Samstag, 27. Juli 2013

Κώνειο Conium maculatum-Umbelliferae

Κώνειο (Conium maculatum-Umbelliferae).
Φυτό δηλητηριώδες (κ.
κιρκούτα, βρωμόχορτο, μαγκουτα.

Τό φυτό αυτό — γνωστό και ιστορικό άπό τήν αρχαιότητα — από μακριά μοιάζει μέ φυτό φαγώσιμο άλλά δεν έχει καμμιά σχέση μέ αυτά τουλάχιστον στίς Ιδιότητες άν και πολλά άλλα ανήκουν στήν ίδια οικογένεια.
(Χρειάζεται προσοχή μή γίνει σύγχυση καί θεωρηθεί ώς φυτό φαγώσιμο).
Έχει στέλεχος ευθύ, άπλό πρός τά κάτω μέ διακλάδωση πρός τά επάνω, έχει τό χαρακτηριστικό νά έχη πολλά στίγματα μαυρα καί νά είναι τετραγωνικό.
Τά φύλλα του είναι γυαλιστα πράσινα σχιστά πολυσύνθετα στο σύνολο τριγωνικά.
Τά άνθη του είναι μικρά λευκά πολυάριθμα (κατά τό καλοκαίρι) μαζεμένα σέ «σκιάδιο» (όμπρέλλα).
Χρησιμοποιούνται στή θεραπευτική τά φύλλα καί οί καρποί του.
Είναι φυτό αναισθητικό, ναρκωτικό, έφιδρωτικό, διουρητικό.
Είναι κατά του σπασμωδικου βήχα καί του κοκκύτη.
Καί ακόμη κατά το άσθματος καί τών νευραλγικών παθήσεων τών ρευματικών καί αρθριτικών.
Μέ φρέσκα φύλλα του φυτου γίνονται διάφορα φαρμακευτικά παρασκευάσματα πού πρέπει νά χορηγονται μόνο μέ Ιατροφαρμακευτική οδηγία (φυτό επικίνδυνο).

Τό κώνειο περιέχει: Χυμός : «Μεθυλκονικίνη», ρητίνη, γκόμμα, λεύκωμα, άμυλο, αλάτια.
G
Hemlock (Conium maculatum-Doldenblütler).
Giftige Pflanze (Herr
kirkouta, stinkweed, Magkouta.

Diese Pflanze - bekannte Geschichten aus alten Zeiten - aus der Ferne ähneln essbare Pflanze aber nicht, hat nichts mit ihnen zumindest in den Eigenschaften zu tun, obwohl viele andere zur selben Familie gehören.
(Sie müssen vorsichtig sein, nicht verwirrt und als essbare Pflanze).
Hat Stamm gerade, einfach unten mit Abzweigung nach oben, hat die charakteristischen Flecken haben eine Reihe von schwarz und quadratisch sein.
Seine Blätter sind grün polish Schlitz Komplex gegenüber Dreiecken.
Die Blüten sind kleine weiße zahlreichen (im Sommer) aufgespießt "Visier" (Schirme).
Gebrauchtwagen in therapeutischen Blätter und Früchte.
Plant ist Anästhetikum, Betäubungsmittel, schweißtreibend, harntreibend.
Ist der krampfhaften Husten und Keuchhusten.
Und selbst wenn Asthma und Critical rheumatischen und arthritischen Erkrankungen.
Mit frischen Blätter der Pflanze sind verschiedene medizinische Präparate sollten nur von Medical-Richtlinie (Anlage gefährlich) verabreicht werden.

Hemlock enthält: Juice: "Methylkonikini" Harz, Goma, Albumin, Stärke, Salz.
E
Hemlock (Conium maculatum-Umbelliferae).
Poisonous plant (Mr.
kirkouta, stinkweed, Magkouta.

