Montag, 19. August 2013Χρυσανθεμο Chrysanthemum morifolium: Κρυολόγημα, Πυρετός, Πονοκεφάλους.

Το Χρυσανθεμο (
Chrysanthemum morifolium) είναι ένα πολυετές φυτό της οικογένειας Asteraceae. Πρόκειται για ένα φυτό το οποίο είναι ενδημικό στην Ασία και τη Βορειανατολική Ευρώπη. Τα Χρυσάνθεμα είναι γνωστά σε ολόκληρο το κόσμο, λόγω των υπέροχων λουλουδιών τους - τα οποία είναι βέβαια πολύ πιο εντυπωσιακά από το "άγριο" χρυσάνθεμο.

Το Χρυσανθεμο (γνωστό στην Ελλάδα και ως Παρθενούλι ή Παρθένιο) ήταν γνωστό στη Κίνα και άρχισε να καλλιεργείται από το 15ο αιώνα π.Χ. - κατά κύριο λόγο ως θεραπευτικό και όχι ως διακοσμητικό φυτό. Η σπουδαιότητα του χρυσανθεμου ήταν τέτοια, που μία αρχαία Κινέζικη πόλη ονομάστηκε
Chu-Hsien (πόλη των χρυσάνθεμων). Το Χρυσανθεμο χρησιμοποιήθηκε από τους Κινέζους για την αντιμετώπιση των πονοκεφάλων, των κρυολογημάτων και για την ανακούφιση από το πυρετό. Το Χρυσανθεμο διαδόθηκε στη Ιαπωνία τον 8ο αιώνα και αποτέλεσε το σήμα της Αυτοκρατορικής σφραγίδας και αργότερα το εθνικό "λουλούδι" της χώρας. Στην Ευρώπη έγινε γνωστό μόλις τον 17ο αιώνα, όταν και πήρε το σύγχρονο όνομα του από το Σουηδό βοτανολόγο Carl Linnaeus που χρησιμοποίησε δύο Ελληνικές λέξεις ("χρυσό" και "άνθος" για να το περιγράψει). Ο Διοσκουρίδης αναφέρεται στο Χρυσάνθεμο με την ονομασία Παρθένιον.

Στη σύγχρονη βοτανοθεραπεία, το Χρυσανθεμο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της υπέρτασης (και των προβλημάτων που οφείλονται σε αυτήν), αλλά και για μία ακόμη σειρά προβλημάτων υγείας. Το συγκεκριμένο βότανο θεωρείται λοιπόν πως έχει θετική επίδραση στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, καθώς και σε καταστάσεις χρόνιων πονοκεφάλων, ξαφνικών ζαλάδων, χρόνιου πόνου στα μάτια και του "κουδουνίσματος" στα αυτιά (
tinnitus) - παθήσεις που συχνά "συνοδεύουν" την υπέρταση.

To ρόφημα Χρυσανθεμου θεωρείται πως αποτοξινώνει τον οργανισμό, συμβάλει στην αντιμετώπιση του πυρετού και βοηθάει στη ενίσχυση του οργανισμού κατά των λοιμώξεων, καθώς φέρεται να έχει αντιβιοτικές ιδιότητες.

Σε εξωτερική χρήση, το Χρυσάνθεμο λέγεται πως ξεκουράζει τα πονεμένα, κουρασμένα και πρησμένα μάτια, ειδικά όταν το πρόβλημα οφείλεται σε πολύωρη εργασία μπροστά από υπολογιστή ή σε πολύωρο καθημερινό διάβασμα.

Σύμφωνα με τους Βοτανοθεραπευτές, το Χρυσανθεμο μπορεί να γίνει αφέψημα αν το αφήσετε σε βραστό νερό για περίπου 10 λεπτά (υπολογίστε πως θα χρειαστείτε περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένου βοτάνου για 1 "κούπα" ροφήματος). Σύμφωνα με τους βοτανοθεραπευτές μπορείτε να καταναλώνετε μέχρι και 3 κούπες Χρυσανθεμου την ημέρα (πρωί, μεσημέρι, βράδυ πριν από το γεύμα).

