Donnerstag, 25. Juli 2013

ΠαριετάριαΠαριετάρια -Parietaria officinalis-.
Κοινά ονόματα : Περδικάκι, Άνεμολύτι, Περδικούλι.
Είναι ενα άπό τά αυτοφυή μικρά φυτά τής Ελλάδος, πολύ γνωστό ώς Περδικάκι.
Κοινότατο φυτό σέ όλη τήν Ελλάδα καί κυρίως στήν Κεντρική καί Νότιον Ελλάδα πού τό συναντούμε στά πιό απίθανα μέρη.
Στις πόλεις καί στά χωριά.
Πάνω στους τοίχους, στίς άκρες τών δρόμων κλπ.
Αυτό τό φυτό — τό απόλυτα περιφρονημένο — ωστόσο κρύβει αξιοθαύμαστες θεραπευτικές Ιδιότητες, πού ούτε τις υποψιάζεται κανείς.
Τά φύλλα του είναι ακέραια καί στο μέγεθος ανάλογα στή μικρή σχετικά ανάπτυξη του φυτού — άλλων ειδικά μεγαλύτερα —.
Έχουν σχήμα ελλειπτικό, μακρουλό καί είναι χνουδωτά άπό κάτω.
Τά άνθη του παρουσιάζονται στίς μασχάλες τών φύλλων κατά δέσμες άπό τό Μάιο ώς τό Σεπτέμβριο καί είναι πρασινωπά.

Θεραπευτικές Ιδιότητες τού φυτού: Είναι κυρίως φυτό διουρητικό.
Οί διουρητικές του Ιδιότητες φαίνεται ότι οφείλονται στο «νιτρικό κάλι», πού περιέχει αυτό τό φυτό.
Άλλά τό χημικό νιτρικό κάλι, δεν δίνει τά ίδια αποτελέσματα.
Αυτή ή διαπίστωση είναι μιά απόδειξη ότι τά φυσικά φάρμακα κρύβουν μέσα τους κάποιο μυστικό (ας πούμε ενα παράγοντα Χ) πού τον στερούνται τά ξεκαθαρισμένα αλάτια — είτε χημικά, ειτε απομονωμένα άπό τό φυτό —.
Πιθανόν νά πρόκειται περί άγνωστων «οργανικών ενώσεων».
Αλλά ή θεραπευτική αξία του φυτού αυτού, πού είναι «πανταχού παρόν» δεν σταματά έδώ.
Η Παριετάρια ειναι φυτό: Μαλακτικό, Δροσιστικό, Έπουλωτικό τών παθήσεων του ούρογεννητικου συστήματος καί άντιρευματικό.
Είναι κατά τής Νεφρίτιδος, καί Κυστίτιδος καί ακόμη κατά τής ύδρωπικίας — αυξάνοντας τήν ποσότητα τών ουρων.
Τό τσάι του φυτου είναι κατά του κρυολογήματος και κατά του βήχα, και ακόμη ευεργετικό στίς παθήσεις του λαιμου.
και στους ρευματισμούς.
Τά φύλλα του ή το τσάι του πάνω σέ κοψίματα, έλκη, πληγές, και στά αυτιά είναι καθαριστικά καί κατά τών μολύνσεων.

Έξωτερικώς είναι κατά τών φλογώσεων, αιά τίς Στηθάγχης.
Είναι άκόμη κατά τοϋ άσθματος καί τής φυματιώσεως τών πνευμόνων.
Έξ άλλου, θεωρείται ότι διώχνει τά έντομα.Γιά τήν ιδιότητα του αυτή σέ μερικά χωριά τό χρησιμοποιουν σαν υπόστρωμα στίς αποθήκες τοΰ σιταριοΰ, γιά νά διώχνει τίς σταρόψειρες.
Καλλιέργεια.
Είναι τόσο άφθονο τό φυτό αυτό ώς αυτοφυές ώστε δέν γίνεται λόγος γιά τήν καλλιέργεια του ή όποίά άλλωστε δν χρειαστεί γίνεται πολύ εύκολα άπό σπόρο.
Στήν Ελλάδα συναντουμε καί άλλα είδη του Γένους αύτου, μεταξύ τών οποίων: Παριετάρια ή κριτική (
P.
cretica) καί Παριετάρια ή λουζιτανική (P.
lusitanica).
"Ολα τά φυτά αυτά έχουν τά ίδια κοινά ονόματα καί παρόμοιες Ιδιότητες.
Χημική Σύνθεση : Η Παριετάρια περιέχει: έκτος άπό τό νιτρικό κάλι, καί θειάφι καί μιά ουσία γλοιώδη.
Τρόποι χρήσεως: Χρησιμοποιείται
α) Ως «τσάι» (έγχυμα) σέ ποσότητα γύρω στά 30 γραμμάρια φυτου γιά ένα λίτρο νερό.
Άπό αυτό τό τσάι παίρνεται αρκετή ποσότητα κατά τή διάρκεια της ημέρας,
β) Ως αφέψημα (μέ βράσιμο) — 10-20 γραμ.
σέ ένα λίτρο νερό —.

