Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠαπάγιαΠαπάγια-Papaya vulgaris-Papayaceae-.
Στον τόπο της είναι γνωστή ώς Πεπονόδενδρο.
Δένδρο «δίοικο» πού φθάνει σέ ύψος τά 6 μέτρα μέ κορμό αρκετά παχύ, όρθιο, Ισιο χωρίς κλαδιά,κυλινδρικό.
Μεγαλώνει εξαιρετικά γρήγορα, άλλά δεν διαρκεί πολύ.
Η ρίζα του είναι άσπρειδερή,τρυφερή αρωματική.
Τά φύλλα του, πού βγαίνουν προς τήν κορυφή, μοιάζουν κάπως μέ τά φύλλα τής συκιάς άλλά μέ μίσχο, μακρύ.
Ό καρπός του δένδρου είναι χυμώδης, στο μέγεθος ενός πεπονιου, μέ χρώμα σκουρο πράσινο αρχικά, καί έπειτα κίτρινο κοκκινωπό.
Εσωτερικά κοίλος.
Περιέχει πολτώδες υλικό «μυκητοειδές», ύπόγλυκο μέ σπόρους σταχτιούς σκούρους μακρουλούς, ριγωτούς, σέ μικρό μέγεθος μέ γευσι πού πιπερίζει.
Είναι φυτό τής Ασίας.
Πολλαπλασιάζεται μέ σπόρο σέ χώμα ελαφρό —
Χρησιμοποιούνται οί καρποί του δένδρου, ό χυμός τών καρπών, ό χυμός του κορμου καί οί σπόροι.
Στόν τόπο τής καλλιεργείας του τό χρησιμοποιουν ώς σκωληκοκτόνο.
Ό χυμός του καρπού χρησιμοποιείται για τις κοκκινίλες του δέρματος.
Ό χυμός του κορμου μαλακώνει τό κρέας καί πήζει τό γάλα.
Ή «Παπαινη» μπορεί νά άντικαταστήση την Πεψίνη καί μερικώς τήν Παγκρεατίνη στις περιπτώσεις δυσπεψίας.
Ή χρήση γίνεται μέ φαρμακευτικά παρασκευάσματα της Παπαινης.

Χημικώς περιέχει: «Παπαινη ή Παπαγιοτίνη», καουτσούκ, λευκωματώδεις ουσίες, κερί, ρητίνη, πηκτίνη, μηλικό όξύ.
G
Papaya Papaya-vulgaris-Papayaceae-.
Der Ort ist als Peponodendro bekannt.
Tree "dioecious", die eine Höhe von 6 Metern erreicht mit Stämmen ziemlich dick, aufrecht, gerade branchless, zylindrisch.
Er wächst extrem schnell, aber nicht lange.
Die Wurzel ist aspreideri, zartes Aroma.
Die Blätter, geht nach oben, etwas ähnlich den Blättern der Feigenbaum aber mit Stiel lang.
Die Frucht des Baumes ist saftig, die Größe einer Melone, mit dunkelgrünen zunächst, und dann rötlich gelb.
Interior Täler.
Schlämmen "Pilz" süßlich mit Sporen länglich Asche dunkel, gestreift, klein mit Aromen piperizei.
Es ist eine Pflanze von Asien.
Durch Samen vermehrt im Boden Licht -
Gebrauchtwagen der Frucht des Baumes, Fruchtsaft, dem Saft der Stamm und die Samen.
In dem Ort der Kultur, sie als vermicide.
Der Saft der Frucht wird für die Rötung der Haut verwendet.
Juice Torso erweicht Fleisch und Milch gerinnen.
Oder "Papain" teilweise ersetzen kann Pepsin und Pankreatin in Fällen von Verdauungsstörungen.
Die Nutzung ist pharmazeutische Präparate von Papain.