Αν δεν επιθυμείτε να "μπείτε" στη διαδικασία παρασκευής του αφεψήματος, τότε σας προτείνουμε να δείτε το 100% φυσικό
βαμμα Χρυσανθεμου που προσφέρουμε στα Sensities.

Τα βότανα είναι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως φάρμακα. Στα
Sensities δεν υποστηρίζουμε την αυτοθεραπεία και σας προτείνουμε να συμβουλεύεστε πάντοτε το γιατρό σας πριν από τη λήψη τους. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη λήψη των βοτάνων πατήστε εδώ.


 

Deutsch

Chrysantheme Chrysantheme morifolium: Kälte, Fieber, Kopfschmerzen.

Die Chrysantheme (Chrysanthemum morifolium) ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie Asteraceae. Es ist eine Pflanze, die ursprünglich aus Asien und Nord-Ost-Europa. Die natürlich viel beeindruckender als die "wilden" Chrysantheme - Chrysanthemen sind in der ganzen Welt wegen ihrer schönen Blüten bekannt.

Chrysantheme (bekannt in Griechenland wie Mutterkraut oder Parthenio) wurde in China bekannt und begann, aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. kultiviert werden - In erster Linie als therapeutischen und nicht als Zierpflanze. Die Bedeutung der Chrysantheme war so, dass eine alte chinesische Stadt benannt wurde Chu-Hsien (Stadt Chrysanthemum). Chrysantheme verwendet von den Chinesen für die Behandlung von Kopfschmerzen, Erkältungen und zur Linderung der Krankheit. Die Chrysantheme breitete sich Japan im 8. Jahrhundert und war das Signal des kaiserlichen Siegel und später den nationalen "Blume" des Landes. In Europa bekannt wurde erst im 17. Jahrhundert, als es seinen heutigen Namen nahm der schwedische Botaniker Carl von Linné, der zwei griechischen Wörtern ("Gold" und "Blume", um es zu beschreiben) verwendet. Dioskurides erwähnt in Chrysantheme benannt Parthenios.

In der modernen Pflanzenheilkunde wird die Chrysantheme vor allem zur Behandlung von Hypertonie (und die Probleme, die durch sie verursacht wird), aber für eine andere Reihe von gesundheitlichen Problemen. Dieses Kraut wird als daher positive Auswirkungen auf die Behandlung von Bluthochdruck haben, und in Situationen von chronischen Kopfschmerzen, plötzlicher Schwindel, chronische Schmerzen in den Augen und "Klingeln" in den Ohren (Tinnitus) - Bedingungen, die oft "begleiten" Hypertonie.

Zu trinken Chrysantheme als dass entgiftet den Körper, helfen, den Mund zu bekämpfen und hilft, den Körper gegen Infektionen zu stärken und wird berichtet, antibiotische Eigenschaften haben.

In den Außeneinsatz ist die Chrysantheme sagte entspannt wund, müde und geschwollene Augen, vor allem, wenn das Problem wegen der langen Arbeitszeiten vor dem Computer oder mehrstündigen täglichen Lektüre.

Nach Naturheilkundler, kann die Chrysantheme Abkochung sein, wenn Sie es verlassen in kochendem Wasser etwa 10 Minuten (Finde heraus, wie Sie etwa 1 Teelöffel getrocknete Kräuter für 1 "cup" trinken müssen). Nach Naturheilkundler verbrauchen kann bis zu 3 Tassen Chrysantheme Tag (morgens, mittags, nachts vor einer Mahlzeit).

Wenn Sie nicht wollen, "Join" in den Prozess der Zubereitung des Getränks, dann empfehlen wir Ihnen Besuche die 100% natürliche Tinktur Chrysantheme Angebot Sensities.

