Dienstag, 5. März 2013

Σουμάκι ή βυρσιά Το ρούδι


Σουμάκι ή βυρσιά Το ρούδι, ένα ξεχασμένο δεντράκι

Το ρούδι είναι ένα δεντράκι που μοιάζει με χαμόκλαδο και ψηλώνει μέχρι τα τρία μέτρα. Λέγεται και σουμάκι ή βυρσιά


Το μικρό αυτό δέντρο παλιότερα συγκαταλεγόταν στα φυτά που είχε ευρύτατη χρήση με μεγάλη οικονομική σημασία καθώς χρησιμοποιούνταν στην  επεξεργασία του δέρματος. Η βιομηχανία έπεξεργασίας δέρματος άνθισε στην Σάμο και ιδιαίτερα στο Καρλόβασι στα τέλη του 19ου  και στις αρχές του 20ου αιώνα και προσέδωσε στην πόλη μια ιδιαίτερη αίγλη με πολλαπλά οικονομικά οφέλη.
 Το ρούδι (φύλλα και κλωνάρια) έχει αυξημένη ποσότητα σε τανίνη 24%. Η τανίνη είναι μια ουσία που την χρησιμοποιούσαν για να μαλακώνουν τα δέρματα. Τανίνες έχουν και οι βελανιδιές.

Με τα χρόνια αυξήθηκε η ζήτηση των δερμάτων και η κατεργασία τους άρχισε να γίνεται με χημικά μέσα. Ο χρόνος επεξεργασίας μίκρυνε και η κατανάλωση αυξήθηκε. Το ρούδι, οι φυτικές ίνες του οποίου έδιναν δέρματα ακατάλυτα με μεγάλη αντοχή στον χρόνο σιγά σιγά ξεχάστηκε.
Το ρούδι ή σουμάκι (Rhus coriaria-ρούς ο βυρσοδεψικός)  φυτρώνει στους  τόπους που γίνεται η ελιά και μεγαλώνει χωρίς την φροντίδα των ανθρώπων. Του αρέσουν οι λαγγαδιές με ασβεστώδη εδάφη. Πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα με σπόρους, μοσχεύματα και παράρριζα. Σήμερα στη  Σάμο έχει πολύ μεγάλη εξάπλωση και στα πεδινά αλλά και στα ορεινά.


Από το φυτό σουμάκι, συνήθως χρησιμοποιούμε μόνο τους καρπούς. Οι ξεραμένοι καρποί αλέθονται μέχρι να μετατραπούν σε μια πορφυρή – κοκκινωπή σκόνη και ύστερα αναμιγνύονται με αλάτι.

Το σουμάκι είναι ένα πολύ δημοφιλές άρτυμα σε συνδυασμό με ένα ξινό αλεύρι, και η χρήση του είναι διαδεδομένη στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Σε αυτές τις περιοχές οι αλεσμένοι καρποί πασπαλίζονται στο ρύζι και αναμιγνύονται με φρεσκοκομμένα κρεμμύδια, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ νόστιμο ορεκτικό. Με σουμάκι καρθκεύουν καμιά φορά και το κεμπάπ, τη γνωστή σπεσιαλιτέ των σουβλατζίδικων.
Μια ακόμα χρήση αυτού του καρυκεύματος είναι γνωστή από τον Λίβανο, τη Συρία και την Αίγυπτο. Οι καρποί μαγειρεύονται με νερό μέχρι να σχηματιστεί μια πυκνή και πολύ ξινή ουσία, η οποία κατόπιν προστίθεται σε εδέσματα με κρέας ή χορταρικά ή σε σάλτσες για μαρινάρισμα, η μέθοδος αυτή είναι γνωστή από την αρχαιότητα.
σουμάκι). Μπαχαρικό σε πολύ μικρούς κόκκους, χρώματος βαθύ μπορντώ. Όχι ιδιαίτερα καυτερό. Σαλάτες (λιβανέζικες), στην κουζίνα της ανατολής πολλές φορές αντί για λεμόνι ή ξύδι, στο κρέας (αλλά και στο ψάρι ή το κοτόπουλο) πριν από το ψήσιμό του, σε βραστά λαχανικά και πουλερικά. Αντί για τη σκόνη του σουμακ χρησιμοποιείται και το υγρό που προέρχεται από τον εμποτισμό των καρπών (κυρίως σε σάλτσες και σε μαρινάδες). Αποτελεί βασικό συστατικό του μίγματος ζατάρ που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ιορδανία σε ψητά ή τηγανητά κρέατα. Χρησιμοποιείται και στην (πρακτική) ιατρική, μια και έχει διουριτική και αντιπυρετική δράση. Καταπραϋνει τους στομαχικούς πόνους.
D
Der Sumach oder vyrsia Rouda, eine vergessene Baum

