Samstag, 27. Juli 2013

Κρότων -Croton tigliumΚρότων -Croton tiglium ή C.
cathartica-
Euphor-biaceae-.
Μιά εξήγηση έξ αρχής διά νά μή γίνη σύγχυση.
Ή κοινή ρετσινολαδνά έχει τό ελληνικό όνομα Κρότων, τό όποιο όπως είναι γνωστό σημαίνει «Τσιμπούρι», "Οπως φαίνεται ή ονομασία αυτή δόθηκε επειδή ό σπόρος τής ρετσινολαδιας έχει ομοιότητα μέ τό «Τσιμπούρι».
Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό φυτό πού εξετάζουμε έδώ.
Ό σπόρος του εχει ομοιότητα μέ τό παράσιτο.
Άλλα τά δύο αυτά φυτά είναι διαφορετικού" γένους.
Έδώ ώστε πρόκειται γιά τήν επιστημονική ονομασία του φυτού.
Ό Κρότων είναι δενδράκι μικρό, του οποίου όλα τά μέρη περιέχουν ενα δριμύ καυστικό χυμό.
Ανθίζει καί καρποφορεί όλο τό χρόνο ή δυό φορές τό χρόνο.
Τά φύλλα του είναι τοποθετημένα αντίθετα επάνω στους κλώνους μέ μεγάλο μίσχο σκεπασμένα μέ χνούδι.
Είναι πριονωτά στήν περιφέρεια καί ωοειδή στο σχήμα τά κατώτερα, μέ χρώμα γλαυκό, ενώ τά ανώτερα είναι πιό μικρά καί πιό μυτερά μέ χρώμα πρασινωπό (γενικώτερα κάπως παρδαλά).
Τό στέλεχος του φυτού είναι στερεό σκληρό μέ φλοιό σταχτί (ξύλο καθαρτικό).
Τά άνθη του Κρότωνος είναι μικρά, μυρωδάτα πάνω σέ τσαμπί (τά ανώτερα αρσενικά).
Οί καρποί του σέ μέγεθος φουντουκιού είναι κίτρινοι λείοι, οί δέ σπόροι του ωοειδείς μακρουλοί, στό μέγεθος φασολιου καί σχεδόν τετραγωνικοί καί κίτρινοι.
Οί ρίζες του μακρουλές.
Ό Κρότων είναι φυτό αυτοφυές τών Ινδιών, τής Κίνας, Κοχιγκίνας.
Τό ασιατικό αυτό φυτό είναι δραστικό με τό λάδι πού περιέχει.
Άλλά ή χρήση του πρέπει νά γίνεται σέ εξαιρετικές περιπτώσεις πού τήν επιβάλλουν (εκκενώσεις τοΰ υπογαστρίου).

Περιπτώσεις πού συνιστούν τή χρήση του λαδιού του κρότωνος άφορουν τήν Ιατρική.
Μεταξύ άλλων είναι και οί περιπτώσεις ύδρωπικίας, αποτροπής εγκεφαλικής αιμορραγίας.
Έξωτερικώς, είναι δυνατό άντισπαστικό.
Χρησιμοποιείται ώς «βυζικάντι» δπου επιβάλλεται τούτο.
Ακόμη συνίσταται κατά τών νευραλγιών, και τών ρευματισμών.
Άλλά νά έχωμε υπόψη μας ότι ή χρήση του μπορεί νά άποβή επικίνδυνη, όταν μία ή δύο σταγόνες του λαδιου αύτου είναι ήδη δυνατό καθαρτικό.
Φαρμακευτικώς γίνονται διάφορα παρασκευάσματα μέ βάση ώρισμένων συνταγών.
G
Croton-Croton tiglium oder C.
cathartica-Euphor-biaceae-.
Eine Erklärung vornherein damit Gini Verwirrung.
Der gemeinsame retsinoladna hat den griechischen Namen Croton, die, wie wir wissen, bedeutet "Tick", "es scheint auch, dass dieser Name gegeben wurde, weil der Samen der Rizinus hat Ähnlichkeit mit dem" Tick ".
Das Gleiche passiert mit der Anlage berücksichtigt.
Der Samen hat Ähnlichkeit mit dem Parasiten.
Die anderen beiden Pflanzen sind anders "Rennen.
Also hier ist der wissenschaftliche Name der Pflanze.
Klicken Bäumchen klein ist, dessen sämtliche Teile enthalten eine harte ätzenden Saft.
Blüte und Fruchtbildung des ganzen Jahres oder zweimal im Jahr.
Die Blätter sind gegenüberliegend angeordnet auf dem Klon mit großem Stiel mit einem Tuch bedeckt.
Ist Wellenschliff in der Peripherie und in ovalen Formen unten glaucous Farbe, während die oben kleiner und spitzer mit grünlichen Farbe (ganz allgemein etwas bunt) sind.
Der Stängel der Pflanze ist solide harte Schalen Asche (Holz Abführmittel).
Die Blüten sind klein, Ticks, duftenden Haufen auf (senior männlich).
Die Früchte in der Größe Haselnuss sind gelbe Ebene, und die Samen länglich oval, Größe Bohnen und fast quadratisch und gelb.
Die Wurzeln der länglich.
Klick ist eine Pflanze aus Indien, China, Kochigkinas.
Die asiatische Pflanze ist aktiv mit dem Öl enthält.
Aber seine Verwendung muss in Ausnahmefällen vorgenommen werden ihn rechtfertigenden (Entleeren des Beckens).