Kräuter sind und sollten als Arzneimittel behandelt werden. In Sensities nicht befürworten Selbstmedikation und empfehlen Sie immer Ihren Arzt konsultieren, bevor sie zu nehmen. Für weitere Informationen über die Kräuter unter klicken Sie hier.

 

Englisch

Chrysanthemum Chrysanthemum morifolium: Cold, Fever, Headaches.

The chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) is a perennial plant of the family Asteraceae. It is a plant that is native to Asia and North East Europe. Chrysanthemums are known throughout the world because of their beautiful flowers - which are of course much more impressive than the "wild" chrysanthemum.

Chrysanthemum (known in Greece as feverfew or Parthenio) was known in China and began to be cultivated from the 15th century BC - Primarily as a therapeutic and not as a decorative plant. The importance of chrysanthemum was such that an ancient Chinese city was named Chu-Hsien (city of Chrysanthemum). Chrysanthemum used by the Chinese for the treatment of headaches, colds and for relieving the disease. The chrysanthemum spread to Japan in the 8th century and was the signal of the Imperial Seal and later the national "flower" of the country. In Europe became known only in the 17th century, when it took its modern name from the Swedish botanist Carl Linnaeus who used two Greek words ("gold" and "flower" to describe it). Dioscorides mentioned in Chrysanthemum named Parthenios.

In modern herbalism, the chrysanthemum is mainly used to treat hypertension (and the problems caused by it), but for another series of health problems. This herb is considered therefore to have positive implications for the treatment of hypertension, and in situations of chronic headaches, sudden dizziness, chronic pain in the eyes and "ringing" in the ears (tinnitus) - conditions that often "accompany" hypertension.

To drink chrysanthemum considered that detoxifies the body, help to tackle the mouth and helps to strengthen the body against infections and is reported to have antibiotic properties.

In outdoor use, the chrysanthemum is said relaxes sore, tired and puffy eyes, especially when the problem is due to long working hours in front of computer or several hours of daily reading.

According to herbalists, the chrysanthemum decoction can be if you leave it in boiling water for about 10 minutes (Figure out how you will need about 1 teaspoon of dried herbs for 1 "cup" drink). According to herbalists can consume up to 3 cups of chrysanthemum day (morning, noon, night before a meal).

If you do not want to "join" in the process of preparing the beverage, then we suggest you check out the 100% natural tincture chrysanthemum offer to Sensities.

Herbs are and should be treated as drugs. In Sensities not advocate self-medication and recommend you always consult your doctor before taking them. For more information regarding taking the herbs click here.

Französisch

Chrysanthème Chrysanthème morifolium: rhume, fièvre, maux de tête.

Le chrysanthème (Chrysanthemum morifolium) est une plante vivace de la famille des Asteraceae. C'est une plante qui est originaire d'Asie et d'Europe du Nord-Est. Les chrysanthèmes sont connus dans le monde en raison de leurs belles fleurs - qui sont bien sûr beaucoup plus impressionnant que le "sauvage" chrysanthème.

Chrysanthème (connu en Grèce que la grande camomille ou Parthenio) était connu en Chine et a commencé à être cultivé à partir du 15ème siècle avant JC - Principalement en thérapeutique et non comme une plante décorative. L'importance de chrysanthème était telle qu'une ville chinoise antique a été nommé Chu-Hsien (ville de chrysanthème). Chrysanthemum utilisé par les Chinois pour le traitement des maux de tête, rhumes et pour soulager la maladie. Le chrysanthème répandre au Japon au 8ème siècle et fut le signal du sceau impérial et plus tard la "fleur" nationale du pays. En Europe, est devenu connu uniquement dans le 17ème siècle, quand il a pris son nom moderne de la botaniste suédois Carl von Linné qui a utilisé deux mots grecs («or» et «fleur» pour le décrire). Dioscoride mentionnés dans chrysanthème Parthenios nommés.

