Samstag, 27. Juli 2013

Λάχανο -Brassica oleracea
Λάχανο -Brassica oleracea-Cruciferae-.
Η αξιόλογη θεραπευτική αξία του κοινο λάχανου (Μάπα) είναι αρκετά γνωστή, και συχνά τό λάχανο χρησιμοποιείται μέ πρακτικούς τρόπους γιά διαιτητικό ή θεραπευτικό σκοπό.
Όμως ή πραγματική αξία του λαχανικού σάν φάρμακο είναι πολύ μεγαλύτερη άπό δτι πιστεύεται, χωρίς νά άναφέρωμε εκείνους στους οποίους δέν αρέσει καί τόσο ως λαχανικό καί οί όποιοι ουδέ κάν υποψιάζονται πόσο θετικά μπορεί νά είναι τά θεραπευτικά του αποτελέσματα σέ διάφορες περιπτώσεις γιατί υποτιμώντας τό τόσο κοινό λαχανικό δέν πιστεύουν στις θεραπευτικές του Ιδιότητες.
Ας παρουσιάσωμε όμως τό λάχανο έδώ, δπως ακριβώς τό προίκισε ή φύσις.
Είναι λοιπόν τό λάχανο πραγματικό φάρμακο, έκτος άπό τή μεγάλη ποικιλία παρασκευασμάτων του γιά τρόφιμο.
Τό ζουμί βρασμένου λάχανου είναι αποτελεσματικό κατά του βήχα, τής βραχνάδας καί ακόμη της βρογχίτιδος.
Χυμός κόκκινου λάχανου πού έβρασε μέ ζάχαρη σέ διπλάσια ποσότητα, δίνει σιρόπι άπό τό όποιο 3 κουταλιές ξεμεθουν έναν άνθρωπο, πού άρχισε νά μεθά.
Κατάπλασμα φύλλων λάχανου στο μέτωπο είναι κατά τοΰ πονοκέφαλου.
Όμοίως καταπλάσματα κατά του Έρυσιπέλατος καί των «καλογύρων».
Στις περιπτώσεις «Ευλογίας» όμοίως, εμποδίζει τήν εμφάνιση τών «ουλών» (!).
Τά λάχανο είναι καί κατά τής πλευρίτιδος, τών βρογχικών, καί κατά του άσθματος καί τών παραλύσεων.
Ευεργετικό στίς νευραλγίες, στά εγκαύματα καί ακόμη στίς μητρίτιδες καί μητρορραγίες μέ καταπλάσματα χαμηλά στήν κοιλιά δπως καί στά νεφρά.
Ή «μάπα» λοιπόν ή θεραπευτική σέ τόσο πολλές περιπτώσεις είναι ένα εξαιρετικό φυτό σάν λαχανικό καί σάν φάρμακο.
Νά βράζεται σέ πολύ λίγο νερό ώστε τελικά νά τό απορρόφηση.
Δέν είναι λοιπόν διόλου «Μάπα».
Τά φύλλα του λάχανου ψημένα στό φουρνο καί τοποθετημένα στό στήθος συντελουν στή θεραπεία τοϋ άναπνευστικου συστήματος.
Στήν περίπτωση όμοίως ρευματισμών καί άρθρίτιδος τά ψημένα στό φουρνο φύλλα ανακουφίζουν τά μέρη πού πάσχουν.
Τό λάχανο μέ τίς βιταμίνες του είναι άντισκορβουτικό καί ακόμη θεραπευτικό στίς παθήσεις του στήθους.
Τό λάχανο έχει ακόμη καί ιδιότητες κατά τών σκουληκιών (άνθελμινθικές).
Φύλλο λάχανου πάνω σέ έγκαυμα καταπραΰνει τόν πόνο.
Όμοίως είναι κατά τής νευραλγίας του προσώπου, (ένα φύλλο λάχανου βρασμένο σέ γάλα ώσπου νά πήξει πού τοποθετείται ζεστό).
Τό λάχανο περιέχει βιταμίνες Α, Β,
C, θειάφι, αρσενικό πού είναι τονωτικό καί ευεργετικό στό δέρμα καί κατά του εκζέματος άλλά δέν είναι καλό γιά τούς πάσχοντες άπό τό σικότι τους.
