Samstag, 27. Juli 2013

Menyanthes trifoliataΜηνύανθος -Menyanthes trifoliata-Gentianaceae-.
Τό φυτό αυτό έχει χαρακτηριστικά τη ρίζα του (ρίζωμα) οριζόντια.
Φύλλα τριφυλλοειδή.
Άνθη σέ στέλεχος όρθιο υπέρυθρα, πού φαίνονται κατά τήν άνοιξη.
Οί καρποί το φυτού (κάψουλες) έχουν μέγεθος μπιζελιου.
"Σπόροι πολυάριθμοι μικροί ωοειδείς πλατυσμένοι, γυαλιστοί κίτρινοι.
Τό φυτό βρίσκεται σέ τόπους λιμνάζοντες στήν Ευρώπη, στήν Ασία και στην Αμερική.
Ή καλλιέργεια του φυτού είναι δύσκολη.
Πολλαπλασιάζεται μέ σπόρο σέ πολύ υγρούς τόπους.
Σπέρνεται τήν άνοιξη.
Είναι φυτό έμμηναγωγό, ορεκτικό, τονωτικό αντιπυρετικό.
Χρησιμοποιούνται οί ανθισμένες κορυφές, τά φύλλα και οί ρίζες του.
Τά φύλλα του είναι ευεργετικά στά ούλα και στά χαλαρά δόντια.
Φρέσκα φύλλα είναι θεραπευτικά επάνω σέ εξογκωμένους αδένας δπως οί μαγουλάδες.
Σέ μεγάλες δόσεις τό τσάι του είναι Ισχυρό καθαρτικό.
(15 γραμ.
σε μισό κιλό βραστό νερό).
Τό βάμμα του—5 -15 σταγόνες — πάνω σέ ενα κομμάτι ζάχαρη είναι κατά τι|ς ναυτίας.
Παίρνεται ακόμη ώς αφέψημα (15-30 γρ.
στό λίτρο νερό).
'Ως κρασί — 50 -100 γραμ.
—.
*Ως σιρόπι 30-100 γρ.
Έξωτερικώς χρησιμοποιείται τό αφέψημα ώς λοσιόν και τά φύλλα ώς κατάπλασμα.
Στήν Ελλάδα υπάρχει τό είδος: «
Menyaatbes peltatum» ή Villarsia nymphoidea ή Limnanthemun peltatum.

Τό συναντουμε στή λίμνη το Νεζεροΰ καί στον Όρχομενό.
G
Minyanthos-Menyanthes trifoliata-Gentianaceae-.
Diese Pflanze hat die Eigenschaften von der Wurzel (Rhizom) horizontal.
Blätter trifylloeidi.
Blumen Stamm aufrecht Infrarot, gezeigt im Frühjahr.
Die Früchte der Pflanze (Kapseln) sind Erbse Größe.
"Seeds zahlreiche kleine ovale abgeflacht, polnisch gelb.
Die Anlage ist in einem Ort stagnieren in Europa, Asien und Amerika.
Der Anbau dieser Pflanze ist schwierig.
Durch Samen vermehrt in sehr feuchten Orten.
Gesät im Frühjahr.
Plant ist emmenagogue, Vorspeise, fiebersenkende Tonic.
Verwenden Sie die Blüten, Blätter und Wurzeln.
Die Blätter sind von Vorteil für das Zahnfleisch und lockere Zähne.
Frische Blätter sind therapeutisch auf prall Drüse Datenschutzbeauftragten Mumps.
In großen Dosen Tee ist ein leistungsfähiges Abführmittel.
(15 g
ein halbes Pfund gekochte Wasser).
Tinktur aus-5 -15 Tropfen - auf einem Stück Zucker ist was | s Übelkeit.
Sie selbst als Abkochung (15-30 g erhalten.
pro Liter Wasser).
"Wie Wein - 50 -100 g
-.
* Wie Sirup 30-100 g.
Dekokt wird äußerlich als Lotion und Blätter als Umschlag verwendet.
In Griechenland gibt Art: «Menyaatbes peltatum» oder Villarsia nymphoidea oder Limnanthemun peltatum.

