Samstag, 27. Juli 2013

Datura stramonium
Ντατούρα -Datura stramonium- Ντάτουλα, βρωμόχορτο.
Είναι πολύ κοινό φυτό σε πολλά μέρη τής Ελλάδος.
Φυτό ετήσιο πού φθάνει σέ ύψος μέχρις 80 έκ.
μέ δυνατή μυρωδιά.
Έχει γεύση πικρή, δυσάρεστη πού προκαλεί ναυτία.
Έχει στέλεχος κυλινδρικό, λείο, ολίγο τριχωτό πρός τά επάνω καί πολύκλαδο.
Φύλλα «άντικρυστά» μέ μακρύ μίσχο, μεγάλα σχιστά, μέ πολλούς λοβούς.
Άνθη (τό καλοκαίρι) λευκά, ή βιολέ πολύ μεγάλα.
Ρίζα Ινώδης αρκετά μεγάλη λευκή.
Καρποί αρκετά μεγάλοι, ωοειδείς, σαρκώδεις, γεμάτοι στήν επιφάνεια τους μέ αγκάθια.
Οί σπόροι είναι κιτρινωποί στήν άρχή καί έπειτα κατά τήν ωρίμανση μαύροι.

Η ντατούρα είναι φυτό ινδιάνικο εγκλιματισμένο στήν Ευρώπη.
Η καλλιέργεια του φυτου δέν είναι δύσκολη.
Πολλαπλασιάζεται μέ σπόρο πού σπέρνεται τήν άνοιξη σέ ελαφρό χώμα σέ τόπο ζεστό.
Τόν άλλο χρόνο μπορεί νά πολλαπλασιαθεί καί μόνο του.
Χρησιμοποιούνται τά φύλλα του φυτου καί οί σπόροι.
Τά φύλλα μαζεύονται κατά τήν άνθηση καί ξεραίνονται δπως ό καπνός.
Οι δέ σπόροι, όταν ωριμάσουν τελείως.
Έχει παραπλήσιες θεραπευτικές Ιδιότητες μέ τή Μπελλαντόνα.
Είναι άντινευραλγική καί άντισπασμωδική, του «Ιδιότροπου» βήχα καί του άσθματος.
Είναι κατά τών ενοχλήσεων «Πάρκινσον» καί μέ ύποκαπνισμούς κατά τού άσθματος.
Είναι πολύ γνωστή ή κατασκευή σιγαρέττων μέ τά φύλλα τής ντατούρας κατά του άσθματος.
Η Ντατούρα είναι ακόμη κατά τής Ακράτειας τών ούρων και κατά τής Νυμφομανίας καί κατά του Πριαπισμου.
Χημικώς τό «δηλητηριώδες» αυτό φυτό περιέχει: Ύοσκυαμίνη και Σκοπολαμίνη.

Χρησιμοποιούνται:
1) Τά ξηρά φύλλα το φυτού, σέ μορφή σιγαρέττων.

2) Εσωτερικώς ώς σκόνη τών φύλλων 0,1 - 0,6 γρ.

3) Σέ μορφή χαπίων (0,1) 3-6 τήν ήμερα έπί τρεις μέρες παρακολουθώντας κατά πόσο τό ανέχεται ό οργανισμός.
G
Ntatoura-Stechapfel-Ntatoula, stinkweed.
Es ist sehr üblich Pflanze in vielen Teilen Griechenlands.
Einjährige Pflanze, die bis zu 80 cm Höhe.
Mit einem starken Geruch.
Schmeckt bitter, unangenehm induzierte Übelkeit.
Hat einen zylindrischen Schaft, glatte, wenig behaart und Multi-Zweig.
Leaves 'Blick' mit einem langen Stiel, großen mandelförmigen, mit vielen Lappen.
Blumen (im Sommer), weiß, lila oder sehr groß.
Faserige Wurzel beträchtliche weiß.
Fruit recht groß, oval, fleischig, an der Oberfläche mit Dornen gefüllt.
Die Samen sind gelblich am Anfang und dann schwarz, wenn sie reif.