γ) Ως σκόνη μαζί μέ μέλι —κατά του άσθματος και τής φυματιώσεως τών πνευμόνων,
δ) Ως αλοιφή (βρασμένο τό φυτό μαζί μέ χοιρινό λίπος γιά εντριβές,
ε) Ως κατάπλασμα κατά τών φλογώσεων.
Και δλα αυτά, άπό ενα ασήμαντο φαινομενικά φυτό, πού είναι άφθονο δώρο τής φύσεως — ας πιστέψουμε — γιά τήν προστασία τής υγείας τοΰ άνθρωπου, πού όμως αυτός θέλει νά τό περιφρονεί.
Άλλά τό φυτό δεν κάνει βέβαια διάκριση μεταξύ τών τεχνικών διαβάσεων του άνθρωπου και τών περισσότερο κατάλληλων τόπων όπου τό φυτό θά προστατεύεται άπό τά ποδοπατήματα.
G
Parietaria (Parietaria officinalis-.
Gemeinsame Namen: Parietaria, Anemolyti, Perdikouli.
Ist einer der Lobelia gebürtige Griechenland, sowie Parietaria bekannt.
Koinotato Anlage in ganz Griechenland und vor allem in Zentral-und Süd-Griechenland, die in den unmöglichsten Orten ist.
In Städten und Dörfern.
An den Wänden, Wegränder, etc.
Diese Pflanze - die absolut verachtet - aber verbirgt bemerkenswerten therapeutischen Eigenschaften, noch ahnen.
Die Blätter sind ganze Zahlen und die Größe zurückzuführen auf eine relativ kleine Pflanze Wachstum - vor allem anderen älteren -.
Haben elliptische Form, länglich und ist Plüsch unten.
Die Blüten sind in den Blattachseln in Clustern von Mai bis September vorgestellt und ist grünlich.

Heilende Eigenschaften der Pflanze: Es ist vor allem Pflanzen Diuretikum.
S harntreibend zu sein scheinen aufgrund "Kaliumnitrat" ​​mit diesem Werk.
Aber die chemische Kaliumnitrat nicht die gleichen Ergebnisse.
Dieser Befund ist ein Beweis dafür, dass natürliche Medikamente in ihnen verbirgt sich ein Geheimnis (sagen wir ein Faktor X), wo die Feststoffe unklar Salz - entweder chemisch, entweder aus der Pflanze isoliert -.
Wahrscheinlich eine unbekannte sein "organische Verbindungen."
Aber der therapeutische Wert dieser Anlage, die "allgegenwärtige" ist hier nicht zu stoppen.
Die Pflanze ist Parietaria: Beruhigend, erfrischend, Heilung von Krankheiten des Urogenitalsystems und Antirheumatika.
Sind gegen Nephritis und Zystitis und sogar gegen die Wassersucht - die Erhöhung der Menge des Urins.
Der Tee der Anlage ist von einem kalten und Husten und sogar vorteilhaft bei Erkrankungen des Hals.
und Rheuma.
Die Blätter oder Tee auf Schnitte, Wunden, Wunden und Ohren werden gereinigt und gegen eine Infektion.

