Samstag, 27. Juli 2013

Foeniculum vulgare


Μάλαθρο -Foeniculum vulgare-Umbelli-ferae-.
Τό πολύ γνωστό μάλαθρο (ή μάραθρο) πού χρησιμοποιείται σάν φυτό λαχανευτικό καί καρυκευματικό είναι καί φυτό μέ θεραπευτικές Ιδιότητες,Στήν Ελλάδα, τα συναντουμε αυτοφυές σέ ξηρούς τόπους, αλλά όπως είναι γνωστό, καλλιεργείται σέ αρκετή κλίμακα (ποικιλία: Foeniculum sativum) — τό καλλιεργούμενο μάλαθρο.

Τά φύλλα του τρώγονται και ώμά ώς σαλάτα και μέσα σέ παρασκευαζόμενα φαγητά.
Οί σπόροι του είναι ορεκτικοί, στομαχικοί καί κατά τών αερίων τής κοιλιάς.
Συνήθης χρήση του γίνεται μέ αφέψημα πού είναι διουρητικό.
Γενακώτερη χρήση γίνεται μέ δυό κουταλιές άπό τό τεμαχισμένο φυτό πού θά βράση σέ μισό κιλό νερό ώσπου νά μείνει τό μισό — ή δόση είναι ενα ποτηράκι του κρασιού πρίν τό φαγητό—.
Τό Μάλαθρο είναι και ευεργετικό στά μαλλιά.
Απόσταγμα δέ Μάλαθρου μαζί μέ μαιδανό και δυόσμο ^χρησιμοποιείτο κατά τών πόνων τών ματιών.
Φύλλα Μάλαθρου, σέ αρκετό νερό νά βράσουν ώσπου νά μείνη τό μισό, είναι κατά τής παχυσαρκίας — ένα κρασοπότηρο πρίν τό φαι—.

Τά φύλλα τού μάλαθρου χρησιμοποιούνται ακόμη σάν κατάπλασμα, γιά τήν υποβοήθηση τής ροής τού γάλατος.
«Τσάι» Μάλαθρου μέ μέλι είναι κατά τών ρυτίδων.
Ακόμη τό τσάι του φυτού αυτού είναι ευεργετικό στά μάτια — μέ πλύσεις — Τέλος, τό Μάλαθρο είναι καί φυτό τονωτικό, αντισηπτικό και κατευνάζει τό ερεθισμένο δέρμα.
«Μάσκα» μέ δυνατό αφέψημα τού φυτού μαζί μέ γιαούρτι καί μέλι αναζωογονεί τό γηρασμένο δέρμα).
G
Fenchel-Foeniculum vulgare-Umbelli-ferae-.
Das berühmte Fenchel (oder marathro) als Anlage lachaneftiko und Gewürze verwendet werden, sind Pflanzen mit therapeutischen Eigenschaften in Griechenland, zu finden sind wild in trockenen Räumen, aber da es bekannt ist, wird in mehreren Umfang angebaut (Bereich: Foeniculum sativum) - die Ernte Fenchel.

Die Blätter und roh gegessen als Salat und innerhalb zubereitete Lebensmittel.
Die Samen sind appetitlich, Magen und in den Gasen des Bauches.
Bei normalem Gebrauch ist in Abkochung getan ist harntreibend.
Genakoteri Einsatz mit zwei Esslöffel zerkleinerte Pflanze gemacht wird in einem halben Pfund Wasser kochen, bis Sie links die Hälfte - oder Dosis ist ein Glas Wein vor dem Essen-.
Den Fenchel ist auch vorteilhaft für die Haare.
Destillat NICHT Fenchel zusammen mit Petersilie und Minze ^ bei Schmerzen die Augen verwendet.
Fenchel Blätter in genug Wasser zum Kochen bringen, bis Sie links die Hälfte ist gegen Fettleibigkeit - ein Weinglas vor Phenyl.

Die Blätter des Fenchel sind auch San Umschlag benutzt, um den Milchfluss zu unterstützen.
'Tee' mit Fenchel Honig ist Anti-Falten.
Auch der Tee von dieser Pflanze ist vorteilhaft für die Augen - washed - Schließlich ist Fenchel Pflanze Tonikum, antiseptisch und beruhigt die gereizte Haut.
"Mask" mit starken Abkochung der Pflanze zusammen mit Joghurt und Honig verjüngt gealterte Haut).
E
Fennel-Foeniculum vulgare-Umbelli-ferae-.
The very famous fennel (or marathro) used as plant lachaneftiko and spices are plants with therapeutic properties in Greece, are found wild in dry places, but as it is known, is grown in several scale (range: Foeniculum sativum) - the crop fennel.

