Samstag, 27. Juli 2013

Melissa officinalisΜέλισσα -Melissa officinalis-Labiatae-.

Τό ωραίο, μυρωδάτο και χρήσιμο αυτό φυτό τό συναντάμε σέ δλη τήν Ελλάδα μέ τά κοινά ονόματα: Μελισσόχορτο, Άγριομέλισσα, Μελισσοβότανο και παλαιότερα: Κιτροβάλσαμο.
Τό φυτό αυτό φθάνει σέ ύψος μέχρι 80 έκατ.
καί είναι χνουδωτό.
Είναι τό φυτό πού θεωρείται δτι «απομακρύνει τό γήρας» καί «θεραπεύει τήν ανικανότητα».
Πιστεύεται δτι διευκολύνει τήν απομάκρυνση του «υστέρου» μετά τή γέννα.
Είναι φυτό πολυετές, ποώδες, έχει στέλεχος δρθιο, υψηλό, τετραγωνικό μέ διακλαδώσεις.
Τά φύλλα του είναι άνοιχτοπράσινα, ωοειδή οδοντωτά καί στή βάση καρδιόσχημα.
Τά άνθη του χαρακτηριστικά τής οίκογένειας πού ανήκει, είναι λευκά, άλλά σκεπάζονται πολύ άπό τά φύλλα.
Ή ρίζα του είναι κυλινδρική σκληρή καί Ινώδης.
Τό φυτό αυτό πού πιστεύεται δτι είναι φυτό τής «μακροζωίας» ανθίζει δλο τό καλοκαίρι.

Χρησιμοποιείται κατά τών δηλητηριωδών τσιμπημάτων .Είναι ευεργετικό στις νευρικές ανωμαλίες καί ανακουφιστικό στους πόνους τής δυσεντερίας.
Καταπλάσματα Μέλισσας είναι κατά τών πόνων τών αρθρώσεων.

Χυμός του φυτού μέ αλάτι, αφαιρεί τούς καλοήθεις όγκους τής σάρκας και του λαιμου.

Είναι φυτό διεγερτικό, τονωτικό, έφιδρωτικό, άντισπασμωδικό, καταπραϋντικό, στομαχικό, έπουλωτικό, και κατά τών αερίων και ακόμη κατά του βόμβου τών αυτιών.
'Αλλά οί θεραπευτικές Ιδιότητες τοϋ πολύτιμου αύτου φυτου δέν σταιιατουν έδώ.
Είναι και κατά της ξινίλας, κατά τής δυσπεψίας καί ακόμη, κατά του όδοντόπονου καί του πόνου τών αυτιών.
Κατά τής άσχημης άπόπνοιας, τής αναπνοής.
Θεωρείται καί ώς φυτό κατά τής ασφυξίας.

Σέ μορφή αλοιφής είναι κατά του άρθρίτη.
Κατά τών πληγών έξωτερικώς καί κατά τών ρευματισμών.
Καί ακόμη, είναι τονωτικό τής καρδιάς.
Μέ πλύσεις είναι ευεργετικό στό δέρμα, εσωτερικώς δέ ευεργετικό στά νευρα.

Χρησιμοποιείται τό ανθισμένο φυτό — Εσωτερικώς ώς τσάι (10 : 1000).
Απόσταγμα οινοπνευματικό σύνθετο (
alcootale de melisse composo — 5-20 γραμ.) Καλλιεργούμενο τό φυτό αυτό διαρκεί 4-5 χρόνια.
Σπέρνεται σέ σπορείο καί μεταφυτεύεται τήν άνοιξη*.
Έδαφος κατάλληλο γιά τή Μέλισσα είναι τό στεγνό (διόλου ύγρό).
Ή χημική του σύνθεση είναι: Ταννίνη, αιθέριο έλαιο, πού αυτό περιέχει «κιτράλη» καί «κιτρονελάλλη».
G
Melissa-Melissa officinalis-Lippenblütler-.

Die wunderschönen, duftenden und nützlich diese Pflanze tritt in ol Griechenland mit gemeinsamen Namen: Melissa, hummel, Melissa und älter: Kitrovalsamo.
Diese Pflanze erreicht eine Höhe von bis zu 80 Prozent.
Und es ist flauschig.
Die Anlage wird angenommen, dass 'entfernt Alter "und" Heilung Impotenz. "
Geglaubt IFI erleichtert das Entfernen der "Post" nach der Geburt.
Plant ist eine mehrjährige, krautige Stengel hat drthio, hohe, quadratische Kreuzungen.
Die Blätter sind hellgrün, oval und verzahnten Basis herzförmig.
Die Blumen des Features von der gleichen Familie sind weiß, aber sehr Jacketed die Blätter.
Die Wurzel ist zylindrisch zäh und faserig.
Die Anlage, was sie IFI Anlage "Langlebigkeit" DLO blüht im Sommer glauben.

