Samstag, 27. Juli 2013

Θρουμπι Τραγοριγανηθρούμπι, για στομάχι, αυπνίες, αρθρίτιδα, ρευματισμούς, νεφρά.
Θρουμπι Τραγοριγανη
Μπαχαρικό το οποίο προέρχεται από το φυτό
Satureia Montana, Thymbra, γνωστό και ως γεροντόχορτο ή τραγόχορτο ή Τραγορίγανη. Θεωρείται πολύ όμορφο άγριο φυτό, ιδίως όταν είναι γεμάτο άνθη και το συναντάμε σε ξερές, βραχώδεις περιοχές.

Στην αρχαιότητα το εκτιμούσαν ιδιαίτερα για τις φαρμακευτικές και αρωματικές του ιδιότητες και στην αρχαία Ελλάδα το έβαζαν στο κρασί (θρυμβίτης οίνος), κάτι που συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο και σήμερα από τις βιομηχανίες που το χρησιμοποιούν στην παρασκευή διάφορων λικέρ.

Το αφέψημα του θεωρείται τονωτικό και διεγερτικό και χρησιμοποιείται κατά τις πνευματικής και σωματικής κόπωσης. Στο μπάνιο αν χρησιμοποιηθεί (εφόσον το βράσουμε και το ρίξουμε στο νερό) χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Λίγες σταγόνες από το χυμό του φυτού στα αυτιά βελτιώνουν την ακοή και δρουν θεραπευτικά για τις εμβοές. Λόγω των αντιτοξικών ιδιοτήτων το χρησιμοποιούν σε διάφορα βαριά φαγητά (παστά κ.ά.), όπως επίσης και σε σαλάτες και αμυλώδη φαγητά. Σε πολλά μέρη χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των βαρελιών, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν για το μούστο!

αρνί ραγκού, ψάρι στον ατμό, άσπρο λάχανο, κραμβολάχανο κατσαρόλας, κόκκινο λάχανο, φασολάκια, αρακάς, μανιτάρια, σαλάτες, φαγητά με άμυλο, βαριά φαγητά, παστά, ψητό χοιρινό - ιδιαίτερα μπριζόλες (αντί για ρίγανη)
Phonetische Eingabe zulassen
Bohnenkraut, für Magen, Schlaflosigkeit, Arthritis, Rheuma, Nieren.
Savory Tragorigani
Spice, die aus der Pflanze Satureia Montana, Thymbra, wie gerontochorto oder tragochorto oder Tragorigani bekannt kommt. Es ziemlich wilde Pflanze, besonders, wenn es voller Blumen ist und in trockenen, felsigen Gebieten gefunden.


In der Antike wegen ihrer medizinischen und aromatischen Eigenschaften im alten Griechenland sie in Wein (thrymvitis Wein), die irgendwie auch heute noch von den Industrien, die bei der Herstellung von verschiedenen Likören, Put geschätzt.

Die Abkochung ist ein Tonikum und Stimulans angesehen und wird in der geistige und körperliche Ermüdung eingesetzt. Wenn im Bad (wo das Kochen und werfen in Wasser) entspannt das Nervensystem verwendet. Ein paar Tropfen der Saft der Pflanze in den Ohren hören besser und Handeln Behandlung von Tinnitus. Wegen der antitoxische Eigenschaften des schweren Einsatz in verschiedenen Lebensmitteln (Fleisch, etc.), sowie Salate und stärkehaltige Lebensmittel. An vielen Orten zum Reinigen der Fässer, bevor sie für Traubenmost verwendet werden!

Lammragout, gedünstetem Fisch, Weißkohl, Brassica Topf, Rotkohl, grünen Bohnen, Erbsen, Pilze, Salate, Nahrungsmittel mit Stärke, schwere Speisen, Fleisch, Schweinebraten - vor allem Steaks (statt Oregano)


savory, for stomach, insomnia, arthritis, rheumatism, kidney.
Savory Tragorigani
Spice which comes from the plant Satureia Montana, Thymbra, known as gerontochorto or tragochorto or Tragorigani. It pretty wild plant, particularly when it is full of flowers and is found in dry, rocky areas.


In ancient times, appreciated for its medicinal and aromatic properties in ancient Greece they put in wine (thrymvitis wine), which somehow continues today by the industries that use in the manufacture of various liqueurs.

The decoction is considered a tonic and stimulant and is used in the mental and physical fatigue. If used in the bathroom (where the boil and throw in water) relaxes the nervous system. A few drops of the juice of the plant in the ears improve hearing and acting treatment for tinnitus. Because of the antitoxic properties of the heavy use in various foods (meats, etc.), as well as salads and starchy foods. In many places used for cleaning the barrels before they are used for grape!

lamb ragout, steamed fish, white cabbage, Brassica pot, red cabbage, green beans, peas, mushrooms, salads, foods with starch, heavy foods, meats, roast pork - especially steaks (instead of oregano)
sarriette, de l'estomac, l'insomnie, l'arthrite, les rhumatismes, les reins.
Savory Tragorigani
Spice, qui vient de l'usine de Montana Satureia, Thymbra, connu sous le nom gerontochorto ou tragochorto ou Tragorigani. Il jolie plante sauvage, en particulier quand il est plein de fleurs et se trouve dans les zones sèches et rocheuses.


Dans les temps anciens, apprécié pour ses propriétés médicinales et aromatiques dans la Grèce antique qu'ils mettent dans le vin (vin thrymvitis), qui continue en quelque sorte aujourd'hui par les industries qui utilisent dans la fabrication de diverses liqueurs.

La décoction est considéré comme un tonique et un stimulant et est utilisé dans la fatigue mentale et physique. S'il est utilisé dans la salle de bain (où l'ébullition et jetez dans l'eau) détend le système nerveux. Quelques gouttes de jus de la plante dans les oreilles améliorer l'audition et d'agir de traitement pour les acouphènes. En raison des propriétés antitoxiques de l'utilisation lourde dans divers aliments (viandes, etc), ainsi que des salades et des féculents. Dans de nombreux endroits utilisés pour le nettoyage des barils avant qu'ils ne soient utilisés pour le raisin!

ragoût d'agneau, du poisson cuit à la vapeur, chou blanc, pot Brassica, chou rouge, haricots verts, petits pois, les champignons, salades, aliments avec de l'amidon, les aliments lourds, les viandes, rôti de porc - en particulier les steaks (au lieu de l'origan)