En herboristerie moderne, le chrysanthème est principalement utilisé pour traiter l'hypertension (et les problèmes causés par elle), mais pour une autre série de problèmes de santé. Cette plante est considérée donc avoir des implications positives pour le traitement de l'hypertension, et dans des situations de maux de tête chroniques, vertige soudain, la douleur chronique dans les yeux et "sonne" dans les oreilles (acouphènes) - conditions qui souvent «accompagner» l'hypertension.

Pour boire chrysanthème a considéré que désintoxique le corps, aider à lutter contre la bouche et aide à renforcer l'organisme contre les infections et aurait des propriétés antibiotiques.

En utilisation extérieure, le chrysanthème est dit détend douloureux, fatigué et bouffi yeux, surtout lorsque le problème est dû à longues heures de travail devant un ordinateur ou plusieurs heures de lecture quotidienne.

Selon les herboristes, la décoction chrysanthème peut être si vous le laissez dans l'eau bouillante pendant environ 10 minutes (Calculez combien vous aurez besoin d'environ 1 cuillère à café d'herbes séchées pour 1 boisson "tasse"). Selon les herboristes peuvent consommer jusqu'à 3 tasses de chrysanthème jour (matin, midi et soir avant les repas).

Si vous ne voulez pas "join" dans le processus de préparation de la boisson, nous vous suggérons de consulter la teinture naturelle chrysanthème offre 100% à Sensities.

Les herbes sont et doivent être traités comme des médicaments. En Sensities pas plaider l'auto-médication et vous conseillons de toujours consulter votre médecin avant de les prendre. Pour plus d'informations au sujet de prendre les herbes cliquez ici.

Portugiesisch

Crisântemo Crisântemo morifolium: resfriado, febre, dores de cabeça.

O crisântemo (Chrysanthemum morifolium) é uma planta perene da família das Asteraceae. É uma planta que é nativa da Ásia e Nordeste da Europa. Os crisântemos são conhecidos em todo o mundo por causa de suas belas flores - que são, naturalmente, muito mais impressionante do que o "selvagem" crisântemo.

Crisântemo (conhecido na Grécia como matricária ou Parthenio) era conhecido na China e começou a ser cultivada desde o século 15 aC - Principalmente como um terapêutico e não como uma planta decorativa. A importância do crisântemo era tal que uma antiga cidade chinesa foi chamado Chu-Hsien (cidade de Crisântemo). Crisântemo usado pelos chineses para o tratamento de dores de cabeça, resfriados e para aliviar a doença. O crisântemo espalhou para o Japão no século 8 e foi o sinal do selo imperial e mais tarde o nacional "flor" do país. Na Europa, tornou-se conhecido somente no século 17, quando teve o seu nome moderno do botânico sueco Carl Linnaeus que usou duas palavras gregas ("gold" e "flor" para descrevê-lo). Dioscorides mencionado no crisântemo Parthenios nomeados.

Em fitoterapia moderno, o crisântemo é utilizada principalmente para o tratamento de hipertensão (e os problemas provocados por ele), mas para uma outra série de problemas de saúde. Esta erva é considerada, portanto, ter implicações positivas para o tratamento da hipertensão arterial, e em situações de dores de cabeça crônicas, tontura repentina, dor crônica nos olhos e "toque" nos ouvidos (tinnitus) - condições que muitas vezes "acompanhar" a hipertensão.

Para beber crisântemo considerou que desintoxica o organismo, ajuda a combater a boca e ajuda a fortalecer o organismo contra infecções e é relatado para ter propriedades antibióticas.

Em uso externo, o crisântemo é dito relaxa doloridos, cansado e olhos inchados, principalmente quando o problema é devido a longas horas de trabalho na frente do computador ou de várias horas de leitura diária.

