Samstag, 27. Juli 2013

Καννάβι -Cannabis sativa

Καννάβι -Cannabis sativa-Cannabinaceae-.

Αυτό είναι το καννάβι πού καλλιεργείται για τήν κατασκευή τών σχοινιών κλπ.
καΐ πού αυτό παράγει τό κοινό καναβούρι.
Ποικιλία αύτο του καλλιεργούμενου φυτου — πού έκτος άπό τις συνήθεις χρησιμοποιήσεις του χρησιμοποιείται και γιά θεραπευτικούς σκοπούς, είναι ή Ινδική Κάνναβις τής οποίας ή καλλιέργεια απαγορεύεται αυστηρώς γιατί άπό τό φυτό αυτό εξάγουν τό«Χασίσι» γιά τό όποιο βέβαια δέν πρόκειται νά ασχοληθούμε έδώ.
Τό καννάβι πού παράγει τό καναβούρι και πού είναι αρκετά γνωστό ώς φυτό, χρησιμοποιείται θεραπευτικώς δπως παρακάτω : Μέ τά φρέσκα φύλλα του (μέ τή γνωστή δυνατή μυρωδιά τους) παρασκευάζονται καταπλάσματα κατά τών πρηξιμάτων.
Τό «τσάι» τών σπόρων έχρησιμοποιεΐτο κατά τής «γονόρροιας» τό δέ γαλάκτωμα γιά τόν κατευνασμό τών ερεθισμών τής κύστεως καί του κατάρρου τής κύστεως.
Τό λάδι άπό καναβούρι συνιστάται γιά εντριβές του στήθους καί τό γαλάκτωμα του εσωτερικώς κατά τής γαλακτόρροιας.
Είναι ακόμη τό φυτό αυτό κατά τών φλογισμένων νεφρών (μέ τό «τσάι του») Καί ακόμη είναι διουρητικό, άντισπασμωδικό υπνωτικό, κατά τής υστερίας, τής επιληψίας καί κατά τών χρόνιων ρευματισμών.
Γενικώτερα τό κανάβι χρησιμοποιείται ώς τσάι τών φύλλων (30 - 60 : 1000).
Ώς τσάι τών σπόρων (30 - 60: 1000).
Ώς γαλάκτωμα τών σπόρων (60-12: 1000) καί τά φύλλα ώς κατάπλασμα.
Τό καννάβι περιέχει: τήν κανναβίνη (ουσία ρητινώδη) καί πτητικό λάδι.
Οί σπόροι του περιέχουν λάδι παχύ — κανναβόλαδο
Kάνναβη
Aποξηραμένα άνθη του φυτού Cannabis sativa  που περιέχουν συστατικά τα οποία ταξινομούνται στα παραισθησιογόνα.  Διατίθεται  ως μια μάζα καφέ ή μαύρου χρώματος, δηλ. χασίς, ή υπό μορφήν αποξηραμένων φύλλων, μίσχων και σπόρων δηλ. μαριχουάνα. Η κάνναβη καπνίζεται, μαγειρεύεται ή και πίνεται.
Η μαριχουάνα/χασίς επηρεάζει τη μνήμη, την κρίση και την αντίληψη. Τα τελευτάια 20 χρόνια  δημοσιεύονται συνεχώς άρθρα που συσχετίζουν τη μαριχουάνα με τη σχιζοφρένια ή άλλες ψυχικές διαταραχές ιδίως όταν η έναρξη είναι στην εφηβεία αν και δεν έχει ερμηνευτεί ακόμα αυτή η συσχέτιση. 

Η κάνναβη δεν είναι σωματικά εθιστική, αλλά ορισμένοι χρήστες αναπτύσσουν ψυχολογική εξάρτηση στην κάνναβη.  Η εξασφάλιση και χρήση της ουσίας μπορεί να γίνει το κέντρο της ζωής τους και συχνά οδηγεί στη χρήση άλλων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι σωματικά εθιστικές. 

G
Hanf-Cannabis sativa-Cannabinaceae-.

