Samstag, 27. Juli 2013

Το μοσχοκάρυδοΤο μοσχοκάρυδο
Μπαχαρικό το οποίο προέρχεται από το αειθαλές δέντρο
Myristica Fragrans και συναντιέται στα νησιά Μολούκας, στην Ινδονησία και στα νησιά των Μπαχαρικών, τα οποία θεωρούνται χώρα καταγωγής του. Η μοσχοκαρυδιά είναι ένα δέντρο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 20 μέτρα ύψος. Η καρποφορία του αρχίζει 8 χρόνια μετά τη σπορά, η μέγιστη απόδοσή του είναι σε ηλικία 25 ετών και συνεχίζει έως και την ηλικία των 60 ετών -ίσως και περισσότερο. Ο καρπός μοιάζει με το βερίκοκο και στο εσωτερικό του βρίσκεται το μοναδικό καφέ σπέρμα περιβαλλόμενο από ένα πορφυρό περίβλημα, το μασίς. Μετά τη συγκομιδή, τα μοσχοκάρυδα μεταφέρονται στον τόπο επεξεργασίας, όπου το μασίς αποχωρίζεται και ξηραίνεται και τα σπέρματα ξηραίνονται στον ήλιο και γυρίζονται δυο φορές την ημέρα για δυο περίπου μήνες. Κατά την ξήρανση η ψίχα μαραίνεται και αποχωρίζεται από το περίβλημά της. Σπάζοντας το κέλυφος, συλλέγεται μόνο η ψίχα.


Το μοσχοκάρυδο περιέχει αιθέριο έλαιο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, στη σαπουνοποιία και ως καρύκευμα. Εχει επίσης θεραπευτικές ιδιότητες. ΟΙ Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν ως θυμίαμα και γύρω στα 1600 μ.Χ. απέκτησε ιδιαίτερη εμπορική σημασία ως ακριβό μπαχαρικό στο Δυτικό κόσμο.

Το μοσχοκάρυδο έχει έντονη και κάπως γλυκιά γεύση ενώ χρησιμοποιείται για να δώσει άρωμα σε πολλά αρτοσκευάσματα, σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής, σε κρέατα, λαχανικά, σάλτσες, τυριά και σε
cocktails όπως τα εγκ-νόγκ. Κυκλοφορεί σε σκόνη, πιο γευστικό όμως είναι τριμμένο από το φρέσκο
καρπό.

