Samstag, 27. Juli 2013

Nerium oleanderΝήριο -Nerium oleander-Apocynaceae-.

Πρόκειται γιά τήν πολλή γνωστή καί κοινή πικροδάφνη ή ροδοδάφνη, πού καλλιεργείται και ευδοκιμεί παντου σαν καλλωπιστικό φυτό.
Τό φαινομενικά ευτελές αυτό φυτό που γιά νά αυξηθεί καί άνθίσει δέν έχει καμμιά ιδιαίτερη απαίτηση έχει ωστόσο πολύτιμες θεραπευτικές Ιδιότητες πού ούτε κάν τίς υποψιάζεται κανείς.
Γιατί πώς νά φανταστεί κανείς ότι ή τόσο κοινή πικροδάφνη έχει όμοιες ιδιότητες μέ τά πολύτιμα φυτά, τήν Ντιτζιτάλις καί τόν Στρόφαντο καί μάλιστα δέν αθροίζεται στόν οργανισμό δπως ή Ντιτζιτάλις.

Εξωτερικά έχει ερεθιστική επίδραση καί χρησιμοποιείται κατά τών άτονων έλκώσεων.
Χρησιμοποιείται ακόμη καί ως πταρνιστικό.
Τό φυτό έχει τοξική ιδιότητα καί γι' αυτό δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση.
Μέ τήν ιδιότητα αυτή καταπολεμάται η ψώρα καί διάφορες παθήσεις του τριχωτου μέρους τής κεφαλής.
Έξωτερικώς χρησιμοποιούνται τά φύλλα σέ σκόνη, σέ αφέψημα καί σέ εκχύλισμα.
Γιά τήν εσωτερική χρήση γιά τό λόγο τής τοξικότητος δλων τών μερών τοΰ φυτού χρειάζεται ιατροφαρμακευτική οδηγία.
Όλα τά μέρη του φυτού περιέχουν χυμό δριμύ δηλητηριώδη.
Χημικώς τά άνθη καί τά φύλλα περιέχουν «Σαλικίνη» καί δύο άλκαλοειδή.
G
Niritos-Nerium Oleander-Apocynaceae-.

Sie sind viel bekannt und gemeinsame Rhododendron oder Oleander, angebaut und gedeiht überall als Zierpflanze.
Scheinbar armselige diese Pflanze wachsen und gedeihen hat keine spezielle Anforderung ist jedoch wertvolle therapeutische Eigenschaften, die nicht einmal ahnen es.
Denn wie können wir uns vorstellen, dass so häufig Oleander ähnliche Eigenschaften hat, um wertvolle Pflanzen, Ntitzitalis und Strofanto und zwar nicht in den Körper oder Datenschutzbeauftragten Ntitzitalis ansammeln.

Draußen ist Reizwirkung und gegen unbelasteten Ulzerationen verwendet.
Ich es sogar als ptarnistiko.
Die Anlage verfügt über toxische Eigenschaften und so sollte nicht missbraucht werden.
In dieser Eigenschaft Kampf Krätze und verschiedene Erkrankungen der Kopfhaut.
Die Blätter werden von außen in Pulverform, Auskochen und Extrakt verwendet.
Für den internen Gebrauch für den Grund der Toxizität dlon Teile der Pflanze haben medizinische Richtlinie.
Alle Teile der Pflanze enthalten giftige Saft bitter.
Chemisch Blüten und Blätter enthalten "Salicin" und zwei Alkaloide.
E
Niritos-Nerium oleander-Apocynaceae-.

They are much known and common rhododendron or oleander, grown and thrives everywhere as an ornamental plant.
Seemingly paltry this plant to grow and flourish has no special requirement is however valuable therapeutic properties that did not even suspect it.
For how can we imagine that so common oleander has similar properties to valuable crops, Ntitzitalis and Strofanto and indeed does not accumulate in the body or dpos Ntitzitalis.

Outside is irritating effect and is used AGAINST unstressed ulceration.
I even use it as ptarnistiko.
The plant has toxic properties and so this should not be abused.
In this capacity combat scabies and various diseases of the scalp.
The leaves are used externally in powder, decoction and extract.
For internal use for the reason of toxicity dlon parts of the plant have medical directive.
All parts of the plant contain poisonous juice bitter.
Chemically flowers and leaves contain "salicin" and two alkaloids.
F
Niritos-Nerium-Apocynaceae-.

Ils sont bien connus et rhododendron commun ou laurier-rose, cultivée et prospère partout comme plante ornementale.
Apparemment dérisoire cette plante à croître et à prospérer n'a aucune exigence particulière est toutefois propriétés thérapeutiques précieuses qui ne soupçonnait même pas il.
Pour savoir comment peut-on imaginer que lauriers si commun a des propriétés similaires aux cultures précieuses, Ntitzitalis et Strofanto et même ne s'accumule pas dans le corps ou OPH Ntitzitalis.

L'extérieur est d'effet d'irritation et est utilisé contre les ulcères contrainte.
J'ai même l'utiliser comme ptarnistiko.
La plante a des propriétés toxiques et donc cela ne devrait pas être abusé.
À ce titre, la gale de combat et diverses maladies du cuir chevelu.
Les feuilles sont utilisées en externe en poudre, décoction et extrait.
Pour un usage interne pour la raison de la toxicité des pièces de dłoń de la plante ont directive médicale.
Toutes les parties de la plante contiennent amer de jus toxique.
Chimiquement fleurs et les feuilles contiennent "salicine" et deux alcaloïdes.
R
Niritos-Nerium олеандр-Apocynaceae-.

Они очень известны и общие рододендрона или олеандр, выросли и процветает во всем мире как декоративное растение.
Видимо ничтожные этого растения расти и процветать не имеет специальных требований, однако, ценными терапевтическими свойствами, которые даже не подозреваем, что это.
О том, как мы можем себе представить, что так часто олеандр имеет аналогичные свойства ценных культур, Ntitzitalis и Strofanto да и не накапливается в теле или ОИ Ntitzitalis.

За это раздражающее действие и применяется против безударного язв.
Я даже использовать его в качестве ptarnistiko.
Завод обладает токсическими свойствами, что не следует злоупотреблять.
В этом качестве боевого чесотки и различные заболевания кожи головы.
Листья используют наружно в виде порошка, отвара и экстракта.
Для внутреннего пользования по причине токсичности dlon части растения имеют медицинские директивы.
Все части растения содержат ядовитых горький сок.
Химически цветы и листья содержат "салицина" и два алкалоидов.
K
Niritos夹竹桃夹竹桃夹竹桃。

们多大名气,常见的杜鹃花,夹竹桃,增长和兴旺作为观赏植物随处可见。
看似微不足道的植物生长和繁荣没有特殊要求,但有价值的治疗,甚至没有怀疑它的属性。
对于怎能想象,所以常见的夹竹桃具有相似属性的有价值的作物,的NtitzitalisStrofanto的确不会积聚在在身体或DPOS Ntitzitalis

外面是带有刺激性作用,是用来对付重读溃疡。
我什至用它ptarnistiko
植物具有毒性,所以这应该不会被滥用。
这方面的能力作战疥疮和各种疾病的头皮。
叶子被用来在外部粉,汤和提取。
仅供内部使用的的毒性dlon部分工厂的原因有医疗指示。
所有的植物中含有部分有毒的苦汁。
化学的花和叶中含有杨素和两种生物碱