Samstag, 27. Juli 2013

ΝυμφαίαΝυμφαία -Nymphea alba-Nympheaceae-
Νούφαρο -καί πλατομαντήλα του νερου, νεροκολοκυθιά, πλεμονόχορτο.
Το γνωστό Νούφαρο, πού αναπτύσσεται στά στεκούμενα νερά (φυτό υδρόβιο) μέ τήν τόσο ωραία εμφάνιση του είναι θεραπευτικώς χρήσιμο, ώς ελαφρό ναρκωτικό (Άνθη), ώς μαλακτικό κατευναστικό (ρίζα) καί ώς άναφροδισιακό.
Η χρήση του Νούφαρου συνιστάται ακόμη στίς περιπτώσεις παθήσεων τών νεφρών, τής κύστεως καί στίς περιπτώσεις δυσεντερίας.
Τό τσάι του είναι κατά τής αυπνίας, κατά τοϋ «ντελίριου» καί ακόμη κατά τών πνευματικών ενοχλήσεων.
Καί ακόμη ή χρήση τοΰ φυτου αύτου συνιστάται κατά του βήχα (τσάι άπό τά άνθη του) είναι δέ καί άντισπασμωδικό.
Λέγεται ότι τά φρέσκα φύλλα επουλώνουν τίς πληγές.
Έκτος άπό τά άνθη του Νούφαρου χρησιμοποιουνται ακόμη καί οί ρίζες, πού είναι πολύ χονδρές.
Τά άνθη του σέ λοσιόν είναι καθαριστικά το δέρματος.Η ρίζα του Νούφαρου περιέχει: γαλλικό όξύ, άμυλο, φυτικά οξέα, ταννίνη, και διάφορα αλάτια.

G
Nymphaea alba-Nymphea-Nympheaceae-
Lily-und platomantila Wasser, Kürbis, plemonochorto.
Die berühmten Seerosen, die in Teichen wächst, sind Wasserstraßen Gewässer (Wasserpflanze) mit so gut aussieht therapeutisch nützlich, weiche Drogen (Blumen) als beruhigende Weichmacher (root) und anafrodisiako.
Die Verwendung von Seerosen noch in Buchstaben Nierenerkrankungen, Blasenkrebs in Fällen von Ruhr empfohlen.
Tea ist Schlaflosigkeit im "Delirium" und sogar in der geistigen Störung.
Und immer noch die Verwendung dieser Pflanze wird empfohlen, wenn Husten (Tee aus den Blüten) ist Patent-und Antiepileptika.
Es wird gesagt, dass frisches Blatt Wunden heilt.
Abgesehen von den Blüten der Seerosen sogar die Wurzeln, die sehr dick ist eingesetzt.
Die Blumen in Lotionen ist die Reinigung der dermatos.I Lotoswurzel enthält: Gallussäure, Stärke, Phytinsäure, Tannin und verschiedene Salze.
E
Nymphaea-Nymphea alba-Nympheaceae-
Lily-and platomantila of water, pumpkin, plemonochorto.
The famous water lilies, that grows in ponds, waterways waters (aquatic plant) with such good looks are therapeutically useful, soft drugs (Flowers) as a soothing emollient (root) and anafrodisiako.
The use of water lilies still recommended in subparagraphs kidney disease, bladder in cases of dysentery.
Tea is insomnia in the "delirium" and even in the spiritual disturbance.
And still the use of this plant is recommended when cough (tea from the flowers of) is Patent and anticonvulsants.
It is said that fresh leaf heals wounds.
Apart from the flowers of water lilies even used the roots, which is very thick.
The flowers in lotions is cleaning the dermatos.I lotus root contains: gallic acid, starch, phytic acid, tannin, and various salts.
F
Nymphaea-Nymphea alba-nymphéacées-
Lily et platomantila d'eau, citrouille, plemonochorto.
Les célèbres nénuphars, qui pousse dans les étangs, les eaux des cours d'eau (plante aquatique) avec ces bons regards sont des médicaments thérapeutiquement utiles, douces (Fleurs) comme adoucissante et émolliente (root) et anafrodisiako.
L'utilisation de nénuphars toujours recommandé aux alinéas maladie des reins, de la vessie dans les cas de dysenterie.
Le thé est l'insomnie dans le «délire», et même dans la perturbation spirituelle.
Et encore l'utilisation de cette plante est recommandée lors de la toux (thé à partir des fleurs de) est le brevet et les anticonvulsivants.
Il est dit que feuilles fraîches guérit les blessures.
Mis à part les fleurs de nénuphars même utilisé les racines, ce qui est très épais.
Les fleurs dans les lotions nettoie la racine de lotus dermatos.I contient: acide gallique, de l'amidon, l'acide phytique, le tanin et divers sels.
R
Nymphaea-Нимфея Альба-Nympheaceae-
Лили и platomantila воды, тыква, plemonochorto.
Знаменитый кувшинки, которая растет в пруды, водные пути вод (водных растений) с такой внешностью являются терапевтически полезными, легкими наркотиками (цветы) как успокаивающее смягчающее (корень) и anafrodisiako.
Использование водяных лилий прежнему рекомендуется в подпунктах заболеваниях почек, мочевого пузыря в случаях дизентерии.
Чай бессонницы в "бред", и даже в духовной возмущения.
И все же использование этого растения рекомендуется при кашле (чай из цветков) является патентам и противосудорожных препаратов.
Он сказал, что свежих листьев заживляет раны.
Помимо цветы кувшинок даже использовали корни, которые очень толстая.
Цветы в лосьонах является очистка корневого dermatos.I лотоса содержится: галловую кислоту, крахмал, фитиновой кислоты, дубильные вещества, а также различные соли.
K
Nymphea尔巴Nympheaceae
百合和水,platomantila的南瓜,plemonochorto
著名的睡莲,生长在池塘,水道水域(水生植物),这么好的容貌疗有用,软性毒品(花)作为舒缓润肤(根)和anafrodisiako
莲仍建议使用分段肾脏疾病,膀胱痢疾病例。
茶是精神错乱,甚至精神障碍失眠。
仍然咳嗽(茶花)时,建议使用这种植物的专利和抗惊厥药。
有人说,鲜叶伤口愈合。
除了从睡莲的花朵,即使使用的根源,这是很厚。
在乳液中的花清洗的dermatos.I藕包含:没食子酸,淀粉,肌醇六磷酸,单宁酸,各种盐