Äußerlich ist es gegen die Entzündung, Ala DIE Angina.
Es ist immer noch bei Asthma und Tuberkulose der Lunge.
Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass entfernt entoma.Gia als solche in einigen Dörfern verwenden Sie es als ein Substrat an seiner Sitar staropseires abwendet.
Kultur.
Es ist so reichlich, diese Pflanze als native so keine Erwähnung des Anbaus, die zudem dn sehr leicht aus Samen getan haben.
In Griechenland stoßen wir auf andere Arten dieser Gattung, darunter: Parietaria oder Kritik (P.
cretica) und Parietaria oder Lusitano (P.
lusitanica).
"All diese Pflanzen haben den gleichen gemeinsamen Namen und ähnliche Eigenschaften.
Chemische Zusammensetzung: Die Parietaria enthält: Neben Kaliumnitrat, Schwefel und eine schleimige Substanz.
Methods of Use: Gebrauchte
a) "Tee" (Infusion) in einer Menge von etwa 30 Gramm der Pflanze für einen Liter Wasser.
Von diesem Tee genug während des Tages,
b) Abkochung (durch Kochen) - 10 bis 20 g
in einem Liter Wasser -.

c) Pulver zusammen mit Honig-Asthma und Tuberkulose der Lunge,
d) Salbe (die Pflanze gekocht zusammen mit Schweinefett reibt,
e) Wie ein Pflaster gegen Entzündungen.
Und das alles aus einer scheinbar unbedeutenden Pflanze, die reichlich Geschenk der Natur ist - wir glauben - für den Schutz der menschlichen Gesundheit, aber er will sie zu verachten.
Aber die Anlage ist natürlich zwischen technischen Passagen von Menschen und mehr geeignete Standorte, wo die Pflanze vor Tritten geschützt werden unterscheiden.
E
Parietaria (Parietaria officinalis-.
Common names: Parietaria, Anemolyti, Perdikouli.
Is one of the lobelia native of Greece, well known as Parietaria.
Koinotato plant throughout Greece and especially in central and southern Greece, which is present in the most unlikely places.
In towns and villages.
On the walls, roadsides etc.
This plant - the absolutely despised - but hides remarkable therapeutic properties, nor suspecting.
The leaves are integers and the size attributable to a relatively small plant growth - especially other older -.
Have elliptical shape, longish and is plush beneath.
The flowers are presented in the leaf axils in clusters from May to September and is greenish.

Healing properties of the plant: It is mainly plant diuretic.
S diuretic properties appear to be due to "potassium nitrate" containing this plant.
But the chemical potassium nitrate does not give the same results.
This finding is a proof that natural medicines conceal within them a secret (say a factor X) where the solids unclear salt - either chemically, either isolated from the plant -.
Likely to be an unknown "organic compounds."
But the therapeutic value of this plant, which is "ubiquitous" does not stop here.
The plant is Parietaria: Soothing, refreshing, healing of diseases of the genitourinary system and antirheumatic.
Are against nephritis and cystitis and even against the dropsy - increasing the amount of urine.
The tea of ​​the plant is of a cold and cough, and even beneficial in diseases of the throat.
and rheumatism.
The leaves or tea on cuts, sores, wounds, and ears are cleaned and against infection.

Externally it is against the inflammation, Ala THE angina.
It's still in asthma and tuberculosis of the lungs.
Moreover, it is considered that removes entoma.Gia as such in some villages use it as a substrate at his sitar to staropseires turns away.
Culture.
It is so abundant this plant as native so no mention of cultivation which moreover dn have done very easily from seed.
In Greece we encounter other species of this genus, including: Parietaria or criticism (P.
cretica) and Parietaria or Lusitanian (P.
lusitanica).
"All these plants have the same common name and similar properties.
Chemical Composition: The Parietaria contains: Besides potassium nitrate, sulfur and a slimy substance.
Methods of Use: Used
a) "tea" (infusion) in an amount of about 30 grams of plant for a liter of water.
From this tea getting enough during the day,
b) decoction (by boiling) - 10 to 20 g
in a liter of water -.

c) powder along with honey-asthma and tuberculosis of the lungs,
d) ointment (the plant boiled together with pork fat rubs,
e) As a poultice AGAINST inflammation.
And all this from a seemingly insignificant plant that is abundant gift of nature - we believe - for the protection of human health, but he wants to despise.
But the plant does of course distinguish between technical passages of humans and more suitable sites where the plant will be protected from being walked.
F
Pariétaire (pariétaire officinale-.
Noms communs: Parietaria, Anemolyti, Perdikouli.
Est l'un des lobélie originaire de Grèce, bien connu comme la pariétaire.
Usine Koinotato toute la Grèce et en particulier dans le centre et le sud de la Grèce, qui est présent dans les endroits les plus improbables.
Dans les villes et villages.
Sur les murs, des routes, etc
Cette plante - l'absolument méprisé - mais cache des propriétés thérapeutiques remarquables, ni douter.
Les feuilles sont entiers et la taille attribuable à une croissance relativement faible des plantes - notamment d'autres plus âgés -.
Ont une forme elliptique, oblongue et est en peluche dessous.
Les fleurs sont présentées dans l'aisselle des feuilles dans les amas de Mai à Septembre et est verdâtre.

