Samstag, 27. Juli 2013

Λουΐζα -AloiziaΛΟΥΙΖΑ Λουΐζα: αδυνάτισμα, αέρια εντέρου, δυσκοιλιότητα, τυμπανισμούς, καλή διάθεση.
Παυσίπονο, πολύτιμο για το θηλασμο, ανακουφίζει στομάχι και έντερα, ενισχύει τις καυσεις του οργανισμού.
Φυτό αρωματικό… και καλλωπιστικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κήπο ως εδαφοκαλυπτικό ή κρεμοκλαδές. Ζει πολύ καλά σε γλάστρα, αρκεί να το τοποθετήσουμε σε απάνεμο και θερμό σημείο του μπαλκονιού μας. Είναι ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες και αν πέσει το θερμόμετρο κάτω από το μηδέν χρήσιμο είναι να μεταφέρουμε τη γλάστρα σε πιο προστατευμένο μέρος. Είναι σκληρός θάμνος, με ύψος 0,30-0,70 εκ., Τα φύλλα της είναι χνουδωτά και πολύ εύοσμα (μυρίζει σαν λιβάνι), ενώ το άνθος της έχει χρώμα ροζ.


Λουΐζα -Aloizia ή Lippia citriodora-Verbenaceae-.
Ή γνωστή Λουιζα, ή λεμονόχορτο μέ τή χαρακτηριστική της μυρωδιά λεμονιού.
Τό φυτό προέρχεται άπό τήν Αμερική άλλα εχει έγκλιματισθή τελείως στήν Ελλάδα.
Είναι ενας θάμνος — ή μικρό δενδράκι — πού ρίχνει τά φύλλα του τό χειμώνα.
Τά φύλλα του είναι στενόμακρα μυτερά καί φυτρώνουν 3-4 μαζί άπό τό ίδιο σημείο κυκλικά.
Τά άνθη σέ τσαμπιά πολλά μέχρι τήν κορυφή του στελέχους.
Δέν είναι κανονικά τά άνθη πού είναι και πολύ μικρά σχετικώς καί άσπρειδερά στο χρώμα — βγαίνουν τό καλοκαίρι μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου —.
Πολλαπλασιάζεται μέ μοσχεύματα πού παίρνονται τό φθινόπωρο (καλύτερα είναι νά στρωματώνονται σέ άμμο γιά νά ριζώσουν καί δπειτα νά φυτευθουν στόν οριστικό τόπο, πού πρέπει νά εχη καλό χώμα, διαπερατό καί δροσερό).
Τό μάζεμα (φύλλων, βλαστών, ανθέων) γίνεται τό καλοκαίρι.
Στή θεραπευτική χρησιμοποιούνται καί οί βλαστοί καί τά φύλλα καί τά άνθη.
Γίνεται αφέψημα μέ 10 - 20 γρ.
σέ ενα λίτρο νερό, τό όποιο πίνεται ώς «τσάι» υγιεινό πού συντελεί καί στό αδυνάτισμα τού σώματος.
Ή Λουΐζα είναι φυτό τονωτικό, στομαχικό, αντιπυρετικό, έφιδρωτικό καί άντισπασμωδικό.
Είναι ακόμη καταπραϋντικό, Ιδιαίτερα τών βρόγχων, καί της ρινικής κοιλότητας.
Κατά τής διάρροιας καί τής αιμορραγίας.
Ευεργετικό μέ καταπλάσματα στους νευρικούς πόνους καί νευρικές κεφαλαλγίες, καθώς καί στους πόνους τών αυτιών.
Τό αιθέριο λάδι του φυτου χρησιμοποιείται βιομηχανικώς μέ πολλούς καί διαφόρους τρόπους (αρωματοποιία, ζαχαροπλαστική, ποτοποιία κλπ.).
G
Louisa: Abnehmen, Blähungen, Verstopfung, Blähungen, gute Laune.
Painkiller, wertvoll für die Stillzeit, lindert Magen und Darm, verbessert die Verbrennung des Körpers.
Pflanze aromatische ... und Verschönerung. Kann im Garten als Schlepp-oder kremoklades verwendet werden. Er lebt sehr gut in Töpfen, solange Sie in geschützten, warmen Ort von unserem Balkon setzen. Ist empfindlich auf niedrige Temperaturen und wenn das Thermometer unter Null fällt ist nützlich, um den Topf zu einem geschützten Ort zu übertragen. Er ist hart Strauch mit einer Höhe von 0,30 bis 0,70 cm, die Blätter sind Plüsch und sehr aromatisch (riecht nach Weihrauch), während die Blume ist rosa gefärbt.


