Samstag, 27. Juli 2013

Marrubium vulgareΜαρρούβιο -Marrubium vulgare-Labiatae-.
Είναι φυτό πολυετές αναπτυσσόμενο σέ δψος ώς 50 πόντους, άσπρειδερό, αρωματικό, μέ γεύση πικρή.
Τά φύλλα του φυτρώνουν αντίθετα, σέ σχήμα καρδίας μέ χρώμα πρασινογάλαζο καν είναι ζαρωμένα και χνουδωτά.
Άνθη μικρά μεταξύ τών φύλλων κιτρινωπά.
Στέλεχος όρθιο τετραγωνικό.
Καρποί τριγωνικοί.
Στήν Ελλάδα υπάρχουν αυτοφυή και άλλα ειδη τοβ φυτο αύτου, γνωστά μέ τά κοινά ονόματα: σκυλόχορτο, σάρωμα, άσπροπρασιά, πικροπάνι.

Χρησιμοποιείται ολόκληρο τό φυτό, ώς διεγερτικό και αντιπυρετικό.
Οινοπνευματικό εκχύλισμα τοϋ φυτου παίρνεται άντι του κινίνου στις ίδιες δόσεις.
Τό φυτό έχει δραστική ουσία τήν «Μαρρουβίνη».
Τό Μαρρούβιο περιέχει : Νιτρικό Κάλι καί νιτρικό σίδηρο, Ταννίνη, Χολίνη, Μαρρουβίνη, πικρή ουσία.
Χρησιμοποιείται ακόμη τό φυτό αυτό ώς άποχρεμπτικό, άντιβηχικό, καί άντισπασμωδικό.
Παρασκευάζεται μέ κρασί.
— Μουσκεύονται 60 γρ.
ξηρου φυτου σέ ένα λίτρο κρασί —.
Άπό αδτό παίρνονται 150 γρ.
τήν ήμερα.
Γίνεται καί αφέψημα, πού είναι τονωτικό, άλλά σέ μεγάλη ποσότητα είναι καθαρτικό (φύλλα καί άνθη).
G
Horehound-Marrubium vulgare-Lippenblütler-.
Es ist eine mehrjährige Pflanze in dpsos zu 50 Punkte aspreidero, aromatische Geschmack bitter gewachsen.
Die Blätter wachsen Gegenteil, herzförmige blaugrüne Farbe sogar faltig und flauschig.
Kleine Blumen zwischen den Blättern gelblich.
Vorbauten aufrecht Platz.
Fruit dreieckig.
In Griechenland gibt es andere einheimische Arten Tov Anlage durch den gemeinsamen Namen bekannt ist: skylochorto, Sweep, asproprasia, pikropani.

Gesamte Anlage wird als Stimulans und fiebersenkende verwendet.
Eine alkoholische Extrakt der Pflanze anstelle von Chinin in den gleichen Dosen.
Die Anlage hat dem Wirkstoff "Marrouvini."
DIE Horehound enthält: Kaliumnitrat und Ferrinitrat, Tannin, Cholin, Marrouvini, Bitterstoff.
Wir benutzen immer noch diese Pflanze als schleimlösend, Hustenmittel und Antiepileptika.
Vorbereitet mit Wein.
- Soak 60g.
getrocknete Pflanzen in einem Liter Wein -.
Adto erhalten von 150 g.
Day.
Wird Abkochung, wo Tonika ist, aber in großen Mengen ist kathartische (Blätter und Blüten).
E
Horehound-Marrubium vulgare-Labiatae-.
It is a perennial plant grown in dpsos to 50 points aspreidero, Aromatic taste bitter.
The leaves grow opposite, heart-shaped blue-green color is even wrinkled and fluffy.
Small flowers between sheets yellowish.
Stems erect square.
Fruit triangular.
In Greece there are other native species Tov plant is known by the common names: skylochorto, sweep, asproprasia, pikropani.

Entire plant is used as a stimulant and antipyretic.
An alcoholic extract of the plant is taken instead of quinine at the same doses.
The plant has the active substance 'Marrouvini. "
THE Horehound contains: potassium nitrate and ferric nitrate, Tannin, Choline, Marrouvini, bitter substance.
We still use this plant as an expectorant, antitussive, and anticonvulsants.
Prepared with wine.
- Soak 60g.
dry plant in a liter of wine -.
Adto obtained from 150 g.
Day.
Becomes decoction, where is tonic, but in large quantity is cathartic (leaves and flowers).


F
Marrube-Marrubium vulgare-labiacées-.
C'est une plante vivace qui pousse dans dpsos à 50 points aspreidero, le goût amer aromatique.
Les feuilles poussent opposé, en forme de coeur de couleur bleu-vert est encore ridée et moelleux.
Petites fleurs entre les feuilles jaunâtres.
Tiges carrées en érection.
Fruit triangulaire.
En Grèce, il existe d'autres espèces indigènes usine Tov est connu par les noms communs: skylochorto, balayer, asproprasia, pikropani.

Plante entière est utilisée comme un stimulant et antipyrétique.
Un extrait alcoolique de la plante est prise à la place de la quinine à la même dose.
L'usine a Marrouvini la substance active. "
L'Marrube contient: nitrate de potassium et de nitrate ferrique, le tanin, la choline, Marrouvini, substance amère.
Nous utilisons toujours cette usine comme expectorant, antitussif, et les anticonvulsivants.
Préparé avec du vin.
- Faire tremper 60g.
plantes sèches dans un litre de vin -.
ADpour obtenu à partir de 150 g.
Day.
Devient décoction, où est tonique, mais en grande quantité est cathartique (feuilles et fleurs).
R
Horehound-Marrubium обыкновенный--губоцветных.
Это многолетнее растение, выросшее в dpsos 50 очков aspreidero, ароматный вкус горький.
Листья растут противоположные, в форме сердца сине-зеленый цвет еще морщинистая и пушистый.
Мелкие цветы между листами желтоватые.
Стебли прямостоячие площади.
Фрукты треугольные.
В Греции есть и другие местные виды Тов растение известно общими названиями: skylochorto, подметать, asproprasia, pikropani.

Все растение используется как стимулирующее и жаропонижающее.
Алкогольный экстракт растения берется вместо хинина в тех же дозах.
Завод имеет Marrouvini активное вещество ".
Horehound содержит: нитрата калия и нитрата железа, дубильные вещества, холин, Marrouvini, горькие вещества.
Мы по-прежнему использовать это растение как отхаркивающее, противокашлевое и противосудорожных препаратов.
Подготовлено с вином.
- Замочить 60г.
сухие растения в литр вина -.
Adto получить из 150 г.
День.
Становится отвара, где тоником, но в больших количествах является слабительным (листья и цветы).
K
苦薄荷欧夏至草,唇形科植物。
它是一种多年生的植物在50aspreidero,芳香味苦dpsos长。
叶子增长相反,心形蓝绿色甚至皱纹和蓬松。
张微黄之间的小花朵。
茎直立广场。
水果三角。
在希腊,还有其他的原生种植物被称为TOV由共同的名字:skylochorto扫描,asproprasia pikropani

整个工厂被用作一种兴奋剂,解热。
在相同剂量奎宁,而不是采取一种含酒精的植物提取物。
该厂有活性物质Marrouvini的。
苦薄荷包含硝酸硝酸铁单宁胆碱Marrouvini苦味物质。
们仍然使用这种植物作为祛痰镇咳和抗惊厥药。
备用酒。
-
浸泡60克。
一公升的葡萄酒 - 干厂。
150Adto获得。
节。
为汤剂,,补虚在哪里但在大量泻剂叶子和花