Dies ist Hanf für die Herstellung von Seilen usw. gewachsen
Und wo es die öffentlichen Kanavouras produziert.
Sorten dieser Kulturpflanze - neben der üblichen Verwendung auch für therapeutische Zwecke genutzt werden, ist der indische Hanf, dessen Anbau ist streng verboten, weil die Pflanze den Export der "Haschisch", für die natürlich nicht behandeln hier.
Hanf produziert Kanavouras und wo ist bekannt als Pflanzenschutzmittel verwendet therapeutisch Datenschutzbeauftragten unten: mit frischen Blättern (mit der bekannten starken Geruch) vorbereiteten Umschläge GEGEN Schwellungen.
Der "Tee" von Sporen wurde gegen "Tripper" und der Emulsion für zerstreuen Reizung der Blase und Katarrh der Blase eingesetzt.
Das Öl aus Kanavouras empfohlenen reibt seine Brust und Emulsion intern gegen die galactorrhea.
Es ist immer noch diese Anlage gegen feurige Nieren (mit "Tee") und doch ist ein Diuretikum, krampflösend hypnotisch, in Hysterie, Epilepsie und bei chronischem Rheumatismus.
Ganz allgemein die Kalfaterstreifen als Teeblatt (30-60 1000) verwendet.
Als Tee von Sporen (30-60 1000).
Als Emulsionen von Sporen (60-12 1000) und Blätter als Umschlag.
Hanf enthält: Die hempen (harzige Substanz) und ätherisches Öl.
Seine Samen enthalten Öl dick - kannavolado
Kannavi
Apoxiramena Blüten der Pflanze Cannabis sativa, die Zutaten, die als klassifiziert werden, enthalten Halluzinogene. Erhältlich als Masse braun oder schwarz, also Haschisch, oder in Form von getrockneten Blättern, Stängeln und Samen dh Marihuana. Cannabis geraucht, gekocht oder betrunken.
Marihuana / Haschisch beeinflusst Gedächtnis, Urteilsvermögen und Wahrnehmung. Den letzten 20 Jahren kontinuierlich Artikel veröffentlicht, dass Mitarbeiter Marihuana mit Schizophrenie oder anderen psychischen Störungen vor allem, wenn der Beginn in der Adoleszenz ist, obwohl es noch nicht diese Korrelation interpretiert.

Cannabis ist nicht körperlich süchtig, aber einige Benutzer entwickeln eine psychische Abhängigkeit von Cannabis. Die Sicherung und die Verwendung des Stoffs kann der Mittelpunkt ihres Lebens geworden und führt oft zu der Verwendung von anderen Stoffen, einschließlich derjenigen, die körperlich süchtig sind.

E
Hemp-Cannabis sativa-Cannabinaceae-.

This is hemp grown for the manufacture of ropes etc.
And where it produces the public Kanavouras.
Varieties of this crop plant - besides the usual use is also used for therapeutic purposes, is the Indian Hemp whose cultivation is strictly prohibited because the plant is exporting the "Hashish" for which of course, will not deal here.
True hemp producing Kanavouras and where is well known as plant used therapeutically dpos below: with fresh leaves (with the known strong smell) prepared poultices AGAINST swelling.
The "tea" of spores was used against "gonorrhea" and the emulsion for allay irritation of the bladder and catarrh of the bladder.
The oil from Kanavouras recommended rubs his chest and emulsion internally against the galactorrhea.
It is still this plant AGAINST fiery kidneys (with 'tea') and yet is a diuretic, antispasmodic hypnotic, in hysteria, epilepsy and in chronic rheumatism.
More generally THE Strip caulk used as a tea leaf (30-60 1000).
As a tea of ​​spores (30-60 1000).
As emulsions of spores (60-12 1000) and leaves as a poultice.
True hemp contains: The hempen (resinous substance) and volatile oil.
Its seeds contain oil thick - kannavolado
Kannavi
Apoxiramena flowers of the plant Cannabis sativa that contain ingredients which are classified as hallucinogens. Available as a mass of brown or black, ie hashish, or in the form of dried leaves, stems and seeds ie marijuana. Cannabis is smoked, cooked or drunk.
Marijuana / hashish affects memory, judgment and perception. The last 20 years continuously published articles that associate marijuana with schizophrenia or other mental disorders especially when the onset is in adolescence although it has not yet interpreted this correlation.

Cannabis is not physically addictive, but some users develop a psychological dependence on cannabis. Securing and use of the substance may become the center of their lives and often leads to the use of other substances, including those who are physically addictive.
F
Chanvre Cannabis sativa-Cannabinaceae-.

C'est chanvre destinés à la fabrication de cordes, etc
Et où il produit les Kanavouras publics.
Les variétés de cette plante cultivée - outre l'utilisation habituelle est également utilisé à des fins thérapeutiques, est le chanvre indien dont la culture est strictement interdite parce que l'usine exporte le "haschisch" pour ce qui bien sûr, ne traitera pas ici.
Chanvre production Kanavouras et où il est bien connu comme plante utilisée en thérapeutique OPH ci-dessous: avec des feuilles fraîches (avec la forte odeur connue) des cataplasmes préparés contre l'enflure.
Le «thé» de spores a été utilisée contre "la gonorrhée» et l'émulsion pour apaiser l'irritation de la vessie et le catarrhe de la vessie.
L'huile de Kanavouras recommandé frotte sa poitrine et émulsion interne contre la galactorrhée.
Il ya toujours cette plante contre les reins enflammés (avec «thé») et pourtant il est un diurétique, antispasmodique hypnotique, dans l'hystérie, l'épilepsie et dans le rhumatisme chronique.
Plus généralement, le calfeutrage de bande utilisée comme une feuille de thé (30-60 1000).
Comme un thé de spores (30-60 1000).
Comme émulsions de spores (60-12 1000) et les feuilles en cataplasme.
Chanvre contient: Le chanvre (substance résineuse) et huile volatile.
Ses graines contiennent une épaisseur d'huile - kannavolado
Kannavi
Fleurs Apoxiramena du Cannabis sativa plantes qui contiennent des ingrédients qui sont classés comme substances hallucinogènes. Disponible en tant que masse de brun ou noir, c'est le haschisch, ou sous la forme de feuilles séchées, les tiges et les graines soit marijuana. Le cannabis est fumé, cuit ou ivre.
Marijuana / haschisch affecte la mémoire, le jugement et la perception. Les 20 dernières années publiées en continu d'objets que la marijuana associé à la schizophrénie ou d'autres troubles mentaux surtout quand le début est à l'adolescence mais il n'a pas encore interprété cette corrélation.

