Samstag, 27. Juli 2013

Λεύκη-Populus nigra


Λεύκη-Populus nigra-Salicaceae-.
Λεύκη ή μαύρη — Καβάκι — γνωστό καί κοινό στήν Ελλάδα, μεγάλο δένδρο (εύθυτενές), έχει δραστικά υλικά: Τήν ποπουλίνη, την σαλικίνη καί τό γαλλικό όξύ.
Μέρη χρησιμοποιούμενα είναι τά μπουμπούκια, (Μάτια, βλαστοί), πού είναι βαλσαμώδη, κατά τών αίμορροΐδων, έπουλωτικά, διουρητικά, άποχρεμπτικά, έφιδρωτικά στους ρευματισμούς καί στίς φλογώσεις της κύστεως.
Μέ «τσάι» — ώς 15 γραμ.
σέ 500 γρ.
νερό βραστό πού άφίνονται γιά μισή ώρα—.
Τό ίδιο τσάι γίνεται μέ κρασί καί ζάχαρη, τρία ποτηράκια το κρασιού τήν ήμερα.
Μέ τά μπουμπούκια παρασκευάζεται ή φαρμακευτικώς πολύ γνωστή αλοιφή (
onguent populeum) γιά εξωτερική χρήση μέ εντριβές γιά νά διαλύη τίς «έμφράξεις» καί νά κατευνάζη τούς πόνους τών πληγών καί τών αίμορροΐδων.
'Αλλά καί ό φλοιός του δένδρου είναι χρήσιμος στή θεραπευτική.
Ό φλοιός σέ σκόνη συνιστάται ώς καλό αντιπυρετικό και τονωτικό.
Μερικά άλλα είδη τής λεύκης έχουν παρόμοιες ίδιότητες.

G

Pappel-Populus nigra-Salicaceae-.
Weiß oder schwarz - Kavaki - auch üblich in Griechenland, ein großer Baum (stehend) hat drastisch Materialien: die popoulini, das Salicin und Gallussäure.
Ersatzteile verwendet werden, sind die Knospen (Augen, Stängel), die in lauen Hämorrhoiden ist, Heilung, harntreibend, schleimlösend, schweißtreibend bei Rheuma und Entzündungen der Blase.
Mit "Tee" - bis 15 g
bis 500 gr.
kochendem Wasser, das für eine halbe Stunde erlaubt.
Das gleiche Tee mit Wein und Zucker, drei Gläser Wein pro Tag gemacht.
Mit Knospen oder pharmazeutisch hergestellt bekannte Salbe (onguent populeum) für den Außeneinsatz mit Reiben diliction "Füllungen" und beruhigt schmerzende Wunden und Hämorrhoiden.
"Aber auch die Rinde des Baumes ist nützlich in der Therapie.
Die Rinde Pulver wird als ein gutes Fiebermittel und Stärkungsmittel empfohlen.
Einige andere Arten von Vitiligo haben ähnliche Eigenschaften.

E

Poplar-Populus nigra-Salicaceae-.
White or black - Kavaki - also common in Greece, a large tree (upright) has drastically materials: the popoulini, the salicin and gallic acid.
Parts used are the buds (eyes, stems), which is balmy in hemorrhoids, healing, diuretic, expectorant, diaphoretic in rheumatism and inflammation of the bladder.
With 'tea' - to 15 g
to 500 gr.
boiling water which allowed for a half-hour.
The same tea made with wine and sugar, three glasses of wine a day.
With buds or pharmaceutically prepared well known ointment (onguent populeum) for outdoor use with rubbing diliction "fillings" and soothes aching wounds and hemorrhoids.
'But also the bark of the tree is useful in therapy.
The bark powder is recommended as a good febrifuge and tonic.
Some other types of vitiligo have similar properties.

F

Peuplier Populus nigra-salicacées-.
Blanc ou noir - Kavaki - également commun en Grèce, un grand arbre (debout) a radicalement matériaux: le popoulini, la salicine et l'acide gallique.
Les pièces utilisées sont les bourgeons (yeux, tiges), ce qui est doux dans les hémorroïdes, la guérison, diurétique, expectorant, sudorifique dans les rhumatismes et l'inflammation de la vessie.
Avec «thé» - à 15 g
500 gr.
eau bouillante qui a permis une demi-heure.
Le même thé faite avec du vin et de sucre, trois verres de vin par jour.
Avec des bourgeons ou pharmaceutique préparé une pommade bien connu (onguent populeum) pour une utilisation en extérieur avec frottement diliction "plombages" et apaise les douleurs des blessures et les hémorroïdes.
Mais aussi l'écorce de l'arbre est utile en thérapie.
La poudre d'écorce est recommandé comme un bon fébrifuge et tonique.
Certains autres types de vitiligo ont des propriétés similaires.

R

Тополь-Populus негр-Salicaceae-.
Белый или черный - Kavaki - также распространены в Греции, большое дерево (вертикально) резко материалов: popoulini, салицина и галловую кислоту.
Используемые части почки (глаза, стебли), который является мягким в геморрое, исцеление, мочегонное, отхаркивающее, потогонное при ревматизме и воспалении мочевого пузыря.
С «чай» - до 15 г
до 500 гр.
кипящей воды, что позволило за пол-часа.
Тот же чай с вином и сахаром, три бокала вина в день.
С бутонами или фармацевтически подготовлены хорошо известна мазь (onguent populeum) для наружного использования с медицинским diliction "начинки" и успокаивает боль ран и геморроя.
"Но и коры дерева полезно в терапии.
Молотую кору рекомендуется как хорошее жаропонижающее и тонизирующее средство.
Некоторые другие типы витилиго имеют аналогичные свойства.

K

杨,黑杨杨柳。
白色或黑色 - Kavaki - 在希腊,一个大的树也很常见(直立)具有显着的材料:popoulini杨素和没食子酸。
件均采用芽(眼睛,茎),这是温和的痔疮,治疗,利尿,发汗,祛痰风湿和膀胱炎。
随着 - 15
500克。
许一个半小时的开水。
样的茶,酒和糖,一天三杯酒。
芽或药学准备众所周知的的软膏(onguent populeum户外使用摩擦diliction馅料和舒缓伤口疼痛及痔疮。
但也树皮治疗是有用的。
树皮粉末建议作为一个很好的退热药和补品。
一些其他类型的白癜风有相似的性质