Ακόμη τό λάχανο περιέχει, ασβέστιο, μαγγάνιο, φώσφορο, κάλιο, νάτριο.
Μιά άλλη Ιδιότητα του λάχανου είναι νά άποσυμφορή τίς αρτηρίες.
Ως κατάπλασμα αφαιρεί τά άλατα.

G
Kohl-Brassica oleracea-Cruciferae-.
Die bemerkenswerte therapeutische Wert von Kohl Gemeinschaft (Bj) ist recht gut bekannt und oft Kohl in praktische Möglichkeiten für diätetische oder therapeutische Zwecke eingesetzt.
Aber der eigentliche Wert der pflanzlichen als Arzneimittel ist viel größer als IFI OHNE anaferome diejenigen, die nicht gerne so als Gemüse und die nicht einmal ahnen, wie stark kann die therapeutische Wirkung in verschiedenen Situationen geglaubt, weil unterschätzen die viele Gemeinsamkeiten
Gemüse nicht in die heilende Wirkung glauben.
Lassen parousiasome aber Kohl hier DPOS Nur begabt oder Natur.
Also das ist Kohl eigentliche Droge, zusätzlich zu einer Vielzahl von Vorbereitungen für Lebensmittel.
Die Brühe von gekochtem Kohl ist wirksam gegen Husten, Heiserkeit und sogar Bronchitis.
Rotkohl-Saft mit Zucker, doppelt so viel gekocht, geben Sirup, aus dem 3 Esslöffel nüchtern ein Mann, begann berauscht.
Kohlblatt Umschlag auf der Stirn sind Kopfschmerzen.
Ähnlich Umschläge gegen Erysipel und "kalogyron."
Wo "vernünftigen" Ebenso verhindert das Auftreten von "Narben" (').
Gemüse und gegen Rippenfellentzündung, Bronchial-und Asthma und Lähmung.
Hilft zu verhindern Neuralgie, Verbrennungen und sogar auf der Metritis und Monatsblutungen mit poultices DPOS Unterleib und Nieren.
Oder "yob" Nun, die therapeutische in so vielen Fällen ist eine ausgezeichnete Pflanze als Gemüse und als Medizin.
Um in sehr wenig Wasser zu kochen, um schließlich absorbieren.
So ist es überhaupt nicht "yob".
Die Blätter von Kohl im Ofen gebacken und auf der Brust hilft, die Atemwege zu behandeln.
WENN DIESE DUMMY Rheuma und Arthritis im Ofen geröstete Blätter lindern die Parteien leiden.
Kohl mit Vitaminen sind Ascorbinsäure und sogar therapeutischen bei Erkrankungen der Brust.
Kohl noch und Eigenschaften von Würmern (Anthelminthika).
Kohl Blatt auf Ihre Schmerzen zu verbrennen.
ARCH ist Neuralgie des Gesichtes (ein Kohlblatt in Milch gekocht, bis es verdickt platziert, wo heiß).
Dieses Gemüse enthält die Vitamine A, B, C, Schwefel, Arsen ist anregend und positiv auf die Haut und Ekzeme, aber nicht gut für Menschen, die unter ihnen sikoti.
Auch Kohl enthält Calcium, Mangan, Phosphor, Kalium, Natrium.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal von Kohl ist es, die Arterien entlasten.
Als Umschlag entfernt Salze.

E
Cabbage-Brassica oleracea-Cruciferae-.
The remarkable therapeutic value of cabbage Community (Yob) is quite well known, and often cabbage used in practical ways for dietary or therapeutic purpose.
But the real value of the vegetable as drugs is much greater than IFI believed WITHOUT anaferome those who do not like so as a vegetable and which nor even suspect how strong may be the therapeutic effect in various situations because underestimating the much common vegetables do not believe in the healing properties.
Let parousiasome but cabbage here dpos Just endowed or nature.
So that's cabbage actual drug, in addition to a wide variety of preparations for food.
The broth of boiled cabbage is effective against cough, hoarseness and even bronchitis.
Red cabbage juice boiled with sugar to twice as much, give syrup from which 3 tablespoons sober a man, started inebriates.
