Samstag, 27. Juli 2013

Κυδώνι Cydonia vulgarisΚυδώνι -Cydonia vulgaris- (Rosaceae).
Τό κυδώνι ειναι ενδιαφέρον καρπός στή ζαχαροπλαστική και μαγειρική.
Άλλά δέν στερείται και άπό ιδιότητες θεραπευτικές.
Τό κυδώνι έχει στηπτικές ιδιότητες καί όξινη αντίδραση.
Αφέψημα άπό φέτες κυδωνιου είναι κατά τής αίμοπτυσίας, κατά τής διάρροιας, κατά τών χρονίων εμετών.
Κρασί πού παρασκευάζεται άπό κυδώνια είναι αποτελεσματικό μέ γαργαρισμούς κατά τών φλογώσεων τοΰ στόματος καί τών ούλων.
Ό «ζελές» άπό βρασμένους σπόρους τοΰ κυδωνιου είναι ένα καλό μαλακτικό καταπραϋντικό.
Χρησιμοποιείται στά σκασίματα τών χειλέων καί τών μαστών, καί ακόμη κατά τής έπιπεφυκίτιδος, κατά του έρυσιπέλατος, κατά τών ερεθισμένων αίμορροιδων καί κατά τοΰ εκζέματος τών χεριών.
Τό κυδώνι περιέχει: μηλικό όξύ, ταννίνη καί σάκχαρο, αζωτούχο ουσία, πυκτίνη, ξυλώδη ουσία καί αιθέριο έλαιο.
Ό ζελές τών σπόρων χρησιμοποιείται έξωτερικώς άλλά καί εσωτερικώς ώς ποτόν μαλακτικόν.
Οί σπόροι περιέχουν: άμυγδαλίνη, έμουλσίνη, άμυλον, λίπος, καί κυδωνίνη πού είναι ουσία κομμιώδης.
Τά φύλλα τής κυδωνιάς καθώς καί ό φλοιός τών τρυφερών κλάδων είναι αντιπυρετικά μέ αφέψημα (15-20γραμ.
σε 500 γραμ.
νερό), δύο φλιτζάνια κατά τή διάρκεια τοΰ πυρετου.
Αυτό τό αφέψημα επουλώνει τις πληγές.
Τό «τσάι» τών ανθέων τής κυδωνιάς, (φρέσκα ή άποξηραμμένα) καταπραύνει τό βήχα, είναι δέ καί άντισπασμωδικό.
Χυμός κυδωνιών φιλτραρισμένος καί ανακατωμένος σέ ίσα μέρη μέ οινόπνευμα καί μέ σιρόπι ζάχαρης δίνει ποτό (λικέρ), κατά τής δυσπεψίας, κατά τής ξινίλας, κατά τών Ιλίγγων καί κατά τών εμετών.
Κρασί παρασκευαζόμενο μέ κυδώνια σέ κομπρέσσες θεραπεύει τά έλκη.
Μέ γαργαρισμούς θεραπεύει τήν στηθάγχη καί τά πληγιάσματα τών ουλών.
G
Quitte (Cydonia vulgaris-(Rosaceae).
Quitte ist interessant Obst in Teig und Backen.
Aber nicht ohne Qualitäten und Heilung.
Quitte hat adstringierend und saure Reaktion.
Dekokt Quittenspalten sind Hämoptysen, gegen Durchfall bei chronischen Erbrechen.
Wein aus Quitten gurgelt gemacht sind wirksam gegen Entzündungen im Mund und Zahnfleisch.
Die "Gelee" aus gekochten Samen der Quitte ist eine gute Weichmacher beruhigend.
Gebrauchtwagen in rissige Lippen und Brüste, und sogar von Konjunktivitis, gegen Erysipel in wunde Hämorrhoiden und gegen Handekzem.
Quitte enthält: Apfelsäure, Gerbstoffe und Zucker, Eiweiß, Pektin, holzige Essenz und ätherisches Öl.
Was auch immer Gelee von Sporen außen, sondern auch intern als Weichmacher Getränk verwendet.
Die Samen enthalten: Amygdalin, emoulsini, Stärke, Fett und kydonini wo gummiartige Substanz ist.
Blätter von Quitte und die Rinde der Zweige ist gern mit Antipyretika Abkochung (15-20gram.
bis 500 g
Wasser), zwei Tassen während des Fiebers.
Diese Abkochung heilt Wunden.
Der "Tee" Quitte Blüte (frisch oder apoxirammena) lindert Husten und ist und Antikonvulsiva.
Clam Saft gefiltert und kletterte in gleiche Teile mit Alkohol und mit Zuckersirup gibt Getränk (Schnaps) während Verdauungsstörungen gegen die sauer, Anti-Schwindel-und Anti-Erbrechen.
Wein mit Quitten IN Kompressen vorbereitet heilt Geschwüre.
Gurgelt mit Leckereien und Angina pligiasmata Zahnfleisch.
E
Quince (Cydonia vulgaris-(Rosaceae).
Quince is interesting fruit in pastry and baking.
But not devoid of qualities and healing.
Quince has astringent properties and acid reaction.
Decoction of quince slices are of hemoptysis, against diarrhea in chronic vomiting.
Wine made from quinces gargles are effective against inflammation of the mouth and gums.
The "jelly" from boiled seeds of the quince is a good emollient soothing.
