Samstag, 27. Juli 2013

Λεμόνι -Citrus limonum-RutaceaeΛεμόνι -Citrus limonum-Rutaceae – Aurantiaceae-.
«Ευλογημένος» καρπός τό λεμόνι.
Καί που δέν χρησιμοποιείται.
Εξαιρετικές οί ίδιότητές του.
Διαιτητικές, θεραπευτικές κλπ.
Οί περισσότερες χρήσεις του λεμονιου άλλά καί οί βασικές ίδιότητές του είναι γενικά γνωστές.
Ας δούμε έδώ κοντά στά άλλα τί άλλες χρήσεις μπορεί νάχη πού δέν είναι αρκετά γνωστές.
Ας συνοψίσωμε πρώτα τίς συνήθεις χρήσεις του.
Τροφικά παρασκευάσματα ατελείωτα.
Ποτά δροσιστικά.
«Καρύκευμα» ορεκτικό κλπ., κλπ.

Βέβαια όλες οί κοινές χρήσεις του έχουν τή βάση τους σέ θεραπευτικές επιδράσεις κατά διαφόρους τρόπους, δμως υπάρχουν καΐ άλλες περισσότερο θεραπευτικές χρήσεις πού γίνονται σπανιότερα.
Τό λεμόνι είναι κυρίως φάρμακο άντισκορβουτικό μέ τήν βιταμίνη
C πού περιέχει σέ μεγάλη ποσότητα.
Είναι αντιπυρετικό, μετριάζοντας τόν πυρετό γενικά.
Είναι καλό φάρμακο στίς περιπτώσεις έλκώσεων βαρείας μορφές, στίς περιπτώσεις γάγγραινας τραυματικής, στίς περιπτώσεις διφθερίτιδος, κράμπας του στομάχου καί στίς περιπτώσεις ίκτερου, στηθάγχης καί ώρισμένων αίμορραγιών.
Είναι καθαριστικό του αίματος, κατά του Έρυσιπέλατος καί κατά του ίκτερου.
Είναι απαλλακτικό τής «χοληστερίνης» (!) μέ χρήση συνεχή.
Νά μή χρησιμοποιείται ζεστό νερό γιατί καταστρέφεται ή βιταμίνη
C, νά γλυκαίνεται δέ κατά προτίμηση μέ μέλι.
Εντριβές του τριχωτού μέρους τής κεφαλής εμποδίζουν τήν τριχόπτωση.
Είναι δέ καί λευκαντικό του δέρματος — Πιό συνήθως ή χρήση του γίνεται: 1 μέρος χυμό 3 μέρη νερό —.
Είναι ακόμη τό λεμόνι αντίδοτο γιά ώρισμένα δηλητήρια, κατόπιν Ιατροφαρμακευτικής οδηγίας καί ευεργετικό στους αρθριτικούς ρευματισμούς.
Τό πτητικό λάδι το λεμονιού είναι γενικώτερα τονωτικό καί σέ ποσότητα 8 γραμ.
κατά τών σκωλήκων τής ταινίας.
Ό φλοιός του λεμονιού είναι επίσης τονωτικός καί καθαρτικός τών αερίων τών εντέρων.
Οί σπόροι τοϋ λεμονιού, σέ μορφή γαλακτώματος είναι αντιπυρετικοί καί άνθελμινθικοί.
Κατά τής αυπνίας: χυμός ενός λεμονιου, ενός πορτοκαλιού σέ ένα ποτήρι μαζί μέ δυό κουταλιές μέλι νά συμπληρωθή μέ νερό — λίγο πρίν τήν κατάκλιση —.
Τό λεμόνι τέλος είναι καί κατά τής'ναυτίας.
Σύνθεσις : Ό χυμός του λεμινιου περιέχει: κιτρικό όξύ, μηλικό όξύ, πικρό εκχύλισμα καί κόμμι.
"Από τά σπέρματα του έβγαλαν ουσία πικρή, τήν Λεμονίνη.
Ό φλοιός του λεμονιού περιέχει: λάδι πτητικό, έσπερίνη, άουραντίνη, γαλλικό όξύ.
Τό πτητικό λάδι του λεμονιου, τό πολύ γνωστό (
essence de citron), χρησιμοποιείται σέ πάρα πολλές περιπτώσεις, δπως είναι αρκετά γνωστό.
