Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠατάταΠατάτα -Solanum tuberosum-(Solanaceae-.
Η πατάτα έχει ίδιότητες «διαλυτικές» τών αποστημάτων.
Ξυμένη πατάτα (60 γραμ.
ξεπλυμένα σέ 100 γραμ.
νερό) βάζουμε νά φθάσει σέ σημείο βρασμου.
Μέ αυτό κάνουμε κατάπλασμα μέ μιά μουσελίνα πού τό τοποθετούμε στο απόστημα όσο τό δυνατό πιο ζεστό.
(Μαλακτικό).
Σαλάτα πού γίνεται μέ ωμά: ξυμένο καρόττο, τό λευκό μέρος τοΰ πράσου και πατάτα, είναι ευεργετική στά μαλλιά (εσωτερικώς μέ τό θειάφι, πού περιέχεται στή σαλάτα αυτή).

Κοπανισμένη ωμή πατάτα είναι θεραπευτική τών ελκών καί πληγών μέ καταπλάσματα (αλλαγή 2 φορές τήν ήμερα.)

Κομμένη ωμή πατάτα πού τρίβεται στό πρόσωπο καί στό λαιμό φρεσκάρει τό δέρμα (ξεπλένεται ύστερα άπό λίγο μέ βαμβάκι καί χλιαρό νερό).
Όμοίως, φέτα ωμής πατάτας, σκεπασμένης μέ αλάτι πού θά μείνη μιά νύχτα θεραπεύει τίς χιονίστρες μέ έντριβή (μέ πολλές επαναλήψεις, άφου στεγνώσει).

Ακόμη, χυμός ωμής πατάτας είναι κατά τών εξανθημάτων (μέ επίθεση) ό ίδιος χυμός είναι και κατά της ξινίλας του στομάχου — μιά κουταλιά — καί ευεργετικός στά καψίματα καί σκασίματα.
Καί ακόμη ό Ιδιος χυμός τής ωμής πατάτας είναι κατά τών ρευματισμών.
  

G
Kartoffel-Solanum tuberosum-(Solanaceae-.
Die Kartoffel hat Eigenschaften 'störend' Abszesse.
Geriebene Kartoffel (60 g
gespült, um 100 g
Wasser) legte es auf den Siedepunkt erreichen.
Damit sind wir mit einem Umschlag Musselin, die den Abszess zu verorten wie möglich wärmer.
(Conditioner).
Salat gemacht mit unverblümt: geriebene Karotten, der weiße Teil der Lauch und Kartoffeln, ist von Vorteil für die Haare (auf der Innenseite mit dem Schwefel, enthalten in diesem Salat).

Crushed rohe Kartoffel ist heilende Geschwüre und Wunden mit Kompressen (2 mal pro Tag.)

Geschnittene rohe Kartoffel gerieben auf Gesicht und Hals erfrischt die Haut (kurz danach mit Watte und warmem Wasser gespült).
Ebenso Scheibe rohe Kartoffel, mit Salz für eine Nacht Heilung Frostbeulen mit Reiben (mit vielen Wiederholungen, nach dem Trocknen) abgedeckt.

Auch rohe Kartoffel Saft Hautausschläge (Anwendung) Die gleiche Saft ist gegen sauren Magen - ein Esslöffel - und nützlich bei Verbrennungen und Risse.
Und immer noch der gleiche Saft der rohen Kartoffel ist Rheuma.

E
Potato-Solanum tuberosum-(Solanaceae-.
The potato has properties 'disruptive' abscesses.
Grated potato (60 g
rinsed TO 100 g
water) put it to reach boiling point.
With this we poultice with a muslin which situate the abscess as possible warmer.
(Conditioner).
Salad made ​​with bluntly: grated carrot, the white part of leek and potato, is beneficial to the hair (on the inside with the sulfur, contained in this salad).

Crushed raw potato is curative of ulcers and wounds with poultices (change 2 times a day.)

Sliced ​​raw potato rubbed on the face and neck freshens the skin (flushed shortly afterwards with cotton wool and warm water).
Similarly, slice of raw potato, covered with salt staying for one night cure chilblains with rubbing (with many repetitions, after drying).

Also, raw potato juice is rashes (Applying) The same juice is against sour stomach - a tablespoon - and beneficial in burns and cracks.
And still the same juice of raw potato is rheumatism.
F
La pomme de terre Solanum tuberosum-(Solanaceae-.
La pomme de terre a des perturbateurs 'abcès propriétés.
Pomme de terre râpée (60 g
rincé à 100 g
eau) mettre à atteindre le point d'ébullition.
Avec cela, nous cataplasme avec une mousseline qui situer l'abcès chaud que possible.
(Revitalisant).
Salade faite avec crûment: carottes râpées, la partie blanche du poireau et pomme de terre, est bénéfique pour les cheveux (à l'intérieur avec le soufre contenu dans cette salade).

Pomme de terre crue concassée guérit les ulcères et les plaies avec des cataplasmes (changer 2 fois par jour.)

Pomme de terre crue en tranches frotté sur le visage et le cou rafraîchit la peau (rougeur peu de temps après avec du coton et de l'eau chaude).
De même, une tranche de pomme de terre crue, recouvert de sel là que pour une engelures de guérison de nuit à friction (avec de nombreuses répétitions, après séchage).

En outre, le jus de pomme de terre crue est éruptions cutanées (Application) La même jus est contre les aigreurs d'estomac - une cuillère à soupe - et bénéfiques des brûlures et des fissures.
Et toujours le même jus de pomme de terre crue est rhumatismes.
R
Картофеля Solanum Tuberosum-(Solanaceae-.
Картофель обладает свойствами "разрушительным" абсцессов.
Тертого картофеля (60 г
промывать до 100 г
воды) положить его, чтобы достичь точки кипения.
С этим мы припарки с муслина которой расположить абсцесса возможно теплее.
(Кондиционер).
Салат с прямо: тертая морковь, белую часть лука-порея и картофеля, не является благоприятным для волос (на внутренней части с серой, содержащейся в этом салате).

Щебень сырого картофеля приводит к излечению язв и ран припарки (изменить 2 раза в день.)

Нарезанный сырой картофель натирают на лице и шее освежает кожу (вспыхнул вскоре после этого с ватой и теплой воды).
Точно так же, ломтик сырого картофеля, покрытые солью останавливался в течение одной ночи лечения обморожений с трением (с большим количеством повторений, после высыхания).

Кроме того, сырой картофельный сок является сыпь (применение) То же сок ​​против повышенной кислотностью желудка - столовую ложку - и полезно в ожогах и трещинах.
И все тот же сок ​​сырого картофеля является ревматизм.
K
马铃薯马铃薯(Solanaceae-.
马铃薯性能的颠覆性的脓肿。
60克磨碎的马铃薯
冲洗至100g
水),以达到沸点。
有了这一点,我们用细布尽可能回暖位于脓肿膏药。
护发素)。
沙拉用直言:磨碎的胡萝卜,韭菜和土豆的白色部分,对头发是有益的(与硫在里面,包含在这个沙拉)。

粉碎原料马铃薯是治疗溃疡和伤口的药膏(改变每日2次。)

生的马铃薯擦于面部及颈部皮肤清新(用脱脂棉和温水冲洗不久之后)。
样,生土豆切片,铺上盐停留一晚治愈冻疮揉(用许多重复,干燥后)。

此外,生马铃薯汁是皮疹(应用),同样的果汁 - 汤匙 - 对胃酸和有益的烧伤和裂纹。
仍然是相同的原料马铃薯汁是风湿病