Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠεύκοΠεύκο -Pinus halepensis-Coniferae-.
Είδος πού τό συναντουμε στήν Ελλάδα.
Τό πασίγνωστο πευκο έκτος τών άλλων έχει καί φαρμακευτικές ιδιότητες.
Χρησιμοποιουνται τά μπουμπούκια τοϋ δένδρου τά όποια είναι: διεγερτικά, άντιβήχικά, διουρητικά, άντικαταρροικά.
Εσωτερικώς παίρνεται τό άπεσταγμένο νερό του πεύκου (
eau distiltee) 150 - 200 γραμ.
Τό τσάι του (30 γρ.
στά 1000 νερό) καί τό σιρόπι «κατά βούληση».
Εξωτερικώς χρησιμοποιείται μέ εντριβές στις περιπτώσεις νευραλγίας καί ρευματισμών.
Τσάι άπό κώνους πεύκου είναι κατά τών δύσκαμπτων αρθρώσεων (όταν γίνη χλιαρό μέ πλύσεις).
Αφέψημα τών κώνων τοϋ πεύκου είναι κατά τοϋ «Λουμπάγκο» (2 μέτριοι κώνοι σέ μισό κιλό νερό).
Πεύκο
Χρησιμοποιούμενα Μέρη:
Αποξηραμένα τα ανοιξιάτικα βλαστάρια
Η ρητίνη
 Το αιθέριο έλαιο
Δράση:
Βρογχικό κυττάρου – Βράζουμε τα αποξηραμένα βλαστάρια και πίνουμε.
Κρυολόγημα – Βράζουμε φρέσκα βλαστάρια και εισπνέουμε τους ατμούς.
Πληγές που αργούν να επουλωθούν – Βράζουμε μια χούφτα φρέσκα βλαστάρια σε 2 λίτρα νερό και πλένουμε την πληγή.


