Samstag, 27. Juli 2013

Λυγαριά-Wicker Плетеный 柳条Λυγαριά
Για να ισορροπεί τον άστατο κύκλο των εμμήνων.
η λυγαριά συμβάλλει στην αντιμετώπιση της δυσμηνόρροιας, της αμηνόρροιας, ρυθμίζει τη διάρκεια του εμμηνορροϊκού κύκλου όταν αυτός είναι πολύ βραχύς, παρέχει ανακούφιση από τη δυσμηνόρροια και αυξάνει την αναλογία των οιστρογόνων έναντι της προγεστερόνης, εξισορροπώντας τις υπερβολικές τιμές των οιστρογόνων.
Η άγνος ή λυγαριά είναι θάμνος δενδρώδης, που φυτρώνει δίπλα σε ποτάμια και πετρώδεις περιοχές και χαράδρες, με κλαδιά που σπάνε δύσκολα, φύλλα σαν της ελιάς, πιο μαλακά όμως. Άλλη βγάζει λευκό άνθος μαζί με μια ελαφριά πορφυρότητα, ενώ άλλη βγάζει πορφυρό, και σπόρο σαν το πιπέρι.
Έχει ιδιότητες θερμαντικές και μαλακτικές. Ο καρπός της, όταν πίνεται, βοηθά όσους έχουν δαγκωθεί από  φίδι, όσους πάσχουν από τη σπλήνα και όσους έχουν υδρωπικία.
- Όταν πίνεται σε ποσότητα μιας δραχμής μαζί με κρασί, κατεβάζει γάλα και προκαλεί την έμμηνο ρύση, ενώ ελευθερώνει και το σπέρμα, χτυπάει όμως και το κεφάλι προκαλώντας νάρκη.
-Το αφέψημα του ίδιου του φυτού και του καρπού βοηθά τις παθήσεις και τις φλεγμονές της μήτρας με ατμόλουτρα των γυναικείων οργάνων.
-Ο σπόρος, όταν πίνεται μαζί με γλήχωνα και γίνεται υποκαπνισμός και εισάγεται με βύσμα, προκαλεί την έμμηνο κάθαρση.
-Ως κατάπλασμα διαλύει τον πονοκέφαλο, και γίνονται πλύσεις με αυτόν μαζί με ξίδι και λάδι σε όσους έχουν λήθαργο και φρενίτιδα.
-Και τα φύλλα της, όταν γίνονται θυμίαμα και όταν στρώνονται από κάτω, διώχνουν τα φίδια, και όταν γίνονται κατάπλασμα, βοηθούν όσους έχουν δαγκωθεί από τα φίδια.
-Μαζί με βούτυρο και φύλλα αμπελιού μαλακώνουν τα σκληρώματα των όρχεων.
-O σπόρος ως κατάπλασμα μαζί με νερό καταπραΰνει τις ραγάδες στον πρωκτό.
-Μαζί με τα φύλλα θεραπεύει τα διαστρέμματα και τα τραύματα.

-Μάλιστα φαίνεται ότι εμποδίζει τα συγκάματα κατά τις οδοιπορίες, αν κανείς κρατά στο χέρι του ένα κλαδί της.

Έχει ονομαστεί «άγνος», επειδή οι γυναίκες που παρέμεναν αγνές κατά τα Θεσμοφόρια, τη χρησιμοποιούσαν ως στρώμα. Λέγεται μάλιστα «λυγαριά», επειδή τα κλαδιά της είναι ευλύγιστα.

Οι σπόροι που μοιάζουν με του πιπεριού, μπορούν να καταναλωθούν κατευθείαν, σπάζοντας δαγκώνοντάς τους αργά στο στόμα ένα μετά τον άλλον. Η δόση είναι περίπου μισό κουτάλι του τσαγιού (περίπου 1 γραμμάριο)  κατά την διάρκεια της ημέρας. 
Εάν θέλετε να το πίνεται σαν τσάι ή να την κάνετε βάμμα, σπάστε τους σπόρους και κάντε τους σκόνη.
Αντενδείξεις 
Το βότανο χρησιμοποιείτε για τις  εμμηνορροϊκές ενοχλήσεις. Εάν λαμβάνοντας σπόρους λυγαριάς αυξηθούν τα συμπτώματα σταματήστε την χρήση.
Μην παίρνετε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε συνδυασμό με αντισυλληπτικά χάπια.

