Samstag, 27. Juli 2013

ΝτουλκαμάραΝτουλκαμάρα -Solanum dulcamara-Solanaceae-.
Φυτό πολύ συγγενικό του γνωστού Στύφνου, άλλά πολύ μεγαλύτερο.
Τό συναντούμε σέ όλη τήν Ελλάδα σέ μέρη σκιερά, υγρά.
Είναι μικρός θάμνος μέ ανάπτυξη κληματώδη μέχρι δύο μέτρα.
Είναι φυτό λείο ή χνουδωτό.
Ό φλοιός του είναι πικρός ένώ τό ξύλο του είναι γλυκό.
Είναι ποώδες μέ διακλαδώσεις.
Τά φύλλα του είναι ωοειδή μυτερά μέ σκουροπράσινο χρώμα, ακέραια άλλά συχνά τά ανώτερα διαιρούνται σέ τρία τμήματα.Τά άνθη του είναι μώβ μέ διάταξη «κυματώδη» ό καρπός του, «ρόγα» ωοειδής, κόκκινος πού όταν ωριμάσει είναι κρεμαστός.
Ή ρίζα του νηματώδης.
Τό στέλεχος του κληματώδες στηρίζεται στά γειτονικά φυτά
Χρησιμοποιείται τό στέλεχος τοϋ φυτου, πού δταν είναι φρέσκο εχει δυσάρεστη μυρωδιά, Όταν όμως ξεραθεί χάνει τή μυρωδιά αυτή.
Η συλλογή του φυτου γίνεται τήν άνοιξη ή στό τέλος του φθινοπώρου.Είναι φυτό καθαρτικό.
Συνίσταται κατά του χρόνιου πνευμονικού1 κατάρρου.
Κατά τών ρευματικών καί αρθριτικών πόνων.
Κατά του έρπη καί του εκζέματος.
Είναι ακόμη διουρητικό καί έφιδρωτικό.
Περιέχει «Σολανίνη» άλλά σέ πολύ μικρή ποσότητα γιά τό λόγο αυτό παίρνεται καί σέ αρκετή ποσότητα γιά νά άποδώση τίς Ιδιότητες του.

Η χρήση του γίνεται συνήθως μέ έγχυμα ή αφέψημα ή έμβρεγμα σέ νερό ζεστό ή κρύο.
Έγχυμα (20 γρ.
σέ ένα λίτρο νερό).
Υδατικό εκχύλισμα (0,5 - 2 γραμ.) Χρησιμοποιείται καί σέ σκόνη (0,5 - 2 γρ.) καί μέ άλλα φαρμακευτικά παρασκευάσματα .
Χημικώς περιέχει: Σολανίνη, ντουλκαμαρίνη, εκχύλισμα γλυκόπικρο, κόμμι, γλοιινη, κερί, ρητίνη πού περιέχει βενζοΐκό όξύ καί διάφορα άλατα.
G
Ntoulkamara-Solanum Dulcamara-Solanaceae-.
Pflanze sehr berühmter Vetter, der mürrische, aber viel größer.
Es wird in ganz Griechenland in schattigen Orten Flüssigkeiten gefunden.
Es ist ein kleiner Strauch mit Entwicklung klimatodi bis zu zwei Metern.
Plant ist glatt oder rau.
Die Rinde ist bitter Während Holz ist süß.
Es ist krautige mit einem Zweig.
Die Blätter sind oval mit spitzen dunkelgrüne Farbe, sondern oft ganze tritt drei tmimata.Ta Blumen geteilt werden mit Bereitstellung "wellig" Die Frucht des "Titty 'oval, rot, wenn sie reif ist, hängen lila.
Die Wurzel des Nematoden.
Der Stamm von klimatodes verlassen sich auf benachbarten Pflanzen
Gebrauchtwagen der Stamm der Pflanzen, die frisch ist DTAN unangenehmen Geruch hat, aber wenn sie getrocknet verliert seinen Geruch.
Die Sammlung der Anlage ist im Frühjahr oder am Ende der Anlage fthinoporou.Einai Abführmittel.
Besteht der chronischen Katarrh pnefmonikou1.
In rheumatischen und arthritischen Schmerzen.
Gegen Herpes und Ekzeme.
Es ist immer noch ein Diuretikum und schweißtreibend.
Enthält "Solanin", aber in sehr geringen Mengen aus diesem Grund nimmt und in ausreichenden Mengen, um seine Eigenschaften durchzuführen.

Seine Verwendung ist in der Regel durch Infusion oder Dekokt oder Einweichflüssigkeit in Wasser heiß oder kalt gemacht.
Injektat (20 g.
in einem Liter Wasser).
Wässriger Extrakt (0,5 bis 2 g) in Pulverform (0,5 bis 2 g.) Und anderen pharmazeutischen Zubereitungen verwendet.
Chemisch enthält: Solanin, ntoulkamarini Extrakt, bittersüß, gum gloiini, Wachs, Harz, Benzoesäure und verschiedene Salze.
E
Ntoulkamara-Solanum dulcamara-Solanaceae-.
Plant very famous cousin the crabbed, but much larger.
It is found throughout Greece in places shaded fluids.
It is a small shrub with development klimatodi up to two meters.
Plant is smooth or rough.
The bark is bitter While wood is sweet.
It is herbaceous with a branch.
The leaves are oval with pointed dark green color, but often whole shall be divided into three tmimata.Ta flowers are purple with provision "wavy" The fruit of 'titty' oval, red when ripe is hanging.
The root of the nematode.
The strain of klimatodes rely on neighboring plants
Used the strain of plant that is fresh dtan has unpleasant odor, but when dried loses its smell.
The collection of the plant is in the spring or at the end of fthinoporou.Einai plant laxative.
Consists of chronic catarrh pnefmonikou1.
In rheumatic and arthritic pains.
Against herpes and eczema.
It is still a diuretic and diaphoretic.
Contains "Solanine" but in very small quantities for this reason takes and in sufficient quantities to perform its properties.