Cabbage leaf poultice on the forehead is headache.
Similarly poultices against erysipelas and "kalogyron."
Where "reasonable" Similarly, prevents the appearance of 'scarring' (').
Vegetables are and against pleurisy, bronchial, and asthma and paralysis.
Helps preventing neuralgia, burns and even on the metritis and uterine bleeding with poultices dpos lower abdomen and kidneys.
Or "yob" Well the therapeutic in so many cases is an excellent plant as a vegetable and as a medicine.
To boil in very little water to eventually absorb it.
So it is not at all "yob".
The leaves of cabbage cooked in the oven and placed on his chest helps to treat the respiratory system.
IF THIS DUMMY rheumatism and arthritis toasted in the oven leaves relieve the parties suffer.
Cabbage with vitamins are ascorbic and even therapeutic in diseases of the breast.
Cabbage yet and properties of worms (anthelmintic).
Cabbage leaf burn on your pain.
ARCH is neuralgia of the face (one cabbage leaf boiled in milk until it thickens placed where hot).
This vegetable contains vitamins A, B, C, sulfur, arsenic is stimulating and beneficial to the skin, and eczema but not good for people suffering from sikoti them.
Even cabbage contains calcium, manganese, phosphorus, potassium, sodium.
Another quality of cabbage is to decongest the arteries.
As a poultice removes salts.
F
Chou-Brassica oleracea-Crucifères-.
La valeur thérapeutique remarquable de chou communautaire (Yob) est bien connu et souvent utilisé chou de manière pratique à des fins alimentaires ou thérapeutiques.
Mais la valeur réelle des légumes comme des médicaments est beaucoup plus grande que IFI cru sans anaferome ceux qui n'aiment pas ainsi comme un légume et qui ne soupçonne même la force peut être l'effet thérapeutique dans diverses situations, car sous-estimer le bien commun
légumes ne croient pas aux vertus curatives.
Laissez parousiasome mais chou OPH ici Just doué ou nature.
Donc, c'est chou médicament proprement dit, en plus d'une grande variété de préparations pour la nourriture.
Le bouillon de chou bouilli est efficace contre la toux, l'enrouement et même bronchite.
Le jus de chou rouge bouilli avec du sucre deux fois plus, donner du sirop dont 3 cuillères à soupe sobre un homme, ont commencé ivrognes.
cataplasme de feuilles de chou sur le front est des maux de tête.
De même cataplasmes contre l'érysipèle et «kalogyron».
Où «raisonnable» De même, prévient l'apparition des «cicatrices» (').
Les légumes sont et contre une pleurésie, bronchique et l'asthme et la paralysie.
Contribue à prévenir les névralgies, les brûlures et même sur la métrite et saignements utérins avec des cataplasmes OPH bas-ventre et les reins.
Ou "racaille" Eh bien la thérapeutique dans de nombreux cas, est une excellente plante comme légume et comme un médicament.
Pour faire bouillir dans très peu d'eau pour finalement l'absorber.
Il n'est donc pas du tout "racaille".
Les feuilles de chou cuit dans le four et le placer sur sa poitrine aide à traiter le système respiratoire.
SI CE MANNEQUIN rhumatismes et l'arthrite grillées au four laisse soulager les parties souffrent.
Chou avec les vitamines sont ascorbique et même thérapeutique dans les maladies du sein.
Encore le chou et les propriétés des vers (vermifuge).
feuille de chou graver sur votre douleur.
ARCH est névralgie du visage (une feuille de chou bouilli dans du lait jusqu'à ce qu'elle épaississe placé là où chaude).
Ce légume contient des vitamines A, B, C, soufre, arsenic est stimulant et bénéfique pour la peau et de l'eczéma, mais pas bon pour les personnes souffrant de sikoti eux.
Même chou contient du calcium, du manganèse, du phosphore, du potassium, du sodium.
Une autre qualité de chou est de décongestionner les artères.
Comme un cataplasme enlève les sels.
R
Капуста огородная Brassica---крестоцветных.
Замечательным терапевтическую ценность капусты сообщества (Yob) достаточно хорошо известны и часто капуста, используемых в практических способов для диетического или терапевтических целей.