Used in cracked lips and breasts, and even by conjunctivitis, against erysipelas in sore hemorrhoids and against hand eczema.
Quince contains: malic acid, tannin and sugars, protein, pectin, woody essence and essential oil.
Whatever jelly of spores used externally but also internally as emollient beverage.
The seeds contain: amygdalin, emoulsini, starch, fat, and kydonini where is gummy substance.
Leaves of quince and the bark of the branches is fond antipyretics with decoction (15-20gram.
to 500 g
water), two cups during fever.
This decoction heals wounds.
The "tea" quince blossom (fresh or apoxirammena) soothes cough, and is and anticonvulsants.
Clam juice filtered and scrambled into equal parts with alcohol and with sugar syrup gives drink (liquor) during indigestion against the sour, anti-vertigo and anti-vomiting.
Wine prepared with quince IN compresses heals ulcers.
Gargles with treats angina and pligiasmata gums.
F
Quince (Cydonia vulgaris-(Rosaceae).
Quince est un fruit intéressant dans la pâtisserie et la boulangerie.
Mais non dénuée de qualités et de guérison.
Quince a des propriétés astringentes et la réaction de l'acide.
Décoction de tranches de coing sont d'hémoptysie, contre la diarrhée des vomissements chroniques.
Vin issu de gargarismes coings sont efficaces contre l'inflammation de la bouche et des gencives.
La "gelée" à partir de graines cuites du coing est un bon adoucissante et émolliente.
Utilisé dans les lèvres et les seins fissurés, et même par la conjonctivite, contre l'érysipèle à Sore hémorroïdes et contre l'eczéma des mains.
Coing contient: acide malique, le tanin et de sucres, de protéines, de la pectine, de l'essence de bois et d'huile essentielle.
Quelle que soit la gelée de spores utilisé à l'extérieur mais aussi à l'intérieur comme boisson émollient.
Les graines contiennent: amygdaline, emoulsini, amidon, matières grasses, et kydonini où est la substance gommeuse.
Feuilles de coing et de l'écorce des branches est antipyrétiques souvenirs avec décoction (15-20gram.
à 500 g
eau), deux tasses pendant la fièvre.
Cette décoction guérit les blessures.
Le "thé" fleur de coing (frais ou apoxirammena) apaise la toux, et est et les anticonvulsivants.
jus de palourdes filtré et brouillés en parties égales d'alcool et de sirop de sucre donne à boire (alcool) pendant indigestion contre l'aigre, anti-vertige et anti-vomissements.
Vin élaboré avec coing compresses guérit les ulcères.
Gargarismes avec des friandises angine de poitrine et les gommes pligiasmata.
R
Айва (Сидонии обыкновенная-(Rosaceae).
Айва интересные фрукты в тесто и выпечка.
Но не лишен качеств и исцеления.
Айва обладает вяжущим свойствам и кислую реакцию.
Отвар айвы ломтики кровохарканье, от диареи при хронической рвоте.
Вино из айвы полосканий эффективны против воспаления полости рта и десен.
«Желе» из вареных семян айвы является хорошим смягчающим успокаивающим.
Используется в потрескавшиеся губы и грудь, и даже конъюнктивит, против рожи в боль геморроя и против экземы рук.
Айвы содержат: яблочную кислоту, дубильные вещества и сахара, белки, пектин, древесный сущность и эфирное масло.
Независимо желе спор использовали внешне, но и внутренне как смягчающее напитка.
Семена содержат: амигдалин, emoulsini, крахмал, жир и kydonini где липкое вещество.
Листья айвы и кору ветвей любит жаропонижающие с отваром (15-20gram.
до 500 г
вода), две чашки во время лихорадки.
Этот отвар заживляет раны.
"Чай" цвести айвы (свежие или apoxirammena) успокаивает кашель, и есть, и противосудорожных препаратов.
Clam сок фильтруется и яичница на равные части с алкоголем и с сахарным сиропом дает напиток (ликер) во время расстройства желудка от кислого, против головокружения и против рвоты.
Вино подготовлены с айвой В компрессы лечит язвы.
Полоскание с угощениями стенокардии и pligiasmata десен.


K
(基多尼亚寻常木瓜(蔷薇科)。
有趣的是,木瓜水果糕点和烘焙。
但不是没有素质和愈合。
木瓜具有收敛性质和酸反应。
汤木瓜片咯血,对慢性呕吐腹泻。
榅桲漱口葡萄酒对口腔和牙龈发炎是有效的。
从煮木瓜种子是一个很好的润肤舒缓。
嘴唇干裂和乳房,结膜炎,甚至反对在痔疮肿痛丹毒,针对手部湿疹。
榅桲包含:苹果酸,单宁酸和糖,蛋白质,果胶,木香香精和精油。
论果冻孢子外部使用,但内部也有作为润肤饮料。
种子含:苦杏仁,emoulsini,淀粉,脂肪,和的kydonini粘性物质。
木瓜叶和枝条的树皮是美好的退烧药煎服(15-20克。
500
水),发烧期间两杯。
汤治愈伤口。
木瓜开花(鲜或apoxirammena)舒缓咳嗽,及抗惊厥药。
分成相等的部分用酒精和糖浆过滤和炒蛤蜊汁饮料(白酒)在对酸,防眩晕和抗呕吐消化不良。
红酒木瓜IN压缩编制愈合溃疡。
漱口对待心绞痛和pligiasmata龈的。