Samstag, 27. Juli 2013

Lobelia inflata ΛομπέλιαΛομπέλια -Lobelia inflata-Lobeliaceae-Campanu-laceae-.
Είναι φυτό δηλητηριώδες.
(Τοξικό).
"Ομως, κατάλληλα χρησιμοποιούμενο είναι πολύ χρήσιμο φυτό.
Είναι άποχρεμπτικό και σέ μεγάλες δόσεις εμετικό.
Είναι φυτό κατά τής δύσπνοιας καί κατά του άσθματος και του κοκκύτη.
Ακόμη είναι και καταπραϋντικό, καί κατά τής Κράμπας το στομάχου καί ακόμη κατά τής Πνευμονίας.
Χρησιμοποιείται τό ανθισμένο στέλεχος.
Εσωτερικώς παίρνεται σέ σκόνη — 0,5 έως 0,30 τμηματικώς άπό 0,1 γρ.
Ώς βάμμα 1)10, 1-3 γραμ.
με ποτό ή μέ σιρόπι.
Φαρμακευτικώς γίνεται εκχύλισμα ρευστό (
Extrait fluide — 0,05 έως 0,30 γρ.
(=3-20 σταγόνες) μέ ποτό ή σιρόπι.
Έξωτερικώς ώς αφέψημα χρησιμοποιείται στίς πληγές.
Ή Λομπέλια είναι μικρό φυτό (μέχρι 40 έκ.
καί κάποτε περισσότερο).
"Εχει φύλλα αντίθετα, άπλα, οδοντωτά.
Στέλεχος ευθύ γωνιώδες, χνουδωτό.
Τά κατώτερα φύλλα του είναι μακρουλά, μέ μικρό μίσχο «αμβλέα».
Τά μεσαία φύλλα, ωοειδή μυτερά άμισχα.
Τά άνθη τοΰ φυτού έχουν μπλέ χρώμα χαρακτηριστικό.
Ανθίζει τό καλοκαίρι μέ μικρά άνθη μέ μίσχο μαζεμένα σέ τσαμπί.
Ό καρπός του είναι (κάψα) ωοειδής έξωγκωμένος, πλατυσμένος.
Σπόροι πολλοί, μικροί γκρίζοι.
Ή συλλογή του φυτου γίνεται κατά τό τέλος του καλοκαιριού.
Τό φυτό εχει αμερικανική προέλευση άλλά καλλιεργείται στήν Ευρώπη μέ επιτυχία σέ χώματα δχι δγρά μάλλον φτωχά.
Πολλαπλασιάζεται μέ σπόρο.
Στή θεραπευτική χρησιμοποιούνται κυρίως οί σπόροι και ή ρίζα του, πού είναι και πιο δραστικοί, άλλά και τά φύλλα του χρησιμοποιούνται.
G
Lompelia-Lobelia inflata-Lobeliaceae-Campanu-laceae-.
Pflanze ist giftig.
(Toxic).
"Allerdings ist in geeigneter Weise verwendet sehr Nutzpflanze.
Es ist eine schleimlösende und in großen Dosen Brechmittel.
Plant ist in Atemnot und Asthma und Keuchhusten.
Doch ist beruhigend und gegen die Magenkrämpfe und sogar gegen Lungenentzündung.
Mit blühenden Stamm.
Intern wird zu Staub - 0,5-0,30 Teil von 0.1g.
Als Tinktur 1) 10, 3,1 g
mit Getränk oder Sirup.
Pharmazeutisch wird flüssig Extrakt (Extrait fluide - 0,05 έως 0.30g.
(= 3-20 Tropfen) mit Getränk oder Sirup.
Dekokt wird äußerlich als die Wunden eingesetzt.
Oder Lompelia kleinen Anlage (bis zu 40 cm.
und manchmal auch mehr).
"Er verlässt die, einfach ausgedrückt, Wellenschliff.
Stem geraden Winkel-und flauschig.
Die unteren Blätter sind länglich, mit kleinen Stiel "stumpf."
Die mittleren Blätter, Spitzoval sitzend.
Die Blüten der Pflanze haben charakteristische blaue Farbe.
Blooms Sommer mit kleinen Blumen mit Stiel in Bündeln gesammelt.
Die Frucht ist (Kapsel) oval geschwollen, abgeflacht.
Seeds zahlreiche, kleine grau.
Die Sammlung der Anlage befindet sich am Ende des Sommers.
Plant hat amerikanische Wurzeln arbeitete aber in Europa mit Erfolg auf Schotter IFI dgra eher schlecht.
Durch Samen vermehrt.
In der Therapie verwendet hauptsächlich Samen und Kern, die am aktivsten ist, aber die Blätter verwendet.