This plant - known stories from ancient times - from afar resemble edible plant but does not has nothing to do with them at least in the properties although many others belong to the same family.
(You need to be careful not become confused and considered edible plant).
Has stem straight, simple down with branching upwards, has the characteristic spots have a number of black and be square.
Its leaves are green polish slit complex across triangles.
The flowers are small white numerous (in summer) skewered "visor" (umbrellas).
Used in therapeutic leaves and fruits.
Plant is anesthetic, narcotic, diaphoretic, diuretic.
Is of spasmodic cough and pertussis.
And even when asthma and Critical diseases rheumatic and arthritic.
With fresh leaves of the plant are different medicinal preparations should only be administered by Medical Directive (plant dangerous).

Hemlock contains: Juice: "Methylkonikini" resin, Goma, albumin, starch, salt.

F
(Conium maculatum-ombellifères).
Plante vénéneuse (M.
kirkouta, tabouret des champs, Magkouta.

Cette plante - histoires connues depuis l'Antiquité - de loin ressembler plante comestible mais ne doit rien avoir à faire avec eux au moins dans les propriétés bien que beaucoup d'autres appartiennent à la même famille.
(Vous devez veiller à ne pas devenir confus et considéré comme plante comestible).
A tige droite, simple vers le bas avec une ramification vers le haut, a les taches caractéristiques ont un certain nombre de noir et d'être carré.
Ses feuilles sont vert polonais complexe fente à travers triangles.
Les fleurs sont petites blanc nombreuses (en été) embroché "visière" (parapluies).
Utilisé dans les feuilles et les fruits thérapeutiques.
L'usine est anesthésique, narcotique, sudorifique, diurétique.
Est-ce de la toux spasmodique et la coqueluche.
Et même lorsque l'asthme et les maladies rhumatismales et arthritiques critiques.
Avec des feuilles fraîches de la plante sont différentes préparations médicinales ne doivent être administrés par la directive médicale (usine dangereuse).

Hemlock contient: Juice: résine "Methylkonikini", Goma, l'albumine, l'amidon, sel.

R
Hemlock (болиголова-зонтичных).
Ядовитое растение (г-н
kirkouta, stinkweed, Magkouta.

Это растение - известные истории с древнейших времен - издалека напоминают съедобные растения, но никогда не имеет ничего общего с ними по крайней мере, в свойствах хотя многие другие принадлежат к одной семье.
(Вы должны быть осторожны, чтобы не запутаться и считается съедобных растений).
Имеет Стебель прямой, простой Долой разветвления вверх, имеет характерные пятна имеют ряд черных и быть квадратной.
Его листья зеленые польские комплекса через щели треугольников.
Цветки мелкие белые многочисленные (летом) нанизанные "козырек" (зонтики).
Используется в терапевтических листья и плоды.
Завод является анестетиком, наркотического, потогонное, мочегонное средство.
Является спазматического кашля и коклюша.
И даже когда астма и критических заболеваний ревматизма и артрита.
Со свежими листья растения разные лекарственные препараты должны быть только в ведении медицинской директивой (растение опасно).

Hemlock содержит: Сок: "Methylkonikini" смолы, Гома, альбумин, крахмал, соль.
K
铁杉Conium maculatum伞形科
有毒植物先生
kirkouta臭草小Magkouta

这家工厂 - 鲜为人知的故事从远古时代 - 远道而来的类似食用的植物但不具有与他们无关至少在性能虽然很多人属于同一个家族。
你必须要小心不要成为困惑并认为食用的植物
拥有干直线简单的分支向上特征点有很多黑方。
它的叶子是绿色的指甲油狭缝三角形之间的复杂。
花是白色的小许多夏季遮阳板
用于治疗的叶子和果实。
厂房是麻醉麻醉剂发汗利尿。
痉挛性咳嗽和百日咳。
甚至当哮喘和严重的风湿性疾病和关节炎。
用新鲜的植物的叶子不同的药物制剂只应该管理的医疗指示植物危险

铁杉包含果汁的树脂Methylkonikini白蛋白淀粉