Samstag, 27. Juli 2013

Lactuca sativaΜαρούλι -Lactuca sativa- Λακτούκα ή καλλιεργούμενη –Compositae-.
Νά καί τό μερικές φορές περιφρονημένο μαρούλι, πού είναι αφάνταστα μεγάλη ή χρησιμότητα του.
Είναι φυτό πού έχει πολλές ιδιότητες, σάν λαχανικό καί σάν φάρμακο.
Τό μαρούλι ανήκει στήν κατηγορία τών εξαιρετικών καλλιεγουμένων φυτών.
Τό σπουδαίο αυτό φυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο σάν σαλατικό πού τρώγετι ωμό, αλλά είναι έξ ισου χρήσιμο σάν αποτελεσματικό φάρμακο.
Τό μαρούλι μέ τίς «ναρκωτικές» ίδιότητές του είναι κατευναστικό.
«Κατά τόν Διοσκορίδη τό μαρούλι κατευνάζει τή «λαγνεία».
Κατά δέτόν Καλουμέλλα, τό φυτό αυτό φέρνει ύπνο στους άναρρωννύοντες καί εξαντλημένους άπό μακρά ασθένεια, χωρίς ενοχλήσεις.
Υπνωτικό φάρμακο γίνεται έτσι: Κοπανίζουμε μαρούλι μέ νερό (μισό στό βάρος του μαρουλιού καί τό βάζομε σέ χαμηλή φωτιά ώσπου νά μείνη τό 1/3.
Αυτό τό πίνουμε κατά τή στιγμή τής κατακλίσεως.
Τό Μαρούλι ωφελεί στό νευρικό σύστημα.
Είναι κατά του ίκτερου καί ωφέλιμο στό σικότι.

Καταπλάσματα Μαρουλιου είναι κατά του Έρυσιπέλατος, κατά τών αποστημάτων καί εγκαυμάτων.
Τό Μαρούλι θεωρείται ακόμη δτι είναι αποτελεσματικό κατά τής νευρασθένειας.
Υπάρχουν περιπτώσεις πού κατά τό γήρας ή εσωτερική χρήση μαρουλιού φέρνει ύπνο σέ ανθρώπους πού δύσκολα κοιμουνται.
Οί κατευναστικές ίδιότητες τοβ μαρουλιού, οφείλονται στό συστατικό του, πού λέγεται «Λακτουκάριο».
Τό συστατικό αυτό είναι κατευναστικό τών νεύρων καί του βήχα.
Ή ναρκωτική Ιδιότητα του πάντως, δέν είναι τοξική δπως συμβαίνει μέ τό δπιο καί τά δμοια, γι αυτό συνίσταται καί για μικρά παιδιά.

