Samstag, 27. Juli 2013

Όνωνίς
Όνωνίς -Ononis repens-Papillionaceae – Leguminosae-.
Η Όνωνίς είναι ένα μικρό φυτό μέ πολλά αγκάθια και άνθη υπέρυθρα καί λευκά.
Είναι φυτό εξαιρετικό ώς διουρητικό, πού χρησιμοποιείται άπό παλαιότατη εποχή.
Είναι δε καί κατά τών επίμονων ρευματισμών.Ό Δρ
Leclerc συνιστά τό παρακάτω παρασκεύασμα κατά τής λιθιάσεως οι ρίζες του φυτου 20 γρ.
σπόροι μάλαθρου, 5 γρ.
νερό ενα λίτρο.Να βράσει ή ρίζα στο νερό ώσπου νά μείνει τό 1)4 καί αμέσως νά ρίχτουν οί σπόροι καί νά μείνουν πέντε λεπτά.
Στό αφέψημα αυτό άνακατώνομε λίγο μέλι.
Παίρνεται τό παρασκεύασμα αυτό στό διάστημα 24 ωρών καί κατά τών επίμονων ρευματισμών.
Στήν Ελλάδα υπάρχουν αυτοφυή πολλά άλλα είδη.
Πολύ κοινό είναι τό είδος Όνωνίς τών αρχαίων (
Ononis antiquorum) γνωστή μέ τά ονόματα: αγκαθερή άνωνίδα, βοιδοκράτης, (σέ δλη τήν Ελλάδα) καί Ο.
η ακανθώδης (
Ononis spinosa) κ.
βοϊδινό αγκάθι (στή βόρειο Ελλάδα).
G
Ononis-Ononis repens-Papillionaceae - Leguminosen-.
Die Ononis ist eine kleine Pflanze mit vielen Dornen und Blumen und weiß Infrarot.
Pflanze ist ausgezeichnet als Diuretikum, durch hohe Alter verwendet.
Es ist auch gegen hartnäckige refmatismon.O Dr. Leclerc stellt die folgende Vorbereitung gegen die lithiaseos die Wurzeln 20g.
Fenchelsamen, 5 g.
litro.Na ein Wasser kochen oder Wurzel in Wasser, bis Sie mit 1 sind links) von 4 und sofort die Samen geworfen und bleiben fünf Minuten.
In diesem Sud anakatonome wenig Honig.
Wir nehmen uns die Vorbereitung in seiner 24-Stunden-Zeitraum und gegen die anhaltende Rheuma.
In Griechenland gibt es viele andere einheimische Arten.
Sehr häufig ist die Art von alten Ononis (Ononis antiquorum) durch die Namen bekannt: Stichlinge anonida, voidokratis (in ol in Griechenland) und O.
stachelig (Ononis spinosa) Mr.
voidino Dorn (im Norden Griechenlands).
E
Ononis-Ononis repens-Papillionaceae - Leguminosae-.
The Ononis is a small plant with many thorns and flowers and white infrared.
Plant is excellent as a diuretic, used by very old age.
It is also against persistent refmatismon.O Dr. Leclerc constitutes the following preparation against the lithiaseos the roots 20g.
fennel seeds, 5 g.
litro.Na a boil water or root in water until you are left with 1) of 4 and immediately thrown the seeds and stay five minutes.
In this decoction anakatonome little honey.
We take the preparation in its 24-hour period and against the persistent rheumatism.
In Greece there are many other native species.
Very common is the kind of ancient Ononis (Ononis antiquorum) known by the names: sticklebacks anonida, voidokratis (in ol in Greece) and O.
prickly (Ononis spinosa) Mr.
voidino thorn (in northern Greece).
F
Ononis repens-Ononis-Papillionaceae - Légumineuses-.
Le Ononis est une petite plante avec beaucoup d'épines et de fleurs et blanc infrarouge.
L'usine est excellent comme un diurétique, utilisé par un âge très avancé.
Il est également contre persistante refmatismon.O Dr Leclerc constitue la préparation suivante contre les lithiaseos le 20g de racines.
graines de fenouil, 5 g.
litro.Na une ébullition de l'eau ou de la racine dans l'eau jusqu'à ce que vous vous retrouvez avec 1) les 4 et immédiatement jeté les graines et de rester cinq minutes.
Dans cette décoction anakatonome peu de miel.
Nous prenons la préparation dans sa période de 24 heures et contre le rhumatisme persistant.
En Grèce, il ya beaucoup d'autres espèces indigènes.
Très fréquent est le genre de Ononis anciens (Ononis Antiquorum) connu sous les noms: épinoches anonida, voidokratis (en ol en Grèce) et O.
Barbarie (Ononis spinosa) M.
voidino épine (dans le nord de la Grèce).
R
Ononis-Ononis ползучий-Papillionaceae - бобовые-.
Ononis небольшое растение с шипами и много цветов и белых инфракрасных.
Завод превосходна, как мочегонное средство, используется весьма преклонного возраста.
Кроме того, в отношении стойких refmatismon.O доктор Леклерк представляет следующие препарата против lithiaseos корни 20г.
семян укропа, 5 г.
litro.Na кипятить воду или корень в воде, пока не остается 1) 4 и сразу же бросил семена и остаться пять минут.
В этом отваре anakatonome немного меда.
Возьмем препарата в его 24-часового периода и против стойких ревматизма.
В Греции есть много других местных видов.
Очень распространенным является вид древних Ononis (Ononis Antiquorum) известен под именами: колюшки anonida, voidokratis (В ПР в Греции) и О.
колючий (Ononis Спиноза) г-н
voidino Thorn (на севере Греции).
K
芒柄花芒柄花三叶Papillionaceae - 豆科。
芒柄花是一个小厂,许多荆棘和鲜花和白色的红外线。
厂是优秀利尿,使用很老的年龄。
它也是对持久refmatismon.O勒克莱尔博士构成以下准备对lithiaseos20克。
茴香籽5克。
litro.Na
烧开水或水,直到你只剩下1根)4和立即抛出的种子,并停留5钟。
在此煎anakatonome的蜂蜜少许。
们准备在24时内对持久风湿。
在希腊,还有许多其他本地物种。
很常见的是那种古老的芒柄花(芒柄花安帝古伦)已知的名字:的刺鱼anonidavoidokratis(醇希腊)和O
痱子先生(刺芒柄花)
的刺voidino(在希腊北部)