Propriétés de la plante guérison: Il est principalement diurétique de l'usine.
Des propriétés diurétiques S semblent être dues à «nitrate de potassium" contenant cette plante.
Mais le nitrate de potassium chimique ne donne pas les mêmes résultats.
Ce constat est une preuve que les médecines naturelles cachent en eux un secret (par exemple un facteur X) où les solides de sel clair - soit chimiquement, soit isolé de la plante -.
Susceptible d'être un inconnu «composés organiques».
Mais la valeur thérapeutique de cette plante, qui est «omniprésent» ne s'arrête pas là.
La plante est pariétaire: apaisant, rafraîchissant, la guérison des maladies du système génito-urinaire et antirhumatismaux.
Sont contre la néphrite et la cystite et même contre l'hydropisie - augmentant la quantité d'urine.
Le thé de la plante est d'un rhume et de la toux, et même bénéfique dans les maladies de la gorge.
et les rhumatismes.
Les feuilles de thé ou sur les coupures, les plaies, les blessures, et les oreilles sont nettoyées et contre l'infection.

Extérieurement, il est contre l'inflammation, Ala L'angine de poitrine.
C'est toujours dans l'asthme et la tuberculose pulmonaire.
En outre, il est considéré que supprime entoma.Gia en tant que tel dans certains villages utiliser comme substrat à son sitar à staropseires se détourne.
Culture.
Il est tellement abondante que cette plante native donc pas mention de la culture qui a d'ailleurs dn ont fait très facilement à partir de graines.
En Grèce, nous rencontrons d'autres espèces de ce genre, y compris: la pariétaire ou critiques (P.
cretica) et pariétaire ou lusitanien (P.
lusitanica).
"Toutes ces plantes ont le même nom commun et des propriétés similaires.
Composition chimique: La pariétaire contient: plus de nitrate de potassium, du soufre et une substance visqueuse.
Méthodes d'utilisation: occasion
a) "thé" (injection) en une quantité d'environ 30 grammes de plante pour un litre d'eau.
De ce thé obtenir suffisamment durant la journée,
b) décoction (par ébullition) - 10 à 20 g
dans un litre d'eau -.

c) poudre avec du miel, l'asthme et la tuberculose pulmonaire,
d) pommade (la plante bouillie avec frotte de graisse de porc,
e) en cataplasme contre les inflammations.
Et tout cela à partir d'une plante apparemment insignifiant qui est le don abondant de la nature - nous pensons - pour la protection de la santé humaine, mais il veut mépriser.
Mais la plante n'a bien sûr distinguer entre les passages techniques des humains et des sites les plus appropriés où la plante sera protégée à ne pas marcher.
R
Parietaria (Parietaria-лекарственный.
Народные названия: Parietaria, Anemolyti, Perdikouli.
Является одним из лобелия уроженец Греции, также известный как Parietaria.
Koinotato завода по всей Греции и, особенно, в центральной и южной Греции, которая присутствует в самых неожиданных местах.
В городах и селах.
На стенах, обочинах дорог и т.д.
Это растение - абсолютно презирал - но скрывает замечательные лечебные свойства, и не подозревая.
Листья целые и размера связано с относительно небольшой рост растений - особенно с другими старше -.
У эллиптической формы, удлиненной и плюшевые внизу.
Цветы представлены в пазухах листьев в кластерах с мая по сентябрь и зеленоватые.

Целебные свойства растения: Это в основном растения мочегонное средство.
S мочегонное свойства, кажется, в связи с "нитрат калия", содержащий это растение.
Но нитрата калия химическим не дает те же результаты.
Этот факт является доказательством того, природные лекарственные средства скрывают в себе тайну (скажем фактора X) где твердые соли неясно - либо химическим, либо изолированы от завода -.
Скорее всего, будет неизвестно "органические соединения".
Но терапевтической ценности этого растения, которое является "вездесущие" на этом не останавливается.
Растение Parietaria: Успокаивающий, освежающий, исцеление болезней мочеполовой системы и противоревматические.
Существуют против нефрита и цистит и даже против отека - увеличение количества мочи.
Чай завода имеет простуды и кашля, и даже полезны при заболеваниях горла.
и ревматизме.
Листьев или чай на порезы, язвы, раны, и уши очищаются и от инфекции.

