Samstag, 27. Juli 2013

ΚάπαρηΗ
Κάπαρη
Ενισχυτικό της πέψης και της όρεξης, ανακουφίζει απο τον βήχα.
Κόλιαντρο: Προλαμβάνει τις στομαχικές διαταραχές, ενώ βοηθάει στην αϋπνία και τη μυϊκή ατονία. Οι κόκκοι του φημίζο­νται για την ικανότητα τους να καταπο­λεμούν το πρήξιμο, ενώ τα φύλλα του είναι διουρητικά και χωνευτικά.
Η Κάπαρη ανήκει στην οικογένεια των Καπαριδών (Capparaceae) και είναι πολύ γνωστή. Είναι τρυφερός, πολυετής θάμνος, που μπορεί να φτάσει το 1μ. ύψος και το 1,5μ. πλάτος. Οι ρίζες της δεν προχωρούν βαθιά στο έδαφος, διακλαδίζονται όμως πολύ. Φυτρώνει σε πετρώδη, παραθαλάσσια ακαλλιέργητα μέρη και σε βράχους που συγκρατούν υγρασία.

Τα πολλά είδη και οι ποικιλίες της είναι εξαπλωμένες σε όλο σχεδόν τον κόσμο, από το Αφγανιστάν και τη Βόρεια Ινδία μέχρι τη Νοτιοδυτική Μεσόγειο και την Αμερική. Στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, η κάπαρη κάνει την εμφάνισή της σε όλα τα ελληνικά νησιά, αλλά συναντάται κατά κύριο λόγο στα διάσπαρτα, ξερά νησιά των Κυκλάδων. Μπορεί κανείς να τις δει παντού να ξεφυτρώνουν από βράχους και τοίχους, να ανθίζουν κατά μήκος του δρόμου, περιμένοντας κάποιον να τις μαζέψει. Μετά τη συλλογή, είναι δυνατόν να δει κανείς να τη στεγνώνουν στις χαμηλές σκεπές παλιών σπιτιών σε νησιά.

Η κάπαρη αποτελεί μία από τις γαστριμαργικές απολαύσεις της Μεσογείου, που συναντάται από την Τουρκία μέχρι την Ισπανία και καταναλώνεται με μεγάλη ευχαρίστηση σε όλες τις χώρες που βρίσκονται στον ενδιάμεσο χώρο. Η ελληνική κάπαρη είναι σχεδόν πάντα αυτή που μεγαλώνει αυτοφυώς στη φύση, ενώ οι ποικιλίες που προέρχονται από άλλες περιοχές της Μεσογείου, δηλαδή την Ισπανία, τη νότια Γαλλία και την Τουρκία, είναι κατά κανόνα προϊόν καλλιέργειας. Όποια και αν είναι η προέλευση της κάπαρης δεν καταναλώνεται ποτέ νωπή.

Η πικάντικη, αψιά (αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του σιναπέλαιου που απελευθερώνεται απο τους ιστούς του φυτού) και υπέροχα πικρή γεύση της κάπαρης αναδεικνύεται μόνο αφού γίνει τουρσί, γιατί μόνο κάτω από την επίδραση της άρμης σχηματίζεται το καπρικό οξύ, που της δίνει τη χαρακτηριστική της γεύση.

ψάρι, κυνήγι, σαλάτες, σάλτσα ντομάτας για σπαγγέτι
Die Kapern
Die Unterstützung der Verdauung und den Appetit, lindert Husten.
Cilantro: Verhindert, Magenverstimmung und hilft bei Schlaflosigkeit und Muskelschwäche. Die Maserung berühmt sein ¬ Dai für ihre Fähigkeit, ¬ lemoun Schwellung zu kämpfen, während die Blätter harntreibende und verdauungsfördernde sind.

Der Caper Familienbesitz Kaparidon (Capparaceae) und ist weithin bekannt. Sie sind liebevoll, mehrjährige Staude, die 1m erreichen können. Höhe und 1,5 m Breite. Die Wurzeln nicht tief in den Boden gehen, aber viel verzweigt. Er wächst in steinigen, unkultivierten Plätzen und Meer Felsen, die Feuchtigkeit zu halten.


Die vielen Arten und Sorten sind fast auf der ganzen Welt zu verbreiten, aus Afghanistan und Nord-West-Indien bis zum Mittelmeer und Amerika. Im späten Frühjahr und Frühsommer, erschien Kapern in allen griechischen Inseln, sondern tritt vor allem in verstreuten, trockenen Inseln der Kykladen. Man kann sehen, sie tauchen überall aus den Felsen und Mauern, blühen entlang der Straße, wartet auf jemanden zu holen. Nach der Sammlung zu sehen Trocknen auf den niedrigen Dächern der alten Häuser auf den Inseln werden.