Cases und empfahl die Verwendung von Öl Tick über die medizinische.
Unter anderem die Fälle von Wassersucht sind, verhindern Hirnblutung.
Äußerlich ist es möglich, Antikonvulsiva.
Wird als 'vyzikanti "wobei es so.
Dennoch besteht der Neuralgie und Rheumatismus.
Aber echome daran, dass seine Verwendung kann gefährlich sein, wenn ein oder zwei Tropfen dieses Öls ist bereits möglich Abführmittel.
Pharmazeutisch traf Vorbereitungen auf bestimmten Rezepten.


E
Croton-Croton tiglium or C.
cathartica-Euphor-biaceae-.
One explanation outset lest gini confusion.
The common retsinoladna has the Greek name Croton, which as we know means "Tick", "it also seems that this name was given because the seed of the castor has similarity with the" Tick ".
The same happens with the plant considered here.
The seed has similarity with the parasite.
The other two plants are different "race.
So here is the scientific name of the plant.
Clicking little tree is small, all of whose parts contain a harsh caustic juice.
Flowering and fruiting throughout the year or twice a year.
The leaves are arranged opposite onto the clone with large stalk covered with cloth.
Is serrated in the periphery and in oval shapes below, glaucous color, while the above are smaller and more pointed with greenish color (more generally somewhat motley).
The stem of the plant is solid hard husks ash (wood laxative).
The flowers Ticks are small, fragrant bunch on (senior male).
The fruits in size hazelnut are yellow plain, and the seeds oblong oval, size beans and almost Quadratic and yellow.
The roots of longish.
Clicking is a plant native of India, China, Kochigkinas.
The Asian plant is active with the oil it contains.
But its use must be made in exceptional circumstances justifying it (emptying of the pelvis).

Cases recommending the use of oil tick about the medical.
Among others are the cases of dropsy, prevent cerebral hemorrhage.
Externally, it is possible anticonvulsants.
Used as a 'vyzikanti "wherein it so.
Still consists of the neuralgia, and rheumatism.
But echome mind that its use may be dangerous, when one or two drops of this oil is already possible laxative.
Pharmaceutically made preparations based on certain recipes.


F
Croton Croton-tiglium ou C.
cathartica-Euphor-biaceae-.
Une explication début peur de Gini confusion.
Le retsinoladna commune porte le nom Croton grec, qui comme nous le savons signifie "Tick", "il semble aussi que ce nom a été donné parce que la semence de la roulette possède une similitude avec le" Tick ".
La même chose arrive avec la plante considérée ici.
La semence présente une similarité avec le parasite.
Les deux autres usines sont race différente ".
Donc, voici le nom scientifique de la plante.
En cliquant petit arbre est petit, toutes les pièces dont contiennent un jus caustique sévère.
La floraison et la fructification toute l'année ou deux fois par an.
Les feuilles sont disposées en face sur le clone avec une grande tige recouverte de tissu.
Est en dents de scie dans la périphérie et dans des formes ovales ci-dessous, la couleur glauque, tandis que le dessus est plus petit et plus pointu avec la couleur verdâtre (plus généralement un peu hétéroclite).
La tige de la plante est cendres balles dur solide (laxatif de bois).
Les fleurs sont petites tiques, bouquet parfumé (senior masculin).
Les fruits de la taille de noisettes sont simples jaunes, et les graines oblongues, grains de taille ovale et presque quadratique et jaune.
Les racines de longish.
En cliquant est une plante originaire de l'Inde, la Chine, Kochigkinas.
L'usine asiatique est active avec l'huile qu'il contient.
Mais son utilisation doit être faite dans des circonstances exceptionnelles justifiant cette (vidange du bassin).