De acordo com ervanários, a decocção crisântemo pode ser se você deixá-lo em água fervente por cerca de 10 minutos (Descobrir como você vai precisar de cerca de 1 colher de chá de ervas secas para um "copo" bebida). De acordo com o herbalista pode consumir até três copos de crisântemo dia (manhã, tarde, noite, antes de uma refeição).

Se você não quer "juntar-se" no processo de preparação da bebida, então sugerimos que você confira a tintura natural, crisântemo oferta de 100% para Sensities.

As ervas são e devem ser tratados como drogas. Em Sensities não defendo a auto-medicação e recomendo que você sempre consultar seu médico antes de tomá-los. Para mais informações sobre tomar as ervas clique aqui.

 

Russisch

Хризантема Хризантема morifolium: Холодная, лихорадка, головные боли.

Хризантема (хризантема morifolium) это многолетнее растение из семейства сложноцветных. Это растение, которое произрастает в Азии и Северо-Восточной Европе. Хризантемы известны во всем мире из-за их красивых цветов - которые, конечно, гораздо более впечатляющим, чем "дикие" хризантема.

Хризантема (известном в Греции или пиретрум Parthenio) был известен в Китае и стали выращивать с 15-го века до нашей эры - В первую очередь в качестве терапевтического и не в качестве декоративного растения. Важность хризантемы была такой, что древний китайский город был назван Чу-Сянь (город хризантема). Хризантема использован китайский для лечения головной боли, простуды и для облегчения заболевания. Хризантемы распространилось в Японии в 8-м веке и был сигнал, что Печать Императорского, а затем национальный "цветок" страны. В Европе стало известно лишь в 17 веке, когда он принял свое современное название от шведского ботаника Карла Линнея, который использовал два греческих слова ("золото" и "цветок", чтобы описать его). Диоскорид упоминается в Хризантема именем Парфений.

В современной траволечение, хризантемы в основном используется для лечения гипертензии (и проблемы, связанные с ней), но для другой серии проблем со здоровьем. Эта трава считается поэтому иметь положительное воздействие при лечении гипертонии и в ситуациях, хронических головных болей, внезапное головокружение, хронические боли в глазах и "звон" в ушах (звон в ушах) - условий, которые часто "сопровождать" гипертензии.

Пить хризантемы считается, что очищает организм, помогают решать рот и помогает укрепить организм от инфекций и, как сообщается, антибиотических свойств.

В наружного использования, хризантема сказал расслабляет болит, усталые и опухшие глаза, особенно если проблема связана с ненормированный рабочий день перед компьютером или нескольких часов ежедневного чтения.

Согласно травники, отвар хризантемы может быть, если вы оставите его в кипящей воде в течение 10 минут (Выясните, как вам потребуется около 1 чайной ложки сушеных трав для 1 "чашка" напиток). Согласно травники может потреблять до 3 чашки день хризантемы (утром, днем, ночью перед едой).

Если вы не хотите, чтобы "присоединиться" в процессе подготовки напитков, то мы предлагаем вам проверить 100% натуральные настойки хризантемы предложение Sensities.

Травы и должны рассматриваться как наркотики. В Sensities не сторонник самолечения и рекомендуем вам проконсультироваться с Вашим врачом, прежде чем принимать их. За дополнительной информацией относительно принятия трав нажмите здесь

Chinesisisch

菊花菊花:感冒,发烧,头痛。

菊花(菊花)是菊科的一种多年生的植物。它是一种植物,是原产于亚洲和北美,东欧。菊花被称为世界各地,因为他们美丽的花朵 - 这当然比菊花更令人印象深刻。

菊花(在希腊白菊或Parthenio的),在中国家喻户晓,从公元前15纪开始被栽培 - 主要作为一种辅助治疗,而不是作为一种装饰植物。菊花的重要性是这样,一个古老的中国城市被命名楚县(市菊花)。菊花由中国使用的用于治疗头痛,感冒和缓解疾病。菊花在公元8纪传到日本的,是信号玺和后来的国家的国家。仅在17纪在欧洲出名了现代的名字,当它从瑞典植物学家卡·林奈用两个希腊字(黄金来形容它)。迪奥斯科里季斯提到菊花命名Parthenios