(Κολώνιες, λοσιόν, αλοιφές, κρέμες κλπ.).
Έκτος τών κοινών τρόπων μέ τούς οποίους χρησιμοποιείται τό λεμόνι καθημερινώς, στίς Ιδιαίτερες θεραπευτικές χρήσεις καί κατά τίς φαρμακευτικές οδηγίες, χρησιμοποιείται ώς βάμμα του λαδιου, ώς έλαιοσακχαρουχο κλπ.
Γιά ανοιχτούς πόρους τοϋ προσώπου καί δέρμα μή καθαρό: «Τό φλοιό δύο λεμονιών μέ τέσσερις κουταλιές πίτυρα τοποθετουμε σέ σακκούλι.
Αυτό τό σακκοόλι τό βουτάμε σέ βραστό νερό, λίγα δευτερόλεπτα καί τό τοποθετούμε στό πρόσωπο δσο είναι ανεκτό στή θερμότητα, πιέζοντας ελαφρά.
Ό χυμός του λεμονιου είναι καί κατά τών κάλων, καθώς καί κατά τής λιποθυμίας μαζί μέ μέλι.
Ό ίδιος χυμός ξεκουράζει τά πόδια μέ τρίψιμο.
Και ακόμη χυμός λεμονιου μέ μέλι, κανέλλα και ζεστό νερό είναι κατά τής γρίππης.
Τέλος, τρίψιμο τών ούλων μέ φλοιό λεμονιοϋ τονώνει τά ούλα.
G
Lemon-Citrus-limonum Rutaceae - Aurantiaceae-.
"Selig" Frucht der Zitrone.
Und die werden nicht verwendet.
Herausragende Eigenschaften nur.
Ernährungsberatung, therapeutische, usw.
Die meisten Anwendungen von Zitrone, aber die grundlegenden Eigenschaften sind allgemein bekannt.
Lassen Sie uns hier zu sehen in der Nähe, aber was andere Verwendungen kann Nachi, die ist noch nicht ganz bekannt.
Lassen synopsisome erste gemeinsame Nutzungen.
Lebensmittelzubereitungen endlos.
Erfrischende Getränke.
"Gewürze" Vorspeise etc., etc.

Sicherlich alle gängigen Anwendungen in der therapeutischen Wirkungen auf verschiedene Arten beruhen, aber es gibt auch andere therapeutische Anwendungen, die seltener sind.
Lemon ist vor allem Ascorbinsäure Arzneimittel mit Vitamin C in großen Mengen enthalten.
Ist fiebersenkend, mildern das Fieber in der Regel.
Gute Medikamente in Fällen grober Ulzerationen Formular, wo traumatische Gangrän in Fällen von Diphtherie, Krämpfe Magen in Fällen von Gelbsucht, Angina und bestimmte Blutungen.
Ist Reiniger von Blut, gegen Erysipel und Gelbsucht.
Ist der entlastenden "Cholesterin" (!) Mit kontinuierlich.
Verwenden Sie kein heißes Wasser, weil es zerstört wird oder Vitamin C, sie vorzugsweise mit Honig gesüßt.
Reiben der Kopfhaut verhindert Haarausfall.
Ist Patent-und Bleichmittel Haut - die meisten in der Regel oder benutzen Sie ist 1 Teil Saft 3 Teile Wasser -.
Ist immer noch die Zitrone Gegenmittel für bestimmte Gifte, dann Medical Guide und vorteilhaft in arthritischen Rheumatismus.
Das flüchtige Öl der Zitrone ist allgemein stärkende und Menge 8g
von den Würmern des Films.
Die Rinde der Zitrone ist auch Tonika und Abführmittel von Gasen Darm.
Die Samen der Zitrone in Form einer Emulsion ist fiebersenkend und anthelmintic.
Für Schlaflosigkeit: Saft einer Zitrone, eine Orange in ein Glas zusammen mit zwei Esslöffel Honig durch Wasser ergänzt werden - ein wenig vor dem Schlafengehen -.
Die Zitrone ist am Ende tis'naftias.
Synthese: leminiou Saft enthält Zitronensäure, Apfelsäure, bitter-Extrakt und Kaugummi.