Αν δυσκολεύεσαι να αναπνεύσεις τώρα υπάρχει η φυσική λύση για να ανακουφιστείς.
Tα «μάτια» ή αλλιώς τα μπουμπούκια του πεύκου είναι η καφέ αιχμηρή άκρη που είναι καλυμμένη με φολίδες και βρίσκεται στην κορυφή των λεπτότερων κλαδιών του δέντρου. Mε ένα κοφτερό μαχαίρι, βγάλετε μία χούφτα από τα «μάτια», για να φτιάξετε το μαγικό ελιξίριο. Ρίξτε μια χούφτα «μάτια» σε 1 λίτρο νερό και αφήστε τα εκεί για μία ώρα. Στη συνέχεια, βράστε τα για 2 λεπτά και όταν είναι έτοιμα, αφήστε τα στην άκρη για λίγα λεπτά. Πίνοντας 3 φλιτζάνια την ημέρα θα εντυπωσιαστείτε από τα αποτελέσματα.
G
Kiefer-Pinus halepensis-Coniferae-.
Species ist in unserem Griechenland.
Der berühmte Kiefer außer den anderen medizinischen Eigenschaften.
Gebrauchte Blütenknospen der Bäume, die sind: Stimulanzien, Hustenmittel, Diuretika, antikatarroika.
Intern wird das destillierte Wasser aus Kiefer (eau distiltee) 150 - 200 g
Tee (30 g.
In 1000 Wasser) und Sirup "am Willen."
Äußerlich durch Reiben die Fälle von Neuralgien und Rheuma verwendet.
Tee aus Tannenzapfen sind steife Gelenke (wenn Gini mit lauwarmen Waschungen).
Dekokt der Tannenzapfen ist der "Hexenschuss" (2 Meter Kegel in einem Pfund Wasser).
Pine
Gebrauchte Ersatzteile:
Getrocknete Frühlingssprossen
Das Harz
 Das ätherische Öl
Aktion:
Bronchial Zelle - Kochen Sie die getrockneten Knospen und trinken.
Erkältungen - Kochen frische Triebe und die Dämpfe einatmen.
Wunden, die nur langsam heilen - Kochen eine Handvoll frische Sprossen in 2 Liter Wasser und waschen Sie die Wunde.
Wenn Sie jetzt atmen kann gibt es die natürliche Lösung zu entlasten.
Die "Augen" oder auch die Knospen der Kiefer ist braun scharfe Kante, die mit Schuppen bedeckt und sitzt auf der feineren Zweige des Baumes. Mit einem scharfen Messer, nehmen Sie eine Handvoll der "Augen", die magische Elixier zu machen. Nehmen Sie eine Handvoll "Augen" in 1 Liter Wasser und lassen Sie ihn dort für eine Stunde. Dann für 2 Minuten und wenn Sie bereit sind zu kochen, legen Sie sie beiseite für ein paar Minuten. Trinken drei Tassen pro Tag wird mit den Ergebnissen beeindruckt sein.
E
Pine-Pinus halepensis-Coniferae-.
Species is present in our Greece.
The famous pine except the other medicinal properties.
Used flower buds of trees which are: stimulants, antitussives, diuretics, antikatarroika.
Internally gets the distilled water of pine (eau distiltee) 150 - 200 g
Tea (30 g.
In 1000 water) and syrup "at will."
Externally used by rubbing the cases of neuralgia and rheumatism.
Tea from pine cones are of stiff joints (when gini lukewarm with washes).
Decoction of pine cones is the "Lumbago" (2 meter cone in a pound of water).
Pine
Used Parts:
Dried spring shoots
The resin
 The essential oil
Action:
Bronchial cell - Boil the dried shoots and drink.
Colds - Boil fresh shoots and inhale the vapors.
Wounds that are slow to heal - Boil a handful of fresh sprouts in 2 liters of water and wash the wound.
If you can breathe now there is the natural solution to relieve.
The "eyes" or else the buds of pine is brown sharp edge that is covered with scales and sits on top of the finer branches of the tree. With a sharp knife, take a handful of the "eyes" to make the magic elixir. Take a handful of "eyes" in 1 liter of water and leave it there for one hour. Then boil for 2 minutes and when ready, set them aside for a few minutes. Drinking three cups a day will be impressed with the results.
F
Pin-Pinus halepensis-Coniferae-.
Espèce est présente dans notre Grèce.
La célèbre pin à l'exception des autres propriétés médicinales.
Bourgeons floraux occasion d'arbres qui sont: les stimulants, les antitussifs, les diurétiques, antikatarroika.
Reçoit intérieurement l'eau distillée de pin (eau distiltee) 150 - 200 g
Thé (30 g.
En l'an 1000 l'eau) et sirop «à volonté».
Extérieurement utilisé en frottant les cas de névralgies et les rhumatismes.
Thé de cônes de pin sont des raideurs articulaires (lorsque Gini tiède avec des lavages).
Décoction de pommes de pin est le "lumbago" (2 cône de mètres dans un livre d'eau).
Pine
Parties utilisées:
Pousses de printemps secs
La résine
 L'huile essentielle
Action:
Cellule bronchique - Faire bouillir les pousses séchées et qu'il boive.
Rhumes - Faire bouillir les pousses fraîches et inhaler les vapeurs.
Blessures qui tardent à guérir - Faire bouillir une poignée de pousses fraîches dans 2 litres d'eau et laver la plaie.
Si vous pouvez respirer maintenant, il est la solution naturelle pour soulager.
Les «yeux» ou encore les bourgeons de pin est tranchant brun qui est recouvert d'écailles et se trouve au sommet des branches les plus fines de l'arbre. Avec un couteau pointu, prenez une poignée de les «yeux» pour faire l'élixir magique. Prenez une poignée de «yeux» dans 1 litre d'eau et laisser là pendant une heure. Ensuite, faire bouillir pendant 2 minutes et une fois prêt, les mettre de côté pendant quelques minutes. Boire trois tasses par jour sera impressionné par les résultats.
R
Сосна Pinus halepensis-Coniferae-.
Виды присутствует в нашей Греции.
Знаменитые сосновые кроме других целебных свойств.
Использовано цветочные почки деревьев, которые являются: стимуляторы, противокашлевые средства, диуретики, antikatarroika.
Внутренне получает дистиллированную воду сосны (Eau distiltee) 150 - 200 г
Чай (30 гр.
В 1000 году воды) и сироп "по желанию".
Внешне используется потирая случаях невралгии и ревматизме.
Чай из сосновой шишки жесткой суставов (когда Джини с теплой промывки).
Отвар из сосновых шишек "люмбаго" (2-метровый конус в фунт воды).
Сосна
Используемые части:
Сушеные побеги весной
Смола
 Эфирное масло
Действие:
Бронхиальная клетки - Отварить сушеные побеги и пить.
Простуда - отварить свежими побегами и вдыхать пары.
Раны, которые медленно заживают - Отварите горсть свежих ростков в 2 литрах воды и промыть рану.
Если вы можете дышать теперь есть естественное решение для облегчения.
"Глаза", либо почки сосны коричневые острые края, что покрыто чешуей и находится в верхней части тонких ветвях дерева. Острым ножом, взять горсть "глаза", чтобы сделать волшебный эликсир. Возьмите горсть "глазами" в 1 литре воды и оставить его там в течение одного часа. Затем кипятить в течение 2 минут и, когда будете готовы, отложите их в течение нескольких минут. Насколько трех чашек в день будете впечатлены результатами.
K
松地中海松松柏科Coniferae
物种是存在于我们的希腊。
除了著名的松树等药用功效。
树木:兴奋剂,镇咳药,利尿剂,antikatarroika花蕾。
内部得到蒸馏水松(EAU distiltee),150 - 200
茶(30克。
1000
水)和糖的意志。
外用摩擦的情况下,神经痛和风湿。
松果茶是关节僵硬(基尼微温洗涤时)。
松果汤是腰痛2米一斤水锥)。

二手零件:
干春梢
该树脂
 
精油
动作:
支气管细胞 - 干笋煮来喝。
感冒 - 煮新鲜的竹笋和吸入蒸汽。
伤口愈合缓慢 - 熬了一把新鲜的豆芽2公升的水冲洗伤口。
如果你能呼吸,现在这里是自然的解决方案,以纾缓。
眼睛,否则芽的松树覆盖着鳞片,坐在顶部的细树枝,棕色锋利的边缘锋利的刀,使灵丹妙药的眼睛了一把。抓了一把的眼睛1升的水,并在那里一小然后煮沸2钟准备就绪时,将它们放在一边了几分钟每天喝三杯印象