Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠαπαρούναΠαπαρούνα
Όμορφο φυτό με μεγάλα άνθη που ανάλογα με το είδος ποικίλουν όσο αφορά το χρώμα τους. Συναντάμε πορτοκαλί, λευκά, κίτρινα, κόκκινα, πορφυρά. Ο καρπός της παπαρούνας είναι πολύσπερμη κάψα. Χαρακτηριστικό της παπαρούνας είναι ο γαλακτικός χυμός που περιέχεται στους βλαστούς της.
Υπάρχουν πολλά είδη παπαρούνας (100 περίπου) που, είτε είναι αυτοφυή λουλούδια των αγρών, είτε καλλιεργούνται.
Το πιο σημαντικό θεωρείται το είδος Papaver somnniferum γνωστό και ως Μήκων η υπνοφόρος ή αφιόνι ή ύπνος. Μονοετές φυτό που συναντάμε κυρίως στην Ελλάδα και την Μικρά Ασία με χαρακτηριστικά πορφυρά άνθη και βλαστούς ενός ή πέντε μέτρων. Το φυτό αυτό καλλιεργείται για τους καρπούς του που από το χυμό τους λαμβάνεται το όπιο, το οποίο έχει παραισθησιογόνες και αναλγητικές δράσεις και για τα σπόρια του, που δεν έχουν υπνωτικές ιδιότητες, και χρησιμοποιούνται σαν μπαχαρικό και ζωοτροφή. Αυτό το είδος παπαρούνας είναι γνωστό από την αρχαιότητα και τα σπόρια της τα χρησιμοποιούσαν σαν μπαχαρικό από τα αρχαία χρόνια.
Πάντως το πιο γνωστό είδος στην Ελλάδα είναι η κοινή
παπαρούνα των αγρών, επιστημονική ονομασία παπαρούνα rhoeas, μικρό λουλούδι, με κόκκινα άνθη, μαύρα στη βάση τους, που ανθίζουν την άνοιξη, δίνοντας μαζί με τις μαργαρίτες ένα χαρακτηριστικό χρώμα στην Ελληνική ύπαιθρο.
Παπαρούνα (Papaver Rhoeas), οίκ.
Μηκωνωδών (
Papaveraceae).
Η κοινότατη παπαρούνα δεν είναι τόσο αθώα δσο φαίνεται, γιατί τά άνθη της περιέχουν «άλκαλοειδή» ουσία, τήν «Ρεαδίνη», ή ουσία όμως αυτή δέν έχει μορφίνη όπως συμβαίνει στήν άλλη μεγάλη, καλλιεργούμενη παπαρούνα, πού παράγει τό όπιο.
Χρησιμοποιούνται τά άνθη της παπαρούνας ώς άντιβηχικά, μαλακτικά, μέ τό τσάι τους — 5-10 γραμ.
σέ ένα λίτρο νερό —.

Γίνεται καί σιρόπι, πού είναι πιο αποτελεσματικό.
Από αυτό παίρνονται 10-50 γραμ.
G
Poppy
Schöne Anlage mit großen Blüten je nach Art unterschiedlich hinsichtlich ihrer Farbe. Wir treffen uns orange, weiß, gelb, rot, violett. Die Frucht ist mehrkeimiges Mohnkapsel. Feature-Mohn ist der Laktat-Saft in die Triebe enthalten.
Es gibt viele Arten von Mohn (ca. 100), die entweder einheimische Blumen der Felder, entweder gewachsen ist.
Die wichtigste ist die Art Papaver somnniferum als Schlafmohn oder Opium oder schlafen bekannt. Einjährige Pflanze begegnet vor allem in Griechenland und Kleinasien mit lila Blüten und Stiele von einem oder fünf Metern. Diese Pflanze ist bekannt für seine Früchte, aus denen der Saft Opium, das eine narkotische und schmerzlindernde Maßnahmen und für die Sporen, die hypnotischen Eigenschaften haben und als Gewürz-und Futtermitteln verwendete erhalten angebaut wird. Diese Art von Mohn seit der Antike und der Sporen bekannt wurden als Gewürz seit der Antike verwendet.
Allerdings ist die bekannteste Art in Griechenland die gemeinsamen Mohnfelder, meist wissenschaftlichen Namen Mohn rhoeas, kleine Blume, mit roten Blüten, schwarz an der Basis, die im Frühjahr blühen, was mit Gänseblümchen eine charakteristische Farbe in der griechischen Landschaft.
Mohn (Papaver rhoeas), CLK.
Mikonodon (Papaveraceae).
Die koinotati Mohn ist nicht so unschuldig scheint JAHR, weil die Blüten "Alkaloid" Stoffe ", readini" Aber die eigentliche Frage ist nicht, wie Morphin in anderen großen, kultivierten die Mohn Opium produziert enthalten.
Gebrauchte Mohnblüten als Hustenmittel, Conditioner, mit ihren Tee - 5.10 g
in einem Liter Wasser -.
Wird Sirup, die effektiver ist.
Da dies 10-50 g
E
Poppy
Beautiful plant with large flowers depending on the species vary as regards their color. We meet orange, white, yellow, red, purple. The fruit is multigerm poppy capsule. Feature poppy is the lactate juice contained in the shoots.
There are many kinds of poppy (about 100), which is either native flowers of the fields, either grown.
The most important is the kind Papaver somnniferum known as the opium poppy or opium or sleeping. Annual plant encountered mainly in Greece and Asia Minor featuring purple flowers and stems of one or five meters. This plant is grown for its fruits from which the juice is obtained opium, which has a narcotic and analgesic actions and for the spores, which have hypnotic properties and are used as spice and feed. This species of poppy known since antiquity and the spores were used as a spice since ancient times.