Its use is usually made by infusion or decoction or steep liquor in water hot or cold.
Injectate (20 g.
in one liter of water).
Aqueous extract (0.5 to 2 g) is used in powder (0.5 to 2 g.) And other pharmaceutical preparations.
Chemically contains: Solanine, ntoulkamarini extract, bittersweet, gum gloiini, wax, resin containing benzoic acid and various salts.

F
Ntoulkamara-Solanum dulcamara-Solanacées-.
Plante très célèbre cousin, le bourru, mais beaucoup plus grande.
On le trouve dans toute la Grèce dans les lieux ombragés fluides.
C'est un petit arbuste avec le développement klimatodi jusqu'à deux mètres.
L'usine est lisse ou rugueuse.
L'écorce est amère Bien que le bois est doux.
Il est herbacée avec une branche.
Les feuilles sont ovales avec pointes de couleur vert foncé, mais souvent ensemble sont divisés en trois fleurs tmimata.Ta sont pourpres avec des dispositions "ondulé" Le fruit de forme ovale 'Titty', rouge à maturité est suspendu.
La racine du nématode.
La souche de klimatodes s'appuyer sur les plantes voisines
La souche de plante qui est utilisée DTAN frais a une odeur désagréable, mais quand séché perd son odeur.
La collecte de la plante est au printemps ou à la fin de fthinoporou.Einai laxatif végétal.
Se compose de catarrhe chronique pnefmonikou1.
Dans les douleurs rhumatismales et arthritiques.
Contre l'herpès et l'eczéma.
Il est encore un diurétique et sudorifique.
Contient "solanine" mais en très petites quantités, pour cette raison et prend en quantités suffisantes pour s'acquitter de ses propriétés.

Son utilisation est généralement faite par infusion ou décoction ou la liqueur de trempage dans l'eau chaude ou froide.
Injectat (20 g.
dans un litre d'eau).
Extrait aqueux (0,5 à 2 g) est utilisé en poudre (0,5 à 2 g.) Et autres préparations pharmaceutiques.
Contient des produits chimiques: solanine, extrait ntoulkamarini, douce-amère, gomme gloiini, cire, résine contenant de l'acide benzoïque et de différents sels.
R
Ntoulkamara-Solanum Dulcamara-пасленовых-.
Завод очень известный двоюродный брат неразборчивый, но гораздо больше.
Оказывается, по всему Греции в местах затененных жидкостей.
Это небольшой кустарник с развитием klimatodi до двух метров.
Завод является гладкой или шероховатой.
Кора дерева Хотя горькая сладкая.
Это травянистое ветке.
Листья овальные с заостренными темно-зеленого цвета, но часто целом должно быть разделено на три tmimata.Ta цветами являются фиолетовый с положения "волнистые" Плод "женская" овальные, красные при созревании висит.
Корень нематоды.
Штамм klimatodes полагаться на соседних растений
Использовали штамм завода, который является новым DTAn имеет неприятный запах, но после высыхания теряет запах.
Коллекция растений весной или в конце слабительное fthinoporou.Einai завода.
Состоит из хронических катарах pnefmonikou1.
В ревматического артрита и болей.
Против герпеса и экземы.
Он по-прежнему мочегонное и потогонное средство.
Содержит "Соланин", но в очень малых количествах по этой причине происходит и в количествах, достаточных для выполнения своих свойств.

Его использование, как правило, сделаны настоя или отвара или экстракта в воде горячим или холодным.
Инъектата (20 г.
в одном литре воды).
Водный экстракт (от 0,5 до 2 г) используют в виде порошка (от 0,5 до 2 г). И других фармацевтических препаратов.
Химически содержит: соланин, ntoulkamarini экстракт, горько, камедь gloiini, воск, смола, содержащая бензойную кислоту и различные соли.
K
Ntoulkamara龙杜尔卡马拉茄科。
难辨的植物非常有名的表弟,但要大得多。
它被发现在整个希腊的地方阴影流体。
这是一个与发展klimatodi高达两米的小灌木。
厂是光滑或粗糙。
虽然木材是苦是甜的树皮。
它是草本分支。
尖暗绿色的叶子是椭圆形的,但往往是整个应分为三个tmimata.Ta花是紫色的规定波浪形的水果奶操椭圆形,熟时红色挂。
线虫。
应变的klimatodes依靠对周边植物
二手株植物,是新DTAN的有难闻的气味,但是当干失去它的气味。
收集的植物在春季或在年底的fthinoporou.Einai植物通便。
由慢性卡他pnefmonikou1的。
风湿和关节炎疼痛。
对疱疹和湿疹。
它仍然是利尿和发汗。
包含龙葵素,但这个原因,需要在非常小的数量和足够的数量,以履行其性能。

它的使用通常是由输液或煎汤,或在过热或过冷的水浆。
注射液(20克。
在一公升的水)。
粉末(0.52克)及其它药物制剂中使用的含水提取物(0.52克)。
化学含有龙葵碱,ntoulkamarini提取物,酸甜苦辣,gloiin​​i树胶,蜡,树脂含有苯甲酸和各种盐类