Внешне это против воспаления, Ала стенокардии.
Он по-прежнему в астме и туберкулезе легких.
Более того, считается, что удаляет entoma.Gia как такового в некоторых деревнях использовать его в качестве подложки на ситаре в staropseires отворачивается.
Культуры.
Это так много, это растение как родные так без упоминания о выращивании которые, кроме того DN сделали очень легко из семян.
В Греции мы сталкиваемся с другими видами этого рода, в том числе: Parietaria или критики (P.
кретика) и Parietaria или Lusitanian (P.
lusitanica).
"Все эти растения имеют одинаковое общее имя и подобными свойствами.
Химический состав: содержит Parietaria: Кроме нитрата калия, серы и слизистые вещества.
Методы применения: Применяется
а) "чай" (инфузии) в количестве около 30 г растительного на литр воды.
С этого чая получают достаточно в течение дня,
б) отвар (при кипячении) - от 10 до 20 г
в литре воды -.

в) порошок наряду с медом-астма и туберкулез легких,
D) мазь (завод сваренные вместе со свиным жиром трется,
е) в качестве припарки против воспаления.
И все это из, казалось бы незначительным завода, который в изобилии даров природы - мы считаем, - для защиты здоровья человека, но он хочет, чтобы презирать.
Но растение этого, конечно, различать технические проходы людей и более подходящие места, где растения будут защищены от случайного наступания.
K
ParietariaParietaria厚朴。
见名称:Parietaria AnemolytiPerdikouli
是半边莲希腊土生土长的,众所周知Parietaria之一。
Koinotato
工厂遍及希腊,尤其是在中部和南部的希腊,这是目前最不可能的地方。
在城镇和村庄。
墙壁上,路旁等。
这家工厂 - 绝对鄙视的 - 隐藏了显着的治疗特性,也不怀疑。
叶子是整数和一个相对较小的植物生长的 - 尤其是其他的年龄较大的应占的大小 -
椭圆形,稍长,,毛绒下方。
朵在叶腋从五月至九月的集群,是绿色的。

愈合性能的植物:它主要是植物利尿。
Ş
的利尿特性出现是由于硝酸,含有这种植物。
但化学硝酸钾不会得到相同的结果。
这一发现是一个证明,天然药物掩盖他们的秘密(说一个因素X),其中固体盐不清楚 - 论是化学,无论是从植物中分离 -
可能是一个未知的有机化合物
但是,这家工厂的治疗价值,这是处不在不停止在这里。
该工厂是Parietaria:舒缓,提神醒脑,泌尿生殖系统和抗风湿疾病的愈合。
对肾炎,膀胱炎,甚至对水肿 - 增加尿量。
茶的植物是感冒和咳嗽,咽喉疾病,甚至是有益的。
风湿病。
伤,疮,伤口和耳朵上的树叶或茶清洁和防止感染。

对外,它是针对炎症,ALA绞痛。
它仍然是哮喘和肺结核病。
此外,它被认为是,消除entoma.Gia的,例如在一些村庄,用它作为基板他的西塔琴的staropseires转身离开。
文化。
它是如此的丰富本地的,所以没有提及DN而且做得非常轻松地从种子种植这种植物。
在希腊,我们遇到了本属其他物种,包括:Parietaria或批评(P.
cretica
)和ParietariaLusitanianP.
lusitanica
)。
所有这些植物都具有相同的公共名称及类似性质。
化学成份:的Parietaria包含:除了硝酸钾,硫磺和粘糊糊的物质。
使用方法:
一)输液),金额约30克的植物,一升的水。
这个茶得到足够的白天,
二)汤(煮沸) - 1020
一公升的水 -

C
)粉以及蜂蜜哮喘和肺结核病,
四)软膏(植物一起煮猪肉的脂肪揉,
e
)作为炎症膏药反对。
这一切,从看似不起眼的植物,是丰富大自然的恩赐 - 们相信 - 护人类健康,但他要鄙视。
但植物当然不区分人类和技术的段落,更合适的地点,该工厂将受到保护,防止被踩踏