E
Lompelia-Lobelia inflata-Lobeliaceae-Campanu-laceae-.
Plant is poisonous.
(Toxic).
"However, suitably used is very useful plant.
It is an expectorant and in large doses emetic.
Plant is in dyspnoea and asthma and pertussis.
Yet is soothing, and against the stomach cramps and even against pneumonia.
Using flowered stem.
Internally gets into dust - 0.5 to 0.30 part by 0.1g.
As tincture 1) 10, 3.1 g
with drink or syrup.
Pharmaceutically becomes fluid extract (Extrait fluide - 0,05 έως 0.30g.
(= 3-20 drops) with drink or syrup.
Decoction is used externally as the wounds.
Or Lompelia small plant (up to 40 cm.
and sometimes more).
"He leaves that, simply put, serrated.
Stem straight angular and fluffy.
The lower leaves are oblong, with small stalk "blunt."
The middle leaves, pointy oval sessile.
The flowers of the plant have characteristic blue color.
Blooms summer with small flowers with stalk gathered in bunches.
The fruit is (capsule) oval swollen, flattened.
Seeds numerous, small gray.
The collection of the plant is at the end of summer.
Plant has American origins but worked in Europe with success on gravel IFIs dgra rather poor.
Propagated by seeds.
In therapy used primarily seeds and core, which is most active, but the leaves are used.

F
Lompelia-Lobelia inflata-Lobeliaceae-Campanu-laceae-.
Plante est toxique.
(Toxic).
"Toutefois, utilisé convenablement est une plante très utile.
Il est un expectorant et à fortes doses émétique.
L'usine est la dyspnée et l'asthme et la coqueluche.
Pourtant, est apaisante, et contre les crampes d'estomac et même contre la pneumonie.
En utilisant la tige fleurie.
Obtient interne en poussière - 0,5 à 0,30 partie par 0.1g.
Comme teinture 1) 10, 3,1 g
avec une boisson ou d'un sirop.
Devient pharmaceutique extrait fluide (Extrait fluide - 0,05 έως 0.30g.
(= 3-20 gouttes) avec la boisson ou de sirop.
Décoction est utilisé à l'extérieur comme les blessures.
Ou Lompelia petite plante (jusqu'à 40 cm.
et parfois plus).
"Il laisse que, tout simplement, en dents de scie.
Tige droite angulaire et moelleux.
Les feuilles inférieures sont oblongues, avec petite tige "émoussé".
Les feuilles médianes, pointu sessiles ovale.
Les fleurs de la plante ont une couleur bleue caractéristique.
Fleurs d'été avec de petites fleurs avec des tiges rassemblées en grappes.
Le fruit est (capsule) ovale gonflé, aplati.
Graines nombreuses, petits gris.
La collecte de la plante est à la fin de l'été.
Plante a des origines américaines, mais a travaillé en Europe avec succès sur le gravier IFI dgra plutôt pauvre.
Propagation par graines.
Dans la thérapie utilisée principalement les graines et le noyau, ce qui est le plus actif, mais les feuilles sont utilisées.
R
Lompelia-лобелия Inflata-Lobeliaceae-Campanu-laceae-.
Растение ядовито.
(Токсичных).
"Тем не менее, желательно использовать очень полезное растение.
Это отхаркивающее и рвотное в больших дозах.
Завод находится в одышки и астмы и коклюша.
Но успокаивает, против желудочных колик и даже против пневмонии.
Использование стволовых цветами.
Внутренне попадает в пыль - от 0,5 до 0,30 части по 0,1 г.
Как настойка 1) 10, 3,1 г
с напитком или сироп.
Фармацевтически становится жидкий экстракт (Extrait Fluide - 0,05 έως 0,30.
(= 3-20 капель) с напитком или сироп.
Отвар используют наружно в виде ран.
Или Lompelia небольшое растение (до 40 см.
а иногда и больше).
"Он уходит, что, попросту говоря, зубчатые.
Стебель прямой угловой и пушистым.
Нижние листья продолговатые, стебелек с "тупыми".
Средние листья, заостренные сидячие овал.
Цветки растения имеют характерный синий цвет.
Цветет летом с мелкими цветами с стебля собраны в пучки.
Плоды (капсула) овальной опухшие, сглажены.
Семена многочисленные, мелкие серые.
Коллекция растений в конце лета.
Завод американской происхождением, но работал в Европе с успехом на гравии МФУ ДГРА небогатые.
Размножается семенами.
В терапии используются в основном семена и ядро, которое является наиболее активным, но листья используются.

K
Lompelia边胀Lobeliaceae Campanu laceae
植物是有毒的。
(有毒)。
过,适当使用是非常有用的植物。
这是一个祛痰,在大剂量催吐。
植物是呼吸困难和哮喘,百日咳。
然而,舒缓,对胃痉挛,甚至对肺炎。
使用花干。
内部进入灰尘 - 0.50.300.1克的。
由于酊1103.1
饮料或糖浆。
药学变成流体提取(Extrait FLUIDE - 0,05έως0.30克。
= 3-20滴)用饮料或糖浆。
汤是用来作为外部的伤口。
或小厂Lompelia长达40厘米。
时更多)。
他离开,简单地说,锯齿。
茎直角度和蓬松。
下部叶长椭圆形,有小柄
中部叶,尖卵形无柄。
植物的花有特征的蓝色。
花开花秆束聚集在小夏。
水果(胶囊)的椭圆形肿胀,扁平。
种子多数,小灰。
收集的植物是在夏季结束。
厂有美国的起源,但在欧洲工作,成功砾石国际金融机构dgra较差。
过种子繁殖。
在治疗中,主要用于种子和核心,这是最活跃的,但是在叶子被使用