G
Wicker

Um seine mercurial Menstruationszyklus auszugleichen.
Weidenkorb trägt zur Behandlung von Dysmenorrhoe, Amenorrhoe, passt die Länge des Menstruationszyklus, wenn er sehr kurz ist, bietet Entlastung von Dysmenorrhoe und erhöht das Verhältnis von Östrogen, Progesteron, den Ausgleich der übermäßigen Raten von Östrogen.
Ignoranz oder Wicker Tree Strauch, der Nähe von Flüssen und Felsen und Schluchten wächst, mit Niederlassungen, die schwer zu brechen, wie die Blätter der Olive, weicher though. Ein weiteres dreht weiße Blume mit einem leichten porfyrotita während ein anderer sich violett und Samen wie Pfeffer.
Es verfügt über Heizung und pflegenden Eigenschaften. Die Frucht, wenn betrunken, hilft es, diejenigen, die von Schlange, die Leiden von der Milz und solche mit Wassersucht gebissen wurden.
- Wenn betrunken in Menge eines Drachme mit Wein, Milch und senkt verursacht Menstruation und befreit und Sperma Beats aber der Kopf verursacht mir.
-Das Auskochen der Anlage selbst und des Handgelenks hilft Krankheiten und Entzündungen der Gebärmutter mit Dampf weiblichen Organe.
-Der Samen, wenn sie mit glichona getrunken und wird Begasung und Ort mit Stecker, verursacht Menstruationsbeschwerden Clearance.
-Als Umschlag löst Kopfschmerzen, und mit ihm mit Essig und Öl in diesen Lethargie und Raserei gespült.
-Und seine Blätter, wenn Sie Weihrauch wenn unterhalb gepflegt, fuhr die Schlangen, und wenn poultice gemacht, denen helfen, die von Schlangen gebissen wurden.
-Zusammen mit Butter und Weinblätter erweichen steinern Hoden.
O-Saatgut als einen Umschlag mit Wasser beruhigt Chaps Anus.
-Together mit den Blättern Heilung Verstauchungen und Trauma.

-In der Tat scheint es, dass während der Fahrt verhindert Ausschlag, wenn man in seiner Hand ein Zweig hält.

Wurde als "Ignoranz", weil Frauen, die in reinen Thesmophoria blieb, nutzte es als Matratze. Es wird gesagt, "Weide", weil die Zweige biegsam sind.

Die Samen ähneln der Pfeffer direkt gegessen werden können, brechen sie beißt langsam im Mund nacheinander. Die Dosis ist etwa die Hälfte Teelöffel (ca. 1 g) während des Tages.
Wenn Sie als Tee getrunken oder Tinktur kann machen wollen, brechen die Samen und machen sie Staub.
Gegenanzeigen
Das Kraut wird für Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Wenn unter Samen Wicker erhöht Symptome nicht länger in Gebrauch.
Nicht während der Schwangerschaft oder in Kombination mit oralen Kontrazeptiva nehmen.
E
Wicker

