Sonntag, 28. Juli 2013

ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ Silybum marianum

ΓΑΙΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ -ΑΓΚΑΘΙ ΜΑΡΙΑΣ (MILKTHISTLE - Silybum marianum)

Το γαιδουράγκαθο ή αλλιώς αγκάθι Μαρίας όπως επίσης είναι κυρίως γνωστό στη γειτονική Ιταλία περιέχει μια ουσία τη συλιμαρίνη (κυρίως οι σπόροι) που επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει τα τεράστια οφέλη της στην θεραπεία του συκωτιού

Για το στομάχι, την καρδία, το σηκώτι, για τον βήχα, την βρογχίτιδα, δυναμώνει το στομάχι.
Γαϊδουράγκαθο -- Milk thistle
Το Milk thistle, μέλος της οικογένειας των αστήρων, έχει χρησιμοποιηθεί ιατρικά για περισσότερα από 2000 χρόνια, κυρίως για τη θεραπεία παθήσεων του ήπατος και της χοληδόχου κύστεως.
Χρησιμοποιούμενα μέρη:
-σπόροι
Σημείωση: Από τους σπόρους του μπορεί να εξαχθεί ένα φλαβονοειδές σύμπλεγμα, η σιλυμαρίνη, η οποία θεωρείται το βιολογικά δραστικό συστατικό.
Δράση:
-κατά της κίρρωσης!
-κατά της οξείας ηπατίτιδας
-κατά της δηλητηρίασης από το μανιτάρι
Amanita phalloides
-πρόληψη καρκίνου
-κατά της χρόνιας ηπατίτιδας Γ
-κατά του διαβήτη (σε ασθενείς με κίρρωση)
-κατά της ηψηλής χοληστερόλης
-κατά της ηπατικής βλάβης από φάρμακα και τοξίνες
Δοσολογία:
Το
milk thistle προτυποποιείται συνήθως, ώστε να περιέχει 70-80% σιλυμαρίνη. Η σιλυμαρίνη είναι ένα μείγμα τριών φλαβονολιγνανών: σιλυβίνη, σιλυδιανίνη και σιλυχριστίνη. Δοσολογίες για τη σιλυμαρίνη - 230-420 mg ανά ημέρα, διαιρεμένα σε δύο ή τρεις δόσεις (έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι και 8000 mg, με άγνωστη όμως ασφάλεια). Το silipide (IdB 1016) είναι ένα ειδικό προιόν του milk thistle σχεδιασμένο να απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό. Οι δόσεις του μετρώνται με ισοδύναμα σιλυβίνης. Δόσεις για το silipide - 160-480 mg ανά ημέρα σε ισοδύναμα σιλυβίνης
Πιθανές παρενέργειες:
-στομαχική διαταραχή, πονοκέφαλος, κνησμός, απώλεια όρεξης, αέρια, καούρα, διάρροια, αρθραλγία, σεξουαλική ανικανότητα, μειωμένα επίπεδα σακχάρου. Έχει
αναφερθεί και αναφυλακτικό σοκ.
Die Distel oder Dorn Mary sonst wie auch vor allem im benachbarten Italien ist bekannt, enthält eine Substanz zu sylimarini (hauptsächlich Getreide) die wissenschaftliche Forschung gezeigt hat enorme Vorteile bei der Behandlung von Leber-
Für den Magen, Herz, Leber, bei Husten, Bronchitis, stärkt den Magen.
Thistle - Mariendistel

Die Mariendistel, ein Mitglied der Familie der Korbblütler gehört, wurde medizinisch für mehr als 2000 Jahren verwendet, vor allem für die Behandlung von Erkrankungen der Leber und Gallenblase.
Gebrauchte Teile:
Samen-
Hinweis: Von den Samen kann ein Flavonoid-Komplex extrahiert werden, die silymarini, die das biologisch aktive Inhaltsstoff ist.
Aktion:
Vor-Zirrhose!
-Während der akuten Hepatitis
Vor-Vergiftung durch den Pilz Amanita phalloides
Krebs-Prävention
-Bei chronischer Hepatitis C
Anti-Diabetes (bei Patienten mit Zirrhose)
Anti-Cholesterin ipsilis
-Gegen Leberschäden durch Medikamente und Giftstoffe
Dosierung:
Die Mariendistel ist in der Regel modelliert, um 70-80% silymarini enthalten. Die silymarini ist eine Mischung von drei flavonolignanon: silyvini und silydianini silychristini. Dosierungen für silymarini - 230-420 mg pro Tag, in zwei oder drei Dosen (bis zu 8000 mg, jedoch mit Sicherheit bekannt) unterteilt. Die silipide (IDB 1016) ist ein spezielles Produkt aus Mariendistel entwickelt, um vom Körper aufgenommen werden. Dosen mit gleichwertigen silyvinis gemessen. Dosen für silipide - 160-480 mg pro Tag entspricht silyvinis
Mögliche Nebenwirkungen:
-Magenverstimmung, Kopfschmerzen, Juckreiz, Appetitlosigkeit, Blähungen, Sodbrennen, Durchfall, verminderter Gelenkschmerzen, Impotenz, Glukosespiegel. Es wurde berichtet, und anaphylaktischer Schock.