Die ntatoura indischen Werk ist eingebürgert in Europa.
Der Anbau der Pflanze ist nicht schwer.
Durch Samen vermehrt im Frühjahr in leichten Böden in warmen Ort gesät.
Andere Zeiten pollaplasiathei und allein.
Gebraucht die Blätter und Samen.
Die Blätter werden während der Blüte und trocken Datenschutzbeauftragten Tabak geerntet.
Und die Samen, wenn sie vollständig ausreifen.
Hat eine ähnliche Behandlung in Eigenschaften Bellantona.
Es antinefralgiki krampflösend und der "Laune" Husten und Asthma.
Ist Unbehagen "Parkinson" und Begasung von Asthma.
Es ist die Herstellung von Cigaretten Blätter ntatouras gegen Asthma bekannt.
Die Ntatoura auch wenn Harninkontinenz und gegen nymphoman und wenn Priapismus.
Chemisch die "giftigen" Diese Pflanze enthält: Hyoscyamine und Hyoscine.

Verwendet:
1) trockene Blätter Pflanze in Form von Zigaretten.

2) intern als Staub Platten von 0,1 bis 0,6 g.

3) in Form von Tabletten (0,1) 3,6 pro Tag für drei Tage zu beobachten, ob Sie die Agentur zu tolerieren.
E
Ntatoura-Datura stramonium-Ntatoula, stinkweed.
It's very common plant in many parts of Greece.
Annual plant reaching up to 80 cm height.
With a strong smell.
Tastes bitter, unpleasant induced nausea.
Has a cylindrical stem, smooth, little hairy up and multi-branch.
Leaves 'gaze' with a long stem, large almond-shaped, with many lobes.
Flowers (in summer), white, purple or very large.
Fibrous root sizable white.
Fruit quite large, oval, fleshy, filled to the surface with thorns.
The seeds are yellowish at the beginning and then black when ripe.

The ntatoura Indian plant is naturalized in Europe.
The cultivation of the plant is not difficult.
Propagated by seeds sown in spring in light soil in place warm.
Other times may pollaplasiathei and alone.
Used the leaves and seeds.
The leaves are harvested during flowering and dry dpos tobacco.
And the seeds when they ripen completely.
Has similar treatment in properties to Bellantona.
It antinefralgiki antispasmodic and, the 'whim' cough and asthma.
Is discomfort 'Parkinson' and fumigation of asthma.
It is well known cigarette making leaves ntatouras against asthma.
The Ntatoura even when urinary incontinence and against nymphomaniac and when priapism.
Chemically the 'poisonous' this plant contains: Hyoscyamine and Hyoscine.

Are used:
1) dry leaves plant in the form of cigarettes.

2) Internally as dust sheets from 0.1 to 0.6 g.

3) in pill form (0.1) 3.6 a day for three days watching whether you tolerate the Agency.
F
Ntatoura-Datura stramonium-Ntatoula, tabouret des champs.
C'est plante très commune dans de nombreuses régions de la Grèce.
Plante annuelle pouvant atteindre jusqu'à 80 cm de hauteur.
Avec une forte odeur.
Un goût amer, nausées induites désagréable.
A une tige lisse, peu jusqu'à poilu cylindrique et multi-branche.
Feuilles le regard »avec une longue tige, grand en forme d'amande, avec de nombreux lobes.
Fleurs (en été), blanc, violet ou très grandes.
Fibreux blanc de taille des racines.
Fruit très gros, ovale, charnu, rempli à la surface avec des épines.
Les graines sont de couleur jaunâtre au début et puis noir à maturité.