Τό «Λακτουκάριο» χρησιμοποιείται επίσης στόν μετριασμό τών παλμών τί|ς καρδίας.
Όμοίως χρησιμοποιείται κατά τής νευραλγίας τών εντέρων.
Κατά τής $ρογχίτιδος, κατά τής γρίππης καί ακόμη κατά τών ρευματισμών.
Κατά τήν Ιατρική, τό «Λακτουάριο» είναι «άναφροδισιακό».
Σέ τέτοια ανάγκη συνιστάται μίγμα λακτουκάριου καί λουπουλίνης (
extrait de lactucarium 0,05 μαζί μέ λουπουλίνη 0,10 γιά Ινα χάπι, 2-6 ημερησίως).
Είναι τόση ή αξία το μαρουλιού" ώστε ενδιαφέρον είναι νά αναφέρουμε έδώ τή χημική σύνθεση του: Λακτουκάριο (τό γαλακτώδες δγρό το μαρουλιου), Λακτουσίνη, πικρή ουσία, μαννίτης, άσπαραγίνη, λεύκωμα, ρητίνη κερί, κάποιο απροσδιόριστο όξό, Ιώδιο, μαγγάνιο.
Καί ακόμη, αίθέριο Ελαιο πού δίνει κάποια μυρωδιά στό μαρούλι δχι καί τόσο ευχάριστη.
Τά φαρμακευτικά παρασκευάσματα είναι: «
Eau distilee de laituew.
Εκχύλισμα πού παρασκευάζεται μέ τήν εξάτμιση τοΟ χυμου.
Λακτουκάριο, πού παρασκευάζεται μέ τήν αποξήρανση στόν ήλιο το χυμο πού βγαίνει μέ τομές στα στελέχη.
G
Salat-Lactuca sativa-Laktouka oder Erwachsenen-Compositae.
Hier ein paar mal verachtet Salate sind unvorstellbar groß oder Dienstprogramm.
Es ist eine Pflanze, die viele Eigenschaften als Gemüse und als Medizin hat.
Salat gehört zu der Kategorie der sehr kultivierten Pflanzen.
Die große Anlage ist besonders vorteilhaft San Salate trogeti roh, aber es ist ebenso nützlich als ein wirksames Medikament.
Kopfsalat mit "Betäubungsmittel" Eigenschaften sind beruhigend.
"Wenn Dioskorides Salat beruhigt die" lust ".
In Deton Kaloumella, bringt diese Pflanze zu anarronnyontes schlafen und verbrachte eine lange Krankheit, ohne Probleme.
Barbital ist dies: Pfund Salat mit Wasser (die Hälfte des Gewichts von Salat und wir setzen auf niedriger Hitze bis die dritte zu halten.
Dieses Getränk zum Zeitpunkt der Überflutung.
Kopfsalat ist vorteilhaft für das Nervensystem.
Ist Gelbsucht und vorteilhaft für sikoti.

Poultices Maroulis ist gegen Erysipel in Abszessen und Verbrennungen.
Cos sogar als IFI ist wirksam gegen Neurasthenie.
Es gibt Fälle, in denen im Alter oder bei den internen Gebrauch Salat bringt Schlaf für Menschen, die kaum schläft.
S beruhigenden Eigenschaften Tov Salat ist auf die Zutat, die so genannte "Laktoukario."
Dieser Wirkstoff wird beruhigende Nerven und Husten.
Oder Betäubungsmittel Status ist aber nicht giftig Datenschutzbeauftragten passiert DPIO und dmoia, so für Kleinkinder empfohlen.

Die "Laktoukario" wird auch verwendet, um den Puls zu mildern, was | s Herz.
Ebenso bei Neuralgien der Därme verwendet.
Gegen $ ronchitidos gegen die Grippe und auch bei Rheuma.
Während ihrer Medizin "Laktouario" ist "anafrodisiako."
In einem solchen Notwendigkeit empfohlen Mix laktoukariou und lupulin (extrait de Lactucarium 0,05 zusammen mit lupulin 0.10 Ina Pille für 2-6 Tage).
Es ist so viel Salat oder Wert ", die interessant zu erwähnen, die chemische Synthese ist: Laktoukario (milchig dgro Salat) Laktousini, Bitterstoff, Mannit, Asparagin, Gästebuch, Harz Kerze, etwas unbestimmt Oxo, Jod, Mangan.
Und doch gibt ätherisches Öl riechen etwas Salat IFI so angenehm.
Medizinische Präparate sind: «Eau de distilee laituew.
Auszüge durch Verdampfen Toc Saft hergestellt.
Laktoukario, mit der Sonne trocknen den Saft, das aus einem Feld an Führungskräfte hergestellt.

E
Lettuce-Lactuca sativa-Laktouka or grown-Compositae-.
Here's a few times despised lettuces are unimaginably large or utility.
It is a plant that has many qualities as a vegetable and as a medicine.
Lettuce belongs to the category of highly cultivated plants.
The great plant is particularly beneficial San salads trogeti raw, but it is equally useful as an effective medicine.
Lettuce with "narcotic" properties are soothing.
"When Dioskorides lettuce calms the" lust ".
In deton Kaloumella, this plant brings to sleep anarronnyontes and spent a long illness, without hassles.
Barbital is this: Pound lettuce with water (half the weight of lettuce and we're putting on low heat till to keep the third.
This drink at the time of submersion.
Lettuce is beneficial to the nervous system.
Is jaundice and beneficial TO sikoti.