Cas recommander l'utilisation de la tique d'huile sur le médical.
Parmi les autres sont les cas d'hydropisie, de prévenir une hémorragie cérébrale.
Extérieurement, il est anticonvulsivants possibles.
Utilisé comme un «vyzikanti" où il sorte.
Toujours se compose de la névralgie, et les rhumatismes.
Mais l'esprit echome que son utilisation peut s'avérer dangereuse, quand une ou deux gouttes de cette huile est déjà possible laxatif.
Pharmaceutique fait des préparatifs fondés sur certaines recettes.
R
Кротон Кротон-tiglium или C.
слабительная-Euphor-biaceae-.
Одно из объяснений самого начала чтоб путаницы Джини.
Общие retsinoladna имеет греческое Кротон имя, которое, как мы знаем, означает "Тик", "это также кажется, что это название было дано, потому что семя касторовое имеет сходство с« галочки ».
То же самое происходит с заводом рассматривается.
Семя имеет сходство с паразитом.
Два других растений отличаются "гонки.
Так вот научное название растения.
Нажатие деревце небольшое, у которых все части содержат едкие суровые сока.
Цветет и плодоносит в течение всего года или два раза в год.
Листья расположены напротив на клон с большой стебель покрыта тканью.
Зазубрен на периферии и в овальную форму ниже, сизым цветом, в то время как выше имеют меньшие размеры и более острой с зеленоватым цветом (в более общем несколько пестрая).
Стебель растения является твердый жесткий золы шелухи (дерево слабительное).
Клещи цветы мелкие, ароматные на кучу (старшему мужчине).
Фрукты в размере фундука желтой равнине, и семена продолговато-овальной, фасоль размера и почти Квадратичные и желтый.
Корни длинноватые.
Нажатие растение родом из Индии, Китая, Kochigkinas.
Азиатские растение активно с маслом оно содержит.
Но она должна применяться в исключительных обстоятельствах, оправдывающих его (опорожнение таз).

Случаи, рекомендующих использование масла тик о медицинском.
Среди прочих случаях водянки, предотвращает кровоизлияние в мозг.
Внешне, можно противосудорожных препаратов.
Используется в качестве 'vyzikanti ", где это так.
Тем не менее состоит из невралгии и ревматизме.
Но echome виду, что его использование может быть опасно, если одна или две капли этого масла уже можно слабительное.
Фармацевтически готовились на основе определенных рецептов.


K
巴豆,巴豆或C
Euphor biaceae
一种解释一开始就以免基尼混乱。
见的retsinoladna希腊名字巴豆,因为我们知道的意思是它似乎也这个名字,因为蓖麻的种子有的相似性。
样的情况,这里考虑的植物。
种子有相似的寄生虫。
其他两种植物不同的种族。
因此,这里是植物的学名。
击小树是小,所有的部件都包含一个严酷的烧汁。
一年四季开花结实或两次,一年。
叶子是安排到大秆覆盖着布克隆相反。
在周边和椭圆形,白霜的颜色呈锯齿状,尽管上述带绿的颜色(更普遍地在某种程度上杂色)更小,更尖。
植物的茎是固态硬盘的稻壳灰(木通便)。
花蜱是小,香叠(高级男性)。
大小榛子果实是黄色的平原,种子长椭圆形,大小豆类和几乎二次黄色的。
长的根源。
击是一种植物,原产印度,中国,Kochigkinas
亚洲植物是积极与油它包含。
但它的使用必须在特殊情况下,证明它(骨盆的排空)。

情况下,建议使用油打勾的医疗。
其他还有浮肿的情况下,防止脑出血。
对外,它是可能的抗癫痫药。
'vyzikanti“,其中。
仍然由神经痛,风湿。
echome头脑,它的使用可能是危险的,当油一两滴,这已经是可能的通便。
药学某些配方的基础上做了准备。