La plante indienne ntatoura est naturalisée en Europe.
La culture de la plante n'est pas difficile.
Propagation par graines semées au printemps dans un sol léger dans un endroit chaud.
D'autres fois, peut pollaplasiathei et seul.
Utilisé les feuilles et les graines.
Les feuilles sont récoltées pendant la floraison et le tabac des OPH sec.
Et les graines quand elles mûrissent complètement.
Est-ce un traitement similaire dans les propriétés à Bellantona.
Il antinefralgiki antispasmodique et, la toux 'caprice' et l'asthme.
Est-gêne 'Parkinson et la fumigation de l'asthme.
Il est bien connu de fabrication de cigarettes feuilles ntatouras contre l'asthme.
Le Ntatoura même lorsque l'incontinence urinaire et contre nymphomane et quand priapisme.
Chimiquement le «poison» cette plante contient: Hyoscyamine et Hyoscine.

Sont utilisés:
1) quitte végétale sèche sous la forme de cigarettes.

2) de l'intérieur en tant que feuilles de poussière de 0,1 à 0,6 g.

3) sous forme de pilule (0,1) 3,6 par jour pendant trois jours à regarder si vous tolérez l'Agence.
R
Ntatoura-Дурман Дурман-Ntatoula, stinkweed.
Это очень распространенное растение во многих частях Греции.
Однолетнее растение достигает до 80 см высотой.
С сильным запахом.
Имеет горький вкус, неприятный тошнота.
Имеет цилиндрический стебель, гладкий, немного волосатые и разветвленная.
Leaves 'Взгляд' с длинным стеблем, большие миндалевидные, с большим количеством лопастей.
Цветы (в летнее время), белый, фиолетовый или очень большие.
Волокнистые корень значительного белый.
Фрукты довольно большие, овальные, мясистые, заполнены на поверхность с шипами.
Семена желтовато в начале, а затем черные при созревании.

Завод ntatoura индийской натурализуется в Европе.
Выращивание растений не сложно.
Размножается семенами высевают весной в легкую почву на месте теплым.
Другой момент времени может pollaplasiathei и в одиночку.
Использовали листья и семена.
Листья собирают во время цветения и сухой табак ОИ.
И семена, когда они созревают полностью.
Имеет аналогичный режим в свойства Bellantona.
Это antinefralgiki спазмолитическое и, "прихоть" кашля и астмы.
Дискомфорт 'Паркинсона и фумигации астмы.
Известно изготовления сигарет листьев ntatouras против астмы.
Ntatoura даже при недержании мочи и против нимфоманки и когда приапизм.
Химически "ядовитые" Это растение содержит: гиосциамин и Гиосцин.

Используются:
1) сухие листья растения в виде сигарет.

2) Внутренне как пыль листов от 0,1 до 0,6 г.

3) в виде таблеток (0,1) 3,6 в день в течение трех дней наблюдал ли вы мириться с Агентством.
K
Ntatoura,曼陀Ntatoula,臭草小。
这是很常见的植物,在希腊的许多地方。
一年生植物高达80厘米的高度。
凭借强大的气味。
味道苦,不愉快引起的恶心。
有茎圆柱形,光滑,有点毛茸茸的和多支。
''长干,大杏仁形,有许多裂片。
花(夏季),白色,紫色或非常大的。
须根相当大的白色。
水果相当大,椭圆形,肉质,充满带刺的表面。
种子黄的开头和成熟时黑色。

ntatoura印度工厂是归在欧洲。
种植的植物并不难。
在春天播下的种子,在温暖的地方轻质土传播。
其他时间可能pollaplasiathei和孤独。
二手的叶子和种子。
叶子是收获在开花干DPOS烟草。
的种子,当它们完全成熟。
类似治疗向Bellantona业。
antinefralgiki
痉,'心血来潮'止咳平喘。
不适'帕金森'和熏蒸哮喘。
这是众所周知的卷烟叶哮喘ntatouras对。
Ntatoura甚至尿失禁和反对的nymphomaniac,当阴茎异常勃起。
'
'这种植物含有化学:莨菪碱和东莨菪碱。

被使用:
1
)干燥叶植物的香烟的形式。

2
)内部的灰尘表从0.10.6克的。

3
)在药片的形式(0.13.6一天三天,看你是否容忍原子能机构