Sonntag, 28. Juli 2013

Το Γαρύφαλλο (Eugenia caryophyllus)Το Γαρύφαλλο (Eugenia caryophyllus)
Για τον πονόδοντο, αντισηπτικό για πληγές και τα τσιμπήματα εντόμων. Καθαρίζει τον πεπτικό σωλήνα. Το άρωμά του λειτουργεί και σαν εντομοαπωθητικό.
Γαρύφαλλο

Μπαχαρικό το οποίο προέρχεται από το μικρό δέντρο
Eugenie Aromatica ή Caryuphyllete. Ευδοκιμεί στις Φιλιππίνες, τη Σουμάτρα, τη Μαδαγασκάρη, τη Τζαμάικα, τις Δυτικές Ινδίες, τη Βραζιλία, τις Αντίλλες. Συναντιέται και σαν Αγριομοσχοκάρφι ή Καρδιόφυλλος Γνωστό στον αρχαίο κόσμο (κυρίως στην Αίγυπτο) το οποίο ήρθε στην Ευρώπη από Αραβες εμπόρους πριν το μεσαίωνα.


Σήμερα, το φυτό καλλιεργείται κυρίως σε τροπικές χώρες και δε μοιάζει καθόλου με τη γνωστή μας γαρυφαλιά. Το γαρύφαλλο προέρχεται από το λουλούδι αυτού του φυτού, το οποίο συλλέγεται όσο είναι ακόμη μπουμπούκι και αποξηραίνεται.

Περιέχει ένα ποσοστό αιθέριου ελαίου, το οποίο θεωρείται φάρμακο για τον πονόδοντο, τη δυσπεψία, τη ναυτία, καθώς επίσης και πολύ καλό απολυμαντικό, αναλγητικό και αντισηπτικό. (Στις αρχές τού αιώνα το χρεισιμοποιούσαν χειρουργοί και μαιευτήρες για να αποστειρώνουν τα χέρια τους πριν την επέμβαση). Του αποδίδονται μάλιστα και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Το γαρύφαλλο χρησιμοποιείται σαν τονωτικό στα αλκοολούχα ποτά, σε λικέρ, στην παρασκευή αρωμάτων και ευρύτατα στην μαγειρική. Ιδιαίτερα αρωματικό και καυτερό, είναι προτιμότερο να αφαιρείται από το φαγητό πριν σερβιριστεί ή να χρησιμοποιείται σε σκόνη. Συνηθισμένο σε φαγητά της Ανατολής, στην κουζίνα μας χρησιμοποιείται κυρίως σε γλυκά και κρέατα.
Να ξέρεις: Σύμφωνα με κείμενα παλαιών βιβλίων της Ανατολής, το μάσημα γαρύφαλλων τονώνει την ερωτική διάθεση και συνιστάται ως θεραπευτικό μέσο κατά της σεξουαλικής ανικανότητας. Πέρα από αυτά, το γαρύφαλλο μπορεί να προστατεύσει τα ρούχα μας από τον σκόρο με τρόπο φυσικό και μυρωδάτο, αντικαθιστώντας την ναφθαλίνη.

Χρησιμοποιείται σαν τονωτικό στα αλκοολούχα ποτά, σε λικέρ, στην παρασκευή αρωμάτων, σε βερνίκια και κόλες, στο τυπογραφικό μελάνι και ευρύτατα στην μαγειρική.

Ιδιαίτερα αρωματικό και καυτερό, είναι προτιμότερο να αφαιρείται από το φαγητό πριν σερβιριστεί ή να χρησιμοποιείται σε σκόνη. Συνηθισμένο σε φαγητά της Ανατολής, στην κουζίνα μας χρησιμοποιείται κυρίως σα μπαχαρικό σε γλυκά και κρέατα.

Σύμφωνα με κείμενα παλιών βιβλίων της Ανατολής, το μάσημα γαρύφαλλων τονώνει την ερωτική διάθεση και συνίσταται γενικά κατά της σεξουαλικής ανικανότητας.