"Aus der Glut des Stoffes gezogen bitter, DIE Limonen.
Die Rinde der Zitrone enthält: ätherisches Öl, Vesper aourantini, Gallensäure.
Das flüchtige Öl aus Zitrone, sehr berühmt (essence de citron), in vielen Fällen verwendet, DPOS bekannt genug.
(Parfüms, Lotionen, Salben, Cremes, etc.).
Außerhalb der üblichen Wege, in denen Sie die Zitrone täglich, vor allem in therapeutische Anwendungen in der pharmazeutischen und Anweisungen, wie Tinktur von Öl verwendet, da elaiosakcharoucho usw.
Für offene Gesichts-Poren und Hautunreinheiten: "Die Zitronenschale zwei bis vier Esslöffel Kleie in einer Tasche platziert.
Diese sakkooli eingetaucht in kochendem Wasser, ein paar Sekunden und legte es auf das Gesicht YEAR sind tolerant gegenüber Hitze, leicht andrücken.
Zitronensaft ist auch gegen Schwielen, und gegen die schwache zusammen mit Honig.
Er selbst Saft entspannt mit Füßen zu reiben.
Und auch Zitronensaft mit Honig, Zimt und heißem Wasser ist Influenza.
Schließlich reiben die Gummis mit Zitronenschale stimuliert Zahnfleisch.

E
Lemon-Citrus limonum-Rutaceae - Aurantiaceae-.
"Blessed" fruit of the lemon.
And which are not used.
Exceptional properties only.
Dietary, therapeutic, etc.
Most uses of lemon but the basic properties are generally known.
Let's see here close to but what other uses can nachi that is not quite known.
Let synopsisome first common uses of.
Food preparations endless.
Refreshing drinks.
"Seasoning" appetizer etc., etc.

Certainly all common uses are based in therapeutic effects in various ways, however there are other more therapeutic uses which are rarer.
Lemon is mainly ascorbic drug with vitamin C contained in large quantity.
Is antipyretic, mitigating the fever generally.
Good medicines in cases of gross ulceration form where traumatic gangrene in cases of diphtheria, cramping stomach in cases of jaundice, angina and certain bleeding.
Is cleaner of blood, against erysipelas and in jaundice.
Is exculpatory of "cholesterol" (!) Using continuous.
Do not use hot water because it is destroyed or vitamin C, they preferably sweetened with honey.
Rubbing of the scalp prevents hair loss.
Is Patent and bleach skin - most usually or use is 1 part juice 3 parts water -.
Is still the lemon antidote for certain poisons, then Medical Guide and beneficial in arthritic rheumatism.
The volatile oil of lemon is more generally tonic and quantity 8g
by the worms of the film.
The rind of the lemon is also tonic and laxative of gases intestines.
The seeds of lemon in emulsion form is antipyretic and anthelmintic.
For insomnia: juice of a lemon, an orange into a glass along with two tablespoons of honey to be supplemented by water - a little at bedtime -.
The lemon is at the end tis'naftias.
Synthesis: leminiou juice contains citric acid, malic acid, bitter extract and gum.
"From the embers of substance pulled bitter, THE limonene.
The rind of the lemon contains: volatile oil, vespers aourantini, gallic acid.
The volatile oil of lemon, very famous (essence de citron), used in many cases, dpos known enough.
(Perfumes, lotions, ointments, creams, etc.).
Outside the common ways in which you use the lemon daily, in especially therapeutic uses and in the pharmaceutical instructions, used as tincture of oil, as elaiosakcharoucho etc.
For open facial pores and skin impurities: 'The lemon peel two to four tablespoons of bran placed in a bag.
This sakkooli dipped in boiling water, a few seconds and put it on the face YEAR are tolerant to heat, pressing lightly.
Lemon juice is also against calluses, and against the faint along with honey.
He himself juice relaxes feet with rubbing.
And even lemon juice with honey, cinnamon and hot water is influenza.
Finally, rub the gums with lemon peel stimulates gums.
F
Lemon-Citrus limonum-Rutacées - Aurantiaceae-.
Fruit "Blessed" du citron.
Et qui ne sont pas utilisés.
Propriétés exceptionnelles.
Diététique, thérapeutique, etc
La plupart des utilisations de citron, mais les propriétés de base sont généralement connus.