现代草药,菊花主要用于治疗高血压(和由它引起的问题),但其他一系列健康问题。因此,考虑到这种草药对治疗高血压有积极的影响,慢性头痛,突然头晕,慢性疼痛的眼睛和耳朵(耳鸣) - 条件,往往是高血压的情况下。

喝菊花认为身体排毒,有利于解决口,并有助于增强人体抵御感染和报告有抗菌性能。

在室外使用时,菊花说,放松酸痛,疲倦及浮肿的眼睛,特别是当这个问题是由于长时间工作在电脑或几个小时,每天阅读前。

据中医,菊花煎汤,可如果你把它留在沸水中煮约10钟(图1“喝,你将需要1茶匙干香草)。据中医最多可消耗3杯的菊花一天(早上,中午,晚上餐前)。

如果你不想加入过程中准备的饮料,那么我们建议你检查出100纯天然酊菊花报价Sensities的。

药是应被视为药品。在Sensities不提倡自我药疗,建议您咨询自己的医生,然后再考虑他们。欲了解更多信息关于服用草药点击这里

 

Spanisch

Crisantemo Crisantemo morifolium: catarro, fiebre, dolores de cabeza.

El crisantemo (Chrysanthemum morifolium) es una planta perenne de la familia Asteraceae. Es una planta que es nativa de Asia y el noreste de Europa. Los crisantemos son conocidos en todo el mundo debido a sus flores hermosas - que son, por supuesto, mucho más impresionante que el "salvaje" crisantemo.

Crisantemo (conocido en Grecia como la matricaria o Parthenio) era conocido en China y comenzó a cultivarse en el siglo 15 antes de Cristo - Principalmente como terapéutico y no como una planta decorativa. La importancia de crisantemo era tal que una antigua ciudad china fue nombrada Chu-Hsien (ciudad del crisantemo). Crisantemo utilizado por los chinos para el tratamiento de dolores de cabeza, resfriados y aliviar la enfermedad. El crisantemo se extendió a Japón en el siglo octavo, y fue la señal del Sello Imperial y más tarde la "flor" nacional del país. En Europa se conoció hasta el siglo 17, cuando tomó su nombre actual desde el botánico sueco Carl Linneo quien usó dos palabras griegas ("oro" y "flor" para describirlo). Dioscórides menciona en crisantemo Parthenios nombre.

En la herbolaria moderna, el crisantemo se utiliza principalmente para tratar la hipertensión (y los problemas causados ​​por ella), pero por otra serie de problemas de salud. Esta hierba se considera, por tanto, tener consecuencias positivas para el tratamiento de la hipertensión, y en situaciones de dolor de cabeza crónico, mareos repentinos, dolor crónico en los ojos y "timbre" en los oídos (tinnitus) - condiciones que a menudo "acompañar" la hipertensión.

Para beber crisantemo considera que desintoxica el cuerpo, ayuda a hacer frente a la boca y ayuda a fortalecer el cuerpo contra las infecciones y se dice que tiene propiedades antibióticas.

En uso externo, se dice que el crisantemo relaja los ojos doloridos, cansados ​​e hinchados, sobre todo cuando el problema es debido a largas horas de trabajo frente a la computadora o de varias horas de lectura diaria.

Según los herbolarios, la decocción de crisantemo puede ser si la deja en agua hirviendo durante unos 10 minutos (Averiguar cómo se necesitará aproximadamente 1 cucharadita de hierbas secas por 1 bebida "cup"). Según herbolarios pueden consumir hasta 3 tazas de crisantemo día (mañana, tarde, noche antes de una comida).