Но реальная стоимость, как наркотики растительного гораздо больше, чем считали МФУ БЕЗ anaferome тех, кто не любит так как овощ и которые даже не подозревают, насколько сильным может быть терапевтическим эффектом в различных ситуациях, потому что недооценка много общего Овощи не верят в целебные свойства.
Пусть parousiasome но капусту здесь DPOS Просто наделен или природы.
Таким образом, это капуста фактический препарата, в дополнение к широкому кругу препаратов для пищи.
Отвар вареной капусты эффективен против кашля, охриплости и даже бронхитом.
Сока красной капусты варят с сахаром, чтобы в два раза больше, дайте сироп, из которого 3 столовые ложки трезвым человеком, начал алкоголиков.
Капустный лист компресс на лоб головной боли.
Аналогично припарки против рожи и «kalogyron".
Где "разумный" Кроме того, предотвращает появление «рубцов» (').
Овощи и против плеврита, бронхиальной и астма и паралич.
Помогает предотвратить невралгии, ожоги и даже на метрит и маточных кровотечений припарки DPOS нижней части живота и почек.
Или "г.р." Ну терапевтических во многих случаях является отличным завода как овощ и в качестве лекарства.
Отварить в очень небольшом количестве воды, чтобы в конечном итоге поглотить его.
Так что это не вообще "г.р.".
Листья капусты приготовленные в духовке и помещен на груди помогает в лечении дыхательной системы.
ЕСЛИ ЭТА КУКЛА ревматизм и артрит тосты в духовке оставляет освобождает стороны страдать.
Капуста с витамины аскорбиновая и даже терапевтические при заболеваниях молочной железы.
Капуста еще и свойства червей (глистогонное).
Капустный лист записать на вашу боль.
Арка Лицевая невралгия (один лист капусты варят в молоке, пока она не загустеет находится там, где жарко).
Этот овощ содержит витамины А, В, С, серу, мышьяк является стимулирующим и полезно для кожи и экземы, но не очень хорошо для людей, страдающих от sikoti них.
Даже капуста содержит кальций, марганец, фосфор, калий, натрий.
Другое качество капусты разгрузить артерий.
В виде припарок устраняет соли.

K
白菜甘蓝十字花科。
显着的治疗价值白菜社区(出生年份)是颇有名气的,和常常用白菜饮食或治疗的目的在实际的方式。
但真正的价值的蔬菜作为药物是远远大于IFI相信无anaferome那些谁不喜欢这样作为一种蔬菜,它甚至也不怀疑强大的,可在各种情况下的治疗效果,因为低估了许多共同蔬菜不相信在愈合伤口的特性。
parousiasome的,但这里仅仅DPOS赋予白菜或性质。
所以这是白菜的实际药物,除了各种各样的食品准备。
汤煮白菜有效对抗咳嗽,声音嘶哑,甚至支气管炎。
煮糖两倍多,红色卷心菜汁糖浆从3汤匙清醒的一个人,开始昏醉。
白菜叶额头上的膏药是头痛。
样的药膏对丹毒“kalogyron
其中,合理样地,防止出现疤痕')。
蔬菜和反对性胸膜炎,支气管,哮喘和麻痹。
有利于防止神经痛,烧伤,甚至,子宫炎和子宫出血药膏DPOS小腹和肾脏。
游手好闲的年轻人这么多的情况下,治疗是一个很好的蔬菜和植物作为药物。
烧开水很少,最终吸收。
因此,它是不是在所有的游手好闲的年轻人
蓝叶煮熟的烤箱,放在他的胸口上,有助于治疗呼吸系统。
如果这个虚拟的风湿病和关节炎在烤箱里烤叶缓解各方受苦。
白菜维生素抗坏血酸甚至在乳腺疾病的治疗。
白菜还蠕虫(驱虫药)的属性。
白菜叶烧你的痛苦。
ARCH是面部神经痛(白菜叶放置在热牛奶中煮,直到变稠)。
这种蔬菜含有维生素ABC,硫,砷是刺激,对皮肤有益,湿疹,但没有人患从sikoti们好。
即使在白菜含有钙,锰,磷,钾,钠。
另一个质量白菜的疏散拥挤的动脉。
由于膏药除去盐。