Louisa-Aloizia oder Lippia citriodora-Verbenaceae-.
Die bekannte Eisenkraut oder Zitronengras mit dem charakteristischen Geruch von Zitrone.
Die Pflanze stammt ursprünglich aus Amerika, sondern sie vollständig in Griechenland eingewöhnt.
Ist ein Strauch - klein oder kleiner Baum - werfen Blätter im Winter.
Die Blätter sind länglich und spitz wachsen 4.3 mit dem gleichen Punkt Kreis.
Die Blüten in Trauben viel bis zur Spitze des Stengels.
Es ist nicht normal Blüten sind sehr klein und relativ aspreidera in Farbe - gehen im Sommer und Frühherbst -.
Durch Stecklinge vermehrt, die den Fall nehmen (am besten wäre Schicht im Sand, Wurzeln zu schlagen und dpeita in der endgültigen Platz gepflanzt werden, um echi guten Boden, durchlässig und kühl sein).
Gathering (Blätter, Stengel, Blüten) wird im Sommer gemacht.
Gebrauchtwagen in therapeutischen und Triebe und Blätter und Blumen.
Dekokt gemacht mit 10 bis 20 g.
in einem Liter Wasser, die betrunken als "Tee" gesünder beteiligt und Abnehmen des Körpers.
Louise ist eine Pflanze, Tonic, stomachic, fiebersenkend, schweißtreibend und krampflösend.
Es wird sogar beruhigend, vor allem Bronchial-und Nasenhöhle.
Gegen Durchfall und Blutungen.
Wohltuend mit Umschläge zu Nervenschmerzen und Nerven Kopfschmerzen und Ohrenschmerzen.
Das ätherische Öl der Pflanze wird industriell in vielfältiger Weise (Parfümerie, Süßwaren, Getränke, etc.) verwendet.
E
LOUISA Louisa: slimming, intestinal gas, constipation, bloating, good mood.
Painkiller, valuable for breast feeding, relieves stomach and intestines, enhances the burning of the body.
Plant aromatic ... and beautifying. Can be used in the garden as trailing or kremoklades. He lives very well in pots as long as you put in sheltered, warm spot of our balcony. Is sensitive to low temperatures and if the thermometer falls below zero is useful to transfer the pot to a more sheltered place. He's tough shrub with a height of 0.30 to 0.70 cm, the leaves are plush and very fragrant (smells like incense), while the flower is colored pink.


Louisa-Aloizia or Lippia citriodora-Verbenaceae-.
The known verbena or lemongrass with the characteristic smell of lemon.
The plant is native to America but it has completely acclimated in Greece.
Is a shrub - small or little tree - throwing leaves in the winter.
The leaves are oblong and pointy grow 4.3 with the same point circle.
The flowers in bunches much up to the top of the stem.
It is not normally flowers are very small and relatively aspreidera in color - go out in the summer and early autumn -.
Propagated by cuttings that take the fall (best to would layer in sand to take root and dpeita be planted in the definitive place to be echi good soil, permeable and cool).
Gathering (leaves, stems, flowers) is done in the summer.
Used in therapeutic and shoots and leaves and flowers.
Decoction made with 10 to 20 g.
in a liter of water, which is drunk as 'tea' healthier involved and slimming the body.
Louise is a plant tonic, stomachic, antipyretic, diaphoretic and antispasmodic.
It is even soothing, especially bronchial and nasal cavity.
Against diarrhea and bleeding.
Beneficial with poultices to nerve pain and nerve headaches and ear aches.
The essential oil of the plant is used industrially in many different ways (perfumery, confectionery, beverages, etc.).
F
LOUISA Louisa: minceur, gaz intestinaux, la constipation, les ballonnements, la bonne humeur.
Painkiller, précieux pour l'allaitement maternel, soulage l'estomac et des intestins, améliore la combustion du corps.
Plante aromatique ... et embellir. Peut être utilisé dans le jardin de fuite ou kremoklades. Il vit très bien dans des pots aussi longtemps que vous mettez dans l'abri, endroit chaud de notre balcon. Est sensible aux basses températures et si le thermomètre descend en dessous de zéro est utile pour transférer le pot dans un endroit plus abrité. Il est difficile d'arbustes d'une hauteur de 0,30 à 0,70 cm, les feuilles sont en peluche et très parfumé (odeur de l'encens), tandis que la fleur est de couleur rose.