Die Rouda ist ein Baum-Strauch größer und bis zu drei Metern. Genannt Sumach oder vyrsia


Dieser kleine Baum war eine der ältesten Pflanzen hatten umfangreiche Verwendung von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, da bei der Behandlung von Haut verwendet. Die Industrie in der Lederverarbeitung und vor allem in Samos Karlovasi im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert blühte und gab der Stadt einen besonderen Glanz mit mehreren wirtschaftliche Vorteile.
 Die Rouda (Blätter und Stengel) eine erhöhte Menge an Tannin 24%. Tannin ist eine Substanz, die verwendet werden, um die Haut zu erweichen wurde. Tannine sind Eichen.

Die Jahre hat die Nachfrage der Felle erhöht und die Behandlung begann, durch chemische Mittel. Die Bearbeitungszeit und verminderte Verbrauch erhöht. Die Rouda, Ballaststoffe, die Haut unzerstörbar mit großer Haltbarkeit langsam in Vergessenheit zu geben.
Die Rouda oder Sumach (Rhus coriaria-Rousse ist vyrsodepsikos) wächst in Orten, die Oliven sind und wächst ohne die Betreuung von Menschen. Er mag Laggada mit kalkhaltigen Böden. Leicht durch Samen vermehrt, Stecklinge und radicel. Heute in Samos ist sehr weit verbreitet und die Tiefebene und das Hochland.


Von der sumac Anlage, in der Regel nur ihre Handgelenke. Die getrockneten Früchte zermahlen, der einen purpurroten umgewandelt werden - rötliches Pulver gemischt und dann mit Salz.

Der Sumach ist ein beliebtes Gewürz in Verbindung mit einem sauren Mehl, und ihre Verwendung ist weit verbreitet im Nahen Osten und im Iran. In diesen Bereichen werden die Rändelmuttern bestreut auf Reis und mit frisch geschnittenen Zwiebeln, schaffen auf diese Weise eine sehr leckere Vorspeise. Karthkefoun mit Sumach und manchmal Kebab, bekannte Spezialitäten von Grills.
Eine weitere Verwendung dieses Gewürzes ist aus dem Libanon, Syrien und Ägypten bekannt. Die Früchte mit Wasser gekocht, um eine dichte und stark sauren Substanz, die dann zu Gerichten mit Fleisch oder Gemüse oder Saucen für Marinieren wird hinzugefügt zu bilden, wird diese Methode von der Antike bekannt.
Sumach). Spice in sehr kleinen Körnern, tief weinrote Farbe. Nicht sehr würzig. Salate (libanesischen), in der Küche des Ostens oft anstelle von Zitronensaft oder Essig, Fleisch (und Fisch oder Huhn) vor dem Backen in gekochtem Gemüse und Geflügel. Stattdessen Sumach verwendet und die Flüssigkeit aus dem Einweichen der Früchte (vor allem in Saucen und Marinaden). Es ist ein wichtiger Bestandteil der Mischung zatar vor allem in Jordanien zu gegrilltem oder gebratenem Fleisch verwendet. Wird in der (Praxis) Medizin und hat eine harntreibende und fiebersenkende Wirkung. Beruhigt Magenschmerzen.

E
The sumac or vyrsia Rouda, a forgotten tree

The Rouda is a tree-like shrub taller and up to three meters. Called sumac or vyrsia


This small tree was one of the oldest plants had extensive use of high economic importance, as used in the treatment of skin. The industry flourished in leather processing and especially in Samos Karlovasi in the late 19th and early 20th century and gave the town a special glamor with multiple economic benefits.
 The Rouda (leaves and stalks) has an increased amount of tannin 24%. Tannin is a substance that was used to soften the skin. Tannins have oaks.

