Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠλαντάγκοΠλαντάγκο-Plantago Psyllium-Plantagina-ceae-
Φυτό μάλλον μικρό, ετήσιο, κοινότατο γνωστό ως : ψυλλόχορτο, νεροκόνιζα κλπ.
Πολλά άλλα είδη τα συναντούμε στην Ελλάδα μεταξύ αυτών είναι τό λογχοειδές (Plantago lanceolata, L.) και τό μείζον (Planago major, L.) πολύ γνωστά μέ τό όνομα Πεντάνευρα.
Η συλλογή του φυτού γίνεται τήν άνοιξη.
Τό είδος (
Plantago coronopus) είναι οί γνωστοί «πετεινοί» ή κοκοράκια.
Ή διαφορά άπό τά άλλα βρίσκεται στά φύλλα.
Όλα τά είδη του γένους Πλαντάγκο έχουν παραπλήσιες Ιδιότητες.
Είναι φυτά στυπτικά και σταματούν τις αίμορραγίες.
Θεωρούνται τά φύλλα τους ως θεραπευτικά τών πληγών.
Είναι μαλακτικά, Ιδιαίτερα τό Π.
ψύλλιο.
Τό Κορονόπους χρησιμοποιείται καί ως διουρητικό.
Ένα άλλο Πλαντάγκο : Τό Άλίσμα Πλαντάγκο, πιστεύεται ότι είναι κατά τής επιληψίας (σκόνη τής ρίζας του).
Τό «Πεντάνευρο» πιστεύεται ότι ελαττώνει τό «Λεύκωμα».
Είναι φυτό πού περιέχει αρκετό ασβέστιο.
G
Plantagko-Plantago Psyllium-Plantagina-ceae-
Pflanze eher klein, jährlich, koinotato bekannt als: psyllochorto, nerokoniza usw.
Viele andere Arten, die in Griechenland unter diesen begegnet, ist der Speer (Plantago lanceolata L.) und großen (Planago major, L.) sehr vertraut mit dem Namen Wegerich.
Die Sammlung von Obst erfolgt im Frühjahr.
Die Arten (Plantago coronopus) sind die bekannten "Schwänze" oder Rocker.
Der Unterschied zu den anderen in den Blättern gefunden.
Alle Arten der Gattung plantagko haben ähnliche Eigenschaften.
Pflanzen sind adstringierend und die Blutung zu stoppen.
Die Blätter werden als therapeutische Heilung betrachtet.
Ist weich, besonders P.
Flohsamen.
DIE Koronopous als Diuretikum verwendet.
Ein weiterer plantagko: Die Alicia plantagko, geglaubt, um Epilepsie (Staub des root) sein.
Die "Banane" wird angenommen, dass das "Scrapbook" zu reduzieren.
Es ist eine Pflanze, die ausreichend Kalzium enthält.
E
Plantagko-Plantago Psyllium-Plantagina-ceae-
Plant rather small, annual, koinotato known as: psyllochorto, nerokoniza etc.
Many other species encountered in Greece among these is the spear (Plantago lanceolata, L.) and major (Planago major, L.) very familiar with the name plantain.
The collection of fruit occurs in the spring.
The species (Plantago coronopus) are the known "cocks" or rockers.
The difference with the others found in the leaves.
All species of the genus plantagko have similar properties.
Plants are astringent and stop the bleeding.
The leaves are considered as therapeutic healing.
Is softening, particularly P.
psyllium.
THE Koronopous used as a diuretic.
Another plantagko: The Alicia plantagko, believed to be epilepsy (dust of the root).
The "plantain" is believed to reduce the "Scrapbook".
It is a plant that contains enough calcium.
F
Plantagko-Plantago psyllium Plantagina-ceae-
Plante plutôt petite, annuel, koinotato connu comme: psyllochorto, etc nerokoniza
Beaucoup d'autres espèces rencontrées en Grèce entre eux est la lance (Plantago lanceolata, L.) et les grands (Planago majeur, L.) très familier avec le nom plantain.
La collecte de fruits a lieu au printemps.
L'espèce (coronopus Plantago) sont les «coqs» connus ou des rockers.
La différence avec les autres présents dans les feuilles.
Toutes les espèces du genre plantagko ont des propriétés similaires.
Les plantes sont astringentes et arrêter le saignement.
Les feuilles sont considérés comme des soins thérapeutiques.
Est adoucissante, en particulier P.
psyllium.
LES Koronopous utilisé comme diurétique.
Un autre plantagko: Le Alicia plantagko, considéré comme l'épilepsie (poussière de la racine).
Le "plantain" est censé réduire le «Scrapbook».
C'est une plante qui contient suffisamment de calcium.
R
Plantagko-Подорожник Подорожник-Plantagina-КЭАЭ-
Завод довольно маленький, годовой, koinotato известен как: psyllochorto, nerokoniza т.д.
Многие другие виды встречаются в Греции среди них является копье (Plantago Lanceolata, L.) и крупных (основных Planago, L.) очень знакомы с именем подорожника.
Сбор плодов происходит весной.
Видов (Plantago coronopus) являются известными "петухами" или рокеров.
Разница с другими находится в листьях.
Все виды рода plantagko обладают похожими свойствами.
Растения вяжущее и остановить кровотечение.
Листья рассматриваются в качестве терапевтических заживления.
Размягчения, особенно P.
Подорожник.
Koronopous используется как мочегонное средство.
Другой plantagko: Алисия plantagko, считается, что эпилепсия (пыль корня).
"Подорожник", как полагают, чтобы уменьшить "Форум".
Это растение, которое содержит достаточное количество кальция.
K
Plantagko车前子车前子Plantagina
植物相当小,年度,koinotato为:psyllochorto nerokoniza
其中在希腊遇到的其他许多物种是矛(车前子杉木,L.)和重大(L.)主要Planago,非常熟悉的名字芭蕉。
收集的水果在春季发生。
物种(车前子coronopus)是著名的摇滚乐。
叶片中的其他人发现的不同之处。
所有属plantagko的的物种具有类似的性质。
植物涩止血。
叶子被认为是治疗愈合。
软化,特别是体育
车前子。
用作利尿Koronopous
另一个plantagko:的艾丽西亚plantagko的,被认为是癫痫(根灰尘)。
车前草认为是减少贴簿
它是一种植物,含有足够量的钙