χοιρινό ψητό, βόδι ξιδάτο, μοσχάρι ψητό, κυνήγι ψητό, ψάρι στον ατμό, ψάρια κατσαρόλας, κόκκινο λάχανο, λίγα καρφάκια στη γέμιση των γεμιστών
Die Gewürznelke (Eugenia caryophyllus)
Für Zahnschmerzen, ein Antiseptikum für Wunden und Insektenstichen. Reinigt den Verdauungstrakt. Der Duft wirkt als Insektenschutzmittel.
Nelke

Gewürz, das kommt aus dem kleinen Baum oder Eugenie Aromatica Caryuphyllete. Er wächst auf den Philippinen, Sumatra, Madagaskar, Jamaica, West Indies, Brasilien, die Antillen. Erfüllt als Agriomoschokarfi oder Kardiofyllos Bekannte auf der antiken Welt (vor allem in Ägypten), die nach Europa durch arabische Händler kamen vor dem Mittelalter.


Heute wird die Pflanze vor allem in tropischen Ländern angebaut und überhaupt nicht wie unsere bekannten gillyflower. Die Nelke ist aus der Blüte dieser Pflanze, die gesammelt werden, während immer noch Knospen und getrockneten abgeleitet wird.

Enthält ein ätherisches Öl Prozentsatz, der Medizin ist für Zahnschmerzen, Verdauungsstörungen, Übelkeit und sehr gutes Desinfektionsmittel, schmerzlindernd und antiseptisch. (Zu Beginn des Jahrhunderts chreisimopoiousan Chirurgen und Geburtshelfer, um ihre Hände vor Operationen zu desinfizieren). Er hat sogar gegen Krebs zugeschrieben Eigenschaften.
Die Nelke ist als Tonikum, um den Geistern in Alkohol, Parfüm verwendet und das am häufigsten in der Küche. Stark aromatisch und würzig, ist es vorzuziehen, um das Essen vor dem Servieren oder verwendet in Form von Pulver zu entfernen. Gemeinsamen Foods im Osten, wird in unserer Küche vor allem in Süßigkeiten und Fleisch verwendet.
Kennen Sie: Nach alten Texten Bücher des Ostens, regt Nelken kauen die erotische Stimmung und empfahl als ein therapeutisches Mittel gegen Impotenz. Abgesehen davon, kann Nelken unsere Kleidung aus Motten so natürlich und süß zu schützen und ersetzt das Naphthalin.

Gebraucht als Tonikum, um den Geistern im Liquor, in Parfüm, Lacke und Klebstoffe in der Druckfarbe weit in der Küche.

Stark aromatisch und würzig, ist es vorzuziehen, um das Essen vor dem Servieren oder verwendet in Form von Pulver zu entfernen. Gemeinsamen Foods im Osten, in unserer Küche Gewürz vor allem in wie Süßigkeiten und Fleisch verwendet.

Nach alten Text Bücher des Ostens, stimuliert das Kauen von Nelken erotische Stimmung und ist in der Regel gegen die sexuelle Impotenz.

Schweinebraten, Rind-Essig, Roastbeef, Spiel, gedünstetem Fisch, Fischsuppe, Rotkohl, ein paar Nägel in die Füllung der gefüllten

The Clove (Eugenia caryophyllus)
For toothache, an antiseptic for wounds and insect bites. Cleanses the digestive tract. The aroma acts as insect repellent.
Carnation

Spice which comes from the small tree or Eugenie Aromatica Caryuphyllete. It grows in the Philippines, Sumatra, Madagascar, Jamaica, West Indies, Brazil, the Antilles. Meets as a Agriomoschokarfi or Kardiofyllos Known to the ancient world (mainly in Egypt) that came to Europe by Arab traders before the Middle Ages.


Today, the plant is grown mainly in tropical countries and not at all like our well-known gillyflower. The carnation is derived from the flower of this plant, which is collected while still buds and dried.

