Donnerstag, 25. Juli 2013

Ποδόφυλλο

Ποδόφυλλο-Podophyllum peltatum-Berberidaceae-.
Είναι μικρό φυτό τής Αμερικής πού φθάνει σέ υψος μέχρι 30 έκ.
Τό στέλεχος του είναι άπλό, ευθύ, πολύ λείο, κοίλο, γραμμωτό.
Στήν κορυφή του παρουσιάζει δύο φύλλα μέ μίσχους.
Τά φύλλα αυτά είναι λεπτά καί πράσινα άπό επάνω, καί πολύ λεία.
Είναι σχιστά σέ 5-7 λοβούς και στο σύνολο παρουσιάζονται κυκλικά.
Έχει «ρίζωμα» μέ κονδύλους μεγάλους, που συνδέονται ματεξύ τους με νήματα σαρκώδη, που έρπουν.
Ό καρπός είναι «ρόγα» κιτρινωπή σφαιρική, πού κλείνει πολλούς σπόρους στρογγυλούς.
Οί καρποί αυτοί, πού είναι υπόξινοι άπό μερικούς λαούς τρώγονται.
Τό φυτό αυτό είναι αυτοφυές τής Καρολίνας.
Πολλαπλασιάζεται εύκολα άπό τίς ρίζες του.
Χρησιμοποιείται τό ρίζωμα του, τά φύλλα του καί τό στέλεχος του.
Τό ποδόφυλλο είναι καλό καθαρτικό.
Συνίσταται στίς περιπτώσεις έμφράξεων του σικοτιοϋ.
Είναι κατά τής άρθρίτιδος καί σέ μικρές δόσεις κατά τοϋ βρογχίτη καί τής αίμοπτύσεως.
Ακόμη, τροποποιεί τίς χοιράδες καί τίς παθήσεις τών αδένων.
Γίνεται χρήση του φυτου : Μέ σκόνη τών φύλλων καί του στελέχους (25-60 εκατοστά γραμ.).
Με σκόνη της ρίζας (1-3 γραμ.) και μέ τό ρετσίνι του (2-6 εκατοστά του γραμ.)
Χημικώς περιέχει: Ειδικό ρετσίνι.
(Ποδοφυλλίνη) και δύο άλλα ρετσίνια, τη «Μπερμπερίνη» και τή «Σαπωνίνη».

G
Podofyllo-Podophyllum peltatum-Berberidaceae-.
Es ist eine kleine Pflanze von Amerika erreicht eine maximale Höhe von 30 cm.
Der Stamm ist einfach, geradlinig, sehr glatt, hohl bar.
Obendrein präsentiert zwei Blätter mit Stielen.
Die Blätter sind dünn und grün von oben, und sehr glatt.
Ist in 5-7 Lappen schräg und alle vorgestellt zyklisch.
Hat "Rhizom" mit Mitteln große, fleischige matexy mit Garn Crawling verbunden.
Die Frucht ist "Titty" gelblich rund, geschlossen viele Samen Runde.
Die Frucht, die von einigen Leuten gegessen angesäuert wird.
Diese Pflanze ist heimisch in Carolina.
Leicht propagiert von seinen Wurzeln.
Verwendet die Rhizom, seine Blätter und Stengel.
DIE podofyllo gutes Abführmittel.
Empfohlen, dass Fälle Hindernisse sikotiou.
Arthritis ist in kleinen Dosen gegen Bronchitis UND DIE aimoptyseos.
Auch ändert seine Schweine und Erkrankungen der Drüsen.
Hergestellt Nutzung der Anlage: staubigen Blätter und der Stamm (25-60 cm g).
Pulver aus der Wurzel (1-3 Gramm) und das Harz (2-6 Zoll g)
Chemisch enthält: Spezielle Harz.
(Podophyllin) und zwei andere Harze, die "Bermperini" und "Saponin."

