Donnerstag, 25. Juli 2013

Πικροδάφνη ΡοδοδάφνηΡοδοδάφνη
Η ροδοδάφνη είναι ένας αειθαλής θάμνος που ενδημεί στη Μεσόγειο. Το όνομα αναφέρεται σε δύο είδη: το
Nerium oleander (κοινή ροδοδάφνη) και το Thevetia peruviana (κίτρινη ροδοδάφνη). Και τα δύο είδη περιέχουν καρδιακές γλυκοσίδες, ουσίες με επιδράσεις παρόμοιες της διγοξίνης.
Χρησιμοποιούμενα μέρη:
-ανεπαρκείς πληροφορίες-
Δράση:
-κατά του καρκίνου
-κατά της Συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας
Δοσολογία:
Δεν υπάρχουν προτυποποιημένα ή καλά μελετημένα δοσολογικά σχήματα για τη ροδοδάφνη, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά διάφορες δόσεις. Εξαιτίας του σημαντικού βαθμού τοξικότητας, η ροδοδάφνη καλό είναι να αποφεύγεται.
Πιθανές παρενέργειες:
-εξάνθημα, ναυτία, εμετός, εφίδρωση, στομαχόπονος, κόπωση, υπνηλία, διάρροια με αίμα, επιληπτική κρίση, πονοκέφαλος, στομαχικοί σπασμοί, σύγχυση, διαταραχές στην όραση, συσταλμένες κόρες, περιφερική νευροπάθεια, αδυναμία, κατάθλιψη, μυϊκοί σπασμοί, νεφρική ανεπάρκεια, αρρυθμία, αναισθησία, ευερεθιστότητα, ταχύπνοια, θάνατος.
G
Rhododendron
Der Oleander ist ein immergrüner Strauch, der im Mittelmeer endemisch ist. Der Name bezieht sich auf zwei Arten: die Nerium oleander (gemeinsame oleander) und Thevetia peruviana (gelbe Oleander). Beide Arten enthalten Herzglykoside, Stoffe mit ähnlicher Wirkung von Digoxin.
Gebrauchte Teile:
Information-poor-
Aktion:
Anti-Krebs
Vor-kongestiver Herzinsuffizienz
Dosierung:
Es gibt keine standardisierten oder gut untersuchten Behandlungsschemata für die Rhododendron, und traditionell für unterschiedliche Dosierungen verwendet. Aufgrund der erheblichen Grad der Toxizität ist der Rhododendron gut zu vermeiden.
Mögliche Nebenwirkungen:
-Hautausschlag, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Magenschmerzen, Müdigkeit, Schläfrigkeit, blutiger Durchfall, Krämpfe, Kopfschmerzen, Magenkrämpfe, Verwirrung, Sehstörungen, kleine Pupillen, periphere Neuropathie, Schwäche, Depression, Muskelkrämpfe, Nierenversagen, Herzrhythmusstörungen , Anästhesie, Reizbarkeit, Tachypnoe, Tod.
E
rhododendron
The oleander is an evergreen shrub that is endemic in the Mediterranean. The name refers to two species: the Nerium oleander (common oleander) and Thevetia peruviana (yellow oleander). Both species contain cardiac glycosides, substances with similar effects of digoxin.
Used parts:
information-poor-
action:
anti-cancer
-against congestive heart failure
dosage:
There are no standardized or well-studied regimens for the rhododendron, and have traditionally used different doses. Due to the significant degree of toxicity, the rhododendron is good to avoid.
Possible side effects:
-rash, nausea, vomiting, sweating, stomach pain, fatigue, drowsiness, bloody diarrhea, seizures, headaches, stomach spasms, confusion, blurred vision, small pupils, peripheral neuropathy, weakness, depression, muscle spasms, kidney failure, arrhythmia , anesthesia, irritability, tachypnea, death.

F
Rhododendron
Le rhododendron est un arbuste à feuilles persistantes qui est endémique en Méditerranée. Le nom fait référence à deux types: Nerium (laurier commun) et Thevetia peruviana (jaune laurier-rose). Les deux types contiennent des glucosides cardiotoniques, des substances ayant des effets similaires de la digoxine.
Parties utilisées:
-inadéquat d'information
action:
Anti-cancer
insuffisance cardiaque congestive Anti-
dosage:
Il n'y a pas posologies standardisées ou bien étudiée pour les rhododendrons et ont traditionnellement utilisé des doses différentes. En raison du niveau élevé de toxicité, le rhododendron est bon d'éviter.
Effets secondaires possibles:
-Rash, des nausées, des vomissements, des sueurs, des douleurs abdominales, fatigue, somnolence, diarrhée sanglante, des convulsions, des maux de tête, des crampes d'estomac, confusion, troubles visuels, rétracté filles, neuropathie périphérique, faiblesse, dépression, convulsions, insuffisance rénale, arythmie , l'anesthésie, l'irritabilité, la tachypnée, la mort.
R
рододендрон
Рододендрон это вечнозеленый кустарник, который является эндемическим в Средиземном море. Название относится к двум типам: Nerium олеандр (общий олеандра) и Thevetia Peruviana (желтый олеандр). Оба типа содержат сердечные гликозиды, вещества с подобными эффектами дигоксина.
Используемые части:
-недостаточная информационно-
Действие:
Анти-рак
Anti-застойной сердечной недостаточности
Дозировка:
Там не существует стандартизованных или хорошо изучены режимы дозирования для рододендрона и традиционно использовали различные дозы. Из-за высокого уровня токсичности, рододендрона хорошо, чтобы избежать.
Возможные побочные эффекты:
-сыпь, тошнота, рвота, потливость, боли в желудке, усталость, сонливость, кровавый понос, судороги, головная боль, спазмы в животе, спутанность сознания, нарушения зрения, отказался от дочери, периферическая невропатия, слабость, депрессия, судороги, почечная недостаточность, аритмия , анестезия, раздражительность, учащенное дыхание, смерть.
K

鹃是一种常绿灌木,是流行在地中海。这个名字是指两种类型:夹竹桃夹竹桃(普通夹竹桃)和Thevetia peruviana(黄花夹竹桃)。这两种含有强心甙,地高辛物质具有类似的效果。
二手部分:
信息不足
动作:
防癌
抗充血性心脏衰竭
用法用量:
没有标准化或研究的给药方案杜鹃,传统上使用不同的剂量。由于高水平的毒性,杜鹃花是很好的避免。
可能的副作用:
,皮疹,恶心,呕吐,出汗,胃部疼痛,乏力,嗜睡,血性腹泻,抽搐,头痛,胃痉挛,神志不清,视力障碍,缩回的女儿,周围神经病变,四肢无力,抑郁,惊厥,肾功能衰竭,心律不齐,麻醉,烦躁不安,呼吸急促,死亡