Le cannabis n'est pas une dépendance physique, mais certains utilisateurs de développer une dépendance psychologique au cannabis. Sécurisation et l'utilisation de la substance peut devenir le centre de leur vie et conduit souvent à l'utilisation d'autres substances, y compris ceux qui sont physiquement addictif.
R
Конопля-конопля-Cannabinaceae-.

Это конопли для изготовления канатов и т.д.
А где она производит общественное Kanavouras.
Сортов этой культуры завода - помимо обычного использования также используется в лечебных целях, является индийской конопли выращивание которого строго запрещено, потому что растение экспортирует "гашиш", за которую, конечно, не будем касаться здесь.
Пенька производству Kanavouras и где хорошо известен как растение, используемое терапевтически ОИ ниже: со свежими листьями (с известными сильный запах) подготовил припарки ПРОТИВ отек.
"Чай" спор был использован против «гонорея» и эмульсия для успокоить раздражение мочевого пузыря и катаре мочевого пузыря.
Масло из Kanavouras рекомендуемых потирает грудь и эмульсии внутренне против галакторея.
До сих пор это растение от огненной почками (с «чай»), и все же обладает мочегонным, спазмолитическим снотворное, при истерии, эпилепсии и при хроническом ревматизме.
В более общем Газа конопатить использоваться в качестве чайного листа (30-60 1000).
Как чай спор (30-60 1000).
В виде эмульсий спор (60-12 1000) и листья в виде припарок.
Пенька содержит: пеньковой (смолистые вещества) и эфирное масло.
Его семена содержат масло толстые - kannavolado
Kannavi
Apoxiramena цветы сатива конопли, которые содержат ингредиенты, которые классифицируются как галлюциногенов. Доступен как масса коричневые или черные, т.е. гашиш, или в виде высушенных листьев, стеблей и семян т.е. марихуаны. Каннабис курил, приготовленных или пьян.
Марихуана / гашиш влияет на память, суждения и восприятия. За последние 20 лет непрерывно опубликовал статьи, которые связывают марихуаны с шизофренией или другими психическими расстройствами, особенно когда начала заболевания в подростковом возрасте, хотя он еще не интерпретировать эту корреляцию.

Конопля не вызывает физической зависимости, но некоторые пользователи развиваться психологическая зависимость от каннабиса. Обеспечение безопасности и использование этого вещества может стать центром их жизни и часто приводит к использованию других веществ, в том числе тех, кто физически привыкание.
K
麻大麻Cannabinaceae

这是亚麻生长绳索等的制造
产生公众Kanavouras
本作物品种 - 除了通常的使用​​也被用于治疗目的,是印度大麻的种植是严格禁止的,因为该工厂出口大麻这当然不会在这里处理。
大麻生产的Kanavouras是被称为植物用于治疗DPOS如下:鲜叶(与已知强烈的气味)准备药膏防止肿胀。
孢子的是用来对付淋病和乳液,用于消除刺激膀胱和膀胱粘膜炎。
油从推荐Kanavouras蹭到他的胸部和乳液内部对溢乳。
它仍然是这家工厂对火热的肾脏(与),但有利尿,解痉催眠,癔病,癫痫和慢性风湿病。
一般带钢填缝作为一个茶叶(30-60 1000)。
为茶孢子(30-60 1000)。
乳液孢子(60-12 1000)和叶膏药。
大麻包含:亚麻(树脂物质)和挥发油。
它的种子含油厚 - kannavolado
Kannavi
Apoxiramena
花卉植物大麻含有的成分被列为致幻剂可作为大容量的褐色或黑色的,即大麻麻醉剂,或即大麻的干燥叶,茎和种子的形式大麻被熏,熟食或醉。
大麻/哈希什的影响记忆力,判断力和感知。过去20年不断发表文章,该联营公司的大麻与精神分裂症或其他精神障碍,尤其是在发病时是在青春期,虽然它尚未解释这种相关性。

大麻是不是身体上瘾,但一些用户开发了一个对大麻的依赖心理安全性和使用的物质有可能成为他们生活的中心,往往会导致使用的其他物质,包括物理上瘾