Sonntag, 28. Juli 2013

βρούβες

Οι βρούβες είναι αυτοφυείς στην Ελλάδα και επιστημονικά ονομάζονται Sinapis. Υπάρχουν τρία υποείδη, η Sinapis Alba (άσπρη), η Sinapis Nigra (μαύρη) και Sinapis Arvensis (άγρια). Η διαφορά τους βρίσκεται στο χρώμα των νευρώσεων που έχουν τα φύλλα τους, στο αρχικό στάδιο βλάστησης όταν σχηματίζουν ροζέτα.
Συγγενές και πολύ όμοιο με το
Sinapis είναι και το είδος Brassica. Στην οικογένεια των φυτών αυτών (Cruciferae - Σταυρανθή) ανήκει και η βιολέτα.
Τα σινάπια (βρούβες) βγαίνουν σε ηλιόλουστα και ασβεστώδη εδάφη. Δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό και τα βρίσκουμε, ιδιαίτερα το μαύρο, σε χωράφια, ερειπωμένους τοίχους, υποβαθμισμένα και μπαζωμένα εδάφη, σκουπιδότοπους και σαν ζιζάνιο στους σπαρμένους με στάρι αγρούς. Και φυσικά βλασταίνει μέσα στην Αθήνα, αρκεί να βρει ελεύθερο έδαφος. Ανθίζει από τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο.
Τα άνθη σχηματίζουν βότρυ και αποτελούνται από τέσσερα πέταλα σε σχήμα σταυρού. Η φωτογραφία του ποστ είναι περσινή (17 Νοεμβρίου 2006) από όψιμη άνθηση μια λαψανόβρουβας.
Από την αρχαιότητα οι σπόροι του σιναπιού πιστεύεται ότι έχουν διεγερτικές ικανότητες. Από τους σπόρους του παράγεται η μουστάρδα. Οι σπόροι της μαύρης βρούβας χρησιμοποιούνται για παραγωγή φαρμάκων.
Στην μαγειρική γίνεται χρήση της άσπρης και της άγριας ποικιλίας. Βράζονται τα φύλλα και κυρίως τα βλαστάρια. Στο βράσιμο δίνουν μια κάπως βαριά μυρωδιά, παρόμοια με του μπρόκολου. Αποδίδουν μία ελαφρώς καυστική γεύση, πικρή, που παντρεύεται με την γεύση του λαδιού και πηγαίνει άριστα με τα ψάρια.
Die vrouves wachsen in Griechenland, wissenschaftlich genannt Sinapis wild. Es gibt drei Unterarten, die Sinapis alba (weiß), die Sinapis nigra (schwarz) und Sinapis arvensis (wild). Der Unterschied ist die Farbe der Rippen mit Blättern, in der Anfangsphase der Vegetation bildet eine Rosette.
Angeborene und sehr ähnlich zu Sinapis ist die Art Brassica. Die Familie dieser Pflanzen (Cruciferae - Kreuzblütler) gehört und Violett.
Der Senf (vrouves) in sonniger und kalkhaltigen Böden kommen. Es gibt bestimmte Anforderungen in Wasser und zu finden, vor allem die schwarzen, auf Feldern, verfallene Mauern und Reste von Schutt abgebaut Rampen, Deponien und als Unkraut in Weizenfeldern übersät mit. Und natürlich in Athen keimen, um genügend freies Land zu finden. Sie blüht von Mai bis Oktober.
Die Blüten bilden Traversen, bestehend aus vier kreuzförmig Blütenblätter. Das Foto ist von der Post im vergangenen Jahr (17. November 2006) mit einer späten Blüte lapsanovrouvas.
Von den alten Zeiten, werden Senfkörner vermutlich stimulatorische Kapazität haben. Aus den Samen der Senf produziert. Die Samen der schwarzen vrouvas benutzt, um Medikamente zu produzieren.
Im kulinarischen Einsatz ist aus weißem und wilden Sorte. Kochen Sie die Blätter und Triebe meist. In kochendem gibt einen etwas schweren Geruch, ähnlich wie Brokkoli. Sie schreiben einen leicht ätzenden Geschmack, bitter, nach dem Geschmack des Öls verheiratet und passt gut zu Fisch.

The vrouves grow wild in Greece, scientifically called Sinapis. There are three subspecies, the Sinapis Alba (white), the Sinapis Nigra (black) and Sinapis Arvensis (wild). The difference is the color of the ribs with leaves, at the initial stage of vegetation forms a rosette.
Congenital and very similar to Sinapis is the type Brassica. The family of these plants (Cruciferae - cruciferous) owned and violet.
The mustard (vrouves) come in sunny and calcareous soils. There are specific requirements in water and find, especially the black, in fields, ruined walls, and degraded remnants of rubble ramps, dumps and as a weed in wheat fields strewn with. And of course germinate within Athens, to find enough free land. It blooms from May to October.
The flowers form trusses, consisting of four cruciform petals. The photo is of the post in last year (17 November 2006) with a late flourish lapsanovrouvas.
From ancient times, mustard seeds are believed to have stimulatory capacity. From the seeds of the mustard produced. The seeds of black vrouvas used to produce medicines.
In culinary use is made of white and wild variety. Boil the leaves and shoots mostly. In boiling gives a somewhat heavy odor, similar to broccoli. They attribute a slightly caustic taste, bitter, married to the taste of the oil and goes well with fish.