Si usted no quiere a "unirse" en el proceso de preparación de la bebida, entonces le sugerimos que revise el 100% natural crisantemo oferta tintura de Sensities.

Las hierbas son y deben ser tratados como las drogas. En Sensities no defiende la automedicación y le recomendamos siempre consulte a su médico antes de tomarlos. Para obtener más información con respecto a la adopción de las hierbas clic aquí.

India-Hindi

गुलदाउदी गुलदाउदी morifolium: ठंड, बुखार, सिर दर्द.

गुलदाउदी (गुलदाउदी morifolium) परिवार झाड़ का एक बारहमासी पौधा है. यह एशिया और उत्तरी पूर्वी यूरोप के मूल निवासी है कि एक संयंत्र है. पाठ्यक्रम की "जंगली" गुलदाउदी की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली हैं - जो chrysanthemums क्योंकि उनके खूबसूरत फूलों की दुनिया भर में जाना जाता है.

गुलदाउदी (feverfew या Parthenio के रूप में ग्रीस में जाना जाता है) चीन में जाना जाता है और 15 वीं सदी ईसा पूर्व से खेती करने के लिए शुरू किया गया था - मुख्य रूप से एक चिकित्सकीय और नहीं एक सजावटी पौधे के रूप में के रूप में. गुलदाउदी के महत्व पर एक प्राचीन चीनी शहर चू ताइचुंग (गुलदाउदी का शहर) नाम दिया गया था कि इस तरह की थी. गुलदाउदी सिर दर्द, जुकाम के इलाज के लिए और रोग निवारण के लिए चीनी द्वारा इस्तेमाल किया. गुलदाउदी 8 वीं सदी में जापान में फैल गया और इंपीरियल सील और देश की बाद में राष्ट्रीय "फूल" का संकेत था. यह दो ग्रीक शब्दों ("सोना" और यह वर्णन करने के लिए "फूल") का उपयोग किया जो स्वीडिश वनस्पतिशास्त्री कार्ल लिनिअस से अपनी आधुनिक नाम लिया जब यूरोप में, केवल 17 वीं सदी में जाना गया. Dioscorides गुलदाउदी नामित Parthenios में उल्लेख किया है.

आधुनिक हर्बलिज्म में, गुलदाउदी मुख्य रूप से (और यह की वजह से समस्याओं) उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं की एक और श्रृंखला के लिए है. इस जड़ी बूटी इसलिए उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ता है करने के लिए माना जाता है, और पुरानी सिर दर्द, अचानक चक्कर आना, आंखों में पुराने दर्द और कान में 'बज' (टिनिटस) की स्थिति में है - शर्तों अक्सर उच्च रक्तचाप "के साथ कि".

गुलदाउदी शरीर detoxifies माना जाता है कि पीने के लिए, मुँह से निपटने के लिए मदद और संक्रमण के खिलाफ शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है और एंटीबायोटिक गुणों की जानकारी मिली है.

बाहरी उपयोग में, गुलदाउदी समस्या कंप्यूटर या दैनिक पढ़ने के कई घंटे के सामने लंबे समय तक काम करने के कारण है, खासकर जब, गले में थक गया और तेज़ आँखें आराम कहा जाता है.

आप (आप 1 "कप" पीने के लिए सूखे जड़ी बूटियों के बारे में 1 चम्मच की आवश्यकता होगी कैसे बाहर चित्रा) के बारे में 10 मिनट के लिए उबलते पानी में छोड़ दें तो वैद्यों के अनुसार, गुलदाउदी काढ़ा बनाने का कार्य किया जा सकता है. वैद्यों के अनुसार गुलदाउदी दिन के 3 कप (एक भोजन से पहले सुबह, दोपहर, रात) को भस्म कर सकते हैं.

