Samstag, 27. Juli 2013

MandragoraΜανδραγόρας -Mandragora Solanaceae-.
Τοξικό φυτό κυρίως γιά τά παιδιά.Είναι φυτό πού ζει πολλά χρόνια.
Δέν έχει σχεδόν στέλεχος γιατί τά μεγάλα φύλλα του βγαίνουν άπό τή βάση του φυτού σχηματίζοντας ροδέλλα.Τά μεγάλα φύλλα του είναι ωοειδή μακρουλά, ακέραια μέ περιφέρεια κυματώδη.
Τά άνθη του πού είναι και αυτά αρκετά μεγάλα, είναι λευκά, κοκκινωπά, μπλέ, μώβ.
Έχουν σχήμα καμπάνας καί βγαίνουν μαζεμένα άπό τό κέντρο το φυτο.
Χαρακτηριστικό το ίστορικο αύτου φυτου είναι δτι παρουσιάζει «πολυμορφία» — παρουσιάζεται μέ διάφορες παραλλαγές — Ό καρπός του μοιάζει μέ μήλο ελαφρά γλυκό —.
Συναντούμε τό Μανδραγόρα στή Θεσσαλία, στήν Στερεά Ελλάδα, στήν Πελοπόννησο καί ακόμη στά νησιά.
Κοινά ονόματα ειναι: Καλάνθρωπος, Άρκάνθρωπος, Μανδραγούρας.

Ό Μανδραγόρας περιέχει: Σκοπολαμίνη, Ύοσκυαμίνη, ψευδουοσκυαμίνη καί Άποατροπίνη.
Οί ρίζες του φυτού είναι φαρμακευτικές.
Στά νεώτερα δμως χρόνια τό φυτό αυτό στή θεραπευτική, έχει άντικατασταθή άπό τήν Μπελλαντόνα καί τόν Ύοσκύαμο (βλ.λ.) πού περιέχουν παρόμοιες δραστικές ουσίες.
"Ετσι μπορεί νά χρησιμοποιηθή δπου καί δπως καί οί αντικαταστάτες του καί μέ τίς ίδιες προφυλάξεις.
G
Mandrake-Mandragora-Solanaceae-.
Giftige Pflanze vor allem für paidia.Einai Pflanze, die seit vielen Jahren lebt.
Hat fast belasten, weil große Blätter von der Basis der Anlage bildet rodella.Ta großen Blätter sind eiförmig länglich, gesamte Region mit Wellenlinien entstehen.
Die Blumen, die auch recht groß, sind weiß, rötlich, blau, lila.
Shaped Glocke und kommen aus der Mitte der Anlage gesammelt.
Leitartikel Pflanze ist IFI präsentiert "Diversity" - wird mit verschiedenen Variationen vorgestellt - die Frucht ähnelt leicht süßen Apfel -.
Meet the Mandragoras in Thessalien in Zentral-Griechenland, auf dem Peloponnes und die Inseln noch.
Gebräuchliche Namen sind: Kalanthropos, Arkanthropos, Mandragouras.

Die Alraune enthält: Hyoscine, Hyoscyamin und psefdouoskyamini Apoatropini.
Die Wurzeln dieser Pflanze ist medizinisch.
In späteren Jahren, aber diese Pflanze in der Therapie, wurde von Bellantona und Bilsenkraut (vl.l.), die ähnliche Wirkstoffe ersetzt worden.
"Dies kann verwendet werden, und wobei Datenschutzbeauftragten und Ersatz und mit den gleichen Vorsichtsmaßnahmen.
E
Mandrake-Mandragora-Solanaceae-.
Toxic plant mainly for paidia.Einai plant that lives for many years.
Has almost strain because large leaves emerge from the base of the plant forming rodella.Ta large leaves are ovate oblong, entire region with wavy.
The flowers which are also quite large, are white, reddish, blue, purple.
Shaped bell and come out from the center gathered the plant.
Feature story plant is IFI presents "diversity" - is presented with different variations - the fruit resembles slightly sweet apple -.
Meet the Mandragoras in Thessaly in Central Greece, the Peloponnese and the islands yet.
Common names are: Kalanthropos, Arkanthropos, Mandragouras.

The mandrake contains: Hyoscine, hyoscyamine, and psefdouoskyamini Apoatropini.
The roots of this plant is medicinal.
In later years, however this plant in therapy, has been replaced by Bellantona and henbane (vl.l.) containing similar active substances.
"This can be used and wherein dpos and replacements and with the same precautions.
F
Mandrake-Mandragora-Solanacées-.
Plante toxique principalement pour l'usine paidia.Einai qui vit depuis de nombreuses années.
A presque tendre, car de grandes feuilles émergent de la base de la plante forment rodella.Ta grandes feuilles sont ovales oblongues, région entière avec ondulé.
Les fleurs qui sont également assez important, sont de couleur blanche, rouge, bleu, violet.
En forme de cloche et de sortir du centre se sont réunis la plante.
usine d'histoire d'entité est FII présente la «diversité» - est présenté avec des variations différentes - le fruit ressemble à la pomme légèrement sucré -.
Rencontrez le Mandragoras en Thessalie, en Grèce centrale, le Péloponnèse et les îles encore.
Les noms communs sont: Kalanthropos, Arkanthropos, Mandragouras.

La mandragore contient: Hyoscine, hyoscyamine, et psefdouoskyamini Apoatropini.
Les racines de cette plante est médicinale.
Des années plus tard, cependant cette plante dans la thérapie, a été remplacé par Bellantona et jusquiame (vl.l.) contenant des substances actives similaires.
"Il peut être utilisé et dans lequel les OPH et les remplacements et avec les mêmes précautions.
R
Mandrake-Мандрагора-пасленовых-.
Токсичные растения в основном для paidia.Einai растение, которое живет на протяжении многих лет.
Почти напрягать, потому что большие листья появляются от основания завода формирования rodella.Ta крупные листья яйцевидные продолговатые, весь регион с волнистыми.
Цветы, которые также довольно большой, белый, красноватый, синий, фиолетовый.
Shaped Белл и выйти из центра собрались завода.
Особенности комбината история МФУ представляет «разнообразие» - представлен с различными вариациями - плод напоминает слегка сладкое яблоко -.
Встретить Mandragoras в Фессалии в Центральной Греции, на полуострове Пелопоннес и острова еще.
Общие имена: Kalanthropos, Arkanthropos, Mandragouras.

Мандрагоры содержит: Гиосцин, гиосциамин и psefdouoskyamini Apoatropini.
Корни этого растения лекарственные.
В последующие годы, однако это растение в терапии, была заменена Bellantona и белены (vl.l.), содержащие аналогичные активные вещества.
"Это может быть использовано и в котором ОИ, замену и с той же меры предосторожности.

K
Mandrake的曼陀罗,茄科。
有毒植物主要paidia.Einai厂,生活多年。
几乎已经紧张,因为出现了大叶从植物形成rodella.Ta大叶卵状长圆形,整个地区与波浪的基础。
花也相当大,白,红,蓝,紫。
钟和从中心聚集工厂。
特点的故事厂是IFI多元化 - 现不同的变化 - 实酷似苹果微甜 -
在色萨利满足Mandragoras的希腊中部,伯罗奔尼撒半岛和岛屿。
俗名:KalanthroposArkanthroposMandragouras

曼德拉包含:东莨菪碱,莨菪,和psefdouoskyamini Apoatropini的。
这种植物的块根是药用。
但在以后的岁月里,这家工厂在治疗中,已取代Bellantona天仙子(vl.l.)的类似活性物质。
这可以使用其中DPOS和更换,并具有相同的预防措施