E
Podofyllo-Podophyllum peltatum-Berberidaceae-.
It is a small plant of America reaches a maximum height of 30 cm.
The stem is simple, straight, very smooth, hollow bar.
On top of presents two leaves with stems.
The leaves are thin and green from above, and very smooth.
Is slanted in 5-7 lobes and all presented cyclically.
Has "rhizome" with funds large, connected matexy with yarn fleshy crawling.
The fruit is "titty" yellowish round, closed many seeds round.
The fruit, which is acidulated by some folks eaten.
This plant is native of Carolina.
Easily propagated from its roots.
Uses the rhizome, its leaves and stem.
THE podofyllo good laxative.
Recommended that cases obstructions sikotiou.
Is arthritis in small doses against bronchitis AND THE aimoptyseos.
Even amends its pigs and diseases of the glands.
Made use of the plant: dusty leaves and the stem (25-60 cm g).
Powder of the root (1-3 grams) and the resin of (2-6 inches of g)
Chemically contains: Special resin.
(Podophyllin) and two other resins, the "Bermperini" and "saponin."
F
Podofyllo-Podophyllum peltatum-Berberidaceae-.
C'est une petite plante d'Amérique atteint une hauteur maximale de 30 cm.
La tige est droite très lisse, simple barre, creux.
En plus de présente deux feuilles avec des tiges.
Les feuilles sont minces et vert d'en haut, et très lisse.
Est inclinée en 5-7 lobes et le tout présenté de manière cyclique.
A "rhizome" avec des fonds importants, liés avec du fil matexy ramper charnue.
Le fruit est "titty" rond jaune, fermé de graines rondes.
Le fruit, qui est acidulée par quelques gens mangé.
Cette plante est originaire de la Caroline.
Facilement propagées à partir de ses racines.
Utilise les rhizomes, les feuilles et les tiges.
L'podofyllo bon laxatif.
Recommandé que les cas obstructions sikotiou.
Est-arthrite dans les petites doses contre la bronchite ET DES aimoptyseos.
Même modifie ses porcs et les maladies des glandes.
Feuilles poussiéreuses et la tige (25-60 cm g): utilisation de la plante fait.
Poudre de la racine (3.1 g) et de la résine de (2-6 pouces de g)
Chimiquement contient: résine spéciale.
(Podophylline) et deux autres résines, la "Bermperini" et "saponine."
R
Podofyllo-Podophyllum щитовидная-Berberidaceae-.
Это небольшое растение Америки достигает максимальной высоты 30 см.
Стебель простой, прямой, очень гладкая, полая бар.
На вершине представляет две листья со стеблями.
Листья тонкие и зеленые сверху, и очень гладкой.
Наклонена в 5-7 долей и все представленные циклически.
Имеет "корневище" на средства большие связанные с пряжей matexy мясистые сканирование.
Плоды "женская" желтоватые круглые, закрыты многие круглые семена.
Плоды, которые подкисленной некоторые люди едят.
Это растение родом из Каролины.
Легко размножается от своих корней.
Используются корневища, его листья и стебель.
Podofyllo хорошее слабительное.
Рекомендовал случаях sikotiou препятствий.
Такое артрит в малых дозах против бронхита и aimoptyseos.
Даже корректирует свои свиньи и заболеваниях желез.
Сделано использования растения: листья и пыльных шток (25-60 см г).
Порошок корня (1-3 грамма) и смолы (2-6 дюймов г)
Химически содержит: специальная смола.
(Podophyllin) и два других смол, "Bermperini" и "сапонин".
K
Podofyllo鬼臼小花小檗。
这是美国的一个小厂达到的最大高度为30厘米。
这一干就是简单,直接,非常流畅,空心杆。
顶部的两片叶子与茎。
叶薄,绿色以上,非常流畅。
5-7倾斜,所有循环。
根茎资金大,连接matexy纱肉质爬行。
水果是奶操轮,关闭了许多种子轮。
一些人吃它的果实酸化。
这家工厂是土生土长的卡罗来纳州。
从它的根容易传播。
使用的根茎,叶和茎。
良好的润肠通便podofyllo
推荐的案件障碍物sikotiou
是关节炎在反对支气管炎aimoptyseos的小剂量。
即使修订其生猪和疾病的腺体。
使用的植物:尘土飞扬的叶子和茎(25-60厘米克)。
的根目录(1-3克)粉末和树脂(2-6英寸克)
化学包含:特殊树脂。
(鬼臼树脂)和两个其它的树脂,的Bermperini甙。