Samstag, 27. Juli 2013

черникаΜύρτιλλος
Χρησιμοποιούμενα μέρη:
φτιάχνεται από τα ρικνά βατόμουρα ενός μικρού φυλλοβόλου θάμνου
Χρησιμοποιείται στην Παρασκευή μαρμελάδας, γλυκισμάτων, σιροπιών και ποτών
Δράση κατά:
της αθηροσκλήρυνσης / περιφερικής αγγειοπάθειας
του καταρράκτη
της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας
της διάρροιας
του ινοκυστικού μαστού
της δυσμηνόρροιας
του έλκους στομάχου
της αμφιβληστροειδοπάθειας
του διαβήτη τύπου 2
Δοσολογία:
Φρέσκοι καρποί - 55-115
g τρεις φορές την ημέρα
Υγρό εκχύλισμα - 80-160
g τρεις φορές την ημέρα (λήψη από το στόμα)
Ξηροί καρποί - 4-8
g με νερό, δυο φορές την ημέρα
Αφέψημα ξηρών καρπών - τρεις φορές την ημέρα (βράζουμε 5-10
g αποξηραμένους καρπούς σε 150 ml νερού για 10 λεπτά και στραγγίζουμε ενώ είναι ζεστό)
στοματικό διάλυμα για γαργάρες με 10% αφέψημα ξηρών καρπών κατ’ανάγκην
κρύο μούλιασμα των ξηρών καρπών, τρεις φορές την ημέρα (εμποτίζουμε αποξηραμένους
  λιωμένους καρπούς σε 150 ml νερού για αρκετές ώρες)
Πιθανές παρενέργειες:
αιμορραγία, στομαχική διαταραχή, διάρροια, χαμηλό σάκχαρο αίματος, δηλητηρίαση, χαμηλή αρτηριακή πίεση
G
Blaubeeren
Gebrauchte Teile:
aus den strukturierten Beeren von einem kleinen Strauch
Verwendet in der Herstellung von Marmelade, Süßigkeiten, Sirup und Getränke
Aktion:
Atherosklerose / periphere vaskuläre
Katarakt
chronisch venösen Insuffizienz
Durchfall
der Mastopathie
Dysmenorrhoe
Magengeschwüre
der Retinopathie
Typ-2-Diabetes
Dosierung:
Frisches Obst - 55-115 g TID
Flüssig-Extrakt - 80-160 g dreimal täglich (oral)
Muttern - 4-8 g mit Wasser, zweimal täglich
Dekokt von getrockneten Früchten - dreimal am Tag (5-10 g kochen Trockenfrüchte in 150 ml Wasser für 10 Minuten und während Belastung heiß)
Mundwasser gurgeln mit 10% Abkochung Mutter unbedingt
Kalte Einweichen von Nüssen, TID (einzuflößen Trockenfrüchte in 150 ml Wasser geschmolzen für mehrere Stunden)
Mögliche Nebenwirkungen:
Blutungen, Magenbeschwerden, Durchfall, niedriger Blutzuckerspiegel, Vergiftungen, niedriger Blutdruck
E
Blueberries
Used parts:
made from the textured berries of a small deciduous shrub
Used in the manufacture of jam, sweets, syrups and drinks
Action:
atherosclerosis / peripheral vascular
cataract
chronic venous insufficiency
diarrhea
of fibrocystic breast
dysmenorrhea
stomach ulcers
of retinopathy
type 2 diabetes
dosage:
Fresh fruits - 55-115 g TID
Liquid extract - 80-160 g three times a day (oral)
Nuts - 4-8 g with water, twice a day
Decoction of dried fruit - three times a day (boil 5-10 g dried fruit in 150 ml of water for 10 minutes and strain while hot)
mouthwash gargle with 10% decoction nut necessarily
Cold soaking of nuts, TID (infuse dried fruits melted in 150 ml of water for several hours)
Possible side effects:
bleeding, stomach upset, diarrhea, low blood sugar, poisoning, low blood pressure
F
bleuets
Parties utilisées:
faite à partir des baies texture d'un petit arbuste à feuilles caduques
Utilisé dans la fabrication de confitures, bonbons, sirops et boissons
Action:
l'athérosclérose vasculaire / périphérique
la cataracte
l'insuffisance veineuse chronique
diarrhée
de fibrokystique
dysménorrhée
ulcères d'estomac
de la rétinopathie
diabète de type 2
dosage:
Fruits frais - 55-115 g TID
Extrait liquide - 80-160 g trois fois par jour (oral)
Nuts - 4-8 g avec de l'eau, deux fois par jour
Décoction de fruits secs - trois fois par jour (ébullition 5-10 g de fruits séchés dans 150 ml d'eau pendant 10 minutes et filtrer à chaud)
rince-bouche se gargariser avec 10% écrou de décoction nécessairement
trempage à froid de noix, TID (infuser des fruits secs fondu dans 150 ml d'eau pendant plusieurs heures)
Effets secondaires possibles:
saignements, maux d'estomac, la diarrhée, hypotension sucre, l'empoisonnement, une pression artérielle basse
R
черника
Используемые части:
изготовлена ​​из текстурированного ягоды небольшого лиственных кустарников
Используется в производстве варенья, конфеты, сиропы и напитки
Действие:
атеросклероза / периферических сосудов
катаракта
хроническая венозная недостаточность
диарея
фиброзно-кистозной груди
дисменорея
язвы желудка
ретинопатии
сахарный диабет 2 типа
Дозировка:
Свежие фрукты - 55-115 г TID
Жидкий экстракт - 80-160 г три раза в день (орально)
Орехи - 4-8 г с водой, два раза в день
Отвар из сухофруктов - три раза в день (кипятить 5-10 г сушеных фруктов в 150 мл воды в течение 10 минут и процедить в горячем состоянии)
жидкость для полоскания рта полоскать горло 10% отвар гайки обязательно
Холодная замачивания орехов, TID (влить сухофруктов таяли в 150 мл воды в течение нескольких часов)
Возможные побочные эффекты:
кровотечение, расстройство желудка, диарея, низкий уровень сахара в крови, отравление, низкое кровяное давление
K
蓝莓
二手部分
由有纹理的一个小型的落叶灌木的浆果
糖果糖浆和饮料的制造中使用
动作
动脉粥样硬化/末梢血管
白内障
慢性静脉功能不全
腹泻
乳腺纤维囊性

溃疡
视网膜病变
2
型糖尿病
用法用量
鲜水果 - 55-115TID
液体提取物 - 80-160克一天三次口服
坚果 - 与水4-8每天两次
汤干果 - 每天三次5-10克干果150毫升的水10趁热应变
漱口水漱口10剂螺母一定
冷浸坚果TID注入150毫升的水融化了几个小时的干果
可能的副作用
出血肠胃不适腹泻低血糖中毒低血