The years has increased the demand of the skins and the treatment began to be by chemical means. The processing time and diminished consumption increased. The Rouda, dietary fibers which give skin indestructible with great durability slowly forgotten.
The Rouda or sumac (Rhus coriaria-Rousse is vyrsodepsikos) grows in places that are olive and grows without the care of people. He likes Laggada with calcareous soils. Easily propagated by seeds, cuttings and radicel. Today in Samos is very widespread and the lowlands and the highlands.


From the sumac plant, usually only use their wrists. The dried fruits are ground to be converted to a purple - reddish powder and then mixed with salt.

The sumac is a popular condiment in conjunction with a sour flour, and its use is widespread in the Middle East and Iran. In these areas the milled nuts sprinkled on rice and mixed with freshly cut onions, creating in this way a very tasty appetizer. Karthkefoun with sumac and sometimes kebab, known specialties of grills.
Another use of this spice is known from Lebanon, Syria and Egypt. The fruits are cooked with water to form a dense and highly acid substance, which is then added to dishes with meat or vegetables or sauces for marinating, this method is known from antiquity.
sumac). Spice in very small grains, deep burgundy color. Not very spicy. Salads (Lebanese), in the kitchen of the East many times instead of lemon juice or vinegar, meat (and the fish or chicken) before baking in boiled vegetables and poultry. Instead sumac powder used and the liquid from the soaking of the fruit (especially in sauces and marinades). It is a key component of the mixture zatar used mainly in Jordan to grilled or fried meats. Used in the (practice) medicine, and has a diuretic and antipyretic effects.
Soothes stomach pains.

F
Le sumac ou vyrsia Rouda, un arbre oublié

Le Rouda est un arbuste arbre-comme plus grand et jusqu'à trois mètres. Appelé sumac ou vyrsia


Ce petit arbre a été l'une des plus anciennes plantes ont un usage intensif de grande importance économique, telle qu'elle est utilisée dans le traitement de la peau. L'industrie a prospéré dans le traitement du cuir et surtout à Samos Karlovasi à la fin du 19e et au 20e et donne à la ville un charme particulier avec de multiples avantages économiques.
 La Rouda (feuilles et tiges) présente une plus grande quantité de tanin à 24%. Le tanin est une substance qui a été utilisée pour adoucir la peau. Les tannins ont chênes.

Les années a augmenté la demande des peaux et le traitement a commencé à être par des moyens chimiques. Le temps de traitement et de consommation réduite augmenté. Les Rouda, fibres alimentaires qui donnent à la peau indestructible avec une grande durabilité peu à peu oublié.
Le Rouda ou le sumac (Rhus coriaria-Rousse est vyrsodepsikos) pousse dans les endroits qui sont d'olive et croît sans la prise en charge de personnes. Il aime Laggada avec des sols calcaires. Multiplie facilement par graines, boutures et radicel. Aujourd'hui à Samos est très répandue et les plaines et les montagnes.


De l'usine de sumac, habituellement seulement utiliser leurs poignets. Les fruits secs sont broyés pour être converti en un violet - rougeâtre poudre puis mélangé avec du sel.

Le sumac est un condiment populaire en conjonction avec une farine fraîche, et son utilisation est très répandue au Moyen-Orient et l'Iran. Dans ces domaines, les écrous moletés saupoudré sur le riz et mélanger avec les oignons fraîchement coupées, créant de cette manière un apéritif très savoureux. Karthkefoun au sumac et parfois kebab, spécialités de grillades connus.
Une autre utilisation de cette épice est connue depuis le Liban, la Syrie et l'Egypte. Les fruits sont cuits avec de l'eau pour former une substance acide et très dense, qui est ensuite ajouté à des plats de viande ou de légumes ou sauces pour marinade, cette méthode est connue depuis l'antiquité.
sumac). Spice en très petits grains, profonde couleur bordeaux. Pas très épicée. Salades (libanaise), dans la cuisine de l'époque Orient nombreuses au lieu de jus de citron ou du vinaigre, de la viande (et le poisson ou le poulet) avant la cuisson dans des légumes bouillis et de la volaille. Au lieu de cela poudre de sumac utilisé et le liquide de la macération des fruits (en particulier dans les sauces et les marinades). Il s'agit d'un élément clé de la zatar mélange utilisé principalement en Jordanie pour les viandes grillées ou frites. Utilisée dans la médecine (pratique), et a des effets diurétiques et antipyrétiques. Apaise les d