.
ऊंचाई में.
यह की कार्रवाई exacerbating, इस संयंत्र खाने बाज़ माना जाता है कि कारण के लिए आम नाम "हॉक" है ...!
नए संयंत्र शरारती बुखार में ज्वरनाशक है.
यह गठिया और मूत्रवर्धक के खिलाफ भी है.
मैं अभी भी यह एंटीबायोटिक गुण (contre ले brucella melitensis और ले brucella पतितभ्रूण) का मानना ​​है कि.
हम ग्रीस के हाइलैंड्स में इस संयंत्र से मुलाकात की.

Arabisch

Chieratsio Hieracium pillosella
مصنع صغير مع خصائص الزهور مركب، مع "رؤساء" (البابونج) الصفراء الزاهية، وغطت عموما مع aspreidero معطف.
لا تنمو أكثر من 20 سم.
في الارتفاع.
يحتوي على اسم المشترك "هوك" وذلك لسبب أنه يعتقد الصقور تناول هذا النبات، مما أدى إلى تفاقم عمل ...!
محطة جديدة هو خافض للحرارة في الحميات غير مطيع.
بل هو أيضا ضد الروماتيزم ومدر للبول.
وما زلت أعتقد أن لديها خصائص المضادات الحيوية (مناهضة جنيه بروسيلا مالطية والبروسيلا المجهضة جنيه).
التقينا هذا النبات في مرتفعات اليونان.