Chemisch enthält: "Papagiotini Papain oder" Gummi Eiweißstoffe, Wachs, Harz, Pektin, Apfelsäure.
E
Papaya-Papaya vulgaris-Papayaceae-.
The place is known as Peponodendro.
Tree "dioecious" which reaches a height of 6 meters with trunks quite thick, upright, straight branchless, cylindrical.
It grows extremely fast but does not last long.
The root is aspreideri, tender flavor.
The leaves, going to the top, somewhat resembling the leaves of the fig tree but with peduncle long.
The fruit of the tree is juicy, the size of a melon, with dark green initially, and then reddish yellow.
Interior valleys.
Containing slurries "fungal" sweetish with spores ashes longish dark, striped, small size with flavors piperizei.
It is a plant of Asia.
Propagated by seeds in soil light -
Used the fruit of the tree, fruit juice, the juice of the trunk and the seeds.
In the place of culture of using it as vermicide.
The juice of the fruit is used for the redness of the skin.
Juice torso softens meat and curdle milk.
Or "papain" can replace partially Pepsin and pancreatin in cases of indigestion.
Usage is pharmaceutical preparations of papain.

Chemically contains: "Papagiotini papain or" rubber albuminoidal substances, wax, resin, pectin, malic acid.
F
Papaya Papaya-vulgaris-Papayaceae-.
L'endroit est connu comme Peponodendro.
Arbre "dioïque" qui atteint une hauteur de 6 mètres avec des troncs assez épais, droit, droit de branches, de forme cylindrique.
Il se développe extrêmement vite, mais ne dure pas longtemps.
La racine est aspreideri, la saveur tendre.
Les feuilles, allant vers le haut, un peu ressemblant à des feuilles de figuier, mais avec pédoncule long.
Le fruit de l'arbre est juteuse, la taille d'un melon, vert foncé au départ, puis jaune rougeâtre.
Vallées intérieures.
Boues contenant des "champignons" douceâtre avec des spores cendres Longish sombre, rayé, de petite taille avec des saveurs piperizei.
C'est une plante de l'Asie.
Propagation par graines à la lumière du sol -
Utilisé le fruit de l'arbre, du jus de fruit, le jus du tronc et les graines.
A la place de la culture de l'utiliser comme vermicide.
Le jus du fruit est utilisée pour la rougeur de la peau.
torse de jus adoucit la viande et cailler le lait.
Ou «papaïne» peut remplacer partiellement la pepsine et la pancréatine en cas d'indigestion.
L'utilisation est des préparations pharmaceutiques de la papaïne.

R
Папайя Папайя-обыкновенная-Papayaceae-.
Это место известно как Peponodendro.
Дерево "двудомные", который достигает в высоту 6 метров с довольно толстые стволы, в вертикальном положении, прямо внеофисному, цилиндрические.
Он растет очень быстро, но не надолго.
Корень aspreideri, нежный аромат.
Листья, движение к верху, несколько напоминающие листья фигового дерева, но с плодоножкой длиной.
Плод дерева сочная, размер дыни, с темно-зелеными на начальном этапе, а затем красновато-желтого цвета.
Интерьер долин.
Шламов "грибковой" сладковато спорами пепла длинноватые темные, в полоску, небольшого размера с ароматами piperizei.
Это растение из Азии.
Размножается семенами в почву свет -
Использовал плодов дерева, фруктовый сок, сок ствола и семян.
На место культуры использования его как глистогонное средство.
Сок плодов используется для покраснение кожи.
Сок туловища смягчает мясо и молоко свернется.
Или "папаин" может заменить частично пепсина и панкреатин в случаях расстройства желудка.
Реализуется это фармацевтические препараты папаин.

Химически содержит: "Papagiotini папаин или" каучук Белковые вещества, воск, смолу, пектин, яблочная кислота.

K
木瓜木瓜寻常Papayaceae
该地方被称为Peponodendro的。
雌雄异株树,达到高度6米,树干很粗,抬头挺胸,目视网点,圆柱。
它生长非常快,但持续时间不长。
根是,嫩味aspreideri
顶端的叶子,有点类似无花果树的叶子,但与总花梗长。
树上的果子是多汁,瓜的大小,与深绿色开始,然后红黄色。
室内的山谷。
含泥真菌孢子骨灰稍长甜味的黑色,条纹,体积小与口味piperizei的。
它是一种植物的亚洲。
种子在土壤中光传播 -
二手树,果汁,果汁的树干和种子的果实。
在地方的使用它作vermicide的文化。
果汁的水果用于皮肤发红。
果汁躯干软化肉类和凝固牛奶。
木瓜可以代替部分胃蛋白酶和酶在消化不良案件。
用法是木瓜蛋白酶的药物制剂。

化学包含:的“​​Papagiotini木瓜或橡皮蛋白类物质,蜡,树脂,果胶,苹果酸