Samstag, 27. Juli 2013

Λάππα -Lappa majorΛάππα -Lappa major και Lappa minor-Compositae-.
Κοινώς είναι γνωστή ως Πλατανομαντηλίδα και Κολλητσίδα.
Και τά δύο είδη βρίσκονται στήν Ελλάδα.

Η Λάππα είναι φυτό ποώδες — διαρκείας δύο ετών —.
Έχει στέλεχος δρθιο, γραμμωτό κοκκινωπό σέ βψος ως 1 μ.
50, είναι δε κλαδωτό και χνουδωτό.
Τά φύλλα της είναι μεγάλα, μαλακά καί σκληρά στή βάση τους, σκοϋρα πράσινα άπό πάνω, καί λευκά, χνουδωτά άπό κάτω.
Στά στελέχη επάνω είναι «άντικρυστά».
Έχουν σχήμα ωοειδές καρδιόσχημο.

Τά άνθη του φυτού αύτου γίνονται σέ τσαμπί.
Είναι κοκκινωπά (τό καλοκαίρι).
Ή ρίζα τής Λάππας είναι μακριά άτρακτοειδής.
Έξωτερικώς σκουρότερη καί εσωτερικώς άσπρειδερή.
Τό φυτό αυτό μέ τις θεραπευτικές ιδιότητες έχει εύκολη καλλιέργεια άπό σπόρο *.
Χρησιμοποιούνται ή ρίζα, τά φύλλα, οί καρποί.
Οί ρίζες είναι διουρητικές και έφιδρωτικές, καθαρτικές.
Οί σπόροι είναι πικροί καί στυφοί, εύκοίλιοι.
Ή Λάππα είναι καί κατά του Διαβήτη.
Ή ρίζα χρησιμοποιείται ώς τσάϊ (10 - 20 γρ.
σέ ένα λίτρο νερό) καί φαρμακευτικώς ώς εκχύλισμα (2-4 γρ.).
Τό φυτό αυτό είναι καί καθαριστικό τοΰ αίματος.
Βρασμένα φύλλα του είναι κατά τών πληγών καί κατά τής «κασσίδας».
Χημικώς ή ρίζα περιέχει: Ίνουλίνη, αλάτια καλίου, γλοιώδη ουσία και ελαιώδη.
Η ρίζα τής Λάππας περιέχει αρκετό σίδηρο, τον όποιο μπορεί νά προμηθευθή ό οργανισμός μέ αφέψημα — κόβουμε τη ρίζα σέ μικρά κομμάτια και τή βάζουμε νά βράσει μέ νερό πολύ σιγά, γιά 15 λεπτά (μισό φλιτζάνι μαζί μέ μέλι πρωι και βράδυ).
G
Lapa-Lappa Dur und Moll Lappa-Compositae-.
Gemeinhin als Platanomantilida und Aufkleber bekannt.
Beide Typen sind in Griechenland gefunden.

Lappa ist krautige Pflanze - über zwei Jahre -.
Der Stamm hat drthio, gestreift rötlich IN vpsos als 1 m
50 und sind vielfältig und flauschig.
Die Blätter sind groß, weich und hart an der Basis, auf der Oberseite dunkelgrün und weißen Plüsch unten.
In Top-Führungskräfte sind "konfrontieren".
Sie haben eine herzförmige oval.

Die Blüten dieser Pflanze sind in Trauben.
Sind rötlich (im Sommer).
Die Wurzel des Lappas weit fusiform.
Darker äußerlich und innerlich aspreideri.
Diese Pflanze mit therapeutischen Eigenschaften ist einfach Anbau von Saatgut *.
Gebraucht oder Wurzel, Blätter, Früchte.
Die Wurzeln sind harntreibend und efidrotikes, Abführmittel.
Die Samen sind bitter und zusammenziehend, efkoilioi.
Lappa ist gegen Diabetes.
Die Wurzel wird als Tee (10 bis 20 g verwendet.
in einem Liter Wasser) und pharmazeutisch als Extrakt (2-4 g)..
Diese Pflanze ist eine blutreinigend.
Gekochte Blätter heilt und gegen "KASSIDOY."
Chemisch oder Wurzel enthält: Inulin, Kalium, schleimige Substanz und ölig.
Die Wurzel des Lappa enthalten genügend Eisen, die Ihnen die Agentur und Auskochen bekommen können - schneiden Sie die Wurzel in kleine Stücke und legte sie mit Wasser sehr langsam kochen, für 15 Minuten (eine halbe Tasse Honig zusammen mit morgens und abends).
E
Lapa-Lappa major and Lappa minor-Compositae-.
Commonly known as Platanomantilida and sticker.
Both types are found in Greece.

Lappa is herbaceous plant - lasting two years -.
Strain has drthio, striated reddish IN vpsos as 1 m
50, and are manifold and fluffy.
The leaves are large, soft and hard at the base, dark green on top, and white plush beneath.
In top executives are "confronting".
They have a heart-shaped oval.

