Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠολύγωνοΠολύγωνο -Polygonum bistorta-Polygonaceae-
Πολύγωνο τό δίστροφο.


Φυτό αναπτυσσόμενο σε υψος μέχρις 60 εκ.
που το συναντούμε σέ υγρές ορεινές βοσκές της Ελλάδος (Πελοπόννησο, Ιονίους νήσους).
Έχει ρίζα κυλινδρική (ρίζωμα) λίγο πλατειά, σε πάχος δύο περίπου εκ.
στριμένη μέ χρώμα σκουρο γκρίζο εξωτερικά και κοκκινωπό εσωτερικά.
Άπό το ρίζωμα βγαίνουν πολλές λεπτές ρίζες.
Τό στέλεχος είναι ευθύ, άπλό, λείο, γραμμωτό.
Τα φύλλα αντίθετα, πράσινα γυαλιστά και άπό κάτω άσπρειδερά.
Είναι κυματώδη στις άκρες και μεγάλα μακρουλά μέ μακρύ μίσχο.
Τά επάνω φύλλα είναι άμισχα σχεδόν καρδιόσχημα.
Άνθη υπέρυθρα μικρά — τέλος ανοίξεως προς τό καλοκαίρι — σέ σχηματισμό στάχυος ακραίου, κυλινδρικού, σφικτού.
Ό καρπός είναι «άχαίνιον» ωοειδής, τριγωνικός, μυτερός, λείος, γυαλιστός μέ ενα μόνο σπόρο.
Τό φυτό τό συναντούμε και στήν Κεφαλληνία, Λακωνία.

Χρησιμοποιείται ή ρίζα του πού συλλέγεται τό χειμώνα.
Είναι στυπτικό, τονωτικό και γίνεται χρήση του γιά γαργαρισμούς θεραπευτικούς στις «άφθες» στους πόνους του στήθους και στίς περιπτώσεις στοματίτιδος.
Τονώνει τά ούλα.
Χρησιμοποιείται ώς τσάι (30-60 γρ.
στο λίτρο νερό) καί μέ διάφορα φαρμακευτικά παρασκευάσματα.
Χρησιμοποιείται ακόμη ό χυμός του ανακατωμένος μέ κρασί.
Χημικώς περιέχει: οξέα, ταννικό, γαλλικό, όξαλικό, και άμυλο.

Άλλο είδος Πολυγώνου τό πτηνόφιλο (
P.
aviculare) μέ τό κοινό όνομα ψηδόχορτο, τό συναντούμε σέ πολλά μέρη τής Ελλάδος.
Μέ αυτό γίνονται φαρμακευτικά παρασκευάσματα (
Herba polygoni) Πολλά άλλα είδη βρίσκονται στήν Ελλάδα μέ παραπλήσιες ιδιότητες.

G
Polygon-Polygonum bistorta-Polygonaceae-
Polygon distrofo.

Pflanzenzucht in Höhe bis zu 60 cm
das geschieht in feuchten Almen von Griechenland (Peloponnes, Ionische Inseln).
Hat zylindrische Wurzel (Rhizom) etwas weit in Dicken von etwa zwei Millionen
verdreht mit dunkelgrauen Außen-und rotem Interieur.
Das Rhizom aus vielen feinen Wurzeln.
Der Stamm ist gerade, einfach, glatt, gestreift.
Die Blätter sind gegenständig, grün polish und unten aspreidera.
Es gewellten Rändern und großen, länglichen mit einem langen Stiel.
Die oberen Blätter sind herzförmig fast sitzend.
Blumen Infrarot klein - endlich Frühling bis Sommer - in Bildung kommen in Ohrstöpsel, zylindrischen fester.
Die Frucht ist "achene" oval, dreieckig, spitz, glatt, polieren Sie mit einem einzigen Samen.
Die Anlage, die wir stoßen und in Kefalonia, Laconia.

Gebraucht oder root gesammelt durch den Winter.
Es ist adstringierend, Tonika und ist für therapeutische gurgelt zu "Soor" Schmerzen in der Brust in Fällen Stomatitis verwendet.
Stimuliert Zahnfleisch.
Gebrauchtwagen als Tee (30-60 g.
pro Liter Wasser) und verschiedenen pharmazeutischen Zubereitungen.
Dennoch verwendet Saft Rührei mit Wein.
Chemisch enthält: Säuren, Gerbsäure, Französisch, Oxalate und Stärke.

Andere Art Polygon ptinofilo (P.
aviculare) unter dem gemeinsamen Namen psidochorto, finden wir es in vielen Teilen Griechenlands.
Mit diesem made Pharmaceuticals (Herba polygoni) Viele andere Arten sind in Griechenland mit ähnlichen Eigenschaften gefunden.
E
Polygon-Polygonum bistorta-Polygonaceae-
Polygon distrofo.

Plant growing in height up to 60 cm
that occurs in moist upland pastures of Greece (Peloponnese, Ionian Islands).
Has cylindrical root (rhizome) slightly wide in thicknesses of about two million
twisted with dark gray exterior and red interior.
The rhizome out many fine roots.
The stem is straight, simple, smooth, striated.
The leaves are opposite, green polish and bottom aspreidera.
It wavy edges and large oblong with a long stem.
The upper leaves are almost sessile cordate.
Flowers infrared small - finally spring to the summer - in formation coming into ear tip, cylindrical tighter.
The fruit is "achene" oval, triangular, pointed, smooth, polish with a single seed.
The plant we encounter and in Kefalonia, Laconia.