The thistle or thorn Mary else is as well known mainly in neighboring Italy contains a substance to sylimarini (mainly grains) which scientific research has shown tremendous benefits in the treatment of liver
For the stomach, heart, liver, for cough, bronchitis, strengthens the stomach.
Thistle - Milk thistle

The Milk thistle, a member of the aster family, has been used medically for more than 2000 years, mainly for the treatment of diseases of the liver and gall bladder.
Used parts:
-Seeds
Note: Of the seeds can be extracted a flavonoid complex, the silymarini, which is the biologically active ingredient.
Action:
-Against cirrhosis!
-During the acute hepatitis
-Against poisoning by the mushroom Amanita phalloides
Cancer-prevention
-In chronic hepatitis C
Anti-diabetes (in patients with cirrhosis)
Anti-cholesterol ipsilis
-Against liver damage by drugs and toxins
Dosage:
The milk thistle is usually modeled to contain 70-80% silymarini. The silymarini is a mixture of three flavonolignanon: silyvini, and silydianini silychristini. Dosages for silymarini - 230-420 mg per day, divided into two or three doses (used up to 8000 mg, but with unknown safety). The silipide (IdB 1016) is a special product of milk thistle designed to be absorbed by the body. Doses measured with equivalent silyvinis. Doses for silipide - 160-480 mg per day equivalent silyvinis
Possible side effects:
-Stomach upset, headache, itching, loss of appetite, gas, heartburn, diarrhea, joint pain, impotence, decreased glucose levels. It has been reported and anaphylactic shock.

Le chardon ou épine Mary autre comme on le sait essentiellement dans les pays voisins en Italie contient une substance à sylimarini (principalement les céréales), qui recherche scientifique a montré d'énormes avantages dans le traitement du foie
Pour l'estomac, le coeur, le foie, pour la toux, la bronchite, renforce l'estomac.
Thistle - Le chardon-Marie

Le chardon-Marie, un membre de la famille des asters, a été utilisé en médecine pour plus de 2000 ans, principalement pour le traitement des maladies du foie et la vésicule biliaire.
Parties utilisées:
-Graines
Remarque: Sur les graines peuvent être extraites d'un complexe flavonoïde, la silymarini, qui est l'ingrédient biologiquement actif.
D'action:
-Contre la cirrhose!
-Au cours de la hépatite aiguë
-Contre l'empoisonnement par le champignon Amanita phalloides
Prévention du cancer
En-hépatite C chronique
Anti-diabète (chez les patients atteints de cirrhose)
Anti-cholestérol ipsilis
-Contre les dommages du foie par des médicaments et des toxines
Posologie:
Le chardon-Marie est habituellement modélisé pour contenir silymarini 70-80%. Le silymarini est un mélange de trois flavonolignanon: silyvini, et silydianini silychristini. Les dosages pour silymarini - 230-420 mg par jour, divisée en deux ou trois doses (utilisé jusqu'à 8000 mg, mais avec la sécurité inconnue). Le silipide (BID 1016) est un produit spécial du chardon-Marie conçu pour être absorbée par le corps. Doses mesurées avec silyvinis équivalents. Les doses pour silipide - 160-480 mg par jour silyvinis équivalents
Effets secondaires possibles:
-Maux d'estomac, maux de tête, démangeaisons, perte d'appétit, de gaz, les brûlures d'estomac, diarrhée, douleurs articulaires, impuissance, baisse de la glycémie. Il a été rapporté et le choc anaphylactique.