χοιρινό (ψητό, φιλέτο), βόδι (ψητό, φιλέτο, γκούλας), βοδινό κιμά, μοσχάρι ψητό, αρνί (ψητό, σπάλα, μπούτι), κυνήγι ψητό, γογγύλια, άσπρο λάχανο, πουλερικά κατσαρόλας, ψάρια κατσαρόλας, κουνουπίδι, σπανάκι, φασολάκια, αρακάς, σπαράγγια, μπεσαμέλ, λαχανικά, σάλτσες, τυριά
G
Muskatnuss
Spice, die aus dem immergrünen Baum Myristica Fragrans kommt und trifft den Molukken, Indonesien und die Spice Islands, als das Ursprungsland. Die Muskatnuss ist ein Baum, erreichen bis zu 20 Meter in der Höhe. Die Fruchtkörper beginnt acht Jahre nach der Aussaat ist die maximale Leistung im Alter von 25 und dauert bis zum Alter von 60 Jahren, vielleicht mehr. Das Handgelenk-wie Aprikose und im Inneren des einzigartigen Kaffee Samen von einem lila-Beschichtung, Masis umgeben. Nach der Ernte, der Verarbeitung, wobei Muskatnuss Masis abgetrennt und übertragen, und die Samen werden in der Sonne getrocknet und drehte sich zweimal am Tag für etwa zwei Monate. Beim Trocknen Kernel welk und getrennt vom Gehäuse. Breaking the Shell gesammelt nur den Kernel.
Enthält Muskatnuss ätherisches Öl, das in der Parfümerie verwendet wird, in Seife und Würze.
Es hat auch heilende Eigenschaften. Die Römer verwendeten es als Weihrauch um 1600 n. Chr. erworben großer kommerzieller Bedeutung als teuerste Gewürz in der westlichen Welt.
Muskat hat eine starke und etwas süßen Geschmack und wird verwendet, um den Geschmack zu viele Backwaren zu geben, Süßwaren, Fleisch, Gemüse, Soßen, Käse und Cocktails wie SYS-Nog. In Pulverform wird mehr lecker, sondern aus der frischen Frucht zerkleinert.
Schweinefleisch (Braten, Filet), Rind (gegrilltes Steak, Gulasch), Hackfleisch, Roastbeef, Lamm (Braten, Schulter, Oberschenkel), Jagd Braten Rüben, Weißkraut, Geflügel-Eintopf, Fisch-Eintopf, Blumenkohl, Spinat, grüne Bohnen , Erbsen, Spargel, Sauce, Gemüse, Soßen, Käse
E
Nutmeg
Spice that comes from the evergreen tree Myristica Fragrans and meets the Moluccas, Indonesia and the Spice Islands, considered the country of origin. The Nutmeg is a tree that can reach up to 20 meters in height. The fruiting begins eight years after sowing, the maximum performance is at age 25 and continues until the age of 60 years-maybe more. The wrist-like apricot and located inside the unique coffee seed surrounded by a purple plating, Masis. After harvesting, the nutmeg transferred at processing wherein Masis separated and dried, and the seeds are dried in the sun and turned twice a day for about two months. When drying kernels withered and separated from the casing. Breaking the shell collected only the kernel.
Contains nutmeg essential oil, which is used in perfumery, in Soap and seasoning. It also has healing properties. The Romans used it as incense around 1600 AD acquired great commercial importance as expensive spice in the Western world.
Nutmeg has a strong and somewhat sweet flavor and is used to give flavor to many baked goods, to confectionary, meat, vegetables, sauces, cheeses and cocktails such as SYS-Nog. Available in powder, more delicious but is crushed from the fresh fruit.
pork (roast, tenderloin), ox (grilled, steak, goulash), minced beef, roast beef, lamb (roast, shoulder, thigh), hunting roast turnips, white cabbage, poultry stew, fish stew, cauliflower, spinach, green beans , peas, asparagus, sauce, vegetables, sauces, cheeses
F
Muscade
Spice qui vient de l'arbre à feuilles persistantes Myristica fragrans et répond aux Moluques, en Indonésie et les îles aux épices, considéré comme le pays d'origine. La noix de muscade est un arbre qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. La fructification commence huit ans après le semis, le rendement maximum est à 25 ans et se poursuit jusqu'à l'âge de 60 ans, voire plus. Le poignet comme abricot et situé à l'intérieur de la graine de café unique entouré par un revêtement violet, Masis. Après la récolte, la noix de muscade transféré à la transformation dans laquelle Masis séparée et séchée, et les graines sont séchées au soleil et se tourna deux fois par jour pendant environ deux mois. Lors du séchage de grains desséché et séparée du boîtier. Briser la coquille recueilli seulement le noyau.
Contient des noix de muscade huile essentielle, qui est utilisé en parfumerie, en savonnerie et assaisonnement. Il a également des propriétés curatives. Les Romains l'utilisaient comme encens vers 1600 ANNONCE acquis une grande importance commerciale comme épice chère dans le monde occidental.
Noix de muscade a une saveur forte et légèrement sucré et est utilisé pour donner de la saveur à beaucoup de pâtisseries, de confiseries, viande, légumes, sauces, fromages et cocktails tels que SYS-Nog. Disponible en poudre, plus délicieux, mais est écrasé du fruit frais.
porc (rôti, filet), le bœuf (grillades, steak, goulasch), viande hachée, rôti de bœuf, de l'agneau (rôti, l'épaule, la cuisse), les navets chasse rôti, chou blanc, le ragoût de volaille, ragoût de poisson, chou-fleur, les épinards, les haricots verts , les pois, les asperges, sauce, légumes, sauces, fromages
R
Мускатный орех
Специя, которая происходит от вечнозеленого дерева Myristica Fragrans и отвечает Молуккских островов, Индонезии и островам пряностей, считается страной происхождения.
Мускатный орех является дерево, которое может доходить до 20 метров в высоту. Плодоношение начинается через восемь лет после посева, максимальная доходность не является в возрасте 25 лет и продолжается до достижения ими возраста 60 лет, может и больше. Запястья, как абрикос и расположен внутри уникального семян кофе окружении фиолетовых покрытия, Масис. После сбора урожая, мускатный орех передаются при обработке которого Масис отделяют и сушат, и семена сушат на солнце и повернул два раза в день в течение двух месяцев. При сушке зерна сухой и отделен от корпуса. Разорвать оболочку собраны только ядро.
Содержит эфирное масло мускатного ореха, который используется в парфюмерии, мыла и приправы. Он также обладает целебными свойствами. Римляне использовали его в качестве ладана вокруг 1600 г. приобрела большое промысловое значение, как дорогая специя в западном мире.
Мускатный орех обладает сильным и несколько сладковатым вкусом и используется, чтобы дать вкус многих хлебобулочных изделий, в кондитерские изделия, мясо, овощи, соусы, сыры и коктейлей, таких как SYS-моголь. Доступна в виде порошка, более вкусные, но дробится из свежих фруктов.
свинины (мясо, вырезка), бык (на гриле, стейк, гуляш), фарш из говядины, жареная говядина, баранина (жареная, плечо, бедро), охота жареная репа, белокочанная капуста, тушеная птица, тушеная рыба, цветная капуста, шпинат, зеленые бобы , горох, спаржа, соус, овощи, соусы, сыры
K
肉豆
香料来自常青树肉豆蔻,并符合摩鹿加群岛,印度尼西亚和香料群岛,认为原产国。肉豆蔻是一棵树可以达到20米的高度。播种8年后开始挂果最大的表现是在25并继续直到年龄60也许更多手腕像杏和位于四周由紫色电镀,马西斯里面的独特的咖啡种子获后,分离并干燥处理,其中马西斯肉豆蔻转移,并在太阳下晒干的种子,约两个月,一天两次转向干燥枯萎的核心并从所述壳体分离。破壳收集只有内核。
含有肉豆蔻精香水香皂和调味料。它还具有愈合伤口的特性罗马人用它作为香公元1600年左右获得了巨大的商业重要性因为昂贵的香料在西方世界。
肉豆蔻有一个强大而略带甜味的味道是用来给许多焙烤食品糖果肉类蔬菜调味酱奶酪和鸡尾酒比如SYS-木栓风味。有粉末更美味但被击碎的新鲜水果。
猪肉烤里脊肉),烧烤牛排炖牛肉),碎牛肉烤牛肉羊肉大腿),狩猎烤萝卜白菜家禽炖焖鱼花椰菜菠菜四季豌豆芦笋酱油蔬菜调味酱奶酪