Die Kapriole ist eine der kulinarischen Köstlichkeiten des Mittelmeeres, gefunden von der Türkei nach Spanien und verbraucht mit großer Freude in allen Ländern, in den Zwischenraum. Die griechische Caper ist fast immer die eine, die wächst natürlich in der Natur, und Sorten aus anderen Regionen des Mittelmeers, nämlich Spanien, Südfrankreich und der Türkei, werden im Allgemeinen durch Kultur produziert. Unabhängig von der Herkunft der Kapern nicht immer frisch gegessen.

Der würzig, spritzig (dies ist aufgrund der Anwesenheit von Senföl asnd aus Pflanzengeweben freigegeben) und wunderbar bittere Geschmack von Kapern entsteht erst, nachdem Sie sich eine Essiggurke, denn nur unter dem Einfluss von Salzwasser bildeten die Caprinsäure, das das Merkmal gibt Geschmack.

Fisch, Wild, Salate, Tomatensauce für Spaghetti
The Capers
Supporting digestion and appetite, relieves cough.
Cilantro: Prevents stomach upset and helps in insomnia and muscular debility. The grain be famous ¬ Dai for their ability to fight ¬ lemoun swelling, while the leaves are diuretic and digestive.

The Caper family owned Kaparidon (Capparaceae) and is well known. They are loving, perennial shrub that can reach 1m. height and 1.5 m width. The roots do not go deep into the ground, but much branched. It grows in stony, uncultivated places and seaside rocks that hold moisture.


The many species and varieties are spread almost all over the world, from Afghanistan and North-West India to the Mediterranean and America. In the late spring and early summer, capers appeared in all Greek islands, but occurs mainly in scattered, dry islands of the Cyclades. One can see them popping up everywhere from the rocks and walls, blooming along the road, waiting for someone to pick up. After collection, can be seen drying on the low roofs of old houses on islands.

The caper is one of the culinary delights of the Mediterranean, found from Turkey to Spain and consumed with great pleasure in all the countries in the intermediate space. The Greek Caper is almost always the one that grows naturally in nature, and varieties from other regions of the Mediterranean, namely Spain, southern France and Turkey, are generally produced by culture. Whatever the origin of capers ever not eaten fresh.

The spicy, tangy (this is due to the presence of mustard oil asnd released from plant tissues) and wonderfully bitter taste of capers emerges only after you become a pickle, because only under the influence of brine formed the capric acid that gives the characteristic flavor.

fish, game, salads, tomato sauce for spaghetti
Les Capers
La digestion de soutien et de l'appétit, soulage la toux.
Coriandre: Empêche les maux d'estomac et aide à l'insomnie et faiblesse musculaire. Le grain est célèbre ¬ Dai pour leur capacité à lutter contre ¬ lemoun gonflement, tandis que les feuilles sont diurétiques et digestives.

La famille appartient Caper Kaparidon (Capparaceae) et est bien connu. Ils sont affectueux, arbuste vivace qui peut atteindre 1m. hauteur et 1,5 m la largeur. Les racines ne vont pas profondément dans le sol, mais très ramifiée. Il pousse dans les endroits pierreux, incultes et de rochers de bord de mer qui retiennent l'humidité.


Les nombreuses espèces et variétés sont réparties un peu partout dans le monde, de l'Afghanistan et du nord-ouest de l'Inde à la Méditerranée et l'Amérique. Dans la fin du printemps et début de l'été, les câpres apparu dans toutes les îles grecques, mais se produit principalement dans les îles éparses, sèches des Cyclades. On peut les voir fleurissent un peu partout sur les rochers et les murs, la floraison long de la route, attendant que quelqu'un à ramasser. Après la collecte, le séchage peut être vu sur les toits des vieilles maisons basses sur les îles.

Le câprier est un des délices culinaires de la Méditerranée, trouve de la Turquie à l'Espagne et consommée avec un grand plaisir dans tous les pays dans l'espace intermédiaire. Le Caper grec est presque toujours celui qui pousse naturellement dans la nature, et les variétés provenant d'autres régions de la Méditerranée, à savoir l'Espagne, sud de la France et la Turquie, sont généralement produites par la culture. Quelle que soit l'origine de câpres jamais rien mangé frais.

Le goût épicé, piquant (cela est dû à la présence d'huile de moutarde asnd libéré de tissus végétaux) et merveilleusement amère de câpres émerge seulement après être devenu un cornichon, parce que sous l'influence de la saumure formée l'acide caprique qui donne la caractéristique saveur.

poisson, gibier, salades, la sauce tomate pour spaghetti