Verwenden Sie, wenn die giftigen Bisse. 'S positiv auf Nerven Anomalien und Linderung der Schmerzen an der Ruhr.
Poultices Bee ist der Schmerz der Gelenke.

Saft der Pflanze mit Salz, entfernen gutartigen Klumpen aus Fleisch und Hals.

Es ist eine Pflanze Stimulans, Tonikum, schweißtreibend, krampflösend, beruhigend, Magen, Heilung und Gas und auch gegen Tinnitus.
"Aber Die heilenden Eigenschaften dieser wertvollen Pflanze nicht staiiatoun hier.
Ist gegen saure in Verdauungsstörungen und sogar gegen Zahnschmerzen und Schmerzen in den Ohren.
Gegen schlechtes Ausatmen Atem.
Er gilt als Pflanze während Erstickungsgefahr.

Pasten sind gegen Arthritis.
Wenn Heilung von außen und bei Rheuma.
Und doch ist es Herz-Tonikum.
Mit Wäschen ist vorteilhaft für die Haut, intern NICHT positiv auf die Nerven.

Mit blühenden Pflanze - intern als Tee (10: 1000).
Destilliertes Alkoholgehalt Composite (alcootale de melisse composo - 5-20 g) künstliche Diese Pflanze nimmt 4-5 Jahren.
Ausgesät in Saatbett und transplantiert im Frühjahr *.
Land für die Biene ist trocken (überhaupt nass).
Seine chemische Zusammensetzung ist: Tannin, ätherisches Öl, das "Citral" und enthält "kitronelalli."
E
Melissa-Melissa officinalis-Labiatae-.

The beautiful, fragrant and useful this plant occurs in ol Greece with common names: Melissa, bumble, Melissa and older: Kitrovalsamo.
This plant reaches a height of up to 80 percent.
And it's fluffy.
The plant is considered that 'removes old age' and 'cure impotence. "
Believed IFI facilitates removal of the "post" after birth.
Plant is a perennial, herbaceous stem has drthio, high, square junctions.
The leaves are light green, toothed oval and base cordate.
The Flowers of features of the same family are white but very Jacketed the leaves.
The root is cylindrical tough and fibrous.
The plant what they believe IFI plant "longevity" dlo blooms in summer.

Use when the poisonous bites.'s Beneficial to nerve abnormalities and relieving the pain of dysentery.
Poultices Bee is the pain of the joints.

Juice of the plant with salt, remove benign lumps of flesh and neck.

It is a plant stimulant, tonic, diaphoretic, antispasmodic, sedative, stomach, healing, and gas and even against tinnitus.
'But The healing properties of this valuable plant is not staiiatoun here.
Is against sour in indigestion and even, against toothache and pain in the ears.
Against bad exhalation, breath.
Considered as plant during suffocation.

Pastes are against arthritis.
When healing from outside and for rheumatism.
And yet, it is heart tonic.
With washes is beneficial to the skin, internally DOES NOT beneficial to the nerves.

Using flowered plant - Internally as a tea (10: 1000).
Distilled alcoholic strength composite (alcootale de melisse composo - 5-20 g) cultured This plant takes 4-5 years.
Seeded into seedbed and transplanted in spring *.
Land suitable for the bee is dry (at all wet).
Its chemical composition is: Tannin, essential oil, which contains "citral" and "kitronelalli."
F
Melissa-Melissa officinalis-labiacées-.

La belle, parfumée et utile cette plante se produit en Grèce ol avec des noms communs: Melissa, abeille, Melissa et plus: Kitrovalsamo.
Cette plante atteint une hauteur de jusqu'à 80 pour cent.
Et il est moelleux.
L'usine est considéré que 'supprime la vieillesse »et« l'impuissance de guérison ".
Considéré IFI facilite l'élimination de la «post» après la naissance.
Plante est une plante vivace, herbacée tige a drthio élevés, jonctions, carrés.
Les feuilles sont vertes, ovales dentées lumière et base cordée.
Les Fleurs de fonctions d'une même famille sont blancs mais très Jacketed les feuilles.
La racine est cylindrique dure et fibreuse.
L'usine de ce qu'ils croient IFI plantes «longévité» fleurit dlo en été.

Utilisez lorsque les morsures venimeuses. 'S bénéfiques à des anomalies des nerfs et de soulager la douleur de la dysenterie.
Cataplasmes Bee est la douleur des articulations.

Jus de fruit de la plante avec le sel, supprimer tumeurs bénignes de la chair et du cou.