Contains an essential oil percentage, which is medicine for toothache, indigestion, nausea, and very good disinfectant, analgesic and antiseptic. (At the beginning of the century chreisimopoiousan surgeons and obstetricians to sanitize their hands before surgery). He even attributed anticancer properties.
The carnation is used as a tonic to the spirits in liquor, perfume and the most widely in cooking. Highly aromatic and spicy, it is preferable to remove the food before serving or used in powder form. Foods common in the East, in our kitchen is used mostly in sweets and meats.
Do you know: According to old texts books of the East, carnations chewing stimulates the erotic mood and recommended as a therapeutic agent against sexual impotence. Besides that, cloves can protect our clothes from moth so natural and sweet, replacing the naphthalene.

Used as a tonic to the spirits in liquor, in perfume, varnishes and glues in the printing ink widely in cooking.

Highly aromatic and spicy, it is preferable to remove the food before serving or used in powder form. Foods common in the East, in our kitchen spice used primarily in like sweets and meats.

According to old text books of the East, carnations chewing stimulates the erotic mood and is generally against sexual impotence.

Roast pork, ox vinegar, roast beef, roast game, steamed fish, fish stew, red cabbage, a few nails in the filling of the filled

Le clou de girofle (Eugenia caryophyllus)
Pour les maux de dents, un antiseptique pour les plaies et les morsures d'insectes. Nettoie le tube digestif. L'arôme agit comme un insectifuge.
Œillet

Spice, qui vient de l'arbre de petite ou Eugénie Aromatica Caryuphyllete. Il pousse dans les Philippines, Sumatra, Madagascar, la Jamaïque, les Antilles, le Brésil, les Antilles. Satisfait comme un Agriomoschokarfi ou Kardiofyllos Connu dans le monde antique (principalement en Egypte) qui est venu à l'Europe par des marchands arabes avant le Moyen Age.


Aujourd'hui, la plante est cultivée principalement dans les pays tropicaux et non pas du tout comme notre bien-connu giroflée. L'œillet est dérivé de la fleur de cette plante, qui est recueillie tandis que d'bourgeons et séchées.

Contient un pourcentage d'huile essentielle, qui est un remède pour les maux de dents, l'indigestion, des nausées, et une très bonne désinfectant, antalgique et antiseptique. (Au début du siècle, les chirurgiens et les obstétriciens chreisimopoiousan se désinfecter les mains avant la chirurgie). Il a même attribué des propriétés anticancéreuses.
L'oeillet est utilisé comme un tonique pour les esprits dans la liqueur, le parfum et le plus largement dans la cuisine. Très aromatique et épicé, il est préférable d'enlever la nourriture avant de servir ou utilisés sous forme de poudre. Aliments communs dans l'Est, dans notre cuisine est principalement utilisé dans les bonbons et les viandes.
Savez-vous: Selon les textes anciens livres de l'Orient, des oeillets à mâcher stimule l'humeur érotique et recommandé comme agent thérapeutique contre l'impuissance sexuelle. En outre, clous de girofle peut protéger nos vêtements de papillon si naturelle et douce, le remplacement de la naphtalène.

Utilisé comme un tonique pour les esprits dans la liqueur, dans les parfums, les vernis et les colles dans l'encre d'impression largement dans la cuisine.

Très aromatique et épicé, il est préférable d'enlever la nourriture avant de servir ou utilisés sous forme de poudre. Aliments communs dans l'Est, dans notre cuisine épices utilisé principalement dans les sucreries, comme les viandes et.

Selon les livres anciens textes de l'Est, à mâcher œillets stimule l'humeur érotique et est généralement contre l'impuissance sexuelle.

Rôti de porc, de bœuf au vinaigre, le rôti de boeuf, rôti de jeu, le poisson cuit à la vapeur, ragoût de poisson, chou rouge, quelques clous dans le remplissage de la remplie