The leaves and eaten raw as salad and within prepared foods.
The seeds are appetizing, Stomach and in the gases of the abdomen.
Normal use is done in decoction is diuretic.
Genakoteri use is made with two tablespoons of shredded plant will boil in half a pound of water until you are left half - or dose is a glass of wine before eating-.
THE Fennel is also beneficial to the hair.
Distillate DOES NOT fennel along with parsley and mint ^ used at pains the eyes.
Fennel leaves in enough water to boil until you are left half is against obesity - a wineglass before phenyl.

The leaves of fennel are used even San poultice, to assist the flow of milk.
'Tea' with Fennel Honey is anti-wrinkle.
Even the tea of ​​this plant is beneficial to the eyes - washed - Finally, Fennel plant is tonic, antiseptic and soothes irritated skin.
"Mask" with strong decoction of the plant along with yogurt and honey rejuvenates aged skin).
F
Fenouil Foeniculum vulgare-Umbelli-ferae-.
Le fenouil très célèbre (ou marathro) utilisé comme plante lachaneftiko et les épices sont des plantes ayant des propriétés thérapeutiques en Grèce, se trouvent sauvage dans des lieux arides, mais comme on le sait, est cultivé dans plusieurs échelle (fourchette: Foeniculum sativum) - la culture fenouil.

Les feuilles et les premières mangé en salade et dans les aliments préparés.
Les graines sont appétissants, de l'estomac et dans les gaz de l'abdomen.
L'utilisation normale se fait en décoction est diurétique.
Utilisation Genakoteri est faite avec deux cuillères à soupe de plantes déchiquetés va bouillir dans une demi-livre de l'eau jusqu'à ce que vous êtes laissé la moitié - ou la dose est un verre de vin avant de manger-.
Le fenouil est également bénéfique pour les cheveux.
Distillat ne PAS fenouil avec le persil et la menthe ^ utilisé à peine les yeux.
Fenouil laisse suffisamment d'eau à ébullition jusqu'à ce que vous êtes laissé la moitié est contre l'obésité - un verre à vin avant de phényle.

Les feuilles de fenouil sont utilisés, même San cataplasme, pour faciliter l'écoulement du lait.
«Thé» avec du miel de fenouil est anti-rides.
Même le thé de cette plante est bénéfique pour les yeux - lavé - Enfin, fenouil est tonique, antiseptique et apaise la peau irritée.
"Mask" avec une forte décoction de la plante avec du yogourt et du miel rajeunit la peau âgée).

R
Фенхель обыкновенный-Foeniculum-Umbelli-ferae-.
Очень известный фенхеля (или marathro) используется в качестве растения lachaneftiko и специи растений с лечебными свойствами в Греции, находятся в диком виде в сухих местах, но, как известно, выращивается в нескольких масштабах (диапазон: Foeniculum посевного) - урожай укропа.

Листьев и едят сырыми, как салат и в приготовленную пищу.
Семена аппетитно, желудка и газы в брюшной полости.
Нормальное использование делается в отвар мочегонное средство.
Genakoteri использование производится с двумя столовыми ложками измельченных растений будет кипеть в полфунта водой, пока вы не оставили половину - доза или бокал вина перед едой-.
Фенхель также благотворно влияет на волосы.
Дистиллятов НЕ фенхель вместе с петрушкой и мятой ^ использоваться при болях глаз.
Фенхель оставляет в достаточном количестве воды до кипения, пока вы не оставили половину против ожирения - рюмку перед фенил.

Листья фенхеля используются даже Сан припарки, чтобы помочь поток молока.
«Чай» с фенхелем Мед против морщин.
Даже чай из этого растения полезны для глаз - мыть - Наконец, укроп растение тонизирующее, антисептическое и успокаивает раздраженную кожу.
"Маска" с крепким отваром растения вместе с йогуртом и медом возрасте омолаживает кожу).
K
茴香茴香Umbelli ferae
疗在希腊非常有名的茴香(或marathro)作为植物lachaneftiko和香料植物,在干燥的地方被发现的野生,但因为它是已知的,是生长在几个规模(范围:茴香豌豆) - 作物茴香。

叶子和生吃作为沙拉和准备食物内。
种子是开胃,胃和腹部的气体。
汤剂是在正常使用利尿剂。
Genakoteri
使用用两汤匙切碎的植物半一斤的水煮沸,直到你离开半 - 剂量是一杯酒,吃之前。
茴香也有利于头发。
馏分DOES NOT茴香一起^费苦心眼睛香菜和薄荷。
茴香留下足够的水,烧开,直到你留下一半是对抗肥胖 - 酒杯前苯基。

茴香的叶子甚至圣膏药,协助乳汁的流动。
'
'茴香蜂蜜抗皱。
即使是茶这种植物对眼睛有益的 - 水洗 - 最后,茴香厂是补药,防腐剂,舒缓受刺激的皮肤。
面具汤剂的植物具有较强的酸奶和蜂蜜老化的皮肤恢复活力)