Voyons ici près, mais ce que les autres utilisations peuvent Nachi qui n'est pas très connu.
Laissez synopsisome premières utilisations courantes de l'.
Préparations alimentaires sans fin.
Des boissons rafraîchissantes.
"Assaisonnement" amuse-gueule, etc, etc

Certes, tous les usages courants sont basés dans les effets thérapeutiques de diverses façons, mais il ya d'autres utilisations thérapeutiques qui sont plus rares.
Le citron est principalement médicament ascorbique avec la vitamine C contenue en grande quantité.
Est-antipyrétique, atténuer la fièvre en général.
Bons médicaments en cas de forme grave ulcération où la gangrène traumatique en cas de diphtérie, crampes estomac en cas de jaunisse, l'angine de poitrine et de certaines hémorragies.
Est plus propre de sang, contre l'érysipèle et la jaunisse.
À la décharge de «cholestérol» (!) Utilisation continue.
Ne pas utiliser d'eau chaude, car il est détruit ou vitamine C, ils sucré de préférence avec du miel.
Le frottement du cuir chevelu empêche la perte de cheveux.
Est brevets et décolorer la peau - le plus souvent ou d'utiliser est de 1 partie de jus de 3 parties d'eau -.
Est-ce encore l'antidote de citron pour certains poisons, Guide ensuite médicale et bénéfiques dans le rhumatisme arthritique.
L'huile volatile de citron est généralement plus tonique et la quantité 8g
par les vers de la pellicule.
L'écorce du citron est aussi tonique et laxative des intestins gaz.
Les graines de citron sous forme d'émulsion est antipyrétique et vermifuge.
Pour l'insomnie: le jus d'un citron, une orange dans un verre avec deux cuillères à soupe de miel d'être complétées par de l'eau - un peu au coucher -.
Le citron est au tis'naftias finaux.
Synthèse: jus de leminiou contient de l'acide citrique, l'acide malique, l'extrait amer et de la gomme.
"Des braises de substance tirée amer, limonène.
L'écorce du citron contient: huile volatile, vêpres aourantini, l'acide gallique.
L'huile volatile de citron, très célèbre (l'essence de citron), utilisé dans de nombreux cas, les OPH assez connu.
(Parfums, lotions, pommades, crèmes, etc.)
En dehors des manières communes dans lesquelles vous utilisez le citron quotidien, surtout utilisations thérapeutiques et dans les instructions pharmaceutiques, utilisés comme teinture de pétrole, comme elaiosakcharoucho etc
Pour les pores ouverts du visage et les impuretés de la peau: «Le zeste de citron deux à quatre cuillères à soupe de son placés dans un sac.
Cette sakkooli trempé dans de l'eau bouillante, quelques secondes et de le mettre à l'année du visage sont tolérantes à la chaleur, en pressant légèrement.
Le jus de citron est également contre les callosités, et contre les faibles avec du miel.
Il se détend jus pieds à friction.
Et même le jus de citron avec du miel, de la cannelle et l'eau chaude est la grippe.
Enfin, frotter les gencives avec le zeste de citron stimule les gencives.
R
Лимон Citrus limonum-Rutaceae - Aurantiaceae-.
"Блаженны" плод лимона.
И которые не используются.
Исключительные свойства только.
Диетические, лечебные и т.д.
Большинство использует лимона, но основные свойства общеизвестны.
Давайте посмотрим здесь близко, но то, что других целей может Нати, что не совсем известно.
Пусть synopsisome первого общего использования.
Пищевые продукты, в бесконечное.
Освежающие напитки.
"Приправа" закуску и т.д. и т.п.

Конечно, все распространенные виды основаны терапевтический эффект по-разному, однако есть и другие, более терапевтических применений, которые реже.
Лимонная в основном аскорбиновой препарат витамина С, содержащегося в большом количестве.
Является жаропонижающим, смягчения лихорадки в целом.
Хорошие лекарства в случаях грубой формы язв, где травматическим гангрена случаев дифтерии, спазмы желудка в случаях желтуха, стенокардии и некоторых кровотечение.
Чище крови, против рожи и при желтухе.
Оправдывают из "холестерин" (!) Использование серийной.
Не используйте горячую воду, потому что она разрушается или витамин С, они предпочтительно подслащенный медом.