Used or root collected by the winter.
It is astringent, tonic and is used for gargles therapeutic to 'thrush' in chest pain in cases stomatitis.
Stimulates gums.
Used as a tea (30-60 g.
per liter of water) and various pharmaceutical preparations.
Still used juice scrambled with wine.
Chemically contains: acids, tannic, French, oxalates, and starch.

Other type polygon ptinofilo (P.
aviculare) by the common name psidochorto, we find it in many parts of Greece.
With this made pharmaceuticals (Herba polygoni) Many other types are found in Greece with similar properties.
F
Polygon-Polygonum bistorta-Polygonaceae-
Distrofo Polygone.

Plante qui pousse en hauteur jusqu'à 60 cm
qui se produit dans les pâturages des hautes terres humides de Grèce (Péloponnèse, îles Ioniennes).
Est-racine cylindrique (rhizome) légèrement large dans des épaisseurs de l'ordre de deux millions
tordu avec l'extérieur gris foncé et intérieur rouge.
Le rhizome de nombreuses racines fines.
La tige est droite, simple, lisse, striée.
Les feuilles sont opposées, vernis vert et aspreidera bas.
Il bords ondulés et grand rectangle avec une longue tige.
Les feuilles supérieures sont cordée presque sessiles.
Fleurs infrarouge petit - enfin le printemps et l'été - en formation venant en pointe oreille, serré cylindrique.
Le fruit est ovale "achene", triangulaire, pointu, lisse, poli avec une seule graine.
L'usine que nous rencontrons et à Céphalonie, Laconia.

Utilisé ou racine recueillis par l'hiver.
Il est astringent, tonique et est utilisé pour les gargarismes thérapeutiques pour «muguet» dans la douleur thoracique en cas de stomatite.
Stimule les gencives.
Utilisé comme un thé (30-60 g.
par litre d'eau), et diverses préparations pharmaceutiques.
Jus encore utilisé brouillés avec du vin.
Contient des produits chimiques: acides, les oxalates tanniques, français, et l'amidon.

Autre type polygone ptinofilo (P.
aviculare) par le nom commun psidochorto, on le retrouve dans de nombreuses parties de la Grèce.
Avec ces produits pharmaceutiques effectuées (Herba polygoni) Beaucoup d'autres types se trouvent en Grèce avec des propriétés similaires.
R
Полигон-горца змеиного-Polygonaceae-
Полигон distrofo.

Растениеводство в высоту до 60 см
, которое происходит во влажных пастбищах возвышенности Греции (Пелопоннес, Ионические острова).
Имеет цилиндрическую корень (корневища), немного широкий, толщиной около двух миллионов
витой с темно-серыми и красными внешней интерьера.
Корневище из многих тонких корней.
Стебель прямой, простой, гладкой, поперечно-полосатые.
Листья супротивные, зеленые польские и нижней aspreidera.
Это волнистыми краями и большой продолговатый с длинным стеблем.
Верхние листья почти сидячие сердцевидной.
Цветы инфракрасного маленький - наконец весной, чтобы летом - в формировании вступления в кончик уха, цилиндрические крепче.
Плоды "семянка" овальные, треугольные, заостренные, гладкие, польский с одним семенем.
Завод мы сталкиваемся и в Кефалонии, Лаконии.

Использовано или корневой собранные зимой.
Это вяжущее, тонизирующее и используется для полосканий для терапевтических 'дрозд' боли в груди в тех случаях, стоматит.
Стимулирует десен.
Используется в качестве чая (30-60 г.
на литр воды) и различных фармацевтических препаратов.
Еще б сок яичницу с вином.
Химически содержит: кислоты, дубильные, французский, оксалаты, и крахмал.

Другой тип полигона ptinofilo (P.
aviculare) под общим названием psidochorto, мы находим его во многих частях Греции.
С этим сделал Pharmaceuticals (Herba Polygoni) Много других типов можно найти в Греции с аналогичными свойствами.
K
边形拳参属蓼蓼
边形distrofo

植物生长高度可达60厘米
发生在潮湿的高地牧场希腊(伯罗奔尼撒半岛爱奥尼亚群岛)。
圆柱形根(根茎)略宽,厚度约2
扭曲与深灰色的外观和红色内饰。
根茎出许多细根。
干是直的,简单,流畅,横纹肌。
叶子是相反的,绿色的指甲油和底部aspreidera的。
波浪边和长干大的椭圆形。
上部叶几乎是无蒂的心形。
红外小 - 春天终于到了夏天 - 形成进入耳尖,圆柱更紧。
实为瘦果椭圆形,三角形,尖,光滑,抛光用一个单一的种子。
们遇到的植物和凯法利尼亚拉科尼亚。

冬天或根收集。
它是涩,补虚,用于'鹅口疮'在胸部疼痛的情况下口腔炎含漱液治疗。
刺激牙龈。
用来作为茶(30-60克。
每升水)和各种药物制剂。
仍然使用果汁炒酒。
化学包含:酸,单宁,法语,草酸盐,和淀粉。

其他类型的多边形ptinofiloP.
蓄)由共同的名字psidochorto的中,我们发现它在希腊的许多地方。
这使得药品(豨蓼)在希腊发现许多其他类型具有类似的性质