Poultices Maroulis is against erysipelas in abscesses and burns.
Cos even considered IFI is effective against neurasthenia.
There are cases where in old age or internal use lettuce brings sleep to people who hardly sleeps.
S soothing properties Tov lettuce is due to the ingredient, called "Laktoukario."
This ingredient is soothing nerves and cough.
Or narcotic Status of however, is not toxic dpos happens to dpio and dmoia, so recommended for young children.

The "Laktoukario" is also used to mitigate the pulse what | s heart.
Similarly used in neuralgia of the bowels.
Against $ ronchitidos against the flu and even for rheumatism.
During their medicine, "Laktouario" is "anafrodisiako."
In such a need recommended mix laktoukariou and lupulin (extrait de lactucarium 0,05 along with lupulin 0.10 Ina pill for 2-6 day).
It's so much lettuce or value "that is interesting to mention here the chemical synthesis: Laktoukario (milky dgro lettuce) Laktousini, bitter substance, mannitol, asparagine, scrapbook, resin candle, some indeterminate oxo, iodine, manganese.
And yet, essential oil gives smell some lettuce IFIs so enjoyable.
Medicinal preparations are: «Eau distilee de laituew.
Extracts prepared by evaporating Toc juice.
Laktoukario, manufactured with the sun drying the juice that comes out to a field to executives.

F
Laitue-Lactuca sativa-Laktouka ou adulte Composées-.
Voici quelques fois laitues méprisés sont incroyablement large ou d'utilité.
C'est une plante qui possède de nombreuses qualités comme légume et comme un médicament.
Laitue appartient à la catégorie des plantes très cultivées.
La grande plante est particulièrement bénéfique San salades trogeti brut, mais il est également utile comme un médicament efficace.
Laitue avec des propriétés «stupéfiant» sont apaisantes.
«Quand Dioskorides laitue calme le" désir ".
En deton Kaloumella, cette plante apporte à dormir anarronnyontes et a passé une longue maladie, sans tracas.
Barbital est la suivante: la laitue Livre avec de l'eau (la moitié du poids de la laitue et nous mettons à feu doux jusqu'à ce que de garder le troisième.
Cette boisson au moment de la submersion.
La laitue est bénéfique pour le système nerveux.
Est jaunisse et bénéfique pour sikoti.

Cataplasmes Maroulis est contre l'érysipèle dans les abcès et les brûlures.
Cos même considérés IFI est efficace contre la neurasthénie.
Il ya des cas où la vieillesse ou l'utilisation laitue interne apporte le sommeil à des gens qui ne dort pratiquement pas.
S propriétés apaisantes Tov laitue est due à la substance, appelée "Laktoukario."
Cet ingrédient est apaisante nerfs et la toux.
Ou le statut de stupéfiants n'est cependant pas OPH toxiques arrive à dpio et dmoia, donc recommandés pour les jeunes enfants.

Le "Laktoukario" est également utilisé pour atténuer l'impulsion quoi | cardiaque s.
De même utilisé dans les névralgies des intestins.
Contre ronchitidos $ contre la grippe et même pour les rhumatismes.
Au cours de leur médecine, "Laktouario" est "anafrodisiako."
Dans un tel besoin recommandé mélange laktoukariou et lupuline (extrait de lactucarium 0,05 avec lupuline 0,10 Ina pilule pour 2-6 jours).
C'est tellement laitue ou de la valeur »qui est intéressant de mentionner ici la synthèse chimique: Laktoukario (laiteux dgro laitue) Laktousini, substance amère, le mannitol, l'asparagine, album, bougie de résine, certains oxo indéterminée, iode, manganèse.
Et pourtant, l'huile essentielle donne l'odeur de la laitue IFI si agréable.
Préparations médicinales sont: «Eau distilee de laituew.
Extraits préparés par évaporation du jus Toc.
Laktoukario, fabriqué avec le séchage du jus qui sort d'un champ de cadres soleil.
R
Салат-латука Sativa-Laktouka или взрослый-сложноцветных.
Вот несколько раз презирал салаты невообразимо большой или полезности.
Это растение, которое имеет много качеств, как овощ и в качестве лекарства.
Салат относится к категории высоко культурных растений.
Большое растение особенно полезно Сан trogeti салаты сырыми, но не менее полезным в качестве эффективного лекарства.
Салат с "наркотическим" успокаивающие свойства.
"Когда Dioskorides салат успокаивает" похоть ".
В DETON Kaloumella, это растение приносит anarronnyontes спать и долго болезнь, без суеты.
Барбитал заключается в следующем: фунт салата водой (половина веса салата и мы помещаем на слабом огне до держать треть.
Этот напиток во время погружения.
Салат является полезным для нервной системы.
Желтуха и полезным для sikoti.