However, the best known species in Greece is the common poppy fields, mostly scientific name poppy rhoeas, little flower, with red flowers, black at the base, which bloom in the spring, giving with daisies a characteristic color in Greek countryside.
Poppy (Papaver Rhoeas), CLK.
Mikonodon (Papaveraceae).
The koinotati poppy is not so innocent YEAR seems, because the flowers contain "Alkaloid" substances, "Readini" But the real question is not morphine as in other large, cultivated poppy that produces opium.
Used poppy flowers as antitussives, conditioners, with their tea - 5.10 g
in a liter of water -.
Becomes syrup, which is more effective.
Since this takes 10-50 g

F
Poppy
Belle plante à grandes fleurs selon les espèces varient en ce qui concerne leur couleur. Nous rencontrons orange, blanc, jaune, rouge, violet. Le fruit est une capsule de pavot multigermes. pavot d'entité est le jus lactate contenue dans les pousses.
Il existe plusieurs types de pavot (environ 100) qui est soit indigène fleurs des champs, soit cultivées.
Le plus important est le Papaver somnniferum du genre connu sous le pavot à opium ou de l'opium ou de dormir. Plante annuelle rencontré principalement en Grèce et en Asie mineure, avec des fleurs pourpres et les tiges d'un ou cinq mètres. Cette plante est cultivée pour ses fruits dont le jus est obtenu opium, qui a une action narcotiques et analgésiques et des spores, qui ont des propriétés hypnotiques et sont utilisées comme épice et animale. Cette espèce de pavot connue depuis l'antiquité et les spores ont été utilisés comme une épice depuis l'Antiquité.
Cependant, les espèces les plus connues en Grèce sont les champs communs de pavot, nom surtout scientifiques rhoeas de pavot, petite fleur, avec des fleurs rouges, noires à la base, qui fleurissent au printemps, donnant de marguerites d'une couleur caractéristique dans la campagne grecque.
Pavot (Papaver rhoeas), CLK.
Mikonodon (Papaveraceae).
Le coquelicot koinotati n'est pas si innocent ANNÉE semble, parce que les fleurs contiennent des substances alcaloïdes "", "readini" Mais la vraie question n'est pas la morphine comme dans d'autres grandes pavot, cultivé qui produit l'opium.
Fleurs de pavot utilisée comme antitussifs, conditionneurs, avec leur thé - 5,10 g
dans un litre d'eau -.
Devient sirop, qui est plus efficace.
Depuis cela prend 10-50 g
R
Мак
Красивое растение с крупными цветами в зависимости от вида изменяются в отношении их цвет. Мы встречаемся оранжевый, белый, желтый, красный, фиолетовый. Плоды капсулы Мультиросток мака. Функция мака является лактат сока, содержащегося в побегах.
Есть много видов мак (около 100), который является либо родным цветы полей, либо выросли.
Наиболее важным является somnniferum вида Papaver известный как опийного мака или опиума или сна. Однолетнее растение встречается в основном в Греции и Малой Азии с участием фиолетовые цветы и стебли одного или пяти метров. Это растение выращивают ради плодов, сок получают опиум, который обладает наркотическим и обезболивающим действием и споры, которые имеют гипнотическими свойствами и используются в качестве специй и кормов. Этот вид мака известны с древнейших времен и споры используется как пряность с древних времен.
Тем не менее, самый известный вид в Греции является общим маковые поля, в основном научные самосейка названия мака, маленький цветок, с красными цветами, черные у основания, которые цветут весной, давая с ромашками характерный цвет в греческой деревне.
Мак (Papaver RHOEAS), CLK.
Mikonodon (Papaveraceae).
Мака koinotati не так невинен году, кажется, потому, что цветы содержат "Алкалоид" вещества ", Readini" Но настоящий вопрос не морфин, как и в других крупных, культурных мака, который производит опиума.
Использовано цветы мака как противокашлевые средства, кондиционеры, с их чая - 5,10 г
в литре воды -.
Становится сиропа, который является более эффективным.
Так как это занимает 10-50 г
K
罂粟
朵美丽的植物,取决于物种变化,至于它们的颜色。我们满足橙色,白色,黄色,红色,紫色。的的水果是multigerm罂粟壳。功能罂粟是竹笋中所含的乳酸汁。
许多种罂粟(约100),这是字段的信息,无论是原生的花生长。
最重要的是那种被称为罂粟鸦片或睡觉罂粟somnniferum的。一年生植物遇到的主要是在希腊和小亚细亚紫色的花和茎1次或5米。这种植物生长地为它的果实的果汁得到鸦片,有麻醉和镇痛作用和孢子,有催眠的属性,并用作香料,饲料这种罂粟称为自古代和孢子被用来作为香料自古以来。
然而,在希腊最知名的物种是常见的罂粟田,大多学名罂粟虞美人,花小,红色的花朵,黑色的基地,在春天绽放,与雏菊特征的颜色在希腊的乡村。
虞美人(虞美人),CLK
Mikonodon
罂粟)。
也不是那么无辜的一年似乎koinotati罂粟花,因为含有生物碱的物质,Readini但真正的问题是不是在其他大,种植罂粟,生产鸦片,吗啡。
二手罂粟花作为镇咳药,空调,他们的茶 - 5.10
一公升的水 -
变成糖浆,这是更有效的。
由于这需要10-50