To balance its mercurial menstrual cycle.
wicker contributes to treatment of dysmenorrhea, amenorrhea, adjusts the length of the menstrual cycle when he is very short, provides relief of dysmenorrhea and increases the ratio of estrogen to progesterone, balancing the excessive rates of estrogen.
Ignorance or Wicker Tree shrub that grows near rivers and rocky areas and ravines, with branches that break hard, like leaves of olive, softer though. Another turns white flower with a light porfyrotita while another turns purple, and seeds like pepper.
It has heating and softening properties. The fruit, when drunk, it helps those who have been bitten by snake, those suffering from the spleen and those with dropsy.
- When drunk in quantity of a drachma with wine, lowers milk and causes menstruation and frees and semen beats but the head causing mine.
-The decoction of the plant itself and of the wrist helps disease and inflammation of the uterus with steam female organs.
-The seed, when drunk with glichona and becomes fumigation and place with plug, causing menstrual clearance.
-As a poultice dissolves headache, and with him being rinsed with vinegar and oil in those lethargy and frenzy.
-And its leaves when making incense when groomed underneath, drove the snakes, and when made poultice, help those who have been bitten by snakes.
-Along with butter and vine leaves soften stonily testicles.
-O seed as a poultice with water soothes chaps anus.
-Together with the sheets cure sprains and trauma.

-Indeed it seems that prevents rash during travel, if one holds in his hand a branch of.

Has been called "ignorance" because women who remained pure in Thesmophoria, used it as a mattress. It is said "wicker" because the branches are pliable.

The seeds resemble the pepper can be eaten directly, breaking biting them slowly in the mouth one after another. The dose is approximately half teaspoon (approximately 1 gram) during the day.
If you want to be drunk as a tea or tincture can make, break the seeds and make them dust.
Contraindications
The herb is used for menstrual discomfort. If taking seeds wicker increased symptoms discontinue use.
Do not take during pregnancy or in combination with oral contraceptives.

F
Pour équilibrer son cycle menstruel mercurial.
osier contribue au traitement de la dysménorrhée, l'aménorrhée, ajuste la longueur du cycle menstruel où il est très court, procure un soulagement de la dysménorrhée et augmente le taux d'œstrogène à la progestérone, en équilibrant les taux excessifs d'oestrogène.
L'ignorance ou l'osier arbre arbuste qui pousse près des rivières et des zones rocheuses et les ravins, avec des branches qui cassent dur, comme les feuilles d'olivier, plus doux cependant. Un autre tourne fleur blanche avec un porfyrotita lumière tandis qu'un autre tourne au violet, et des graines comme le poivre.
Il a le chauffage et adoucissantes. Le fruit, en état d'ivresse, il aide ceux qui ont été mordus par des serpents, ceux qui souffrent de la rate et ceux d'hydropisie.
- Lorsque bu en quantité d'une drachme avec le vin, le lait diminue et provoque des battements de menstruation et libère le sperme mais la tête causant la mienne.
-La décoction de la plante elle-même et du poignet permet maladie et une inflammation de l'utérus, avec les organes femelles de vapeur.
-La graine, en état d'ivresse avec glichona et devient fumigation et le lieu de prise, provoquant dégagement menstruel.
-Comme un cataplasme dissout maux de tête, et avec lui étant rincé avec du vinaigre et de l'huile dans les léthargie et la frénésie.
-Et ses feuilles lors de l'encens quand soigné dessous, ont conduit les serpents, et quand fait cataplasme, aider ceux qui ont été mordus par des serpents.
-Avec le beurre et les feuilles de vigne adoucir froidement testicules.
O-graine comme un cataplasme avec de l'eau apaise chaps anus.
-Avec les feuilles entorses de guérison et de traumatismes.

-En effet, il semble que les empêche éruption pendant le voyage, si l'on tient dans sa main une branche d'.

A été appelé «l'ignorance» parce que les femmes qui sont restés purs Thesmophoria, utilisés comme un matelas. Il est dit "osier" parce que les branches sont souples.

Les graines ressemblent au poivre peut être mangé directement, brisant les mordre lentement dans la bouche un après l'autre. La dose est d'environ la moitié de cuillère à café (environ 1 gramme) au cours de la journée.
Si vous voulez être bu comme un thé ou une teinture peuvent faire, casser les graines et de les rendre poussière.
Contre
La plante est utilisée pour l'inconfort menstruel. Si vous prenez des graines osier augmenté symptômes cesser l'utilisation.
Ne pas prendre pendant la grossesse ou en association avec les contraceptifs oraux.