Припарки Maroulis против рожи в абсцессы и ожоги.
Потому что даже считается МФУ эффективен против неврастении.
Есть случаи, когда в старости или внутреннего использования салата приносит сна, чтобы люди, которые вряд ли спит.
S успокаивающими свойствами Тов салат обусловлено ингредиент под названием "Laktoukario".
Этот ингредиент успокаивает нервы и кашель.
Или наркотического Статус однако, не является токсичным ОИ происходит с dpio и dmoia, поэтому рекомендуется для маленьких детей.

"Laktoukario" также используется для смягчения импульса чем | сердце.
Точно так же использовали при невралгии кишечника.
Против $ ronchitidos против гриппа и даже при ревматизме.
Во время медицине ", Laktouario" является "anafrodisiako".
В такой необходимости рекомендуется смесь laktoukariou и лупулина (Extrait де lactucarium 0,05 наряду с лупулина 0,10 Ina таблетки в течение 2-6 дня).
Это намного салата или значение ", что интересно упомянуть здесь химического синтеза: Laktoukario (молочно dgro салат) Laktousini, горькое вещество, маннит, аспарагин, записки, свечи смолы, некоторые неопределенные оксо, йод, марганец.
И все же, эфирное масло дает запах салата некоторых МФО, с тем приятным.
Лекарственные препараты: «Eau де distilee laituew.
Экстракты, полученные путем выпаривания Toc сока.
Laktoukario, изготовленных с ВС сушки сок, который выходит на поле для руководителей.
K
生菜莴苣Laktouka或成年菊科植物。
这里是鄙视的生菜是难以想象的大或实用几次。
它是一种植物作为一种蔬菜,作为一种药物,有许多素质。
生菜属于高度栽培植物的类别。
伟大的植物是特别有利的圣的沙拉trogeti原料,但作为一种有效的药物,它是同样有用的。
麻醉属性生菜舒缓。
Dioskorides生菜平静好色
在德通Kaloumella这家工厂带来睡觉anarronnyontes,并花了很长的疾病,没有麻烦。
巴比妥是这样的:水(一半的重量的生菜和我们把用小火烧至保持第三磅生菜。
这种饮料当时浸没。
生菜的神经系统是有益的。
是黄疸和有利sikoti

药膏Maroulis对丹毒在脓肿和烧伤。
余弦IFI甚至认为是对神经衰弱有效。
有年老或内部使用的生菜在几乎没有睡觉的人的睡眠。
s
舒心属性TOV生菜是由于成分称“Laktoukario
这种成分是舒缓神经和咳嗽。
或麻醉状态,但是,是不是有毒DPOS发生,所​​以建议到DPIO dmoia幼儿。

“Laktoukario”也被用来缓解|脉冲的心脏。
样用于神经痛的肠子。
对对流感ronchitidos美元,甚至风湿病。
在他们的医学,“Laktouario”“anafrodisiako
在建议需要混合laktoukariou和蛇麻腺(extrait lactucarium 0,05蛇麻腺0.10伊娜丸2-6天)。
这是这么多的生菜或价值,有趣的是,这里提到化学合成:Laktoukario(乳白色dgro生菜)Laktousini,苦味物质,甘露醇,天门冬酰胺,剪贴簿,树脂蜡烛,一些不确定的氧,碘,锰。
然而,精油,闻到一些生菜国际金融机构如此愉快。
配制的制剂有:«eau distileelaituew
提取物蒸TOC汁。
Laktoukario,与晒晒汁散发出来一个字段高管制造。