The flowers of this plant are in bunches.
Are reddish (in summer).
The root of Lappas far fusiform.
Darker externally and internally aspreideri.
This plant with therapeutic properties is easy cultivation from seed *.
Used or root, leaves, fruit.
The roots are diuretic and efidrotikes, laxative.
The seeds are bitter and astringent, efkoilioi.
Lappa is Against Diabetes.
The root is used as a tea (10 to 20 g.
in one liter of water) and pharmaceutically as extract (2-4 g.).
This plant is a blood purifier.
Boiled leaves is healing and against "KASSIDOY."
Chemically or root contains: Inulin, potassium salts, slimy substance and oily.
The root of Lappa contain enough iron, which you can get the Agency and decoction - cut the root into small pieces and put them to boil with water very slowly, for 15 minutes (half a cup of honey along with morning and evening).
F
Lapa-Lappa majeur et mineur Lappa-Composées-.
Communément connu sous le nom Platanomantilida et un autocollant.
Les deux types se trouvent en Grèce.

Lappa est une plante herbacée - durée de deux ans -.
Strain a drthio, rougeâtre strié vpsos que 1 m
50, et sont multiples et moelleux.
Les feuilles sont grandes, doux et dur à la base, vert foncé sur le dessus et en dessous de peluche blanche.
Dans les cadres supérieurs sont «confrontés».
Ils ont un ovale en forme de coeur.

Les fleurs de cette plante sont en grappes.
Sont rougeâtres (en été).
La racine de Lappas loin fusiforme.
Darker extérieurement et intérieurement aspreideri.
Cette plante aux propriétés thérapeutiques est facile à cultiver à partir de semences *.
Utilisé ou racine, feuilles, fruits.
Les racines sont diurétiques et efidrotikes, laxatif.
Les graines sont amères et astringentes, efkoilioi.
Lappa est contre le diabète.
La racine est utilisée en tant que plateau (10 à 20 g.
dans un litre d'eau) et pharmaceutique que l'extrait (2-4 g.).
Cette plante est un purificateur de sang.
Feuilles bouillies est la guérison et contre "KASSIDOY."
Chimiquement ou racine contient: inuline, les sels de potassium, substance visqueuse et huileuse.
La racine de Lappa contient suffisamment de fer, que vous pouvez obtenir l'Agence et décoction - couper la racine en petits morceaux et les mettre à bouillir avec de l'eau très lentement, pendant 15 minutes (une demi-tasse de miel avec matin et soir).


R
Лапа-Лаппа основных и незначительных Лаппа-сложноцветных-.
Обычно известный как Platanomantilida и наклейки.
Оба вида встречаются в Греции.

Лаппа является травянистое растение - длившаяся два года -.
Штамм drthio, поперечно-полосатой красноватый vpsos 1 м
50 и многообразны и пушистый.
Листья большие, мягкие и жесткие у основания, темно-зеленые сверху, а под белыми плюшевыми.
В топ-руководители «очной ставки».
У них есть в форме сердца овал.

Цветы этого растения в пучках.
Красноватые (летом).
Квадратный из Lappas далеко веретенообразное.
Темнее внешне и внутренне aspreideri.
Это растение с лечебными свойствами легко выращивании из семян *.
Использованные или корень, листья, плоды.
Корни мочегонное и efidrotikes, слабительное.
Семена горький и вяжущий, efkoilioi.
Лаппа против диабета.
Корень используется в виде чая (от 10 до 20 грамм.
в одном литре воды) и их фармацевтически как экстракт (2-4 г.).
Это растение очищает кровь.
Вареная листьев исцеления и против "KASSIDOY".
Химически или корень содержит: инулин, соли калия, слизистые вещества и жирной.
Корневая Лаппа содержат достаточное количество железа, которое вы можете получить Агентства и отвар - сократить корневой на мелкие кусочки и положить их до кипения воду очень медленно, в течение 15 минут (полстакана меда вместе с утром и вечером).


K
拉帕牛蒡主要牛蒡轻微菊。
俗称Platanomantilida贴纸。
这两种类型的发现在希腊。

牛蒡是草本植物 - 持久的两年 -
应变有drthio的,横纹肌于vpsos红为1
50
,并且是多方面的,蓬松。
叶大,软硬基地,在上面深绿色,白色毛绒下方。
在高层管理人员的
们有一个心形的椭圆形。

这种植物的花朵在束。
红(夏季)。
的根源远梭形Lappas
较深外部和内部aspreideri的。
这种植物具有治疗性质的是从种子*易栽培。
或根,叶,果。
的根源是利尿和efidrotikes的,润肠通便。
种子是又苦又涩,efkoilioi
牛蒡对糖尿病。
的根目录是用来作为茶(1020g
在一公升的水)和药学上作为提取物(2-4克)。
这种植物是一种血液净化。
熟叶愈合和“KASSIDOY
化学或根含有菊糖,钾盐,粘糊糊的物质和油性。
牛蒡根中含有足够的铁,你可以得到国际原子能机构和汤剂 - 切根切成小块,并把它们与水煮沸非常缓慢,15钟(半杯蜂蜜一起早晨和晚上)