Es wird in den See und Nezer Orhomenos gefunden.
E
Minyanthos-Menyanthes trifoliata-Gentianaceae-.
This plant has the characteristics of the root (rhizome) horizontally.
Leaves trifylloeidi.
Flowers stem erect infrared, shown during spring.
The fruits of the plant (capsules) are pea size.
"Seeds numerous small oval flattened, polish yellow.
The plant is located in a place stagnate in Europe, Asia and America.
The cultivation of this plant is difficult.
Propagated by seeds in very wet places.
Sown in the spring.
Plant is emmenagogue, appetizer, antipyretic tonic.
Use the flowering tops, leaves and roots.
The leaves are beneficial to the gums and loose teeth.
Fresh leaves are therapeutically onto bulging gland dpos Mumps.
In large doses tea is a powerful laxative.
(15 g
half a pound of boiled water).
Tincture of-5 -15 drops - on a piece of sugar is what | s nausea.
You even get as decoction (15-30 g.
per liter of water).
'As wine - 50 -100 g
-.
* As syrup 30-100 g.
Decoction is used externally as a lotion and leaves as a poultice.
In Greece there kind: «Menyaatbes peltatum» or Villarsia nymphoidea or Limnanthemun peltatum.

It is found in the lake and NEZER Orhomenos.
F
Minyanthos-Menyanthes trifoliata-Gentianaceae-.
Cette plante possède des caractéristiques de la racine (rhizome) horizontalement.
Feuilles trifylloeidi.
Fleurs tige dressée infrarouge, montrée au printemps.
Les fruits de la plante (capsules) sont grosseur d'un pois.
"Graines de nombreuses petites ovale aplati, jaune vernis.
L'usine est située dans un endroit stagnent en Europe, en Asie et en Amérique.
La culture de cette plante est difficile.
Propagation par graines dans des endroits très humides.
Semé au printemps.
Plante est emménagogue, apéritif, antipyrétique tonique.
Utilisez les fleurs dessus, les feuilles et les racines.
Les feuilles sont bénéfiques pour les gencives et les dents qui se déchaussent.
Les feuilles fraîches sont thérapeutiquement sur exorbités glande OPH oreillons.
À fortes doses, le thé est un puissant laxatif.
(15 g
une demi-livre de l'eau bouillie).
Teinture de-5 -15 gouttes - sur un morceau de sucre est ce que | s nausées.
Vous obtenez alors même que décoction (15-30 g.
par litre d'eau).
«Le vin - 50 -100 g
-.
* Comme sirop 30-100 g.
Décoction est utilisé à l'extérieur comme une lotion et les feuilles en cataplasme.
En Grèce, genre: «Menyaatbes peltatum» ou Villarsia nymphoidea ou Limnanthemun peltatum.

Il se trouve dans le lac et Nezer Orhomenos.
R
Minyanthos-Menyanthes трехлистная-Gentianaceae-.
Это растение имеет характеристики корень (корневище) по горизонтали.
Листья trifylloeidi.
Цветы Стебель прямой инфракрасный, показанный в течение весны.
Плоды растения (капсулы) является горох размера.
"Семена многочисленные небольшие овальные уплощенные, польский желтый.
Завод расположен в месте, застаивается в Европе, Азии и Америке.
Выращивание этого растения трудно.
Размножается семенами в очень влажных местах.
Посевная в весенний период.
Завод стимулирующее менструацию, закуска, жаропонижающее тоником.
Используйте цветущие верхушки, листья и корни.
Листья полезно для десен и подвижности зубов.
Свежие листья являются терапевтически на выпуклые железы ОИ свинкой.
В больших дозах чая является мощным слабительным.
(15 г
полфунта кипяченой воды).
Настойка-5 -15 капель - на кусок сахара, что | с тошнотой.
Вы даже получите как отвар (15-30 г.
на литр воды).
'Как вино - 50 -100 г
-.
* Как сироп 30-100 г.
Отвар применяют наружно в виде примочек и листья в виде припарок.
В Греции вида: «Menyaatbes щитовидная» или Villarsia nymphoidea или Limnanthemun щитовидная.

Он находится в озере и Nezer Orhomenos.
K
Minyanthos Menyanthes三叶龙胆。
这种植物有根(根茎)水平的特点。
trifylloeidi
花茎直立红外线,在春季所示。
(胶囊)的植物果实是豌豆大小。
种子多数扁平,椭圆形的小的指甲油黄色。
在欧洲,亚洲和美洲的工厂坐落在一个地方停滞不前。
种植这种植物是很难的。
传播种子在非常潮湿的地方。
在春季播种。
厂是通经药,解热,开胃进补。
使用开花上衣,叶和根。
叶子有利于牙龈和牙齿松动。
鲜叶治疗到鼓鼓腺DPOS的腮腺炎。
在大剂量茶是一个功能强大的润肠通便。
15
半磅白开水)。
-5 -15 - 块糖是什么| S恶心。
你甚至可以作为煎剂(15-30克。
每升水)。
至于酒 - 50 -100
-

*
药水30-100克。
汤外部使用洗剂和树叶作为膏药。
在希腊,有一种:«Menyaatbes小花»,或Villarsia nymphoideaLimnanthemun小花。

它被发现在与湖泊和NEZER Orhomenos