आप पेय तैयार करने की प्रक्रिया में "में शामिल होने के" करने के लिए नहीं चाहते हैं, तो हम आपको Sensities करने के लिए 100% प्राकृतिक मिलावट गुलदाउदी के प्रस्ताव की जाँच का सुझाव देते हैं.

जड़ी बूटियों और दवाओं के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए. Sensities में स्वयं दवा वकील और आप हमेशा उन्हें लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श की सिफारिश नहीं. लेने के बारे में अधिक जानकारी के लिए जड़ी बूटियों यहां क्लिक करें.

Arabisch

أقحوان morifolium الاقحوان: البرد والحمى والصداع.

أقحوان (morifolium الاقحوان) هو نبات معمر من استراسيا الأسرة. ذلك هو النبات الذي هو مواطن لآسيا وشمال شرق أوروبا. ومن المعروف الأقحوان في جميع أنحاء العالم بسبب أزهارها جميلة - التي هي بطبيعة الحال أكثر تأثيرا من "وحشية" أقحوان.

أقحوان (المعروفة في اليونان كما الينسون أو Parthenio) كان معروفا في الصين وبدأت في زراعتها من القرن 15 قبل الميلاد - في المقام الأول باعتباره العلاجية وليس بوصفه النبات الزخرفية. وقال إن أهمية هذه أقحوان أن المدينة الصينية القديمة كان اسمه تشو شيان (مدينة الاقحوان). أقحوان المستخدمة من قبل الصينيين لعلاج الصداع ونزلات البرد وللتخفيف من المرض. نشر أقحوان إلى اليابان في القرن 8 وكان إشارة من الختم الإمبراطوري وفيما بعد "زهرة" الوطنية للبلد. في أوروبا أصبح يعرف إلا في القرن 17، عندما أخذت اسمها الحديث من عالم النبات السويدي كارل لينيوس الذي يستخدم اثنين من الكلمات اليونانية ("الذهب" و "زهرة" لوصف ذلك). ديسقوريدس المذكورة في الاقحوان Parthenios اسمه.

في أعشاب طبية حديثة، يتم استخدام أقحوان أساسا لعلاج ارتفاع ضغط الدم (والمشاكل الناجمة عن ذلك)، ولكن لسلسلة أخرى من المشاكل الصحية. وتعتبر هذه العشبة بالتالي يكون لها آثار إيجابية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وحالات الصداع المزمن، والدوار المفاجئ، والألم المزمن في العينين و"رنين" في الأذنين (طنين) - الظروف التي غالبا ما "مرافقة" ارتفاع ضغط الدم.

للشرب يعتبر أقحوان أن يزيل سموم الجسم، وتساعد على معالجة الفم ويساعد على تقوية الجسم ضد الالتهابات ويقال أن لها خصائص المضادات الحيوية.

في استخدام في الهواء الطلق، ويقال إن أقحوان يرتاح عيون قرحة، والتعب ومنتفخ، وخصوصا عندما هي المشكلة بسبب ساعات العمل الطويلة أمام جهاز الكمبيوتر أو عدة ساعات من القراءة اليومية.

وفقا لالعشابين، يمكن أن يكون ديكوتيون أقحوان إذا ترك الأمر في الماء المغلي لمدة 10 دقائق (معرفة كيف سوف تحتاج إلى حوالي 1 ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة لمدة 1 "كوب" شراب). ويمكن وفقا لالعشابين تستهلك ما يصل إلى 3 أكواب من أقحوان اليوم (صباحا وظهرا، ليلة قبل وجبة الطعام).

إذا كنت لا تريد "الانضمام" في عملية إعداد المشروبات، ثم نقترح عليك تحقق من طبيعي 100٪ صبغة أقحوان عرضا لSensities.

الأعشاب وينبغي أن تعامل على أنها المخدرات. في Sensities لا يدعو التطبيب الذاتي وننصح دائما باستشارة الطبيب قبل تناولها. لمزيد من المعلومات حول أخذ الأعشاب انقر هنا.