Samstag, 27. Juli 2013

Λεβίστικο -Levisticum officinaleΛεβίστικο -Levisticum officinale-Umbelliferae-.
Είναι ένα «ποώδες» φυτό μέ μεγάλη ανάπτυξη — μέχρι δυο μέτρα — Είναι φυτό τών ορεινών περιοχών όπου καί καλλιεργείται.
Όλο τό φυτό έχει δυνατή μυρωδιά πού μοιάζει μέ εκείνη τοϋ σέλινου.

Χρησιμοποιείται ή ρίζα του φυτου πού είναι διουρητική, στομαχική κατά τών αερίων τής κοιλιάς, έμμηναγωγός, καί κατά τής ύδρωπικίας.
Στήν επίδραση της είναι παρεμφερής μέ τό δενδρολίβανο.
Παίρνεται ώς τσάι (5 : 1000) Είναι ακόμη καί χωνευτικό, καί έπουλωτικό φυτό.
Καθαριστικό τοϋ δέρματος καί αντισηπτικό.
Έξωτερικώς καί εσωτερικώς είναι καί αποσμητικό.
Έξωτερικώς χρησιμοποιείται σέ μπάνια.
Στις πληγές είναι αντιβιοτικό.
Είναι καί τονωτικό τής γαλακτοπαραγωγής στις θηλάζουσες μητέρες.
Σπόροι καί ρίζα είναι θερμαντικά, χωνευτικά.

Τό φυτό αυτό είναι αυτοφυές τής Κεντρικής καί Ανατολικής Ευρώπης.
G
Liebstöckel (-Levisticum officinale-Doldenblütler-.
Ist ein "krautigen" Pflanzen mit starkem Wachstum - bis zu zwei Meter - ist eine Pflanze der Bergregionen, wo sie angebaut werden.
Ganze Pflanze hat einen starken Geruch ähnelt, dass der Sellerie.

Gebraucht oder Wurzel der Pflanze ist harntreibend, Magen GEGEN Blähungen, emmenagogue und gegen Wassersucht.
Die Wirkung ist ähnlich der Rosmarin.
Wir nehmen Tee (5: 1000) sind auch Verdauungs-, und Heilpflanze.
Hautreinigung und Antiseptika.
Äußerlich und innerlich ist Deodorant.
Äußerlich in Badezimmern verwendet.
Wunden ein Antibiotikum ist.
Ist Tonic Milch bei stillenden Müttern.
Samen und Wurzel heizt Digestif.

Diese Pflanze stammt ursprünglich aus Mittel-und Osteuropa.
E
Lovage (-Levisticum officinale-Umbelliferae-.
Is a "herbaceous" plant with strong growth - up to two meters - is a plant of upland areas where they are grown.
Whole plant has a strong odor resembling that of celery.

Used or root of the plant is diuretic, stomach AGAINST gas distension, emmenagogue, and against dropsy.
The effect is similar to the rosemary.
We take tea (5: 1000) are even digestive, and healing plant.
Skin cleansers and antiseptics.
Externally and internally is deodorant.
Externally used in bathrooms.
Wounds is an antibiotic.
Is tonic milk in nursing mothers.
Seeds and root is heating digestives.

This plant is native of Central and Eastern Europe.
F
Livèche (-Levisticum officinale-ombellifères-.
Est une plante "herbacée" avec une forte croissance - jusqu'à deux mètres - est une plante des zones de montagne où ils sont cultivés.
Toute la plante dégage une forte odeur ressemblant à celle de céleri.

Utilisé ou la racine de la plante est diurétique, l'estomac CONTRE distension gazeuse, emménagogue, et contre l'hydropisie.
L'effet est similaire à l'romarin.
Nous prenons le thé (5: 1000) sont encore digestif, et plante médicinale.
nettoyants pour la peau et antiseptiques.
Extérieurement et intérieurement est déodorant.
Extérieurement, utilisée dans les toilettes.
Blessures est un antibiotique.
Le lait est tonique chez les mères allaitantes.
Les graines et racines se réchauffe digestifs.

Cette plante est originaire de l'Europe centrale et orientale.
R
Любисток (-Levisticum лекарственный--зонтичных.
Является ли "травянистые" растение с сильным ростом - до двух метров - это растение из горных и предгорных районах, где они выращиваются.
Все растение имеет сильный запах, напоминающий, что сельдерея.

Использованные или корень растения является мочегонным, желудок от газов живота, стимулирующее менструацию, а также против водянки.
Эффект похож на розмарина.
Мы берем чай (5: 1000) даже пищеварительную, и лекарственное растение.
Кожа моющих средств и антисептиков.
Внешне и внутренне дезодоранта.
Внешне использоваться в ванных комнатах.
Раны является антибиотиком.
Является тоником молока у кормящих матерей.
Семена и корень отопления пищеварению.

Это растение родом из Центральной и Восточной Европы.
K
川芎(独活石斛伞形科植物。
是一个劲增长 - 高达两米的草本植物 - 高地的地方,他们种植的植物。
全厂有强烈的气味,类似芹菜。

使用或植物的根是利尿,健胃,对腹胀气,通经,对水肿。
效果类似于迷迭香。
们以茶(51000)甚至消化,和愈合厂。
皮肤清洁剂和防腐剂。
内部和外部的除臭剂。
外部用在浴室。
伤口是一种抗生素。
补牛奶是在哺乳期的母亲。
种子和根加热消化。

这家工厂是土生土长的中欧和东欧。