Втирают в кожу головы предотвращает выпадение волос.
Является патентным и отбеливатель кожи - чаще всего или использовать 1 часть сока 3 части воды -.
Есть еще лимон противоядием для некоторых ядов, то медицинское руководство и полезным при артритах ревматизме.
Эфирное масло лимона в более общем тоники и количество 8g
червями фильма.
Кожура лимона также тонизирующее и слабительное газов кишечника.
Семена лимона в форме эмульсии жаропонижающее и глистогонное средство.
При бессоннице: сок лимона, апельсин в стакан вместе с двумя столовыми ложками меда, чтобы быть дополнены водой - немного перед сном -.
Лимон в конце tis'naftias.
Синтез: leminiou сок содержит лимонную кислоту, яблочную кислоту, экстракт горького и резинки.
"Из угли вещества вытащил горький, лимонен.
Кожура лимона содержится: эфирное масло, вечерни aourantini, галловую кислоту.
Эфирное масло лимона, очень известный (сущность де цитрон), используемый во многих случаях DPOS достаточно известный.
(Духи, лосьоны, мази, кремы и т.п.).
Вне общих способов, которыми вы использовать лимон в день, особенно терапевтическое использование и в фармацевтической инструкций, используемых в качестве настойки нефти, а elaiosakcharoucho т.д.
Для открытых лица поры кожи и примесей: «лимонной цедры 3:58 столовые ложки отрубей помещается в сумку.
Это sakkooli погружают в кипящую воду, через несколько секунд и положите ее на лицо ГОД терпимы к теплу, легким нажатием.
Лимонный сок также против мозолей и против слабых наряду с медом.
Он сам сок расслабляет ноги трения.
И даже лимонный сок с медом, корицей и горячей воды гриппа.
Наконец, протереть десны цедрой лимона стимулирует десны.
K
柠檬柑橘limonum芸香 - Aurantiaceae
有福的柠檬水果。
不使用。
优异的性能。
饮食,治疗等。
大多数使用柠檬,但一般人都知道的基本属性。
让我们在这里看到的接近,但其他用途NACHI,不太称为。
synopsisome的常见的用途。
食品制剂无尽。
清凉的饮料。
调味品开胃菜等等,等等。

当然,所有常见的用途是基于各种方式的治疗效果,但也有其他更罕见的治疗用途。
柠檬主要是包含大量的维生素C维生素C药物。
是解热,减轻发烧一般。
药品总破溃形式例白喉病例,外伤性坏疽例黄疸,心绞痛以及某些出血胃抽筋。
洁血液,反对丹毒,黄疸。
无罪的胆固醇(!)连续。
不要用太热的水,因为它被摧毁或维生素C,它们最好加蜜糖。
摩擦头皮,防止脱发。
专利和漂白皮肤 - 最通常使用的是1​​果汁3份水 -
仍有一定的毒药,然后医疗指南和有益风湿关节炎的柠檬解毒剂。
挥发油,柠檬更一般补品和量8
由蠕虫的电影。
柠檬的果皮也是肠道气体的滋补和润肠通便。
柠檬以乳液形式的种子是解热,驱虫药。
失眠:一个柠檬的汁,随着两汤匙蜂蜜再辅以水 - 在睡前一点点 - 橙色成玻璃。
柠檬最终tis'naftias
合成:leminiou汁含有柠檬酸,苹果酸,苦提取物和牙龈。
从物质的余烬拉苦,柠檬烯。
柠檬的果皮含有挥发油,晚祷aourantini,没食子酸。
挥发油,柠檬,非常有名(柚子精华德),在许多情况下使用,足够DPOS
(香水,洗剂,软膏剂,乳膏等)。
见的方法,使你每天都在使用柠檬,尤其是治疗用途和药品说明书,作为油酊,elaiosakcharoucho等以外
对于打开面部毛孔和皮肤杂质:24汤匙柠檬皮放在一个袋子的麸皮。
sakkooli蘸沸水,几秒钟,并把它宽容热,轻轻按压在脸上年度。
柠檬汁也对老茧,与蜂蜜一起反对的微弱。
他本人汁放松脚摩擦。
甚至柠檬汁,蜂蜜,肉桂和热水是流感。
最后,擦牙龈,刺激牙龈的柠檬皮