Louisa-Aloizia ou Lippia citriodora-Verbenaceae-.
La verveine citronnelle connu ou à l'odeur caractéristique de citron.
La plante est originaire d'Amérique, mais il a complètement acclimaté en Grèce.
Est un arbuste - petit ou petit arbre - feuilles de jeter l'hiver.
Les feuilles sont oblongues et pointues poussent 4.3 avec le même point de cercle.
Les fleurs en grappes bien au sommet de la tige.
Il n'est pas normalement fleurs sont très petites et relativement aspreidera en couleur - sortir à l'été et début d'automne -.
Par boutures qui prennent l'automne (mieux pour le feriez couche dans le sable pour prendre racine et dpeita être planté à l'endroit définitif pour être echi bonne terre, perméable et frais).
Gathering (feuilles, tiges, fleurs) se fait en été.
Utilisé en thérapeutique et les pousses et les feuilles et les fleurs.
Décoction avec 10 à 20 g.
dans un litre d'eau, qui se boit comme «thé» santé impliqués et amincissement du corps.
Louise est un tonique végétal, stomachique, fébrifuge, sudorifique et antispasmodique.
Il est même apaisante, de la cavité nasale et bronchique en particulier.
Contre la diarrhée et les saignements.
Bénéfique avec des cataplasmes à la douleur et nerveuses du nerf maux de tête et des maux d'oreille.
L'huile essentielle de la plante est utilisée industriellement dans de nombreuses manières différentes (parfumerie, confiserie, boissons, etc.)

R
LOUISA Луиза: похудение, кишечные газы, запоры, вздутие живота, хорошее настроение.
Painkiller, ценно для кормления грудью, снимает желудка и кишечника, усиливает сжигание тела.
Ароматических растений ... и украшать. Может использоваться в саду как перемещение или kremoklades. Он живет очень хорошо в горшках тех пор, как вы положили в защищенном теплом месте нашего балкона. Является чувствительным к низким температурам и если термометр падает ниже нуля полезен для переноса банке на более защищенное место. Он жесткий кустарник высотой от 0,30 до 0,70 см, листья шикарные и очень ароматный (пахнет ладан), в то время как цветок розового.


Луиза-Aloizia или Lippia лимонник-Verbenaceae-.
Известно вербены или лимонника с характерным запахом лимона.
Растение произрастает в Америке, но он полностью акклиматизировался в Греции.
Это кустарник - малый или деревце - бросать листья в зимний период.
Листья продолговатые и заостренные расти 4,3 с той же точки круга.
Цветы в букеты гораздо вверх к верхней части штока.
Как правило, нет цветов очень маленькие и относительно aspreidera в цвете - выйти летом и в начале осени -.
Размножается черенками, которые берут осенью (лучше бы в слое песка, чтобы пустить корни и dpeita быть посажены в окончательном место быть Echi хорошей почвой, проницаемой и прохладно).
Сбор (листья, стебли, цветки) осуществляется в летнее время.
Используется в терапевтических и побегов и листьев и цветов.
Отвар сделаны с 10 до 20 г.
в литре воды, которую пьют и как «чай» участвуют здоровые и похудение тела.
Луиза это растение тонизирующее, желудочное средство, жаропонижающее, потогонное и спазмолитическое.
Это даже успокаивает, особенно бронхов и носовой полости.
От диареи и кровотечения.
Выгодно с припарки, чтобы нервные боли и нервные головные боли и боли уха.
Эфирное масло завода используется в промышленном по-разному (парфюмерия, кондитерские изделия, напитки и т.д.).

K
路易莎路易莎:减肥,肠道气,便秘,腹胀,心情不错。
止痛药的,有价值的喂奶时间,减轻胃肠蠕动,增强身体燃烧。
植物芳香和美化。可以用在花园里,作为尾随或kremoklades的。他生活得很好,只要你在花盆放在避风,温暖的地方,我们的阳台。是敏感的低的温度,如果温度计低于零锅转移到避风的地方是有用的。他是强硬的灌木高度为0.300.70厘米,叶子是毛绒,很香(香闻起来像),而花是彩色的粉红色。


路易莎Aloizia马鞭草柠檬桉马鞭草。
已知的马鞭草或香茅柠檬特有的气味。
该工厂是原产于美国,但它已经完全驯化希腊。
是扔叶片在冬天 - 小或小乔木 - 灌木。
叶子是椭圆形和尖尖的增长4.3相同点圈。
鲜花一束大茎的顶部。
它通常是不会花是非常小和相aspreidera颜色 - 走出去,在盛夏和初秋 -
过扦插繁殖,秋季(最好在沙层生根,并在明确的地方种植dpeita ECHI良好的土壤,透气性凉)。
聚会(叶,茎,花)在今年夏天完成。
用于治疗和枝条和树叶和鲜花。
汤治疗与1020克。
在一升的水,这是喝醉了健康,参与及纤体身体。
路易丝是植物滋补,健胃,解热,发汗药和解痉。
它甚至舒缓,尤其是支气管和鼻腔。
对腹泻和出血。
实与神经疼痛和神经性头痛和耳朵疼痛的药膏。
许多不同的方式(香水,糖果,饮料等),工业上使用的植物精油