R
Плетеный

Чтобы сбалансировать свой ртутный менструального цикла.
плетеные способствует лечению дисменорея, аменорея, регулирует длину менструального цикла, когда он очень короткий, обеспечивает облегчение дисменореи и увеличивает отношение эстрогена прогестерона, уравновешивая чрезмерной скоростью эстрогена.
Невежество или плетеная дерево кустарник, который растет возле рек и скалистых районах и оврагами, с филиалами, которые расщепляют твердые, как листья оливкового, более мягкая, хотя. Другой оказывается белый цветок с легким porfyrotita а другой становится фиолетовым, как и семена перца.
Это отопление и смягчающими свойствами. Плоды, когда пьян, он помогает тем, кто был укушен змеей, тех, кто страдает от селезенки и те, с водянкой.
- Когда пьяный в количестве драхму с вином, молоком и снижает вызывает менструацию и освобождает спермы и удары головой, но вызывает мое.
-Отвар из самого растения и запястья помогает заболевания и воспаления придатков матки с паром женских органов.
-Семена, когда пьян glichona и становится фумигации и место с вилкой, вызывая менструального оформления.
-В качестве припарки растворяется головная боль, и с ним промывается с уксусом и растительным маслом в тех вялость и исступления.
-И когда его листья изготовления благовоний, когда ухоженные внизу, поехали змей, и когда сделали припарки, помочь тем, кто был укушен змеей.
-Вместе с маслом и виноградные листья смягчить яички с каменным выражением лица.
-O семян в качестве припарки водой ануса успокаивает гл.
-Вместе с листами лечения растяжений и травм.

-В самом деле кажется, что предотвращает сыпь во время путешествия, если один держит в руке ветку.

Была названа "невежество", потому что женщины, которые остались чистыми в Фесмофории, использовали его в качестве матраса. Он сказал, "плетеные", потому что ветви податливым.

Семена напоминают перец можно употреблять в пищу непосредственно, ломая кусая их медленно в рот один за другим. Доза составляет примерно половину чайной ложки (примерно 1 грамм) в течение дня.
Если вы хотите быть пьян, как чай или настойку можете сделать, сломать семена и сделать их пылью.
Противопоказания
Трава используется для менструального дискомфорта. Если брать семена плетеные усиление симптомов прекратить использование.
Не принимать во время беременности или в комбинации с оральными контрацептивами.

K
柳条

为了平衡其善变月经周期。
柳条有助于治疗痛经,闭经,月经周期的长度调整时,他也很短,缓解痛经的比例增加雌激素,孕激素,雌激素平衡率过高。
无知或柳条树灌木,生长,分支,打破坚硬,像橄榄叶,柔和,虽然附近的河流和岩石区和沟壑。另一个光porfyrotita变成白色的花而另一个会变成紫色像辣椒的种子。
它具有加热和软化性能。水果喝醉了的时候它可以帮助那些谁被咬伤的蛇那些患有脾水肿。
-
当醉在德拉克马葡萄酒数量降低了牛奶和导致月经并释放和精液的节拍但头部造成矿井。
植物本身的手腕汤帮助子宫蒸汽女性器官的疾病和炎症。
种子时与glichona和成为熏蒸和带插头的地方引起月经间隙。
药溶解头痛他正在用醋和油冲洗那些嗜睡和狂热。
它的叶子香下方整齐时开车的蛇当膏药帮助那些已被蛇咬伤。
随着黄油和葡萄叶冷冷软化睾丸。
-O
种子作为与水舒缓CHAPS门膏药。
加上张治愈扭伤和创伤。

实上它似乎防止皮疹在旅游过程中如果一个人在他的手的一个分支持有。

被称无知为女性保持纯Thesmophoria用它作为一个床垫。它柳条为树枝是柔韧。

种子像辣椒可直接食用打破陆续慢慢在嘴里一咬他们剂量是白天约半茶匙1
如果你想是喝醉了为茶或酊剂打破种子使他们的灰尘。
禁忌
经期不适用于药草如果种子柳条症状加重停止使用。
不要在怀孕期或结合口服避孕药。