C'est un stimulant végétal, tonique, sudorifique, antispasmodique, sédatif, de l'estomac, de la guérison et du gaz et même contre les acouphènes.
Mais les propriétés curatives de cette plante précieuse n'est pas staiiatoun ici.
Est-contre aigre dans indigestion et même, contre les maux de dents et des douleurs dans les oreilles.
Contre la mauvaise expiration, souffle.
Considéré comme plante lors de suffocation.

Les pâtes sont contre l'arthrite.
Lorsque la guérison de l'extérieur et pour les rhumatismes.
Et pourtant, il est tonique cardiaque.
Avec des lavages est bénéfique pour la peau, NE PAS interne bénéfique pour les nerfs.

Utiliser plante fleurie - en interne comme un thé (10: 1000).
Distillée composite du titre alcoométrique (alcootale de mélisse composo - 5-20 g) cultivé Cette plante prend 4-5 ans.
Ensemencée en pépinière et transplanté au printemps *.
Terres propices à l'abeille est sec (tout mouillé).
Sa composition chimique est: Tannin, huile essentielle, qui contient "citral" et "kitronelalli."
R
Мелисса Мелисса лекарственная--губоцветных.

Красивый, ароматный и полезный это растение встречается в ол Греции с общими названиями: Мелисса, шмелей, Мелисса и старше: Kitrovalsamo.
Это растение достигает в высоту до 80 процентов.
И это пушистое.
Завод считается, что 'удаляет старость »и« лечит импотенцию. "
Считается МФУ облегчает удаление "пост" после рождения.
Растение многолетнее, травянистое стволовых имеет drthio, высокая, квадратная переходов.
Листья светло-зеленые, овальные зубчатые и базовых сердцевидной.
Цветы особенности этого семейства можно белой рубашкой, но очень листья.
Корень цилиндрическим жестким и волокнистым.
Завод во что они верят МФУ завода «долголетие» ДЛО цветет летом.

Используется, когда ядовитых укусов. С выгодными для нервов аномалии и облегчении боли, дизентерии.
Припарки Bee является боль в суставах.

Сок растения с солью, удаления доброкачественных куски плоти и шеи.

Это растение, стимулятор, тонизирующее, потогонное, спазмолитическое, седативное, желудка, исцеление и газа и даже против шума в ушах.
'Но целебные свойства этого ценного растения не staiiatoun здесь.
Против кислый расстройство желудка и даже, против зубной боли и боли в ушах.
Против плохих выдох, вдох.
Рассматривается как растение во время удушья.

Пасты против артрита.
При лечении извне и при ревматизме.
И все же, это сердце тоником.
С моет это полезно для кожи, внутренне НЕ полезно для нервов.

Использование цветками растений - внутрь как чай (10: 1000).
Дистиллированная алкогольных прочности композита (alcootale де Melisse composo - 5-20 г) культурный Это растение занимает 4-5 лет.
Высевают в семенное ложе и пересадить весной *.
Земель, пригодных для пчел сухой (на все влажное).
Ее химический состав: дубильные, эфирное масло, которое содержит "цитраль" и "kitronelalli".
K
梅利莎香蜂草唇形科。

丽,芬芳的和有用的这家工厂发生在醇希腊共同的名字:梅丽莎,大黄蜂,梅利莎和老年人:Kitrovalsamo
这种植物达到高度达至80%。
蓬松。
工厂被认为是'删除年老''治阳痿。
相信IFI便于拆除的在出生后。
植物是一种多年生的草本干有drthio的,高,广场路口。
叶浅绿色,齿椭圆形,基部心形。
同一家庭的功能的花是白色的,但非常护套树叶。
圆柱形坚韧和纤维。
们相信IFI长寿DLO夏季开花植物。

时使用有毒的叮咬。有利于神经异常和缓解疼痛,痢疾。
药膏蜜蜂的关节疼痛。

植物盐汁,取出肉和颈部良性肿块。

它是植物兴奋剂,补虚,发汗,解痉,镇静,健胃,愈合,和天然气,甚至对耳鸣。
这一宝贵植物愈合伤口的特性这里没有staiiatoun
酸消化不良,甚至反对,对牙痛和耳朵疼痛。
对坏的呼气,呼气。
视为植物在窒息。

对关节炎膏。
当从外部风湿愈合。
然而,它是心脏滋补。
用洗对皮肤有益的,内部不利于神经。

使用开花植物 - 内部作为茶(101000)。
馏酒精强度复合材料(alcootale melisse composo - 5-20克),培养这种植物需要4-5年。
接种到苗床移植在春天的*
土地适合蜜蜂干(全湿了)。
其化学成分为:单宁,挥发油,,包含柠檬醛kitronelalli